వేమన శతకము
వేమన కొండవీటి
 1. ఆటవెలది
  గంగిగోవు పాలు రిటడైనను చాలు
  డివెడైన నేల రముపాలు
  క్తికలుగు కూడు ట్టెడైననుజాలు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ
 2. ఆటవెలది
  త్మ శుద్దిలేని యాచార మదియేల
  భాండ సుద్దిలేని పాకమేల
  చిత్తశుద్దిలేని శివపూజ లేలరా
  విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ
 3. ఆటవెలది
  ల్పుడెపుడు బల్కు నాడంబరముగాను
  జ్జనుండు పలుకు ల్లగాను
  కంచు మ్రోగినట్లు నకంబు మ్రోగునా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.
 4. ఆటవెలది
  నగ ననగ రాగ తిశయిల్లుచునుండు
  తినగ తినగ వేము తీయగుండు
  సాధనమున పనులు మకూరు ధరలోన
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ
 5. ఆటవెలది
  నుము విరిగెనేని యినుమారు ముమ్మారు
  కాచి యతుకనేర్చు మ్మరీడు
  నసు విరిగినేని రియంట నేర్చునా?
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 6. ఆటవెలది
  లుగుతోలు తెచ్చి యెన్నాళ్ళు నుదికిన
  లుపు నలుపెకాని తెలుపు కాదు
  కొయ్యబొమ్మదెచ్చి కొట్టిన పలుకునా?
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 7. ఆటవెలది
  పదైన వేళ రసి బంధుల జూడు
  యమువేళ జూడు బంటుతనము
  పేదవేళ జూడు పెండ్లాము గుణమును
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 8. ఆటవెలది
  చిప్పలోనబడ్డ చినుకు ముత్యంబయ్యె
  నీట బడ్డ చినుకు నీట గలిసె
  బ్రాప్తి గలుగు చోట లమేల తప్పురా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 9. ఆటవెలది
  చిక్కియున్న వేళ సింహంబునైనను
  క్కకుక్క కరచి బాధచేయు
  లిమి లేనివేళ బంతంబు చెల్లదు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 10. ఆటవెలది
  కులములోన నొకడు గుణవంతుడండిన
  కులము వెలయు వాని గుణము చేత
  వెయు వనములోన యజంబున్నట్లు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.
 11. ఆటవెలది
  లపులోన గలుగు దా దైవమే ప్రొద్దు
  లచి చూడనతకు త్వమగును
  వూఱకుండ నేర్వునుత్తమ యోగిరా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 12. ఆటవెలది
  న విరక్తి యనెడి దాసి చేతను జిక్కి
  మిగిలి వెడలవేక మిణుకుచున్న
  రుడి కేడముక్తి రలెడి చెప్పడీ
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 13. ఆటవెలది
  నదు మనసుచేత ర్కించి జ్యోతిష
  మెంత చేసె ననుచు నెంచి చూచు,
  న యదృష్టమంత దైవ మెఱుంగడా?
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 14. ఉత్కళిక: 74%(29/39)
  టీ వ్రాసినట్లనేకులు పెద్దలు
  లోమందు జెప్పి మంచు
  కాకులట్టి జనుల కానరీ మర్మము
  విశ్వదాభిరామ వినుర వే!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  1గణాల సంఖ్య46
  2అంత్యప్రాసలుచు
  3గణాల సంఖ్య46
  4గణాల సంఖ్య45
  4ప్రాసకుశ్వ
  గణ విభజన
  U | U | U | U | | U | |
  టీ వ్రా సి న ట్ల నే కు లు పె ద్ద లు
  U | U | U | U |
  లో మం దు జె ప్పి మం చు
  U | U | | | | U | U U | |
  కా కు ల ట్టి జ ను ల కా న రీ మ ర్మ ము
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే
 15. ఆటవెలది
  జ్ఞానమెన్న గురువు జ్ఞానహైన్యము బుద్ధి
  రెంటినందు రిమ్మరేచునపుడు
  రిమ్మ తెలిపెనేని రెండొక రూపురా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 16. ఆటవెలది
  జాణలమని యంద్రు పలాత్ములగువారు
  తెలివిలేక తమ్ముతెలియలేరు
  ష్టమైన యడవి గాసీలుచున్నారు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 17. ఆటవెలది
  నన మరణములన స్వప్న సుషుప్తులు
  గములందు నెండ గములుండు
  రుడు జగమునంట డుబాటు కాదొకో
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 18. ఆటవెలది: 86%(25/29)
  ఛాయననొసగుచెట్లు సాధువు బోధట్టు
  డగి దరినిజేరి డయవచ్చు
  ట్టునిట్టు దాటది పోవునిది రామ
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  13గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  14గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  15గణ స్వభావంఇంద్రలఘువు
  14యతిఛాధు
  గణ విభజన
  ? ?
  U | | | | | U | U | | U U |
  ఛా న నొ స గు చె ట్లు సా ధు వు బో ధ ట్టు
  | | | | | | U | | | | U |
  డ గి ద రి ని జే రి డ య వ చ్చు
  సల సల
  U | U | U | | | U | | | U |
  ట్టు ని ట్టు దా ట ది పో వు ని ది రా మ
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 19. ఆటవెలది
  రుడెయైన లేక నారాయణుండైన
  త్త్వబద్ధుడైన రణి నరయ
  రణమున్నదనుచు దిని నమ్మగవలె
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 20. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  ద్వారబంధమునకు లుపులు గడియలు
  లెనె నోటికొప్పుల నియతులు
  ర్మమెరిగి పలుక న్యుండౌ భువిలోన
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  34గణ స్వభావంఇంద్రచంద్ర
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  నల నల
  U | U | | | | | | | | | | | |
  ద్వా బం ధ ము న కు లు పు లు గ డి య లు
  | | | U | U | | | | | | |
  లె నె నో టి కొ ప్పు ల ని య తు లు
  మలఘు
  U | | | | | | | U U U | | U |
  ర్మ మె రి గి ప లు క న్యుం డౌ భు వి లో న
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 21. ఆటవెలది
  బ్రహ్మఘటము మేను ప్రాణంబు తగగాలి
  మిత్రచంద్ర శిఖులు నేత్రచయము
  ఱియు బ్రహ్మమనగ హిమీద లేదయా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 22. ఆటవెలది
  యోగిననుచు గొంత యోగముగూర్చక
  గమునెల్లబట్ట చంపి తినుచు
  నము కొఱకు వాడు గవాడుచుండిన
  యోగికాడు వాడె యోగువేమ
 23. ఆటవెలది
  ర్ధ యంకణమున కాధారమైనట్టి
  యొంటిమేడ గుంజు నొనరనిల్పె
  నింటికొక మగండె యిల్లాండ్రునేద్గురు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 24. ఆటవెలది
  న్నదానమునకు ధిక సంపదగల్గి
  మరలోక పూజ్యుగును మీఱు
  న్నమగును బ్రహ్మది కనలేరయా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 25. ఆటవెలది
  బొంది యెవరి సొమ్ము పోషింపబలుమారు
  ప్రాణ మెవరి సొమ్ము క్తిసేయ,
  నమదెవరిసొమ్ము ర్మమె తన సొమ్ము
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 26. ఆటవెలది
  పండువలన బుట్టె రగ ప్రపంచము
  పండువలన బుట్టె రము నిహము
  పండు మేలెఱింగె బ్రహ్లాదుడిలలోన
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 27. ఆటవెలది
  పమువేల? యరయ ధాత్రిజనులకెల్ల
  నొనర శివుని జూడ నుపమ గలదు
  నసు చదరనీక హిలోన జూడరా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 28. కందం: 87%(34/39)
  గుణము తనకు నుండగ
  నెయంగా నోరుని గుణము నెంచును మదిలో
  గుణము తెలియ కన్యుని
  నిగొని దూషించువాడు వ్యర్థుడు వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25మాత్ర45
  24యతినెము
  45మాత్ర43
  24బేసి గణం'జ' కానిది
  45చివరి అక్షరంU(గురువు)|
  గణ విభజన
  నల నల
  | | | | | | | | U | |
  గు ణ ము త న కు నుం డ గ
  గా నల నగ
  | | U U U | | | | | U | | | | U
  నె యం గా నో రు ని గు ణ ము నెం చు ను మ ది లో
  నల నల
  | | | | | | | | U | |
  గు ణ ము తె లి య క న్యు ని
  నల గా
  | | | | U U | U | U | | U |
  ని గొ ని దూ షిం చు వా డు వ్య ర్థు డు వే మ
 29. ఆటవెలది: 86%(26/30)
  జాలినొందరాదు వదాటి కనరాదు
  ది మూలమైన ఆత్మఱుగు
  పోరిచేరి పొంది పూర్ణము నందురా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  21గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  గణ విభజన
  సల సల
  U | U | U | | | U | | | U |
  జా లి నొం ద రా దు వ దా టి క న రా దు
  సల
  | | U | U | U | | | |
  ది మూ ల మై న ఆ త్మ ఱు గు
  U | U | U | U | | U | U
  పో రి చే రి పొం ది పూ ర్ణ ము నం దు రా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 30. ఆటవెలది
  జాతి, మతము విడిచి ని యోగికామేలు
  జాతితో నెయున్న నీతివలదె
  తముబట్టి జాతి మానకుంట కొఱంత
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 31. కందం
  నీనినను నేననినను
  భామ్మున నెఱుకయొక్క ద్ధతియగునా
  భావంబు దెలిసి మదిని
  ర్భాముగా నిన్ను గనుట రమగు వేమా
 32. ఆటవెలది
  నీళ్ల మునుగునేల? నిధుల మెట్టగనేల
  మొనసి వేల్పులకును మ్రొక్కనేల
  పట కల్మషములు డుపులో నుండగా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 33. ఆటవెలది
  పంచ ముఖములందు బంచాక్షరి జనించె
  పంచ వర్ణములను ప్రబలె జగము
  పంచముఖుని మీరు ప్రస్తుతి చేయుడీ
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 34. ఆటవెలది
  నేయి వెన్న కాచి నీడనే యుంచిన
  బేరి గట్టిపడును పెరుగురీతి
  పోరిపోరి మదిని పోనీక పట్టుము
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 35. ఆటవెలది
  మంటికుండవంటి మాయ శరీరంబు
  చ్చునెన్నడైన, చావదాత్మ
  టములెన్నియైన గనమొకటెగద,
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 36. ఆటవెలది
  మంట లోహమందు మ్రాకుల శిలలందు
  టములందు గోడ ప్రతిమలందు
  న్నుదెలియు కొఱకుగులదా పరమాత్మ
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 37. తేటగీతి: 93%(27/29)
  నిమిషమైనను మది నిల్చి నిర్మలముగ
  లింగ జీవావేశులను గాంచి భంగపడక
  పూజ మదియందు జేరుట పూర్ణపదవి
  రము గోరిన నిదిచేయ బాగువేమా
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  22గణ స్వభావంఇంద్రచంద్ర
  45గణ స్వభావంసూర్యతక్కిన
  గణ విభజన
  సల
  | | | U | | | | U | U | | | |
  ని మి ష మై న ను మ ది ని ల్చి ని ర్మ ల ము గ
  మలఘు సల
  U | U U U | | | U | U | | | |
  లిం జీ వా వే శు ల ను గాం చి భం ప డ క
  సల
  U | | | U | U | | U | | | |
  పూ మ ది యం దు జే రు ట పూ ర్ణ ప ద వి
  సల గా
  | | | U | | | | U | U | U U
  ర ము గో రి న ని ది చే య బా గు వే మా
 38. కందం
  ధూమాదుల నావృతమై
  వ్యోమంబునకెగని కలియు నుపములు తనలో
  శ్రీమించు శివుని జేరును
  గామాదుల గలియడతడు నముగ వేమా
 39. కందం
  లుడుగ నాసలుడుగును
  పుడుగం గోర్కెలుడుగు డి జన్మంబుల్‌
  గులుడుగు భోగముడిగిన
  త్రిగుణంబును నడుగ ముక్తి తెరువగు వేమా!
 40. ఆటవెలది
  పాల నీటి కలత రమహంస మెఱుగు
  నీరు పాలు నెట్లు నేర్చునెమలి
  జ్ఞుడైన హీనుల శివు నెఱుగునా?
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 41. ఆటవెలది
  పుట్టు పుట్టలేదె పుడమిని జనులెల్ల
  పుట్టి గిట్టలేదె పూర్వులెవరు
  పుట్టి గిట్టుటెల్ల ట్టి భ్రాంతులు సుమీ,
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 42. ఆటవెలది
  రుల విత్తమందు భ్రాంతి వాసినయట్టి
  పురుషుడవనిలోన పుణ్యమూర్తి
  రుల విత్తమరయ పాపసంచితమగు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 43. ఆటవెలది
  రధనంబులకును ప్రాణములిచ్చును
  త్యమంతలేక జారడగును
  ద్విజులమంచు నింత్రుతేజమించుకలేదు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 44. ఆటవెలది
  నోరు పలకవచ్చు నుడి వ్రాయగర్రాదు
  వ్రాతకన్న సాక్షి లవదన్న
  రగలేని వ్రాత భంగ పాటుందెచ్చు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 45. ఆటవెలది
  నిజము, కల్ల రెండు నీలకంఠుడెఱుంగు
  నిజములాడకున్న నీతిదప్పు
  నిజములాడునపుడు నీ రూపమనవచ్చు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 46. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  శగలారినెల్ల మ బంధువు లటండ్రు
  శయలేమి నెంత్రు క్కువగను
  శయన గమ ధన దమొక్కటే దశ
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  34గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల సల
  | | | U | U | | | U | | | U |
  శ గ లా రి నె ల్ల మ బం ధు వు ల టం డ్రు
  | | | U | U | U | | | |
  శ య లే మి నెం త్రు క్కు వ గ ను
  ? లల
  | | | | | | | | | | U | U | |
  శ య న గ మ ధ న ద మొ క్క టే ద శ
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 47. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  తామసించి చేయగ దెట్టి కార్యంబు
  వేగిరింప నదియు విషమగును
  చ్చికాయదెచ్చి డవేయ ఫలమౌనే
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  U | U | U | | | U | U U |
  తా సిం చి చే య గ దె ట్టి కా ర్యం బు
  లల
  U | U | | | | | | | | |
  వే గి రిం ప న ది యు వి ష మ గు ను
  సల ?
  U | U | U | | | U | | | U U
  చ్చి కా య దె చ్చి డ వే య ఫ ల మౌ నే
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 48. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  ల్లిబిడ్డలకును గవు పుట్టించెడి
  నము సుఖము గూర్చుని గడింత్రు
  కాని యెల్లయెడల న దుఃఖన్‌దమది
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  34గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  గణ విభజన
  నగ
  U | U | | | | | | | U U | |
  ల్లి బి డ్డ ల కు ను గ వు పు ట్టిం చె డి
  | | | | | | U | | | | U |
  న ము సు ఖ ము గూ ర్చు ని గ డిం త్రు
  ?
  U | U | | | | | | U U | | |
  కా ని యె ల్ల యె డ ల న దుః ఖన్‌ ద మ ది
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 49. ఆటవెలది
  ల్లిదండ్రులెన్నగు తొలి గురువులు
  పార్వతీభవు లిలరమగురులు
  కూలివాండ్ర జగతి గురులన ద్రోహము
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 50. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  తామసించి చేయగ దెట్టి కార్యంబు
  వేగిరింప నదియు విషమగును
  చ్చికాయదెచ్చి డవేయ ఫలమౌనే
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  U | U | U | | | U | U U |
  తా సిం చి చే య గ దె ట్టి కా ర్యం బు
  లల
  U | U | | | | | | | | |
  వే గి రిం ప న ది యు వి ష మ గు ను
  సల ?
  U | U | U | | | U | | | U U
  చ్చి కా య దె చ్చి డ వే య ఫ ల మౌ నే
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 51. ఆటవెలది: 89%(26/29)
  పుట్టు పుట్టలేదే పుడమిని జనులెల్ల
  పుట్టి గిట్టలేదె పూర్వులెవరు
  పుట్టి గిట్టుటెల్ల ట్టి భ్రాంతులు సుమీ,
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  13గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  15గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  14యతిపుమి
  గణ విభజన
  తల నల
  U | U | U U | | | | | | U |
  పు ట్టు పు ట్ట లే దే పు డ మి ని జ ను లె ల్ల
  U | U | U | U | | | |
  పు ట్టి గి ట్ట లే దె పూ ర్వు లె వ రు
  నగ
  U | U | U | U | U | | | U
  పు ట్టి గి ట్టు టె ల్ల వ ట్టి భ్రాం తు లు సు మీ
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 52. ఆటవెలది
  పెట్టిపోయలేని ట్టి దేబెలు భూమి
  బుట్టిరేమి వారు గిట్టరేమి
  పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా!
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 53. ఆటవెలది: 93%(28/30)
  లోకమందుబుట్టి లోకమందె పెరిగి
  లో విభవమోర్వలే జనుడు
  లోకమందు జనికి లోబడి చెడిపోవును
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  3గణాల సంఖ్య56
  గణ విభజన
  నల
  U | U | U | U | U | | | |
  లో మం దు బు ట్టి లో క మం దె పె రి గి
  U | | | | U | U | | | |
  లో క వి భ వ మో ర్వ లే క జ ను డు
  సల
  U | U | | | | U | | | | U | |
  లో మం దు జ ని కి లో బ డి చె డి పో వు ను
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 54. ఆటవెలది
  ది గలిగిన పూజ దనారి మెచ్చును
  నసు నిల్సినంత హితుడగును
  నసులేని పూజ ట్టి సమానము
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 55. కందం: 92%(39/42)
  తామును జనులేమను కొన
  బూనుదురో దాని సరసి పొందిన జడనీ,
  రాని పధంబున నడిచిన
  దానె ధర్మాత్ముడండ్రు న్నిట వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2ప్రాసమును
  3ప్రాసముని
  4ప్రాసము
  గణ విభజన
  నల
  U | | | | U | | | |
  తా ము ను జ ను లే మ ను కొ న
  గా నల
  U | | U U | | | | U | | | | U
  బూ ను దు రో దా ని స ర సి పొం ది న జ డ నీ
  నల
  U | | U | | | | | |
  రా ని ధం బు న న డి చి న
  గా గా
  U | | U U | U | U | | U U
  దా నె ధ ర్మా త్ము డం డ్రు న్ని ట వే మా
 56. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  దము వలన గలుగు మాటలు మఱిపల్కి
  మ్రుచ్చు సద్దులనొగి మోసపుచ్చి
  కాసురాబెనగెడు ష్ఠుండు గురుడౌనే?
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  ?
  | | | | | | | | | U | | | | U U
  ద ము వ ల న గ లు గు మా ట లు మ ఱి ప ల్కి
  U | U | | | | U | U |
  మ్రు చ్చు స ద్దు ల నొ గి మో పు చ్చి
  ?
  U | U | | | | U U | | | U U
  కా సు రా బె న గె డు ష్ఠుం డు గు రు డౌ నే
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 57. కందం: 71%(27/38)
  సే మాయా మృగమౌ
  నేమిటి పైకిగానీ మణిపోనీకా
  సున మనసును జంపిన
  నందే ముక్తిగలదు మహిలో వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  23మాత్ర46
  24మాత్ర47
  25మాత్ర40
  24యతిణి
  4గణాల సంఖ్య54
  41మాత్ర47
  45మాత్ర40
  44యతివే
  23ఆరవ గణంజ or నల?
  గణ విభజన
  గా
  | | U U U | | U
  సే మా యా మృ గ మౌ
  ? ?
  | | U | | U | U U | | U U U
  నే మి టి పై కి గా నీ మ ణి పో నీ కా
  నల నల
  | | | | | | | | U | |
  సు న మ న సు ను జం పి న
  ? నల గా
  | U U U | | | | | | U U U
  నం దే ము క్తి గ ల దు మ హి లో వే మా
 58. ఆటవెలది
  మంత్రమొకటి చెప్పి ఱి దేవతార్చన
  చేసి తమకుగరుణచెందినదని
  వేదపఠన చేసి వెఱ్ఱులై పోదురు,
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 59. ఆటవెలది
  ఠములోనియోగి మాయలన్నియుగోసి
  టములోన నున్న నునిదెలిసి
  మాట మాటకుగురు రువక తెలుపురా,
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 60. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  తిరిగి వచ్చువేళ లిపోయెడి వేళ
  వెంట దేరు ధనము వంటబోరు
  తొనెటకు జనునొ ధనమెందు బోవునో
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  నగ సల
  | | | U | U | | | | U | | U |
  తి రి గి వ చ్చు వే ళ మ ర లి పో యె డి వే ళ
  U | U | | | | U | U |
  వెం దే రు ధ న ము వం బో రు
  | | | | | | | | | U | U | U
  తొ నె కు జ ను నొ ధ న మెం దు బో వు నో
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 61. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  యనెడు దాని గోసివేయగాలేక
  మొహబుద్ది వలన మునుగువారు
  కాశివాసులైన నబోరు మోక్షము
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  2గణాల సంఖ్య54
  21గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  24యతిమొవా
  గణ విభజన
  ?
  U | | | | U | U | U | U U |
  ఆ శ య నె డు దా ని గో సి వే య గా లే క
  సల
  | | U | | | | | | | U |
  మొ హ బు ద్ది వ ల న ము ను గు వా రు
  సల
  U | U | U | | | U | U | |
  కా శి వా సు లై న న బో రు మో క్ష ము
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 62. ఆటవెలది: 89%(26/29)
  చిత్తమనేడి వేరే శిథిలమైనప్పుడే
  ప్రకృతి యనెడి చెట్టు డును పిదప
  గోర్కులనెడి పెద్దకొమ్మలెండును గదా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  12గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  14గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  ? ?
  U | | U | U U | | | U U | U
  చి త్త మ నే డి వే రే శి థి ల మై న ప్పు డే
  | | | | | | U | | | | | | |
  ప్ర కృ తి య నె డి చె ట్టు డు ను పి ద ప
  నగ
  U | | | | U | U | U | | | U
  గో ర్కు ల నె డి పె ద్ద కొ మ్మ లెం డు ను గ దా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 63. కందం: 88%(38/43)
  భోగంబుల కాశింపక
  రాద్వేషంబు రంగుదమలో
  వేమె మోక్ష పదంబును
  రాను నాతండు యోగిరాయుడు వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  24మాత్ర45
  25మాత్ర40
  43బేసి గణం'జ' కానిది
  గణ విభజన
  గా
  U U | | U U | |
  భో గం బు ల కా శిం ప క
  గా గా నగ
  U U U U | U | | | | U
  రా ద్వే షం బు రం గు ద మ లో
  U | | U | | U | |
  వే మె మో క్ష ప దం బు ను
  గా గా
  U | | U U | U | U | | U U
  రా ను నా తం డు యో గి రా యు డు వే మా
 64. కందం
  నువారెల్లను జనులం
  నిపోయిన వారి పుణ్య త్కథలెల్లన్‌
  వివలె గనవలె మనవలె
  ని మషులకు దెలుసగూడ దంత్యము వేమా!
 65. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  శయనెడి త్రాళ్ళ ఖిల జనంబులు
  ట్టుపడుచు ముక్తిగానరైరి
  జ్ఞానఖడ్గమునను ఖండింప రాదొకో
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతక్కిన
  గణ విభజన
  నల
  U | | | | U | | | | | U | |
  య నె డి త్రా ళ్ళ ఖి ల జ నం బు లు
  గా
  U | | | | U | U | U U
  ట్టు ప డు చు ము క్తి గా రై రి
  U | U | | | | U U | U | U
  జ్ఞా ఖ డ్గ ము న ను ఖం డిం ప రా దొ కో
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 66. ఆటవెలది: 83%(25/30)
  తిథి రాక చూచి దలించి పడవైచి
  ఠిన చితులగుచు గానలేరు
  ర్మమునకు ముందు ర్మము గానరో
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  23గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  24యతిలే
  గణ విభజన
  సల సల
  | | | U | U | | | U | | | U |
  తి థి రా క చూ చి ద లిం చి ప డ వై చి
  సల
  | | | | | | | | U | U |
  ఠి న చి తు ల గు చు గా న లే రు
  U | | | | U | U | | U | U
  ర్మ ము న కు ముం దు ర్మ ము గా న రో
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 67. కందం: 70%(28/40)
  ను వలచిన దావలచును తను
  వక యున్ననెనడు తాలవ డిలన్‌
  దు పటాటోపంబులు తన
  మాలు పనికిరావు ధరలో వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  1గణాల సంఖ్య34
  25మాత్ర42
  2ప్రాసను
  3గణాల సంఖ్య34
  4గణాల సంఖ్య54
  42మాత్ర45
  43మాత్ర45
  44మాత్ర45
  45మాత్ర40
  4ప్రాసను
  గణ విభజన
  నల నల లల
  | | | | | | U | | | | | |
  ను వ ల చి న దా వ ల చు ను త ను
  నల నల
  | | | | U | | | | U | | | | U
  వ క యు న్న నె న డు తా ల వ డి లన్‌
  నల గా లల
  | | | | U U U | | | |
  దు ప టా టో పం బు లు త న
  నగ నగ
  U | | | | | U | | | U | U U
  మా లు ప ని కి రా వు ధ ర లో వే మా
 68. ఆటవెలది
  మాటలాడ వచ్చు నసు నిల్వగలేదు
  తెలుపవచ్చు దన్ను తెలియలేదు
  సురియబట్టవచ్చు శూరుడు కాలేడు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 69. కందం: 97%(38/39)
  కేనాడు సుభిక్షము
  కేనాడును భగంబు నరవయునం
  చును తన దశకై యెల్లెడ
  సందున జివుకుచుండు హిలో వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25మాత్ర43
  గణ విభజన
  | | U U | | U | |
  కే నా డు సు భి క్ష ము
  నల
  | | U U | | | U | | | | | | U
  కే నా డు ను భ గం బు న ర వ యు నం
  నల
  | | | | | | U U | |
  చు ను త న ద శ కై యె ల్లె డ
  నల గా
  | | U | | | | | U | | | U U U
  సం దు న జి వు కు చుం డు హి లో వే మా
 70. కందం: 97%(41/42)
  ఎండిన మా నొకటడవిని
  మండిన నందగ్ని పుట్టి యూడ్చును చెట్లన్‌
  దండిగల వంశమెల్లను
  చండాలుండొకడు పుట్టి దుపును వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  24యతిమంయూ
  గణ విభజన
  నల
  U | | U | | | | | |
  ఎం డి మా నొ క ట డ వి ని
  గా గా
  U | | U U | U | U | | U U
  మం డి నం ద గ్ని పు ట్టి యూ డ్చు ను చె ట్లన్‌
  U | | | U | U | |
  దం డి ల వం శ మె ల్ల ను
  గా నల గా
  U U U | | | U | | | | | U U
  చం డా లుం డొ క డు పు ట్టి దు పు ను వే మా
 71. ఆటవెలది
  నిము తెలిసియున్న సుజినుడానిజమునె
  లుకవలయుగాని రులకొరకు
  చాకూడ దింక నోదవ్యం పల్క
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 72. కందం: 92%(39/42)
  తామును జనులేమను కొన
  బూనుదురో దాని సరసి పొందిన జడనీ,
  రాని పధంబున నడిచిన
  దానె ధర్మాత్ముడండ్రు న్నిట వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2ప్రాసమును
  3ప్రాసముని
  4ప్రాసము
  గణ విభజన
  నల
  U | | | | U | | | |
  తా ము ను జ ను లే మ ను కొ న
  గా నల
  U | | U U | | | | U | | | | U
  బూ ను దు రో దా ని స ర సి పొం ది న జ డ నీ
  నల
  U | | U | | | | | |
  రా ని ధం బు న న డి చి న
  గా గా
  U | | U U | U | U | | U U
  దా నె ధ ర్మా త్ము డం డ్రు న్ని ట వే మా
 73. ఆటవెలది
  వినియు వినకయుండు నియు గనక యుండు
  లచి తలపకుండు తాను యోగి
  నుజవరులచేత ణిపూజ గొనుచుండు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 74. ఆటవెలది
  వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక
  ఘృము కోరునట్టి ని భండి
  తాను దైవమయ్యు దైవంబు దలచును
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 75. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  రూపువంక పేరు రూఢిగా నిలుచును
  పేరువంక క్రియలు పెనగుచుండు
  నాశమౌను తుదకు నామరూప క్రియల్‌
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  నల
  U | U | U | U | U | | | |
  రూ పు వం క పే రు రూ ఢి గా ని లు చు ను
  U | U | | | | | | | U |
  పే రు వం క క్రి య లు పె న గు చుం డు
  U | U | | | | U | U | | U
  నా మౌ ను తు ద కు నా మ రూ ప క్రి యల్‌
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 76. ఆటవెలది
  లోమోహములను ప్రావములు తప్పు
  లచిన పనులెల్ల ప్పి చనును
  తానొకటి దలచిన దైవమొండగుచుండు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 77. ఆటవెలది
  శాంతమే జనులను యమునొందించును
  శాంతముననె గురువు జాడ తెలియు
  శాంత భావ మహిమ ర్చింపలేమయా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 78. ఆటవెలది
  వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు
  వేషదోషములొక విధయె యగును
  ట్టుకాదె మునుపు రావణు వేషంబు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 79. ఆటవెలది
  ఇంగలంబు తోడ నిల సల్పుతోడను
  రుని యాలితోడ తితుతోడ
  రసమాడుటెల్ల చావుకు మూలము
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 80. ఆటవెలది
  కమత్యమొక్క టావశ్యకం బెప్డు
  దాని బలిమి నెంతయైన గూడు
  డ్డి వెంట బెట్టి ట్టరా యేనుంగు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 81. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  తామసించి చేయగదెట్టి కార్యంబు
  వేగిరింప నదియు విషమగును
  చ్చికాయదెచ్చి డవేయ ఫలమౌనా?
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  U | U | U | | | U | U U |
  తా సిం చి చే య గ దె ట్టి కా ర్యం బు
  లల
  U | U | | | | | | | | |
  వే గి రిం ప న ది యు వి ష మ గు ను
  సల ?
  U | U | U | | | U | | | U U
  చ్చి కా య దె చ్చి డ వే య ఫ ల మౌ నా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 82. హరిణగతి రగడ: 68%(22/32)
  ల్లీ బిడ్డలకు తగవు పుట్టించెడి
  ము సుఖము గూర్చుని గడింత్రు
  కానీయెల్ల యెడల ఘ దుఃఖకరమది
  విశ్వదాభిరామ వినురవే!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  11మాత్ర37
  13యతివు
  22మాత్ర45
  2అంత్యప్రాసడిత్రు
  3గణాల సంఖ్య45
  31మాత్ర37
  42మాత్ర46
  44మాత్ర43
  4అంత్యప్రాసది
  గణ విభజన
  మలఘు నల
  U U U | | | | | | U U | |
  ల్లీ బి డ్డ ల కు త గ వు పు ట్టిం చె డి
  నగ
  | | | | | | U | | | | U |
  ధ న ము సు ఖ ము గూ ర్చు న ని గ డిం త్రు
  మలఘు నల నల
  U U U | | | | | | U | | | | |
  కా నీ యె ల్ల యె డ ల ఘ దుః ఖ క ర మ ది
  రల
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే
 83. ఆటవెలది
  దొంగమాటలాడ దొరుకునె మోక్షము
  చేతగాని పలుకు చేటుదెచ్చు
  గురువుపద్దు కాదు గునహైన్య మదియగు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 84. కందం: 89%(35/39)
  లుగురు కల చోటను దా
  చూపుచు మెలగుచుండి న్యాత గనగా
  చెడి యాతడు నిచ్చలు
  మాటలే పలుకుచుంగా దగు వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25మాత్ర45
  45మాత్ర45
  42బేసి గణం'జ' కానిది
  44బేసి గణం'జ' కానిది
  గణ విభజన
  నల
  | | | | | | U | | U
  లు గు రు క ల చో ట ను దా
  నల గా నగ
  | | U | | | | | U | U U | | | U
  చూ పు చు మె ల గు చుం డి న్యా త గ న గా
  నల
  | | | | U | | U | |
  చె డి యా త డు ని చ్చ లు
  | | U | U | | | U | U | | U U
  మా ట లే ప లు కు చుం గా ద గు వే మా
 85. ఆటవెలది: 90%(27/30)
  డుచునిచ్చు నతని త్తెమిచ్చిన వాని
  డుపు చల్లజేసి నత విడుచు
  డుప నేర నేర తడు నాలి ముచ్చేగదా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  3గణాల సంఖ్య56
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  | | | U | | | | U | U | | U |
  డు చు ని చ్చు న త ని త్తె మి చ్చి న వా ని
  | | | U | U | | | | | | |
  డు పు చ ల్ల జే సి న త వి డు చు
  నగ ?
  | | | U | U | | | | U | U U | U
  డు ప నే ర నే ర త డు నా లి ము చ్చే గ దా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 86. ఆటవెలది
  దుగురాడుమాట పాడియై ధరజెల్లు
  నొక్కడాడుమాట యెక్కదెందు
  వూరకుండు వాని కూరెల్ల నోపదు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 87. ఆటవెలది
  తక మందు నొప్పు లు రత్నముల పెంపు
  బంగరందు కూర్ప రువు గనును
  గాని యితర లోహమైన హీనము గాదె
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 88. ఆటవెలది
  న్నములను మరియు న్నియల ననేక
  ము నొనర్చియున్న ముకాన
  రా యుండు నీతి లేకున్న మాత్రాన
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 89. ఆటవెలది: 86%(26/30)
  ప్పు పలుకు పలికి తాతోట చేసిన
  కూడియున లక్ష్మీ క్రుంగిపోవు
  నోటికుండ నీళ్ళు నొనరగా నిలుచునా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  22గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  గణ విభజన
  U | | | | | | | U U | U | |
  ప్పు ప లు కు ప లి కి తా తో ట చే సి న
  ?
  U | | | U U U | U |
  కూ డి యు న ల క్ష్మీ క్రుం గి పో వు
  నగ నగ
  U | U | U | | | | U | | | U
  నో టి కుం డ నీ ళ్ళు నొ న ర గా ని లు చు నా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 90. ఆటవెలది
  భూమి నాది యనిన భూమి ఫక్కున నవ్వు
  దాన హీనుఁ జూచి నము నవ్వు
  దన భీతుఁ జూచి కాలుఁడు నవ్వును
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 91. ఆటవెలది
  నీతి జ్యోతిలేక నిర్మలంబగు నేది
  ట్లు కలగుబర మదెంతయైన
  నము గలిగియున్న దైవంబు గలుగదు
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 92. కందం: 97%(38/39)
  యుడగు గోపముడిగిన
  యుడుగన్‌ కోర్కెలుడుగు రజన్మంపుం
  గులుడుగు భేదముడిగిన
  త్రిగుణము లుడుగంగ ముక్తి స్థిరమగు వేమా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  33మాత్ర45
  గణ విభజన
  నల నల
  | | | | | U | | | | |
  యు డ గు గో ప ము డి గి న
  నల గా నల గా
  | | | | U U | | | | | | U U U
  యు డు గన్‌ కో ర్కె లు డు గు ర జ న్మం పుం
  నల నగ
  | | | | | U | | | | U
  గు లు డు గు భే ద ము డి గి న
  నల నల గా
  | | | | | | U | U | | | | | U U
  త్రి గు ణ ము లు డు గం గ ము క్తి స్థి ర మ గు వే మా
 93. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  ప్పులేని కూడు రులకోసహ్యమే
  యుప్పులేని వాడె ధిక బలుడు
  ముప్పులేని వాడు మొదటి సుజ్జానిరా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  24యతియు
  గణ విభజన
  నగ
  U | U | U | | | | U U | U
  ప్పు లే ని కూ డు రు ల కో స హ్య మే
  U | U | U | | | | | | |
  యు ప్పు లే ని వా డె ధి క బ లు డు
  నగ
  U | U | U | | | | U U | U
  ము ప్పు లే ని వా డు మొ ద టి సు జ్జా ని రా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 94. ఆటవెలది
  నిక్కమైన మంచి నీలమొక్కటి చాలు
  ళుకు బెళుకు రాలు ట్టెడేల
  దువ పద్యమరయ జాలదా యొక్కటి
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 95. ఆటవెలది
  రుల దత్తమొప్పి పాలనచేసిన
  నిల స్వదత్తమునకు విను మడియగు
  వని పరుల దత్త హపరింపగ రాదు
  విశ్వధాబిరామ వినురవేమ!
 96. ఆటవెలది
  నిజములాడు వాని నిందించు జగమెల్ల
  నిజము బల్కరాదు నీచులకడ
  నిజ మహాత్ముగూడ నిజమాడవలయురా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
 97. ఆటవెలది
  దుగురాడుమాట పాడియై ధరజెల్లు
  నొక్కడాడుమాట యెక్కదెందు
  వూరకుండు వాని కూరెల్ల నోపదు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 98. ఆటవెలది
  రుల మేలు చూచి లుగాకి వలె నెప్పు
  ట్టి మాటలాడు వాడధముడు
  ట్టి వాని బ్రతుకు దియేల మంటికా
  విశ్వధాబిరామ వినురవేమ!
 99. కందం
  మంతయు దేహమునకె
  ముడిగిన నిశ్చయంబు రమాత్మునకే
  మంతయు జీవునకే
  మాత్మకు ననుచు జగతిఁ జాటుర వేమా
 100. ఆటవెలది
  భూమి నాది యనిన భూమి ఫక్కున నవ్వు
  దాన హీనుఁ జూచి నము నవ్వు
  దన భీతుఁ జూచి కాలుఁడు నవ్వును
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 101. ఆటవెలది
  మాటజెప్ప వినని నుజుడు మూర్ఖుడు
  మాట విన్న నరుడు మానుడగును
  మాట వినగ జెప్ప మానుట కూడదు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 102. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  నసు తెలిసి యొకని మాటకు బ్రతిచెప్ప
  సంతసించు నతడు చాలమెచ్చు
  నసు దెలియకున్ననియుచు ననునేదో
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  | | | | | | | | | U | | | | U |
  న సు తె లి సి యొ క ని మా ట కు బ్ర తి చె ప్ప
  U | U | | | | U | U |
  సం సిం చు న త డు చా మె చ్చు
  నల ?
  | | | | | | U | | | | | | | U U
  న సు దె లి య కు న్న ని యు చు న ను నే దో
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 103. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  లిమాటలు విని న్నదమ్ముల రోసి
  వేరేపోవువాడు వెర్రివాడు
  కుక్కతోక పట్టి గోదారీదినా?
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  21గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  34గణ స్వభావంఇంద్రచంద్ర
  35గణ స్వభావంఇంద్రగురువు
  గణ విభజన
  సల
  U | U | | | | U | U | | U |
  లి మా ట లు వి ని న్న ద మ్ము ల రో సి
  మలఘు
  U U U | U | U | U |
  వే రే పో వు వా డు వె ర్రి వా డు
  మలఘు
  U | U | U | U U U | U
  కు క్క తో క ప ట్టి గో దా రీ ది నా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 104. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  జ్ఞానియైనవాని మానక పూజించు
  నుజుడెప్పుడు పరమును ముదంబు
  సుఖమునందుచుండుసూరులు మెచ్చగ
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  గణ విభజన
  U | U | U | U | | U U |
  జ్ఞా ని యై న వా ని మా న క పూ జిం చు
  | | | U | | | | | | | | U |
  మ ను జు డె ప్పు డు ప ర ము న ను ము దం బు
  | | | U | U | U | | U | |
  సు ఖ ము నం దు చుం డు సూ రు లు మె చ్చ గ
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 105. ఆటవెలది
  హాని కలుగబోదు రిమది నెంచెడు
  వాని కబ్దు పరము సుధయందు
  పూని నిష్ఠమీరి పొదలక యుండుము
  విశ్వరాభిరామ వినురవేమ!
 106. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  ల్పుడెప్పుడు పలుకు నాడంబరముగాను
  జ్జనుండు పలుకు ల్లగాను
  కంచు మోగినట్లు నకంబు మోగునా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  14గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  14యతికు
  గణ విభజన
  ? సల
  U | U | | | | | U U | | | U |
  ల్పు డె ప్పు డు ప లు కు నా డం బ ర ము గా ను
  U | U | | | | U | U |
  జ్జ నుం డు ప లు కు ల్ల గా ను
  సల
  U | U | U | | | U | U | U
  కం చు మో గి న ట్లు న కం బు మో గు నా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 107. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  న్యాయశాస్త్ర మరయ న్యాయమున దించు
  ర్మశాస్త్ర మొసగు రుగ్మతంబు
  జ్యోతిషము జనముల నీతుల దప్పించు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతక్కిన
  24యతిరు
  గణ విభజన
  సల
  U | U | | | | U U | | | U |
  న్యా శా స్త్ర మ ర య న్యా య ము న దిం చు
  గా
  U | U | | | | U | U U
  ర్మ శా స్త్ర మొ స గు రు గ్మ తం బు
  U | | | | | | | U | | U U |
  జ్యో తి ష ము జ న ము ల నీ తు ద ప్పిం చు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 108. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  దేవుడనగ వేరే దేశముందున్నాడె
  దేహితోడ నెపుడు దేహమందె
  వాహనములనెక్కి డిదోలుచున్నాడు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  1గణాల సంఖ్య54
  13గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  14గణ స్వభావంఇంద్రచంద్ర
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  14యతిదేముం
  గణ విభజన
  మలఘు మలఘు
  U | | | | U U U | U U U |
  దే వు డ న గ వే రే దే శ ముం దు న్నా డె
  U | U | | | | U | U |
  దే హి తో డ నె పు డు దే మం దె
  సల
  U | | | | U | | | U | U U |
  వా న ము ల నె క్కి డి దో లు చు న్నా డు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 109. ఆటవెలది: 76%(23/30)
  భూమిలోన బుట్టు భూసారమెల్లను
  నువులోన బుట్టు త్త్వమెల్ల
  శ్రమలోన బుట్టు సర్వంబు తానౌను
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతక్కిన
  3గణాల సంఖ్య54
  31గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  33గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  34గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  U | U | U | U U | U | |
  భూ మి లో న బు ట్టు భూ సా ర మె ల్ల ను
  గా
  | | | U | U | U | U U
  ను వు లో న బు ట్టు త్త్వ మె ల్ల
  సల తగ
  | | U | U | U U | U U |
  శ్ర మ లో న బు ట్టు స ర్వం బు తా నౌ ను
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 110. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  వ్రాతకంటె హెచ్చు రమీదు దైవంబు
  చేకంటె హెచ్చు వ్రా లేదు
  వ్రా కజుడు కర్త చేకు దాకర్త
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతక్కిన
  గణ విభజన
  సల
  U | U | U | | | U | U U |
  వ్రా కం టె హె చ్చు ర మీ దు దై వం బు
  గా
  U | U | U | U | U U
  చే త కం టె హె చ్చు వ్రా త లే దు
  U | | | | U | U | | U U |
  వ్రా త క జు డు క ర్త చే త కు దా క ర్త
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 111. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  చిప్పలోనబడ్డ చినుకు ముత్యంబయ్యె
  నీట బడ్డ చినుకు నీట గలిసె
  బ్రాప్తి గలుగు చోట లమేల తప్పురా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  గణ విభజన
  నగ
  U | U | U | | | | U U U |
  చి ప్ప లో న బ డ్డ చి ను కు ము త్యం బ య్యె
  U | U | | | | U | | | U
  నీ బ డ్డ చి ను కు నీ గ లి సె
  సల
  U | | | | U | | | U | U | U
  బ్రా ప్తి గ లు గు చో ట ల మే ల త ప్పు రా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 112. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  ఇంటి ఇంటిలోననీశ్వరుడుండగ
  నంటి చూడలేక డవులందు
  నుంట మేటంచునుందురా జోగులై
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  3గణాల సంఖ్య54
  32గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  33గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  34గణ స్వభావంఇంద్రగురువు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  U | U | U | U | | U | |
  ఇం టి ఇం టి లో న నీ శ్వ రు డుం డ గ
  U | U | U | | | | U |
  నం టి చూ డ లే క డ వు లం దు
  తగ ?
  U | U U | U | U U | U
  నుం మే టం చు నుం దు రా జో గు లై
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 113. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  చిత్తశుద్ధి కలిగిచేసిన పుణ్యంబు
  కొంచెమైన నదియు కొదవగాదు
  విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబునకు నెంతో
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  U | U | | | | U | | U U |
  చి త్త శు ద్ధి క లి గి చే సి న పు ణ్యం బు
  U | U | | | | | | | U |
  కొం చె మై న న ది యు కొ ద వ గా దు
  ?
  U | U | U | U U | | | U U
  వి త్త నం బు మ ర్రి వృ క్షం బు న కు నెం తో
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 114. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  గ్నిబానా మేసి యంబుధి నింకించు
  రాముడవలి కేగ రాక, నిలిచి
  చెట్లు గిరులు తెచ్చి సేతువు గట్టడా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  1గణాల సంఖ్య54
  12గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  14గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  14యతిధి
  గణ విభజన
  మలఘు ?
  U | U U U | U | | U U |
  గ్ని బా నా మే సి యం బు ధి నిం కిం చు
  U | | | | U | U | | | |
  రా ము డ వ లి కే గ రా ని లి చి
  U | | | | U | U | | U | U
  చె ట్లు గి రు లు తె చ్చి సే తు వు గ ట్ట డా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 115. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  దు వేళ్లు బలిమి స్తంబు పనిచేయు
  నం దొకండు విడ్డ పొందు చెడును
  స్వీయుడొకడు విడిన జెడుకదా పనిబల్మి
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  U | U | | | | U U | | | U |
  దు వే ళ్లు బ లి మి స్తం బు ప ని చే యు
  U | U | U | U | | | U
  నం దొ కం డు వి డ్డ పొం దు చె డు ను
  నగ సల
  U | | | | | | | | | | U | | U |
  స్వీ యు డొ క డు వి డి న జె డు క దా ప ని బ ల్మి
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 116. ఆటవెలది
  త్మబుద్ధి వలన ఖిలంబ తానయ్యె
  జీవబుద్ధి వలన జీవుడయ్యె
  మోహబుద్ధిలయము ముందర గనుగొను
  విశ్వదాభిరామ వినురమేమ!
 117. ఆటవెలది: 82%(24/29)
  గుణములోగలవాని కుమెంచగానేల
  గుణము కలిగెనేని కోటిసేయు
  ణములేక యున్న గుడ్డిగవ్వయులేదు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  13గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  14గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  15గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  14యతిగు
  34యతిగు
  గణ విభజన
  ? ?
  | | | U | | U | | | U | U U |
  గు ణ ము లో గ ల వా ని కు మెం చ గా నే ల
  | | | | | | U | U | U |
  గు ణ ము క లి గె నే ని కో టి సే యు
  సల
  | | | U | U | U | U | | U |
  ణ ము లే క యు న్న గు డ్డి గ వ్వ యు లే దు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 118. ఆటవెలది
  ల్లితండ్రులందు యలేని పుత్రుండు
  పుట్టనేమి? వాడు గిట్టనేమి?
  పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 119. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  కోమున ఘనత కొంచెమైపోవును
  కోపమునను గుణము కొరతపడును
  కోపమణచనేని కోరికలీడేరు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  13గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  15గణ స్వభావంఇంద్రలఘువు
  గణ విభజన
  సల
  U | | | | | | U | U U | |
  కో ప ము న ఘ న త కొం చె మై పో వు ను
  U | | | | | | | | | | | | |
  కో ము న ను గు ణ ము కొ ర త ప డు ను
  U | | | | U | U | | U U |
  కో మ ణ చ నే ని కో రి క లీ డే రు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 120. ఆటవెలది
  లుగు తోలు తెచ్చి డాది యుతికినా
  లుపు నలుపె కాని తెలుపుకాదు
  కొయ్యబొమ్మ తెచ్చి కొట్టితే గుణియోనె
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 121. ఆటవెలది
  ల్పబుద్ధివానిధికారమిచ్చిన
  దొడ్డవారినెల్ల తొలగగొట్టు
  చెప్పుదినెడు కుక్క చెరకు తీపెరుగునా
  విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ
 122. ఆటవెలది
  ట్టుపట్టరాదు ట్టివిడువరాదు
  ట్టెనేని బిగియ ట్టవలయు
  ట్టువిడుటకన్న డిచచ్చుటేమేలు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 123. ఆటవెలది: 83%(25/30)
  తుమ్మచెట్టు ముండ్ల తోడనేపుట్టును
  విత్తులొననుండు వెడలుట్లు
  మూర్ఖునకును బుద్ధి ముందుగా బుట్టను
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  22గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  24యతివి
  గణ విభజన
  U | U | U | U | U U | |
  తు మ్మ చె ట్టు ముం డ్ల తో డ నే పు ట్టు ను
  సల
  U | | | U | | | | U |
  వి త్తు లొ న నుం డు వె డ లు ట్లు
  U | | | | U | U | U U | |
  మూ ర్ఖు న కు ను బు ద్ధి ముం దు గా బు ట్ట ను
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 124. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  పటి వేషమూని డగండ్లు పడనేల
  విపిన భూమి తిరిగి విసుగనేల
  యుపముతోనే ముక్తి ఉన్నది చూడరా
  విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  3గణాల సంఖ్య54
  32గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  34గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  34యతియుది
  గణ విభజన
  సల సల
  | | | U | U | | | U | | | U |
  ప టి వే ష మూ ని డ గం డ్లు ప డ నే ల
  | | | U | | | | | | | U |
  వి పి న భూ మి తి రి గి వి సు గ నే ల
  మలఘు ?
  | | | U U U | U | | U | U
  యు ప ము తో నే ము క్తి ఉ న్న ది చూ డ రా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 125. ఆటవెలది
  నువుగాని చోట ధికులమనరాదు
  కొంచెముందుటెల్ల కొదువకాదు
  కొండ యద్దమందు కొంచమై ఉండదా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 126. ఆటవెలది: 76%(23/30)
  నసులోనున్న మర్మమంత ఎరిగి
  స్థిరము చేసి ఆత్మ తేటపరిచి
  టము నిల్పవలయు, నతలింకేటికి
  విశ్వదాభి రామవినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  1గణాల సంఖ్య54
  12గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  13గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  14గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  14యతిరి
  గణ విభజన
  తగ ?
  | | | U U | U | U | | | U
  న సు లో ను న్న మ ర్మ మం త ఎ రి గి
  | | | U | U | U | | | |
  స్థి ర ము చే సి ఆ త్మ తే ప రి చి
  నగ
  | | | U | | | | | | | U U | |
  ట ము ని ల్ప వ ల యు న త లిం కే టి కి
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 127. ఆటవెలది
  దలనీయకుండ ట్టిగా లింగంబు
  ట్టివేయనేమి నత కలుగు
  భావమందు శివుని భావించి కానరా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 128. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  మేక జంకబెట్టిమెలగుచు మందలో
  బ్రమని తిరుగు గొల్ల గిదిగాను
  దేవునెరుగక పరవేతల దలచు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  34గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  గణ విభజన
  నల
  U | U | U | | | | | U | U
  మే జం క బె ట్టి మె ల గు చు మం ద లో
  | | | | | | U | | | | U |
  బ్ర మ ని తి రు గు గొ ల్ల గి ది గా ను
  ?
  U | | | | | | | | U | | | | |
  దే వు నె రు గ క ప ర ద వే త ల ద ల చు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 129. కందం: 80%(34/42)
  కుల గోత్రము లాకృతి
  సంపద కలిమి బలిమి నకేలనయా?
  వెంటరావు నిజమిది
  సత్యమే తోడువచ్చు తతో
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  పాదములు45
  4గణాల సంఖ్య54
  42మాత్ర46
  44మాత్ర43
  45మాత్ర40
  గణ విభజన
  నల
  | | | | U | | U | |
  కు ల గో త్ర ము లా కృ తి
  నల నల
  | | U | | | | | | | | | | U | | U
  సం ప ద క లి మి బ లి మి న కే ల న యా
  నల
  | | U | U | | | | |
  వెం ట రా వు ని జ మి ది
  ?
  | | U | U U | U | | | U
  త్య మే తో డు వ చ్చు త తో
  రల
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే
 130. ఆటవెలది
  లిమిగల్గనేమి రుణ లేకుండిన
  లిమి తగునె దుష్టర్ములకును
  తేనెగూర్పనీగ తెరువున బోవదా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 131. కందం: 97%(41/42)
  ఎండిన మానొకటడవిని
  మండిన నందగ్ని పుట్టి యూడ్చును చెట్లన్‌
  దండిగల వంశమెల్లను
  చండాలుండొకడు పుట్టి దువును వేమా
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  24యతిమంయూ
  గణ విభజన
  నల
  U | | U | | | | | |
  ఎం డి మా నొ క ట డ వి ని
  గా గా
  U | | U U | U | U | | U U
  మం డి నం ద గ్ని పు ట్టి యూ డ్చు ను చె ట్లన్‌
  U | | | U | U | |
  దం డి ల వం శ మె ల్ల ను
  గా నల గా
  U U U | | | U | | | | | U U
  చం డా లుం డొ క డు పు ట్టి దు వు ను వే మా
 132. ఆటవెలది: 82%(24/29)
  నులు పోవువాడు కాళ్లు పోయినవాడు
  భయులరయుగూడి యుండినట్లు
  పేద పేద గూడి పెనగొని యుండును
  విశ్వదాభిరామా వినువేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  4గణాల సంఖ్య54
  43గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  44గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  45గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  44యతివి
  గణ విభజన
  సల
  | | | U | U | U | U | | U |
  ను లు పో వు వా డు కా ళ్లు పో యి న వా డు
  | | | | | | U | U | U |
  భ యు ల ర యు గూ డి యుం డి న ట్లు
  నల
  U | U | U | | | | | U | |
  పే పే ద గూ డి పె న గొ ని యుం డు ను
  తల
  U | U | U U | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మా వి ను వే మ
 133. ఆటవెలది
  మాటలాడు గల్గు ర్మములెరిగిన
  పిన్నపెద్దతనము లెన్నవలదు
  పిన్నచేతి దివ్వె పెద్దగా వెలగదా?
  విశ్వధాభిరామ వినురవేమ
 134. అంతరాక్కర: 82%(28/34)
  కొంముచ్చు పెండ్లికి కోతి పేరంటాలు
  మొండి వాని హితుడు బంవాడు
  దుంగీడునకును కొండెడు దళవాయి
  విశ్వదాభిరామా వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  13యతికొంతి
  24గణ స్వభావంచంద్రసూర్య
  44గణ స్వభావంచంద్రతెలియదు
  43యతివిను
  4ప్రాసశ్వ
  4ప్రాస పూర్వాక్షరం బిందువు'ం' తో కూడిన అక్షరం
  గణ విభజన
  సల మలఘు
  U | U | U | | U | U U U |
  కొం ము చ్చు పెం డ్లి కి కో తి పే రం టా లు
  సల
  U | U | | | | U | U |
  మొం డి వా ని హి తు డు బం వా డు
  సల నహ
  U | U | | | | U | | | | U |
  దుం గీ డు న కు ను కొం డె డు ద ళ వా యి
  U | U | U U | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మా వి ను ర వే మ
 135. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  ఝుషము నీరు వెడల చ్చుటే సిద్ధము
  నీటనుండనేని నిక్కిపడును
  అండతొలుగు నెడల నందర పని అట్లే
  విశ్వదాభి రామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  14యతిఝు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  | | | U | | | | U | U U | |
  ఝు ష ము నీ రు వె డ ల చ్చు టే సి ద్ధ ము
  U | U | U | U | | | |
  నీ నుం డ నే ని ని క్కి ప డు ను
  ?
  U | | | | | | | U | | | | U U
  అం తొ లు గు నె డ ల నం ద ర ప ని అ ట్లే
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 136. ఆటవెలది
  ల్లియేడ్వ వినక నయాలు వగచిన
  జాలిపడెడు వాడు డుడు సుమ్మి
  తాతమ్య మెరుగనేని పశువది
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 137. ఆటవెలది: 90%(27/30)
  రులమేలు చూసి లుకాకి వలె
  ట్టిమాటలాడు వాడు అధముడు
  ట్టివాని బతుకుదిఏల మంటికా?
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  2గణాల సంఖ్య56
  గణ విభజన
  సల లల
  | | | U | U | | | U | | |
  రు ల మే లు చూ సి లు కా కి వ లె
  U | U | U | U | | | | |
  ట్టి మా ట లా డు వా డు అ ధ ము డు
  సల
  U | U | | | | | | U | U | U
  ట్టి వా ని బ తు కు ది ఏ ల మం టి కా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 138. ఆటవెలది: 83%(25/30)
  గంగి గోవుపాలు రిటడైనను చాలు
  డవెడైనను నేమి ఖముపాలు
  క్తికల్గుకూడు ట్టెడైనను చాలు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  23గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  24గణ స్వభావంసూర్యఇంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  గణ విభజన
  నగ సల
  U | U | U | | | | U | | U |
  గం గి గో వు పా లు రి ట డై న ను చా లు
  ? సల
  | | | U | | U | | | | U |
  డ వె డై న ను నే మి ఖ ము పా లు
  సల
  U | U | U | U | U | | U |
  క్తి క ల్గు కూ డు ట్టె డై న ను చా లు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 139. ఆటవెలది: 80%(24/30)
  చిక్కియున్నవేళ సింహంబునైనను
  క్క కుక్కయైనా బాధసేయు
  లిమిలేని వేళ పంతములు చెల్లవు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2గణాల సంఖ్య54
  23గణ స్వభావంసూర్యచంద్ర
  25గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
  24యతిసే
  35గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  U | U | U | U U | U | |
  చి క్కి యు న్న వే ళ సిం హం బు నై న ను
  మలఘు
  U | U | U U U | U |
  క్క కు క్క యై నా బా ధ సే యు
  ?
  | | | U | U | U | | | U | |
  లి మి లే ని వే ళ పం త ము లు చె ల్ల వు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 140. ఆటవెలది
  నసతొనలకన్న పంచదారలకన్న
  జుంటితేనెకన్న జున్నుకన్న
  చెఱుకు రసముకన్న చెలుల మాటలె తీపి
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 141. ఆటవెలది
  నిండునదులు పారు నిలచి గంభీరమై
  వెఱ్రివాగు పాఱు వేగబొర్లి
  ల్పుడాడురీతి ధికుండు నాడునా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 142. ఆటవెలది
  ప్పులేనికూర యొప్పదు రుచులకు
  ప్పులేని తిండి లములేదు
  ప్పులేనివాడె ధిక సంపన్నుడు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 143. ఆటవెలది
  సుల వన్నె వేరు పాలెల్ల ఒక్కటి
  పుష్పజాతి వేరు పూజ ఒకటి
  ర్శనంబులారు దైవంబు ఒక్కటి
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
 144. ఆటవెలది: 90%(27/30)
  చంపదగిన శతృవు నచేత
  చిక్కెనేని కీడు చేయరాదు
  పొసగ మేలు చేసి పొమ్మనుటే మేలు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  1గణాల సంఖ్య54
  15గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  గణ విభజన
  సల
  U | | | | | | | | | U |
  చం ద గి న శ తృ వు న చే త
  U | U | U | U | U |
  చి క్కె నే ని కీ డు చే రా దు
  | | | U | U | U | | U U |
  పొ స గ మే లు చే సి పొ మ్మ ను టే మే లు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 145. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  పదగల వేళ రసి బంధువు జూడు
  యము వేళ జూడు బంటుతనము
  పేదవేళ జూడు పెండ్లాము గుణము
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  గణ విభజన
  నగ సల
  U | | | | U | | | | U | | U |
  ద గ ల వే ళ ర సి బం ధు వు జూ డు
  | | | U | U | U | | | |
  య ము వే ళ జూ డు బం టు త న ము
  U | U | U | U U | | | |
  పే వే ళ జూ డు పెం డ్లా ము గు ణ ము
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 146. ఆటవెలది
  ప్పు కప్పురంబు క్క పోలికనుండు
  చూ చూడ రుచుల జా వేరు
  పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 147. ఆటవెలది
  త్మ శుద్ది లేని యాచారమదియేల
  భాండశుద్ది లేని పాక మేల
  చిత్తశుద్దిలేని శివపూజలేలరా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 148. ఆటవెలది
  యినుము విరగనేని యినుమూరు ముమ్మారు
  కాచియెతకవచ్చు గ్రమము గాను
  నసు విరిగెనేని రి చేర్ఛరాదయా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 149. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  కుండ కుంభమన్న కొండ పర్వతమన్న
  నుప్పు లవణమన్న నొకటి కాదె
  భాష లిట్టె వేరు రతత్వమొకటె
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  గణ విభజన
  సల
  U | U | U | U | U | | U |
  కుం కుం భ మ న్న కొం డ ప ర్వ త మ న్న
  U | | | | U | | | | U |
  ను ప్పు ల వ ణ మ న్న నొ క టి కా దె
  సల
  U | U | U | | | U | | | |
  భా లి ట్టె వే రు ర త త్వ మొ క టె
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 150. ఆటవెలది
  నగ ననగ రాగ తిశ యిల్లుచునుండు
  దినగ దినగ వేము తియ్యనుండు
  సాధనమున పనులు మకూరు ధరలోన
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 151. ఆటవెలది
  చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోరీగ
  కంటిలోని నలుసు కాలి ముల్లు
  ఇంటిలోని పోరు నింతింత గాదయా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 152. ఆటవెలది
  ప్పు లెన్నువారు తండోప తండంబు
  లుర్వి జనులకెల్ల నుండు తప్పు
  ప్పు లెన్నువారు మ తప్పులెరుగరు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 153. ఆటవెలది: 96%(28/29)
  మిరప గింజ చూడ మీద నల్లగనుండు
  కొరికి జూడలోన జురుకుమనును
  జ్జను లగు వారి సార మిట్లుండు
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  35గణ స్వభావంఇంద్రసూర్య
  గణ విభజన
  సల
  | | | U | U | U | U | | U |
  మి ర ప గిం జ చూ డ మీ ద న ల్ల గ నుం డు
  | | | U | U | | | | | | |
  కొ రి కి జూ డ లో న జు రు కు మ ను ను
  U | | | | U | U | U U |
  జ్జ ను ల గు వా రి సా ర మి ట్లుం డు
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ
 154. ఆటవెలది
  మేడిపండు చూడ మేలిమై యుండును
  పొట్టవిచ్చి చూడ పురుగులుండు
  పిరికివాని మదిని బింకమీలాగురా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 155. ఆటవెలది
  వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జెరుచును
  చీడపురుగు చేరి చెట్టు జెరచు
  కుత్సితుండు చేరి గుణవంతు జెరచురా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
 156. ఆటవెలది: 93%(27/29)
  వేభాష లెరిగి కాయవస్త్రముల్
  ట్టగానె ముక్తి లుగబోదు
  లలు బోడులృన తపులూ బోడూలా
  విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  34గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
  35గణ స్వభావంఇంద్రతక్కిన
  గణ విభజన
  U | U | | | | U | | U | U
  వే ష భా ష లె రి గి కా ష వ స్త్ర ముల్
  U | U | U | | | | U |
  ట్ట గా నె ము క్తి లు గ బో దు
  ? గా
  | | | U | | | | | | U U U U
  ల లు బో డు లృ న త పు లూ బో డూ లా
  U | U | U | | | | U |
  వి శ్వ దా భి రా మ వి ను ర వే మ