ఛందం
ఛందం
  1. ఆటవెలది
   నగణత్రయంబునింద్రద్వయంబును
   హంసపంచకంబు నాటి వెలది
   నగణత్రయంబునింద్రద్వయంబును
   హంసపంచకంబు నాటి వెలది
  2. ఆటవెలది
   నుల కెల్ల శుభము సాంఖ్య యోగము; దాని
   లన ధర్మనిష్టలన నయిన
   నంత్యకాలమందు రిచింత సేయుట
   పుట్టువులకు ఫలము భూవరేంద్ర!
  3. ఆటవెలది
   వనములు జయించి రిహృతసంగుఁడై
   యింద్రియముల గర్వమెల్ల మాపి
   రి విశాలరూపమందుఁ జిత్తముఁ జేర్చి
   నిలుపవలయు బుద్ధి నెఱపి బుధుఁడు.
  4. ఆటవెలది
   రమ భాగవతులు పాటించు పథ మిది
   యీ పథమున యోగి యేఁగెనేని
   గుడి రాఁడు వాఁడు ఱి సంశయము లేదు
   ల్పశతము లైనఁ గౌరవేంద్ర!
  5. ఆటవెలది
   సుతుల హితుల విడిచి, చుట్టాల విడిచి, యి
   ల్లాలి విడిచి, బహు బలాళి విడిచి
   రాజు హృదయ మిడియె రాజీవనయనుపై
   నము విడిచి, జడ్డుఁనము విడిచి.
  6. ఆటవెలది
   నీలకంధరునకు నీకు నాకు సనత్కు
   మార ముఖ్య సుతసమాజమునకు
   ర్మ సత్త్వ బుద్ధి త్త్వములకు నీశ్వ
   రాత్మ వినుము పరమమైన నెలవు.
  1. తేటగీతి
   దేవదేవుని చింతించు దినము దినము;
   క్రహస్తునిఁ బ్రకటించు దువు చదువు;
   కుంభినీధవుఁ జెప్పెడి గురుఁడు గురుఁడు;
   తండ్రి! హరిఁ జేరు మనియెడి తండ్రి తండ్రి.
  2. తేటగీతి
   రసి నిర్గుణబ్రహ్మంబు నాశ్రయించి
   విధినిషేధ నివృత్తి సద్విమలమతులు
   సేయుచుందురు హరిగుణచింతనములు
   మానసంబుల నేప్రొద్దు మానవేంద్ర!
  3. తేటగీతి
   మంద గొందల మంద నమందవృష్టిఁ,
   గ్రందుకొనుఁ డంచు నింద్రుండు మందలింపఁ
   జండపవన సముద్ధూత టుల విలయ
   మయ సంవర్త కాభీల లధరములు.
  4. తేటగీతి
   ద్రమగుఁగాక! నీకు నో! ద్మగర్భ!
   రము నిపు డిత్తు నెఱిఁగింపు వాంఛితంబు;
   దేవదేవుఁడ నగు నస్మదీయ పాద
   ర్శనం బవధి విపత్తిశల కనఘ!
  5. తేటగీతి
   చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపఁడేని
   నోరు నొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువఁడేని
   యయు సత్యంబు లోనుగాఁ లఁపఁడేనిఁ
   లుగ నేటికిఁ దల్లుల డుపుఁ జేటు.
  6. తేటగీతి(పంచపాది)
   క్షితిని గోశంబు లరసి వీక్షింపవలయుఁ
   బిదప నాలింపఁజనును గోవిదులఁ బ్రశ్న
   సేయఁదగుఁ గడుమదిని యోచింపుటొప్పు
   నెచట నెఱుఁగనిచో నేరమెంచఁగూడ
   నుచు నే భావి లోకుల భినుతింతు
  1. షట్పదము
   శ్రీ రామ! జయరామ!
   ధీరాత్మ! నీ ప్రేమ
   ధారాళముగ గొన్న న్య సీత!
   కారుణ్యమును జూపి
   నీరూప మును జూపి
   కోరిన ముక్తిని కొలుపుమయ్య!
  2. షట్పదము
   మెఱియంగ నిద్దఱి
   ద్దఱు సురేంద్రులు మూఁడు
   తెఱెఁగులన్‌ శశిఁగూడ ర్థంబులన్‌
   నెఱిఁ గ్రాలఁగా వళ్ళు
   దొఱఁగ షట్పదరీతి
   ఱలుఁ జక్రిపదాబ్జ ర్ణనంబు.
  1. సర్వలఘుసీసము
   వ వికచ సరసిరుహ యనయుగ! నిజచరణ
   గనచరనది జనిత! నిగమవినుత!
   లధిసుత కుచకలశ లిత మృగమద రుచిర
   రిమళిత నిజహృదయ! రణిభరణ!
   ద్రుహిణముఖ సురనికర విహిత నుతికలితగుణ!
   టిఘటిత రుచిరతర నకవసన!
   భుజగరిపు వరగమన! జతగిరిపతివినుత!
   తతజపరత! నియమరణి చరిత!
  2. సర్వలఘుసీసము
   మృగమదము తిలకమును గు మొగముచెలువమును
   లఁతిపవడముఁ దెగడు ధరపుటము
   లుదజఘనములు బొలులరుకనకపువలువ
   లితకరచరణమణిటకములును
   విరులతురుమును నమిలిపురిసొబగుమకరికము
   చన నెసఁగిన చెవుల వణములును
   రకమలయుగళ ధృతి మురళియును ద్రివిధమగు
   నిలుకడయు నిటలతటి నెఱయు కురులు
  1. సర్వలఘుసీసము
   వ వికచ సరసిరుహ యనయుగ! నిజచరణగనచరనది జనిత! నిగమవినుత!
   లధిసుత కుచకలశ లిత మృగమద రుచిరరిమళిత నిజహృదయ! రణిభరణ!
   ద్రుహిణముఖ సురనికర విహిత నుతికలితగుణ! టిఘటిత రుచిరతర నకవసన!
   భుజగరిపు వరగమన! జతగిరిపతివినుత! తతజపరత! నియమరణి చరిత!
  2. సర్వలఘుసీసము
   మృగమదము తిలకమును గు మొగముచెలువమును -లఁతిపవడముఁ దెగడు ధరపుటము
   లుదజఘనములు బొలులరుకనకపువలువ -లితకరచరణమణిటకములును
   విరులతురుమును నమిలిపురిసొబగుమకరికము -చన నెసఁగిన చెవుల వణములును
   రకమలయుగళ ధృతి మురళియును ద్రివిధమగు -నిలుకడయు నిటలతటి నెఱయు కురులు
  3. సర్వలఘుసీసము
   లజ హిత కుల కలశ లధి హిమ కిరణునకు -శరథుని తనయునకు శికి హరికి;
   నక సుత హృదయమున నరు ప్రియ సదనునకు -న హృదయ నిలయునకు హృదయునకు;
   దివిజ గణ వినుతునకు; దితిజ గణ శమనునకు -గదవన నిరతునకు న హితునకు;
   వ భయములను దొలచి; రమ సుఖములనొసగు -రమ పురుషునకు పురర సఖునకు
  4. సర్వలఘుసీసము: 58%(25/43)
   నిరతము భగవతి కరును రసనము సరసకవితలకు సదనమవద?
   తిరముగ కృపనిడి గురువులు నడుపగ కవితలు పొరలవె? కలము కదుప
   సమయజగమున మసలుచు మురిసెడి శుకపికములవలె సుమధురముగ
   తెలుగున పదములు వెలుడు బుధజనవినుతికి రిపడు విధముగ సుధి!
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   1గణాల సంఖ్య86
   17గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)తెలియదు
   18గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)చంద్ర
   2గణాల సంఖ్య86
   27గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)తెలియదు
   28గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)చంద్ర
   3గణాల సంఖ్య86
   37గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)తెలియదు
   38గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)చంద్ర
   4గణాల సంఖ్య86
   47గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)తెలియదు
   48గణ స్వభావంనల(లఘు సూర్య)తెలియదు
   గణ విభజన
   నలల నలల నలల నలల నలల నలల
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   ని ర త ము భ గ వ తి క రు ను ర స న ము స ర స క వి త ల కు స ద న మ వ ద
   నలల నలల నలల నలల నలల నలల
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   తి ర ము గ కృ ప ని డి గు రు వు లు న డు ప గ క వి త లు పొ ర ల వె క ల ము క దు ప
   నలల నలల నలల నలల నలల నలల
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   స మ య జ గ ము న మ స లు చు ము రి సె డి శు క పి క ము ల వ లె సు మ ధు ర ము గ
   నలల నలల నలల నలల నలల నలల
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   తె లు గు న ప ద ము లు వె లు డు బు ధ జ న వి ను తి కి రి ప డు వి ధ ము గ సు ధి
  1. సీసం: 32%(20/61)
   ఇంద్రగణములారునినగణంబులురెండు
   పాదపాదమునకు రుగుచుండు
   ఇంద్రగణములారునినగణంబులురెండు
   పాదపాదమునకు రుగుచుండు
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   పాదములు84
   5గణాల సంఖ్య4
   51గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   52గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   53గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   54గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   6గణాల సంఖ్య4
   61గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   62గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   63గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
   64గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
   7గణాల సంఖ్య4
   71గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   72గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   73గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   74గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   8గణాల సంఖ్య4
   81గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   82గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   83గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
   84గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
   గణ విభజన
   సల నగ సల
   U | | | | U | | | | U | | U |
   ఇం ద్ర గ ణ ము లా రు ని న గ ణం బు లు రెం డు
   నల
   U | U | | | | | | | U |
   పా ద పా ద ము న కు రు గు చుం డు
   సల నగ సల
   U | | | | U | | | | U | | U |
   ఇం ద్ర గ ణ ము లా రు ని న గ ణం బు లు రెం డు
   నల
   U | U | | | | | | | U |
   పా ద పా ద ము న కు రు గు చుం డు
  2. సీసం
   మలాక్షు నర్చించు రములు కరములు;
   శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ;
   సురరక్షకునిఁ జూచు చూడ్కులు చూడ్కులు;
   శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము;
   విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు;
   ధువైరిఁ దవిలిన నము మనము;
   గవంతు వలగొను దములు పదములు;
   పురుషోత్తముని మీఁది బుద్ధి బుద్ధి
  3. సీసం
   పందికై పోరాడ ఫాలాక్షుఁ డెవ్వని;
   లమున నా కిచ్చెఁ బాశుపతము?
   నెవ్వని లావున నిమ్మేన దేవేంద్రు;
   పీఠార్థమున నుండ బెంపుఁ గంటిఁ?
   గాలకేయ నివాత వచాదిదైత్యులఁ;
   జంపితి నెవ్వని సంస్మరించి?
   గోగ్రహణము నాఁడు కురుకులాంభోనిధిఁ;
   డచితి నెవ్వని రుణఁ జేసి?
  4. సీసం
   క్షితిపతి! నీ ప్రశ్న సిద్ధంబు మంచిది;
   యాత్మవేత్తలు మెత్తు ఖిలశుభద
   మాకర్ణనీయంబు యుతసంఖ్యలు గల;
   వందు ముఖ్యం బిది ఖిల వరము
   గృహములలోపల గృహమేధులగు నరు;
   లాత్మతత్త్వము లేశమైన నెఱుఁగ
   రంగనారతుల నిద్రాసక్తిఁ జను రాత్రి;
   పోవుఁ గుటుంబార్థబుద్ధి నహము
  5. సీసం
   అంఘ్రిమూలమున మూలాధారచక్రంబుఁ;
   బీడించి ప్రాణంబు బిగియఁ బట్టి,
   నాభితలముఁ జేర్చి, యముతో మెల్లన;
   హృత్సరోజము మీఁది కెగయఁ బట్టి,
   టమీఁద నురమందు త్తించి, క్రమ్మఱఁ;
   దాలు మూలమునకుఁ ఱిమి నిలిపి,
   మతతో భ్రూయుగధ్యంబు సేర్చి దృ;
   క్కర్ణ నాసాస్య మార్గములు మూసి,
  1. సీసం2
   మలాక్షు నర్చించు రములు కరములు; శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ;
   సురరక్షకునిఁ జూచు చూడ్కులు చూడ్కులు; శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము;
   విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు; ధువైరిఁ దవిలిన నము మనము;
   గవంతు వలగొను దములు పదములు; పురుషోత్తముని మీఁది బుద్ధి బుద్ధి
  2. సీసం2
   పందికై పోరాడ ఫాలాక్షుఁ డెవ్వని; లమున నా కిచ్చెఁ బాశుపతము?
   నెవ్వని లావున నిమ్మేన దేవేంద్రు; పీఠార్థమున నుండ బెంపుఁ గంటిఁ?
   గాలకేయ నివాత వచాదిదైత్యులఁ; జంపితి నెవ్వని సంస్మరించి?
   గోగ్రహణము నాఁడు కురుకులాంభోనిధిఁ; డచితి నెవ్వని రుణఁ జేసి?
  3. సీసం2
   క్షితిపతి! నీ ప్రశ్న సిద్ధంబు మంచిది; యాత్మవేత్తలు మెత్తు ఖిలశుభద
   మాకర్ణనీయంబు యుతసంఖ్యలు గల; వందు ముఖ్యం బిది ఖిల వరము
   గృహములలోపల గృహమేధులగు నరు; లాత్మతత్త్వము లేశమైన నెఱుఁగ
   రంగనారతుల నిద్రాసక్తిఁ జను రాత్రి; పోవుఁ గుటుంబార్థబుద్ధి నహము
  4. సీసం2
   అంఘ్రిమూలమున మూలాధారచక్రంబుఁ; బీడించి ప్రాణంబు బిగియఁ బట్టి,
   నాభితలముఁ జేర్చి, యముతో మెల్లన; హృత్సరోజము మీఁది కెగయఁ బట్టి,
   టమీఁద నురమందు త్తించి, క్రమ్మఱఁ; దాలు మూలమునకుఁ ఱిమి నిలిపి,
   మతతో భ్రూయుగధ్యంబు సేర్చి దృ; క్కర్ణ నాసాస్య మార్గములు మూసి,
  1. ఉత్సాహము
   ము దెరలి దాని కొఱలి కంప మొంది పాఱఁగా
   న నింద్రుఁ డంకుశమునఁ ట్టి బిట్టు నిల్పుచున్
   నిసుధారసైకపాన నిర్ణ యార్ద్ర కరమునన్
   త మీఱ నిమిఱె నదియు రీతి మెఱసి క్రమ్మఱన్.
  2. ఉత్సాహము
   చారుదేష్ణుఁ డాగ్రహించి త్రుభీషణోగ్ర దో
   స్సాదర్ప మేర్పడన్ నిశాత బాణకోటిచే
   దారుణప్రతాపసాల్వదండనాథమండలిన్
   మారి రేఁగినట్లు పిల్కుమార్చి పేర్చి యార్చినన్.
  3. ఉత్సాహము
   కారూపధారులుం బ్ర కాశమాన తేజులున్
   ధీతుల్ ప్రధాయుతుల్ సుధీరతావిరాజియుల్
   భీవేగభూరిశౌర్య విక్రమేడ్యయూథపుల్
   భూమిశతసహస్రశతము పుట్టి క్రాలు చుండఁ గన్
  4. ఉత్సాహము
   సాచర్య మమర సప్త వితృవర్గమును సము
   త్సా మెక్క నొక్కగురుఁడు రణములు భజింపఁగా
   నీహితప్రదానలీల లెసగుకమఠమూర్తి ను
   త్సారీతు లుల్లసిల్ల సంస్తుతింతు రచ్యుతున్.
  5. ఉత్సాహము
   లికి వణకె చేతు లిచట లికి కాళ్ళు వణకెరా
   లికి వణకె పెదవు లిచట లికి నోరు వణకెరా
   లికి వణకె నంగము లిట లికి తనువు వణకెరా
   లియు యింట చలియు బయట లికి జగతి వణకెరా
  1. కందం
   లికెడిది భాగవత మఁట,
   లికించెడివాడు రామద్రుం డఁట, నేఁ
   లికిన భవహర మగునఁట,
   లికెద, వేఱొండు గాథ లుకఁగ నేలా?
  2. కందం
   లోకంబులు లోకేశులు
   లోస్థులుఁ దెగినఁ దుది నలోకం బగు పెం
   జీటి కవ్వల నెవ్వం
   డే కాకృతి వెలుఁగు నతని నే సేవింతున్.
  3. కందం
   వంతుడనాకేమని
   లువురతో నిగ్రహించి లుకుట మేలా
   వంతమైన సర్పము
   లి చీమల చేత చిక్కి చావదె సుమతీ
  4. కందం
   లఁ డందురు దీనుల యెడఁ
   లఁ డందురు పరమయోగి ణముల పాలం
   లఁ డందు రన్నిదిశలను
   లఁడు కలం డనెడి వాఁడు లఁడో లేఁడో?
  5. కందం
   ర మొకటి రవిఁ జొచ్చెను;
   రము మఱియొకటి ధనదు మాటున డాఁగెన్;
   రాలయమునఁ దిరిగెఁడు
   రంబులు కూర్మరాజు ఱువున కరిగెన్.
  6. కందం
   ఇందు గలఁ డందు లేఁ డని
   సందేహము వలదు చక్రి ర్వోపగతుం
   డెం దెందు వెదకి చూచిన
   నందందే కలఁడు దానవాగ్రణి! వింటే.
  1. తరువోజ
   నెల్ల ప్రొద్దు నా యెడ లోనఁ దలఁతు నీయభిప్రాయంబ యిది దారుణంబు
   గా వాకునకుఁ జుల్కన తేరనోపఁ డఁగి పాండవుల నేత మెట్టు లనుప
   గా గు మఱి దీని గాంగేయవిదురలశజాశ్వత్థామ గౌతముల్ బుద్ధి
   గా నొడంబడుదురె కాదయ్య యనినఁ గౌరవజ్యేష్ఠుండు నుఁ డిట్టు లనియె.
  2. తరువోజ
   నామకంబులు గణాంతములుగ నాలుగంఘ్రులయందు నాలుగుఁగూర్చి
   ళులు మూఁడెడలను రుసతో నిల్ప లయు మూఁడవగణర్ణంబు మొదల
   నిలుపంగ నివ్విధి నిర్మించి విశ్వనృపతికి నిచ్చిన నింపుసొంపారుఁ
   కొని తగఁ బ్రాలు దంపెడిచోటఁ రుణులచే సొంపునరుఁ దర్వోజ
  3. తరువోజ
   విల్లు మోపెట్టి యేను బాణముల నీ యంత్రమత్స్యంబు నేసిన వాఁడ
   భాజప్రతిముఁ డిబ్బాలకుఁ దగిన తి యిది మునిశక్తిఁ డసిన విద్య
   గావున మీ రిప్డుగావింపుఁ డిదియ నతర కార్ముక కౌశలోన్నతియు
   లావును గలవారకు నవసరము లితయశంబుఁ గల్యాణంబుఁ బడయ.
  4. తరువోజ
   ణీశుఁ డుద్యతదండుఁ డై యుచిత దండవిధానంబుఁ ప్పక ధర్మ
   రితులఁగా మహీనుల రక్షించి ద్వృత్తుఁ డగునది ర్వవర్ణములు
   రుసన తమతమ ర్ణధర్మముల ర్తిల్లుదురు గడక దండభీతి
   రిమిత్రవర్జితుఁ డై సమబుద్ధి గు మహీవల్లభు నుశాసనమున.
  5. తరువోజ
   వెండి వెన్నెల కాచి వెలుగు జాబిల్లి వెండి కొండను నిల్చె విశ్వేశుపైన
   పండు వెన్నెల తోడ రవశంబిడక పండె పూవుగ తాను ఫాలాక్షుసిగను
   కొం కోనల పైన కురిపించి సుధలు గుండెలో తా గ్రుచ్చ గునపాలునాకు
   ఎండిపోవగ గుండె నాడు ఇచట ఎండమావిగ మారెనీజీవితమ్ము
  1. త్రిపది
   త్రిదికి నొకయంఘ్రి నింద్రులు నలువురు
   ద్యుతులిద్దఱు సూర్యులిర్వు రౌల
   ద్యుతిద్వయార్కులునౌల
  1. అంతరాక్కర
   సారపు తీరమున సంరించే వేల?
   సారము నీ మనసు సంయమ్మిం కేల?
   సార తరంగములు చంలమ్మై తేలు
   రా-మయమౌ పలు వరా సద్భావాలు!
  2. అంతరాక్కర
   స్వర్ణమయ సంధ్య యది చంలమ్మై పిల్చు
   ర్ణముల చిత్ర మది వైవమ్మై నిల్చు
   ర్ణములు గీతికల కాలీ-నాదంపు
   పూర్ణ-సుఖ మందె నహ బుద్బుదమ్మీ యింపు!
  3. అంతరాక్కర
   లమిత్రుండు సురరాగణ యుగంబు
   లశత్రునితోఁ జెంది కందళింప
   రుఁ బ్రావళ్ళు నర్థంబు నతిశయిల్ల
   ల మగు నంతరాక్క మబ్ధిసంఖ్య
  4. అంతరాక్కర
   నుఁ డొకండును నింద్రు లిద్దఱును నొక్క
   జవైరియుఁ గూడి వైభవ మొనర్ప
   కవస్త్రుని గృత్తకైటభుని గొల్తు
   నుచుఁ జెప్పుదు రంతరాక్కర బుధులు.
  1. అల్పాక్కర
   మీరిందు శంబరు మెచ్చిచూడ
   నారూఢి నేనొక్క యము నెక్క
   చూరించి పోవన దుర్గభూమి
   భారంబుగా జొచ్చె నాజి వేగ
  2. అల్పాక్కర
   సునఃపతియుగము సోముండును
   నెకంగఁ బ్రావళ్ళు నిండిమీఱ
   నీయవిభవంబుగాంచునెప్డు
   ణీయ మల్పాక్కము కృతుల
  3. అల్పాక్కర
   గి నిద్దఱింద్రులు నొకవిధుండు
   తీధరుని పదాబ్జములు గొల్తు
   ణితభక్తి నంభినుతింప
   నెడు నల్పాక్కర నియతితోడ.
  1. మధురాక్కర
   వియు నింద్రులు మువ్వురు రాజొకండును గలసి
   విసుధాకర లోచను రాజితాసన సరోజ
   వికులేశ గొలుతురని ప్రస్తుతింతురు ధరిత్రి
   విరళం బగు మధురాక్కరాఖ్యచే సత్కవులు
  2. మధురాక్కర
   ర జనకుండు నన్నప్రదాతయును భయత్రాత
   యును ననఁగ నింతులకు మువ్వు రొగిన గురువులు వీర
   ఘ యుపనేత మఱియు నిరంతరాధ్యాపకుండు
   నఁగఁ బురుషున కియ్యేవు నయంబును గురువులు
  3. మధురాక్కర
   ణి వాసవ త్రితయంబు వళ భానుయుతి నొంద
   నితి విశ్రాంతి నాలవనెలవున నింపుమీఱ
   సమధురార్ధములఁ జెప్పఁ ను మధురాక్కరంబు
   రుసఁ బంచగణములను వాలి కృతుల వెలయు
  1. మధ్యాక్కర
   హిళను దూషించువాడు మాన్యుడు జగతిన్ నిజమ్ము
   హుబంధనములు గల్గించి ట్టిలాగుచునుండు ననుచు
   హు విధముల వేదికపయి ల్కు ప్రగల్భాలు గాని
   హినట్టి వాడె భార్యయెడ సలు నెంతయు వినయమున
  2. మధ్యాక్కర
   తో నిద్దఱింద్రులును నొక్కయాదిత్యుండు మఱియు
   రాజితంబుగ నిద్ద ఱమర రాజులు నొక్కసూర్యుండు
   పూజింతు రత్యంతభక్తిఁ బుండరీకాక్షు ననంతు,
   భ్రాజిల్లు బుధులు మధ్యాక్కరంబు నొప్పారఁ బల్కుదురు.
  1. మహాక్కర: 90%(38/42)
   దివార మాదిగ ననుక్రమమున -న్నివాసరముల నొక్కినుండు
   నాదితేయాధినాథు లేగురు నల -రారంగ నొక్కసుధాకరుండు
   నాది హరిఁ గొల్వ రెండును నాలుగు -గు వాసరంబున నర్కుఁడైన
   నారంబున నెడసొచ్చునని మ -హాక్కరం బలుకుదు రార్యు లెల్ల.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   4గణాల సంఖ్య76
   45గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   46గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   47గణ స్వభావంచంద్రతెలియదు
   గణ విభజన
   నగ నల నల రల
   U | U | U | | | U | | | | U | U | | | | U | U |
   ది వా ర మా ది గ న ను క్ర మ ము న న్ని వా స ర ము ల నొ క్కి నుం డు
   నల రల
   U | U U | U | U | | | | U U | U | | U | U |
   నా ది తే యా ధి నా థు లే గు రు న ల రా రం గ నొ క్క సు ధా క రుం డు
   సల సల రల
   U | | | U | U | | U | | | | U | U | | U | U |
   నా ది హ రిఁ గొ ల్వ రెం డు ను నా లు గు గు వా స రం బు న న ర్కుఁ డై న
   సల నగ ? ?
   U | U | | | | U | | | | U | U | | | | U | U |
   నా రం బు న నె డ సొ చ్చు న ని మ హా క్క రం బ లు కు దు రా ర్యు లె ల్ల
  2. మహాక్కర: 95%(40/42)
   వారిజాప్తుండు పంచేంద్రగణములు నజారియును గూడి వెలయుచుండ
   నాయ రెండవ నాలవచోట్ల నర్కుండయిననుం దనర్చుచుండఁ
   గోరి యవ్వడిపంచమగణమునఁ గూడి మొదల నిలుపంగ నగు
   సామై ప్రాసవడి సప్తగణములు సాఁగ మహాక్కర యతిశయిల్లు
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   22గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   27గణ స్వభావంచంద్రలఘువు
   గణ విభజన
   నల సల సల నహ
   U | U U | U U | | | | | | | U | | | U | | | | U |
   వా రి జా ప్తుం డు పం చేం ద్ర గ ణ ము లు న జా రి యు ను గూ డి వె ల యు చుం డ
   ? సల సల
   U | | U | | U | | U | U U | | | U | U | U |
   నా య రెం డ వ నా ల వ చో ట్ల న ర్కుం డ యి న నుం ద న ర్చు చుం డఁ
   నల నల భల
   U | U | | U | | | | | | U | | | | | | U | | |
   గో రి య వ్వ డి పం చ మ గ ణ ము నఁ గూ డి మొ ద ల ని లు పం గ న గు
   సల నల నహ
   U | U U | | | U | | | | | U | | U | | | | | U |
   సా మై ప్రా స వ డి స ప్త గ ణ ము లు సాఁ గ మ హా క్క ర య తి శ యి ల్లు
  3. మహాక్కర: 60%(28/46)
   మొట సూర్యుండు పదపగా నింద్రుండు మొదలుగా నేవురు వరలుచుమ్డ్రు
   మెల సూర్యుండు పిమ్మట నేగురు పురుహుతులదకంగ జంద్రుడొండు
   ముము తోనెడ సొచ్చు మహాక్కర మొనసి కావ్యములందు నిడగ కృష్ణ
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   పాదములు43
   4గణాల సంఖ్య7
   41గణ స్వభావంసూర్యతెలియదు
   42గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   43గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   44గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   45గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   46గణ స్వభావంఇంద్రతెలియదు
   47గణ స్వభావంచంద్రతెలియదు
   గణ విభజన
   నగ నగ నహ
   | | | U U | | | | U U U | | | | U U | | | | | U |
   మొ సూ ర్యుం డు ప ద ప గా నిం ద్రుం డు మొ ద లు గా నే వు రు వ ర లు చు మ్డ్రు
   నల సల రల
   | | | U U | U | | U | | | | | | | | U | U | U |
   మె సూ ర్యుం డు పి మ్మ ట నే గు రు పు రు హు తు ల ద కం గ జం ద్రు డొం డు
   నగ సల నహ
   | | | U | | U | | U | | | | | U | | U | | | | U |
   ము ము తో నె డ సొ చ్చు మ హా క్క ర మొ న సి కా వ్య ము లం దు ని డ గ కృ ష్ణ
  1. ద్విపద
   శ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
   లోరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
  2. ద్విపద
   డురాత్రి యరుదెంచెరలోకనాధ
   డుడస్సినాడవునుమోడ్తుగాక
  3. ద్విపద
   ఇంద్ర గణములు మూఁ డిన గణంబొకటి
   చంద్రాస్య !ద్విపదకుఁ ను చెప్పరేచ
  4. ద్విపద
   ద్విదకు ద్విపదకుఁ దెగ జెప్పవలయు
   నెపుడు సంస్కృతమున నితర భాషలను
  5. ద్విపద
   తుల లోపలఁ బ్రాసతి దక్క సకల
   తులు చెల్లును బ్రయో గాతి సారమున
  6. ద్విపద
   ద్విద తో ద్విపద సంధిల నేకశబ్ద
   పుడు రెంటను గూర్ప ది యయుక్తంబు
  1. ద్విపదమాలిక
   శ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
   లోరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
   డురాత్రి యరుదెంచెరలోకనాధ
   డుడస్సినాడవునుమోడ్తుగాక
  1. మంజరీ ద్విపద
   శ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
   లోకరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
   డురాత్రి యరుదెంచెరలోకనాధ
   డుడస్సినాడవునుమోడ్తుగాక
  2. మంజరీ ద్విపద
   శ్రీమందిరాకారు జితదైత్యధీరుఁ
   గీర్తించుచోఁ బుణ్యర్తనుం డనుచు
   తిమాఱు ప్రాస మి ట్లచ్చోట నిడక
   రసిజనాభాయ ముదగ్రసాహ
  3. మంజరీ ద్విపద
   సాయ నమోయంచు బ్దమొక్కటియు
   రెండుపాదముల నీక్రియఁ బంచియిడక
   వెలయు ప్రాసములేని ద్విపద యై పరఁగఁ
   బూజింపవలయు వాక్పుష్పమంజరుల.
  4. మంజరీ ద్విపద
   ఇంద్రులు మువ్వురు నినుఁ డొక్కరుండు
   సాంద్రమై యొక్కొక్కరణంబుఁ గొలువ
   లరుఁ బద్మోదరుఁ డంచు ధీరోత్త
   ములు విస్తరింతురు ముదముతో ద్విపద.
  5. మంజరీ ద్విపద
   శ్రీమందిరాకారు జితదైత్యధీరు
   గీర్తించుచోఁ బుణ్యర్తనుఁ డనుచు
   తిమాఱు ప్రాసమిట్లచ్చోట నిడక
   రసిజనాభాయ ముదగ్ర సాహ
  1. ఇంద్రవజ్రము
   సార్థ్యలీలన్ తతద్విగంబుల్
   భూమిధ్రవిశ్రాంతుల బొంది యొప్పున్
   ప్రేమంబుతో నైందవబింబవక్త్రున్
   హేమాంబురుం బాడుదు రింద్రవజ్రన్
  2. ఇంద్రవజ్రము: 93%(28/30)
   తాజగానిర్మితి నింద్రవజ్రా
   నీతాఖ్య వర్తించు వినిర్మలోక్తిన్
   త్తా, జ, గా సంగతి నింద్రవజ్రా
   వృత్తంబగున్ సన్నుత -వృత్తరేచా !
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   3ప్రాసతాత్తా
   4ప్రాసతాత్తం
   గణ విభజన
   గా
   U U | U U | | U | U U
   తా గా ని ర్మి తి నిం ద్ర వ జ్రా
   గా
   U U | U U | | U | U U
   నీ తా ఖ్య వ ర్తిం చు వి ని ర్మ లో క్తిన్
   గా
   U U | U U | | U | U U
   త్తా గా సం గ తి నిం ద్ర వ జ్రా
   గా
   U U | U U | | U | U U
   వృ త్తం గున్ స న్నువృ త్త రే చా
  1. ఉత్పలమాల
   పుణ్యుడు రామచంద్రుడట వోయి ముదంబున గాంచె దండకా
   ణ్యము దాపసోత్తమ శణ్యము నుద్దత బర్హిబర్హలా
   ణ్యము గౌతమీ విమల వాఃకణ పర్యటనప్రభూత సా
   ద్గుణ్యము నుల్ల సత్తరు నికుంజ వరేణ్యము నగ్రగణ్యమున్
  2. ఉత్పలమాల
   గలంగి జీవనపుటోలమునం బడి పోరుచున్ మహా
   మోలతా నిహద్దపదమున్ విడిపించుకొనంగ లేక సం
   దేముబోదు దేహి క్రియ దీనదశన్ గజ ముండె భీషణ
   గ్రాదురంత దంత పరిట్టిత పాద ఖురాగ్ర శల్యమైన్
  3. ఉత్పలమాల
   వ్వనిచే జనించు జగ; మెవ్వని లోపల నుండు లీనమై;
   యెవ్వని యందు డిందుఁ; బరమేశ్వరుఁ డెవ్వఁడు; మూలకారణం
   బెవ్వఁ; డనాదిమధ్యలయుఁ డెవ్వఁడు; సర్వముఁ దానయైనవాఁ
   డెవ్వఁడు; వాని నాత్మభవు నీశ్వరు నే శరణంబు వేడెదన్.
  4. ఉత్పలమాల: 95%(40/42)
   భానుసమాన విన్ బరన భారలగంబుల గూడి విశ్రమ
   స్థాము నందు బద్మజ యుతంబుగ నుత్పలమాలయై చనున్
   ద్మజయుగ్యతిన్ భరనభారలగంబులఁ జెంది సన్మనః
   ద్మవికాస హేతువగు ద్యము నుత్పలమాలయం డ్రిలన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   3ప్రాసనుద్మ
   4ప్రాసనుద్మ
   గణ విభజన
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   భా ను మా న విన్ బ ర న భా ర ల గం బు ల గూ డి వి శ్ర మ
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   స్థా ము నం దు బ ద్మ జ యు తం బు గ ను త్ప ల మా ల యై చ నున్
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   ద్మ యు గ్య తిన్ భ ర న భా ర ల గం బు లఁ జెం ది స న్మ నః
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   ద్మ వి కా స హే తు వ గు ద్య ము ను త్ప ల మా ల యం డ్రి లన్
  5. ఉత్పలమాల
   శ్రీమణీముఖాంబురుహ సేవన షట్పద నాథ యంచు శృం
   గా రమేశ యంచు ధృత కౌస్తుభ యంచు భరేఫనంబులన్‌
   భాలగంబులుం గదియఁ ల్కుచు నుత్పలమాలికాకృతిన్‌
   గావమొప్పఁ జెప్పుదురు కావ్యవిదుల్‌ యతి తొమ్మిదింటఁగాన్‌.
  1. ఉపేంద్రవజ్రము
   పురారి ముఖ్యామరపూజనీయున్
   రోజనాభున్ జతద్విగోక్తిన్
   దిరంబుగానద్రియతిన్నుతింపన్
   రాసుతాధీశు నుపేంద్ర వజ్రన్
  2. ఉపేంద్రవజ్రము
   పేంద్రవజ్రాహ్వయ మొప్పునిం పై
   యుపేంద్రపుత్త్రా జతజోక్తగాలన్
   ద్మ పద్మా !జత ల్గగంబున్
   పేంద్ర వజ్రాఖ్యము నొప్పు జెప్పన్.
  3. ఉపేంద్రవజ్రము
   పురారిముఖ్యామరు పూజనీయున్‌
   రోజనాభున్‌ జతద్విగోక్తిన్‌
   దిరంబుగా నద్రియతిన్నుతింపన్‌
   రాసుతాధీశు నుపేంద్రవజ్రన్‌.
  1. కవిరాజవిరాజితము
   ససమాసవిలాసవిభాసము సాధునుతంబు సుసంధిగమున్
   మధురోపనతార్థ సువాక్యనిద్ధము యోగసమంజసమున్
   దశకంఠవధాధికమున్ సుమస్సుఖదంబు మునీరితమున్
   స్ఫుదురుసద్గుణభూషణభూషితమున్ గనుఁ డీ రఘురాము కథన్
  2. కవిరాజవిరాజితము
   లదళంబులకైవడిఁ జెన్నగు న్నులు జారుముప్రభలున్‌
   ధికవృత్తకుచంబులు నొప్పఁగ శైలరసర్తు విశాలయతిన్‌
   ముచితనాన్వితడ్జలగంబుల జానుగఁ బాడిరి క్రధరున్‌
   ణులు సొంపలరం గవిరాజవిరాజితమున్‌ బహురాగములన్‌.
  3. కవిరాజవిరాజితము
   వుడునిట్లనున్నరపాలునకాతఁడు మోక్షముర్థిజగ
   జ్జనులకుఁబుట్తుటన్మతిగోరివిశారదులాదరసంబృతులై
   ఘసుదుస్తరమైనభవంబునచ్చగునీయితి హాసముబో
   మహనీయవిధంబునఁజెప్పిరిదాత్తగుణాశ్రయతామహితా
  1. క్రౌంచపదం(పంచశిర)
   కాంనభూషాసంచయ మొప్పన్‌ నకుచభరమునఁ వు నసియాడన్‌
   జంలనేత్రల్వంచనతోడన్‌ ముచితగతి వెనుని తనుఁ గొల్వన్‌
   అంచితలీలన్మించినశౌరిన్‌ రిదిభపరిమితతు లొనఁగూడన్‌
   ముంచి రచింపం గ్రౌంచపదం బిమ్మొగి భమసభననముల నయలొందున్‌.
  2. క్రౌంచపదం(పంచశిర)
   చంలవీచూసంచయలీలాలలితతరళితలరుహపాళీ
   సంచితహస్తోదంచితభంగీనితమదనమతరణిగుణవ్యా
   ఖ్యాంచితగోష్ఠీసంచరణప్యత్యయసముచితహళళికలతోరా
   యంలు మ్రేయన్‌గొంచలుగూయన్ వ్యవహితపరరవయినకొలంకున్
  1. చంపకమాల
   ముల బట్టినం దలకుబా టొకయింతయు లేక శూరతన్
   గజవల్లభుండు మతిమంతుడు దంతయుగాంతఘట్టనం
   జెరగ జిమ్మె నమ్మకరిచిప్పలు పాదులు దప్పనొప్పఱన్
   లి జలగ్రహంబు కరివాలముమూలము జీరె గోఱలన్
  2. చంపకమాల
   జనికాంచెభూమిసురుడంబరచుంభిశిరస్సరజ్ఝరీ
   లముహుర్ముహుర్ లుఠదభంగతరంగమృదంగనిశ్వన
   స్ఫునటనానుకూల పరిపుల్ల కలాపకలాపిజాలమున్
   కచరత్కరేణుకరకంపితసారముశీతసైలమున్
  3. చంపకమాల
   సులు మందబుద్ధియుతు ల్పతరాయువు లుగ్రరోగసం
   లితులు మందభాగ్యులు సుర్మము లెవ్వియుఁ జేయఁజాల రీ
   లియుగమందు మానవులు గావున నెయ్యది సర్వసౌఖ్యమై
   వడు? నేమిటం బొడము నాత్మకు? శాంతి మునీంద్ర! చెప్పవే.
  4. చంపకమాల
   నము లేక కర్మముల జాడలఁ బోక సమస్త చిత్త వ
   ర్తనుఁడగు చక్రికిం గవు లుదార పదంబుల జన్మకర్మముల్
   వినుతులు సేయుచుండుదురు వేదరహస్యములందు నెందుఁ జూ
   చి మఱి లేవు జీవునికిఁ జెప్పిన కైవడి జన్మకర్మముల్.
  5. చంపకమాల
   దధినాథుఁడైన హరిసంతతలీలలు నామరూపముల్
   గిలి మనోవచోగతులఁ దార్కికచాతురి యెంత గల్గినన్
   మిగిలి కుతర్కవాది తగ మేరలు సేసి యెఱుంగ నేర్చునే?
   ణిత నర్తనక్రమము జ్ఞుఁ డెఱింగి నుతింప నోపునే?
  6. చంపకమాల
   కులధర్మమున్ విడిచి దానవవైరి పదారవిందముల్
   నిపడి సేవసేసి పరిపాకము వొందక యెవ్వఁడేనిఁ జ
   చ్చి మఱు మేన నైన నది సిద్ధి వహించుఁ దదీయ సేవఁ బా
   సినఁ గుల ధర్మగౌరవము సిద్ధి వహించునె యెన్ని మేనులన్.
  7. చంపకమాల
   త్రిభువనవంద్య గోపయువతీజనసంచితభాగధేయ రుక్‌
   ప్రవసముత్కరోజ్జ్వల శిస్స్థిత రత్న మరీచి మంజరీ
   వివ సముజ్జ్వలత్పదరవింద ముకుంద యనంగ నొప్పునా
   ములు జాజరేఫములుఁ జంపకమాల కగున్‌ దిశాయతిన్‌.
  1. తరళము(ధ్రువకోకిల)
   మపూరుషుఁ డొక్కఁ డాఢ్యుఁడు పాలనోద్భవ నాశముల్
   సొరిదిఁ జేయు ముకుంద పద్మజ శూలి సంజ్ఞలఁ బ్రాకృత
   స్ఫురిత సత్త్వ రజస్తమంబులఁ బొందు నందు శుభస్థితుల్
   రి చరాచరకోటి కిచ్చు ననంతసత్త్వ నిరూఢుఁడై.
  2. తరళము(ధ్రువకోకిల)
   శుకుఁడు గోచియు లేక పైఁ జనఁ జూచి తోయములందు ల
   జ్జకుఁ జలింపక చీర లొల్లక ల్లులాడెడి దేవక
   న్యలు, హా! శుక! ,యంచు వెన్క జనంగ వ్యాసునిఁ జూచి యం
   శుములన్ ధరియించి సిగ్గున స్రుక్కి రందఱు ధీనిధీ!
  3. తరళము(ధ్రువకోకిల)
   ళినలోచన! నీవు నిక్కము నాకుఁ బుట్టెద వంచు నీ
   లుఁడు కంసుఁడు పెద్దకాలము కారయింట నడంచె; దు
   ర్మలినచిత్తుని నాజ్ఞజేయుము; మ్ముఁ గావుము భీతులన్;
   నులుసు లేక ఫలించె నోచిన నోము లెల్లను నీవయై.
  4. తరళము(ధ్రువకోకిల)
   సుపు లాడి యురోజకుంకుమ పంకశోభితలై లస
   ద్వనలై కచభారచంపకదామలై సులలామలై
   సిఁడిమాడల కాంతు లఱ్ఱులఁ ర్వఁ దేరులమీఁద బెం
   పెసఁగ బాడిరి వ్రేత లా హరిహేల లింపగు నేలలన్.
  5. తరళము(ధ్రువకోకిల)
   డుపులోపల నున్న పాపఁడు కాలఁ దన్నినఁ గిన్కతో
   డువఁ బోలునె క్రాఁగి తల్లికి? నాథ! సన్నము దొడ్డునై
   డఁగి కారణ కార్యరూపమునైన యీ సకలంబు నీ
   డుపులోనిదె గాదె? పాపఁడఁ గాక నే మఱి యెవ్వఁడన్?
  6. తరళము(ధ్రువకోకిల)
   రుహాహిత సోదరీ ముఖ చంద్ర చంద్రిక లాదటన్‌
   గొలఁది మీఱఁగ లోచనంబులఁ గ్రోలి యొప్పు మహాసుఖిన్‌
   లుకుచో నభరంబులుం బిదపన్‌ సజంబు జగంబులున్‌
   జెలువుగా దరళంబునోలి రచింతు రంధకజిద్యతిన్‌.
  1. తోటకము
   దీశ్వర నాకు బ్ర న్నుఁ డవే
   నొగినాతపమున్ ఫల యుక్తమయే
   న్సరాత్మజులందరు నావలనన్
   దీరఁగఁ గాంత్రు నివాపములన్
  2. తోటకము
   జోదరనిర్మలసంస్తవముల్‌
   విసిల్లెడుఁ దోటకవృత్తమునన్‌
   బొలుపై సచతుష్కముఁ బొండగ నిం
   రారఁగఁ బల్కుదు ష్టయతిన్‌.
  3. తోటకము
   కాధిపతీసుగుణాభిరతీ
   యోధ్భవచంద్రసమానయశా
   కుపావసయూరుజగోత్రవరా
   నాజనతాఝుషక్ష్మనుభా
  1. తోవకము(తోదకము-2/దోధకము/తామరస/కలరవము)
   చెలఁగి నజాయలఁ జెందిన నారీ
   తికము లద్రియతిన్‌ మృదురీతిన్‌
   వెయఁగఁ దోవక వృత్తి విభాతిన్‌
   లుకుదు రిమ్ములఁ బంకజనాభున్‌.
  2. తోవకము(తోదకము-2/దోధకము/తామరస/కలరవము)
   తమతప్పులుదారెరియంగా
   విలమతీ యిటు వీరికినై శో
   మున దహింపఁగఁగాదుమనంబున్
   ముచితమిత్తఱి శాంతముసుమ్మీ
  1. పంచచామరము
   టా చతుర్ముఖుం డరాగఁ నిష్ట శిష్టపాళితోఁ
   టాలునన్మునిప్రభుండు ద్ద భక్తియుక్తిమై
   నిటాలమందుఁ గేలుదోయి నిల్చి మ్రొక్కి నిల్చితా
   ని టేటికో ననుం గనంగ నేగుదెంచె ధాతయున్
  2. పంచచామరము: 89%(34/38)
   త్వరాస దృగ్విధీయమాన దానతోయ శోషితాం
   బురాశి వర్ధనాతి కృత్ప్రభూత కీర్తి మండల
   స్ఫుత్సుధా మయూఖ వైరి భూమి భృచ్చిరోల్లస
   త్కిరీట రత్న రాజితకాంతి దీపితాంఘ్రి పంకజా
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   46గణ నామం
   గణ విభజన
   | U | U | U | U | U | U | U | U
   త్వ రా దృ గ్వి ధీ య మా న దా న తో య శో షి తాం
   | U | U | U | U | U | U | U | U
   బు రా శి వ ర్ధ నా తి కృ త్ప్ర భూ త కీ ర్తి మం డ
   | U | U | U | U | U | U | U | U
   స్ఫు త్సు ధా మ యూ ఖ వై రి భూ మి భృ చ్చి రో ల్ల
   | U | U | U | | U | U | U | U | U
   త్కి రీ ర త్న రా జి త కాం తి దీ పి తాం ఘ్రి పం క జా
  3. పంచచామరము
   రేఫలున్‌ జరేఫలున్‌ జసంయుతంబులై తగన్‌
   గురూపరిస్థితిం బొసంగి గుంఫనం బెలర్పఁగా
   విరించిసంఖ్య నందమైన విశ్రమంబులం దగున్‌
   బ్రరూఢమైనఁ బద్మనాభ పంచచామరం బగున్‌.
  4. పంచచామరము
   రుత్ర్పరోహలోలతల్ప ధ్యసంస్థలాశ్రయా
   రారమాకరోపలాలిప్రసారితాంఘ్రికా
   రుద్వృధాకధానుబంధమంథరోత్సవానక
   స్ఫుద్విరావనర్తితోప భూవనీశిఖావళా
  1. భుజంగప్రయాతము
   రించుం గలిప్రేరితాఘంబులెల్లన్
   రించున్ ధరన్ రామద్రుండుఁ బోలెన్
   రించున్ సదా వేదశాస్త్రానువృత్తిన్
   రించున్ విశేషించి వైకుంఠుభక్తిన్.
  2. భుజంగప్రయాతము
   రీ !చక్రధారీ !మురారీ !త్రిధామా !
   రాంగా !యుపేంద్రా !సుబావో !స్వయంభూ !
   రేశా !హృషీకేశ !వైకుంఠవాసా !
   రాహా !సహస్రాక్ష !ప్రాగ్వంశ !దేవా !
  3. భుజంగప్రయాతము
   ద్విపాస్యత్రిధామత్రిధాతుప్రసిద్ధా!
   సుర్వప్రమోదాశుభాంగావృషాంకా!
   పిత్థాత్త సంపృక్త భుక్తప్రహృష్టా!
   కృపాంభోధి! కుబ్జాకృ తీశా! నమస్తే!
  4. భుజంగప్రయాతము
   ద్రాంధకారోదద్భానుభావా
   శుబైకాశ్రయీభూత శుద్ధస్వభావా
   క్తావళీదృష్ట్యహః కాలతారా
   స్వక్తాగ్రభూపారి జాతావతారా
  1. మందాక్రాంతము
   చెందెం బాదాంబుజరజముచే స్త్రీత్వ మారాతికిం జే
   యందెం జాపం బిరుతునుకలై ద్భుతం బావహిల్లన్‌
   మ్రందెన్మారొడ్డి దశముఖుఁడున్‌ రాముచే నంచుఁ జెప్పన్‌
   మందాక్రాంతన్‌ మభనతతగా మండితాశా యతుల్గాన్‌.
  1. మత్తకోకిలము
   ల్లిదుం డగు కంసుచేతను బాధ నొందుచుచున్న మీ
   ల్లిఁ గాచిన భంగిఁ గాచితి ధార్తరాష్ట్రులచేత నేఁ
   ల్లడంబునఁ జిక్కకుండఁగ దావకీన గుణవ్రజం
   బెల్ల సంస్తుతి సేసి చెప్పఁగ నెంతదాన జగత్పతీ!
  2. మత్తకోకిలము
   న్యసన్నుత సాహసుండు మురారి యొత్తె యదూత్తముల్
   న్యులై వినఁ బాంచజన్యము దారితాఖిలజంతు చై
   న్యమున్ భువనైకమాన్యము దారుణధ్వని భీతరా
   న్యమున్ బరిమూర్చితాఖిలత్రుదానవసైన్యమున్.
  3. మత్తకోకిలము
   తండ్రి సచ్చినమీఁద మాపెదతండ్రిబిడ్డలు దొల్లి పె
   క్కండ్రు సర్పవిషాగ్నిబాధల గాసిఁ బెట్టఁగ మమ్ము ని
   ల్లాండ్ర నంతముఁ బొందకుండఁగ లాలనంబున మీరు మా
   తండ్రి భంగి సముద్ధరింతురు ద్విధంబు దలంతురే?
  4. మత్తకోకిలము
   వావిఁ జెల్లెలు గాని పుత్రికవంటి దుత్తమురాలు; సం
   భానీయచరిత్ర; భీరువు; బాల; నూత్నవివాహ సు
   శ్రీవిలాసిని; దీన; కంపితచిత్త; నీ కిదె మ్రొక్కెదన్;
   కావే; కరుణామయాత్మక; కంస! మానవవల్లభా!
  5. మత్తకోకిలము
   ల్లి! నీ యుదరంబులోనఁ బ్రధానబూరుషుఁ డున్నవాఁ
   డెల్లి పుట్టెడిఁ; గంసుచే భయ మింత లేదు; నిజంబు; మా
   కెల్లవారికి భద్రమయ్యెడు; నింక నీ కడు పెప్పుడుం
   ల్లగావలె యాదవావళి సంతసంబునఁ బొంగఁగన్.
  6. మత్తకోకిలము
   క్కచేత సుదర్శనంబును నొక్క చేతను శంఖమున్‌
   క్కచేతఁ బయోరుహంబును నొక్క చేత గదం దగన్‌
   క్కడంబగుమూర్తికిన్‌ రసజాభరంబులు దిగ్యతిన్‌
   క్కువందగఁ బాడి రార్యులు త్తకోకిల వృత్తమున్‌.
  1. మత్తేభవిక్రీడితము: 95%(40/42)
   రక్షార్థము దండ్రి పంప జని విశ్వామిత్రుడుం దోడరా
   లీలం దునుమాడె రాము డదయుండై బాలుడై కుంతల
   చ్ఛవిసంపజ్జితహాటకన్ గపటభాషావిఫురన్నాటకన్
   భిన్నార్యమఘోటకన్ కరవిరా త్ఖేటకన్ దాటకన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   35గణ నామం
   45గణ నామం
   గణ విభజన
   | | U U | | U | U | | | U U U | U U | U
   క్షా ర్థ ము దం డ్రి పం ప జ ని వి శ్వా మి త్రు డుం దో డ రా
   | | U U | | U | U | | | U U U | U U | U
   లీ లం దు ను మా డె రా ము డ ద యుం డై బా లు డై కుం త ల
   | | U U | | U | U | | | U U | | U U | U
   చ్ఛ వి సం ప జ్జి త హా ట కన్ గ ప ట భా షా వి ఫు ర న్నా ట కన్
   | | U U | | U | U | | | U | U | U U | U
   భి న్నా ర్య మ ఘో ట కన్ క ర వి రా త్ఖే ట కన్ దా ట కన్
  2. మత్తేభవిక్రీడితము
   సిరికిం జెప్పడు; శంఖ చక్ర యుగముంజేదోయి సంధింపడే
   రివారంబును జీర డభ్రగపతిం న్నింప డాకర్ణికాం
   ధమ్మిల్లము జక్క నొత్తడు వివాప్రోత్థితశ్రీకుచో
   రిచేలాంచలమైన వీడడు గజప్రాణావనోత్సాహియై
  3. మత్తేభవిక్రీడితము
   వైకుంఠపురంబులో నగరిలో నా మూల సౌధంబు దా
   మందారవనాంతరామృత సరః ప్రాంతేందు కాంతోపలో
   త్ప పర్యంక రమావినోది యగు నాన్నప్రసన్నుండు వి
   హ్వ నాగేంద్రము పాహిపాహి యనఁ గుయ్యాలించి సంరంభియై.
  4. మత్తేభవిక్రీడితము
   లఁ డంభోధిఁ, గలండు గాలిఁ, గలఁ డాకాశంబునం, గుంభినిం
   లఁ, డగ్నిన్ దిశలం బగళ్ళ నిశలన్ ద్యోత చంద్రాత్మలం
   లఁ, డోంకారమునం ద్రిమూర్తులఁ ద్రిలింవ్యక్తులం దంతటం
   లఁ, డీశుండు గలండు, తండ్రి! వెదకంగా నేల యీ యా యెడన్.
  5. మత్తేభవిక్రీడితము: 52%(22/42)
   వాఁడె వధూమణి చూడవే ద్రిదివద్రుమంబు ధరిత్రికిన్‌
   బోఁడిమి దెచ్చిన శూరుఁ డీతనిఁ బోలలే రిల నెవ్వరున్‌
   వీఁ ధికుం డని భీమవిశ్రమవృత్తి భూతిలకం బగున్‌
   వేఁడి నుతింతురు భారసంబుల వెంట జాగము లొందఁగాన్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   11గణ నామం
   14గణ నామం
   15గణ నామం
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   21గణ నామం
   24గణ నామం
   25గణ నామం
   26గణ నామం
   27గణ నామం
   31గణ నామం
   34గణ నామం
   35గణ నామం
   36గణ నామం
   37గణ నామం
   41గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   46గణ నామం
   47గణ నామం
   గణ విభజన
   U | | U | | U | U | | U | U | | U | U
   వాఁ డె ధూ మ ణి చూ డ వే ద్రి ది వ ద్రు మం బు ధ రి త్రి కిన్‌
   U | | U | | U | U | | U | U | | U | U
   బోఁ డి మి దె చ్చి న శూ రుఁ డీ త నిఁ బోలే రి ల నె వ్వ రున్‌
   U | | U | | U | U | | U | U | | U | U
   వీఁ ధి కుం డ ని భీ మ వి శ్ర మ వృ త్తి భూ తి ల కం బ గున్‌
   U | | U | | U | U | | U | U | | U | U
   వేఁ డి ను తిం తు రు భా ర సం బు ల వెంజా ము లొం దఁ గాన్‌
  1. మహాస్రగ్ధర
   భూపా! కృష్ణరాయా! య సరసగుణా! త్రుగర్వాపహారీ!
   ప్రాజ్ఞా! ఆంధ్రభోజా! లజహితరుచా! సాహితీ సార్వభౌమా!
   శ్రీవిష్ణుస్వరూపా! య సుకవివరా! సాక్షరానందమూర్తీ!
   దేవేంద్రాభరాజత్ కల విభవ! ధీసార తేజోనిధానా!
  2. మహాస్రగ్ధర
   తిరౌద్రాకారకీలాతదవదహనోగ్రాగ్ర సేనానిపీడా
   తు లై నానావిధోపానములు గొని సౌహార్దవాంఛన్ జయశ్రీ
   శ్రిబాహుం గానఁగా వచ్చిరి సకలజగత్సేవ్యమానున్ మహేంద్ర
   ప్రతిముం గౌరవ్యవంశప్రభు నఖిలమహీపాలు రాంబాలికేయున్.
  3. మహాస్రగ్ధర
   నియెం దాలాంకుఁ డుద్యత్కటచటుల నటత్కాలదండాభశూలున్
   రక్తాసిక్తతాలున్ మధిక సమరోత్సాహలోలుం గఠోరా
   నితుల్యోదగ్ర దంష్ట్రా నిత శిఖకణాచ్ఛాదితాశాంతరాళున్
   నవ్యాపారశీలున్నతి దృఢఘనమస్తాస్థిమాలుం గరాళున్
  4. మహాస్రగ్ధర
   రిపై సర్వాత్ముపై నత్యగణితగుణుపై నంతరంగంబు పర్వన్
   రిమే నుప్పొంగఁ జావుం యమును సరిగా సంతసంబందుచుం భీ
   రుఁడై కాలాగ్ని పోలెం నులుచుఁ గవిసెన్ ర్వదుర్వారుఁడై దు
   ర్భలీలన్ భూమి గంపింపఁగ దిశల ద్రువన్ భండనోద్దండవృత్తిన్.
  5. మహాస్రగ్ధర
   తిశోకక్రోధవేగవ్యథితహృదయుఁడై శ్వసాదిత్వవీరో
   ద్ధతిఁ బ్రౌఢస్ఫుర్తి సెల్వొందఁగ సబళముఁ దద్గాత్రముం జొప్పెఁ బూఁచె
   న్శృసోముం డల్లఁ బట్టెన్గురుసుతుఁ డదియున్ స్రుక్క చెన్నారనల్క
   న్ధృఖడ్గుం డైనఁ జేయున్సిరముఁ దురగమున్వ్రేల్మడిం ద్రుంచి వైచెన్.
  6. మహాస్రగ్ధర
   శ్రుసేనుం డప్డు కోపస్ఫురదరుణమరీచుల్ దలిర్పంగఁ జక్షు
   ర్ద్వియంబుం గెంపునం బొందినచెలువము సందీప్తఘోరంబుగా బె
   ట్టనిం జంచద్గదన్ వ్రేయఁగ నుఱక తదాస్యచ్ఛిదాస్ఫారకేళీ
   చుతురుండై యక్కుమారున్ ముకడ కనిచెం జండదోర్దర్ప మొప్పన్.
  7. మహాస్రగ్ధర
   వితజ్యానాద మాశావితతి నినిచి దోర్వీర్య మేపార బాణ
   ప్రతిం దన్ముంప వీఁకం లక జడియుచున్ ల్విడిం జేర్చి చంచ
   ధ్గతిఁ గ్రీడం దంతిహేలాళనరతమృగేంద్రస్ఫురన్మూర్తి దోఁపన్
   శ్రుకీర్తిం గిట్టి కంఠత్రుటనవిలసనారూఢి నవ్విప్రుఁ డొప్పెన్.
  8. మహాస్రగ్ధర
   కొలిచెం బ్రోత్సాహవృత్తిం గుతలగగనముల్‌ గూడ రెండంఘ్రులం దా
   లిఁ బాతాళంబు చేరం నిచెఁ గడమకై బాపురే వామనుండ
   స్ఖలితాటోపాఢ్యుఁ డంచుం రిగిరివిరమాకార మారన్‌ నతానో
   జ్జ్వసోద్యద్రేఫయుగ్మాశ్రయగురుల మహాస్రగ్ధరం జెప్ప నొప్పున్‌.
  1. మానిని
   కొన్నెలపువ్వును గోఱలపాఁగయుఁ గూర్చిన కెంజడ కొప్పునకున్‌
   న్నె యొనర్చిన వాహిని యీతని వామపదంబున వ్రాలెననన్‌
   జెన్నుగ నద్రిభసేవ్యగురున్విలసిల్లు రసత్రయ చిత్రయతుల్‌
   న్నుగఁ నొందఁ బ్రభాసురవిశ్రమ భంగిగ మానిని వ్యమగున్‌.
  2. మానిని
   బంరుచేలయుఁ ద్మనిఖాక్షులు బాహుచతుష్కము వ్యవిభో
   త్సంగిత శంఖసున్శన శార్జగదాముఖ చిహ్నము త్త్వ మునీ
   లాంము నీనదియౌరసృజించు నిజాశిత దేహికినంతిక స
   ద్రంశయానుఁది రంబుగఁజూచికరంబిదివోచతుత్వమనున్
  1. మాలిని
   ల నిగమవేద్యున్‌ సంసృతివ్యాధివైద్యున్‌
   కుటవిమలమూర్తిన్‌ మాలినీవృత్త పూర్తిన్‌
   లితసమయోక్తిన్నాగవిశ్రాంతియుక్తిన్‌
   సువులు వివరింపన్‌ సొంపగున్విస్తరింపన్‌.
  2. మాలిని
   ససురవధూలాస్యంబులున్ సిద్ధవిద్యా
   పటుపటహాతోద్యంబులున్ గిన్నరీకం
   పురుషలలితగీతంబుల్ మహారమ్యమయ్యెన్
   మునుదివిజాళీర్వాదనాదంబుతోడన్
  1. మేఘవిస్ఫూర్జితం
   స్థిరాంశుప్రస్విన్నామృతకరవియధ్ధేశచూడామనోజ్ఞా
   పురాళీప్రధ్వాసాధ్భుతరతభిజాబోగకేళీసమజ్ఞా
   రుత్పాళీకేళీగిరికృతధనుర్మండలీలగ్నవిష్ణూ
   జ్జ్వాలాహాలాహలవిషమహాహ్వరేఖాసహిష్ణూ
  2. మేఘవిస్ఫూర్జితం
   మానాథున్‌ నాథున్‌ యదుకులశిరోమ్య రత్నాయమానున్‌
   ముద్యత్తేజిష్ణున్‌ దనుజయువతిస్ఫారహారాపహారున్‌
   మిముం బ్రీతిం బేర్కొం డ్రరుణవిరతిన్‌ మేఘవిస్ఫూర్జితాఖ్యన్‌
   గ్రమంబొప్పన్‌ బెద్దల్‌ యమనసములున్‌ రాగముల్గా ముకుందా!
  1. లయగ్రాహి
   ఎందునిలనేజనులకుందలఁపరానితపమందికొనిచేసిరొకొనందుఁడుయశోదా
   సుంరియుఁబూర్ణనిధిఁబొందిరికడున్దొరసిపొందగునుముప్పుతఱినందనునిగాశ్రీ
   మందిరునినంచునిటులందముగఁ బ్రాసములు గ్రందుకొనిచెప్పుమునిబృందములయగ్రా
   హింనరసబ్భజసలుందగనకారమునుబొందనిరుచోట్లనుబిఱుందభయలొందన్
  2. లయగ్రాహి
   మ్మని లతంతముల కుమ్మొనసి వచ్చు మధు మ్ముల సుగీతనిన మ్ములెసఁగెం జూ
   మ్ముల లసత్కిసల మ్ముల సుగంధిముకుమ్ములను నానుచుము మ్మెనర వాచా
   మ్ములగు కోకిలకుమ్ముల రవమ్ము మధుమ్మగుచు వించెననుమ్ము సుమనోభా
   మ్ముల నశోక నికమ్ములును జంపక చ మ్ములును గింశుకవ మ్ములును నొప్పెన్
  1. లయవిభాతి
   యరెతనూభముల న్బడయుదురుగాకపెరడతులునుభర్తలునుడసిరెతలంపన్
   బుమిగలనందుడునుడతుకయశోదయునుడపునజగత్రయమునిడికొనినపుత్రున్
   సిరటయంచుబెడడరునసనత్రివృతిడనసగముల్పొసగనిడలయవిభాతిన్
   నొడువుదురుసత్కవులెపుడునువిరితేనియలుడియుపగిదిన్రనముడలుకొనుచుండున్
  2. లయవిభాతి
   లికులము నీలముల చెలువము వహింప నవళముల హరిన్మణుల పొలుపు నదలిర్పన్
   లిరుగమి కెంపులుగఁ లుదెఱ్ఁగు క్రొవ్విరుల విలసనము ముత్తియపు గుళికలకుఁ దక్కున్
   మణులకుం బసిఁడిళకులకు నీడగుచు వెలయఁగఁ బరాగములు లితపు వితానం
   బులుగ గృహముఖ్యముల చెలువు ప్రతిబింబములు లెఁ బురము నల్ధెసలఁ బొలుచును వనంబుల్
  3. లయవిభాతి
   లువ లొసఁగెన్‌ సరగఁ జెలువ యపు డొక్కరితె లఁతితన మొప్ప నొకపొలఁతి తడి యొత్తెన్‌
   గొలఁదిగ జవాది నొకవెలఁది తలఁ బూసె నొక లరుహదళాక్షి సిగ లరుసరి చుట్టెన్‌
   దిక మిడియెన్నిటలలకమున నొక్క సతి తెలి నిలువుటద్ద మొకచెలి నిలిపె మ్రోలన్‌
   య జవరా లొకతె లయజ మలందె నొక లన విసరెన్‌ సురటి లనరున కర్థిన్‌.
  1. వనమయూరము(ఇందువదన)
   న్నతములై వనమయూరకృతులోలిన్
   న్నగ భజంబులపయిన్ సనగగంబుల్
   చెన్నొదవ దంతియతి జెంది యలవారున్
   వెన్నుని నుతింతురు వివేకులతిభక్తిన్
  2. వనమయూరము(ఇందువదన): 94%(32/34)
   మావకరత్నములు మౌనివరువెంటన్
   రామెయిఁ బోవునెడ రాముఁ డు మృదుశ్రీ
   వాణి నిటు పల్కె ఋషి ర్య !గిరిచెంతన్
   బొణిమి నెసంగెఁ దరుపుంజ మది గంటే ?
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   41గణ నామం
   4ప్రాస పూర్వాక్షరంగురువులఘువు
   గణ విభజన
   గా
   U | | | U | | | U | | | U U
   మా క ర త్న ము లు మౌ ని వ రు వెం టన్
   గా
   U | | | U | | | U | | | U U
   రా మె యిఁ బో వు నె డ రా ముఁ డు మృ దు శ్రీ
   గా
   U | | | U | | | U | | | U U
   వా ణి ని టు ప ల్కె ఋ షి ర్య గి రి చెం తన్
   గా
   | | | | U | | | U | | | U U
   బొ ణి మి నె సం గెఁ ద రు పుం జ మ ది గం టే
  3. వనమయూరము(ఇందువదన)
   రాకులశేఖరపరంతప వివేక
   భ్రాజిత జగద్వలయ భాసురసముద్య
   త్తేనిరవద్యయువతీమదనవీరో
   గ్రాజివిజయాత్రిభివనంకుశనరేంద్రా
  1. వసంతతిలకము(సింహోన్నత/ఔద్ధర్షిణి/శోభావతి/మధుమాధవి)
   శ్రీమ్య రాజకులశేఖర రాజరాజా
   భూరిప్రతాపపరిభూతవిరోధివర్గా
   హారామృతాబ్జహర హాసతుషారకుంద
   స్ఫాద్యశఃప్రసర పాండుకృతత్రిలోకా
  2. వసంతతిలకము(సింహోన్నత/ఔద్ధర్షిణి/శోభావతి/మధుమాధవి)
   గౌరీనితాంతజప కారణనామధేయున్‌
   దూరీకృతప్రణతదుష్కృతు నంబుజాక్షున్‌
   ధీరోత్తముల్గిరియతిన్‌ తభజాగగల్పెం
   పాన్వసంతతిలకాఖ్య మొనర్తు రొప్పున్‌.
  1. శార్దూలవిక్రీడితము
   శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర
   క్షైకారంభకు భక్త పాలనకళాసంరంభకున్ దానవో
   ద్రేస్తంభకుఁ గేళిలోలవిలసద్దృగ్జాలసంభూత నా
   నాకంజాతభవాండ కుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్.
  2. శార్దూలవిక్రీడితము
   పుట్టం బుట్ట, శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపాత్రంబునన్
   నెట్టం గల్గను గాళిఁ గొల్వను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ
   దెట్టే వెంటఁ జరింతుఁ దత్సరణి నా కీవమ్మయో! యమ్మ మేల్
   ట్టున్ నాకగుమమ్మనమ్మితిఁ జుమీబ్రాహ్మీ! దయాంభోనిధీ!
  3. శార్దూలవిక్రీడితము
   సూతా! యే యుగవేళ నేమిటికి నెచ్చోటన్ మునిశ్రేష్ఠు నే
   శ్రోతల్ గోరిరి? యేమి హేతువునకై, శోధించి లోకైక వి
   ఖ్యాతిన్ వ్యాసుడుఁ మున్ను భాగవతముం ల్పించెఁ? దత్పుత్త్రుఁడే
   ప్రీతిన్ రాజునకీ పురాణకథఁ జెప్పెం? జెప్పవే యంతయున్.
  4. శార్దూలవిక్రీడితము
   తాటంకాచలనంబుతో, భుజనటద్దమ్మిల్ల బండంబుతో
   శాటీముక్త కుచంబుతో, సదృఢచంత్కాంచితో, శీర్ణలా
   లాటాలేపముతో, మనోహరకరాగ్నోత్తరీయంబుతో
   గోటీందుప్రభతో, సురోజభర సంకోచద్విలగ్నంబుతోన్
  5. శార్దూలవిక్రీడితము: 33%(14/42)
   గలంగి జీవనపుటోలమునం బడి పోరుచున్ మహా
   మోలతా నిహద్దపదమున్ విడిపించుకొనంగ లేక సం
   దేముబోదు దేహి క్రియ దీనదశన్ గజ ముండె భీషణ
   గ్రాదురంత దంత పరిఘట్టిత పాద ఖురాగ్ర శల్యమైన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   11గణ నామం
   12గణ నామం
   13గణ నామం
   14గణ నామం
   15గణ నామం
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   21గణ నామం
   22గణ నామం
   23గణ నామం
   24గణ నామం
   25గణ నామం
   26గణ నామం
   27గణ నామం
   31గణ నామం
   32గణ నామం
   33గణ నామం
   34గణ నామం
   35గణ నామం
   36గణ నామం
   37గణ నామం
   41గణ నామం
   42గణ నామం
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   46గణ నామం
   47గణ నామం
   గణ విభజన
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   లం గి జీ వ న పు టో ల ము నం బ డి పో రు చున్ మ హా
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   మో తా ని హ ద్ద ప ద మున్ వి డి పిం చు కొ నం గ లే క సం
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   దే ము బో దు దే హి క్రి య దీ న ద శన్ గ జ ముం డె భీ ష ణ
   U | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
   గ్రా దు రం త దం త ప రి ఘ ట్టి త పా ద ఖు రా గ్ర శ ల్య మైన్
  6. శార్దూలవిక్రీడితము
   లా వొక్కింతయు లేదు; ధైర్యము విలోలంబయ్యె; బ్రాణంబులున్
   ఠావుల్ దప్పెను; మూర్ఛ వచ్ఛెఁ; దనువున్ స్సెన్; శ్రమంబయ్యెడిన్;
   నీవే తప్ప నితఃపరం బెఱుఁగ; మన్నింపంద గున్ దీనునిన్;
   రావే! యీశ్వర! కావవే వరద! సంక్షింపు భద్రాత్మకా!
  7. శార్దూలవిక్రీడితము
   ద్మప్రోద్భవసన్నిభుల్‌ మసజసప్రవ్యక్త తాగంబులన్‌
   ద్మాప్తాంచితవిశ్రమంబుగ సముత్పాదింతు రుద్యన్మతిన్‌
   ద్మాక్షాయ నిజాంఘ్రిసంశ్రిత మహాద్మాయ యోగీంద్ర హృ
   త్పద్మస్థాయ నమోస్తుతే యనుచు నీశార్దూలవిక్రీడితన్‌.
  1. స్రగ్ధర
   కూలున్ గుఱ్ఱంబులేనుంగులు ధరఁ గెడయుం గుప్పలై; నుగ్గునూచై
   వ్రాలున్దేరుల్‌ హతంబై డిఁబడు సుభటవ్రాతముల్‌; శోణితంబుల్‌
   గ్రోలున్, మాంసంబు నంజుంగొఱకు, నెముకలన్గుంపులై సోలుచున్ భే
   తాక్రవ్యాదభూతోత్కరములు; జతలై తాళముల్‌ దట్టి యాడున్.
  2. స్రగ్ధర
   సేవించెన్ రంగధామున్ శ్రితనివహపయస్సింధుసంపూర్ణసోముం
   గావేరీ మధ్యసీమున్ నకలుష మహాకాలకూటోగ్ర భీమున్
   దేవారిశ్రీవిరామున్ దివిజవినుత సందీపితానంత నామున్
   ధీవిజ్ఞానాభిరాముం ద్రిభువన విలసద్దేవతా సార్వభౌమున్.
  3. స్రగ్ధర
   దండిం గోదండ కాండోద్ధత రథ హయ వేదండ దండంబుతోడన్
   దండెత్తెన్ మెండుగా నద్దనుజనికరముల్ దైవవర్గంబు మీఁదం
   జంబ్రహ్మాండభే దోచ్ఛ్రయ జయరవముల్ ర్వదిక్ క్షోభగా ను
   ద్దంప్రఖ్యాతలీలం లపడిరి సురల్ ర్పులై వారితోడన్.
  4. స్రగ్ధర
   నా సామర్థ్యం బసామాన్యము త్రిజగములన్ గాంచె నెంతే ప్రశస్తిన్
   నా సాటెవ్వారు హా హా రులును గపు లీనాడు నన్ గాంచుడంచున్
   జేసెన్ నాదంబు దిక్కుల్ చెదరెడు నటులన్ జెట్టి యింద్రారి బల్మిన్
   వేసెన్ బ్రహ్మాస్త్రమంతన్ వివిధ కపులపై భీకరంబైన రీతిన్
  5. స్రగ్ధర
   శ్రీవాణీ! నిన్ను పూజించి మనెదను సదా సేవ నే జేతునమ్మా!
   భామ్మందుంచి యర్చిం దలచెద రమా పార్వతీ తోడ, రమ్మా!
   దేవీ! నీ నామమందే దృఢమయిన గతిన్ తీవ్ర విశ్వాసముంతున్.
   నా విశ్వాసమ్ము లోనున్న పదములవి వీణాధరీ నీవె నమ్మా!
  6. స్రగ్ధర
   వాణీ! బ్రహ్మాణి! విద్యా! నజభవ ముఖాబ్జాత దివ్యాసనస్థా!
   వీణాపాణీ! సువేణీ! విమల గుణగణా! వేదమాతా! శుభాంగీ!
   ణీనేత్రా! పవిత్రా! హిమకరవదనా! ప్సితార్థప్రదాత్రీ!
   క్షోణిన్ నే వ్రాలి నీ యంఘ్రుల కివె నతులన్ గూర్తు నో కీరపాణీ!
  7. స్రగ్ధర
   తెల్లంబై శైలవిశ్రాంతిని మునియతినిం దేజరిల్లున్‌ దృఢంబై
   చెల్లెం బెల్లై మకారాంచిత రభనయయల్‌ చెంద మీఁదన్‌ యకారం
   బుల్లం బారన్‌ బుధారాధ్యు నురగశయనున్‌ యోగివంద్యుం గడున్‌ రం
   జిల్లం జేయం గవీంద్రుల్‌ జితదనుజగురం జెప్పుదుర్‌ స్రగ్ధరాఖ్యన్‌.
  1. స్రగ్విణి
   దేకీనందనున్‌ దేవచూడామణిన్‌
   భూధూవల్లభుం బుండరీకోదరున్‌
   భానాతీతునిం ల్కఁగా స్రగ్విణీ
   భా మాద్యంతరేఫంబగున్‌ షడ్యతిన్‌.
  2. స్రగ్విణి
   అంజా ధీశవా హా జగద్ధేహ దో
   ర్దం చండారినిర్ధారితారీ నతా
   క్షంలా గండరింన్మణీ కుండలా
   పుంరీకేక్షణా ప్రోవునన్ సుక్షణా
  1. స్వాగతం
   రారాజగుణరాజిత రాజ
   త్తే రాజకులదీపవిశిష్టాం
   భోమిత్ర నృపపూజితపాదాం
   భో భూవినుతపుణ్యవరేణ్యా
  2. స్వాగతం
   నాదాదిమునినాయక వంద్యున్‌
   శౌరిఁ జేరుఁ డన స్వాగత మొప్పున్‌
   సామైనయతి ణ్మితి నొందన్‌
   భూరిరేఫనభముల్‌ గగయుక్తిన్‌.
  1. క్షమ(క్షప/చంద్రిక-2)
   తఁడు శతసహస్రేడితానీకినీ
   తి సురపతిసాత్యభోగుండునున్
   వలి యనఁగా శౌర్యనారాయణుం
   డితఁడు హరిచమూహీర మార్యోత్తమా
  2. క్షమ(క్షప/చంద్రిక-2)
   క్ష నిహపరముల్‌- సాధ్యమౌ నాత్మతే
   తి వితతమై- న్మ లక్ష్యాప్తికై
   యముఁ గనఁగన్‌- స్వస్వజీవక్షపా
   ముదయ మెడలున్‌, స్వర్గ మొప్పన్‌ మదిన్‌
  1. ఖచరప్లుతము
   ద కేశవ దైత్యవిదారీ వారిజనాభ జగన్నిధీ
   రుణఁ జూడుము మమ్ముఁ బ్రసన్నాకార హరీయని పల్కినన్‌
   రుసతో సభభంబు మసావల్‌ వాలఁగ రుద్రవిరామ మై
   రుదుగా మునిపుంగవవర్ణ్యంబై ఖచరప్లుత మొప్పగన్‌.
  2. ఖచరప్లుతము
   కసారససారసరేఖాగ్రస్థితపక్షిచయంబహో
   నినయట్టులకట్టినరెక్కల్‌వ్యాయతచంచులునాడఁగన్
   నినమున్నులకన్నులఁబంపాకాండసరోజలమూగఁగా
   నుజనాయకుఁడాయకఁగొంచున్‌దాటిచనెన్ గగనాధ్వమున్
  1. గీతాలంబనము(కలితాంత/కాంత/కాంతి)
   నాళీకభవామరనాథు లొగిన్‌
   శ్రీలోలుని గీర్తన సేయ నొగిన్‌
   బోలంగఁ దజావలఁ బొందిన గీ
   తాలంబన మై చను ద్రియతిన్‌.
  2. గీతాలంబనము(కలితాంత/కాంత/కాంతి)
   ధారాధరవాహనధైర్యకృతీ
   క్షీరాభ్ధిశిబీశ్వరశీతలరు
   గ్ధారాధరకల్పకకామగవీ
   తారాధిపసన్నిభదాననిధీ
  1. చంచరీకావళి-1(చంచరీకాతతి)
   జ్వాలాలీఢంబౌచున్ బానశాలల్సెలంగన్
   హేలంబానీయంబై యేపుమీ ఱెన్మహాగ్నుల్
   క్రాలుంగత్తుల్ నిప్పుల్ గౌణమౌవృత్తిమున్నై
   యేలెన్ వాచ్యత్వంబే యిప్పుడీ కల్లుబానన్
  2. చంచరీకావళి-1(చంచరీకాతతి)
   కంబుగ్రీవా సత్యాకామినీప్రాణనాథా
   బింబోష్ఠామారాగల్పేర్చి భూభృద్యతుల్గాం
   చం బాదంబై ధాత్రిం జంచరీకావళీనా
   మంబొందుం గావ్యశ్రీమానినీభూషణంబై.
  1. చంద్రకళ
   మున్నువిన్నది దేవరహస్యంబున్ దమకున్ వినిపింపగా
   నెన్నొసార్లు తలంచితిగానీ యేను వచింపనెలేదు నే
   డెన్నజెప్పకయున్నఫలంబొక్కంతయులేదుధరాధిపా
   మున్నుదేవయుగంబున వింటిన్ భూపభవత్సుత హేతువున్
  2. చంద్రకళ
   వీనులారఁ బ్రసిద్ధపదంబుల్‌ వేడుకఁ గూర్చి దిశాయతిన్‌
   గా వచ్చి రపాతజజంబుల్‌ ల్గ దిటంబుగఁ జెప్పగన్‌
   జాకీవదనాంబుజ శశ్వత్సౌరభలోల మధువ్రతా
   దావాంతక చంద్రకళా వృత్తంబు సభం గడు నొప్పగున్‌.
  1. చంద్రశ్రీ
   న్నాథున్‌ లక్ష్మీహృదయజలప్రోద్యదర్కున్‌
   గాధీశారూఢున్‌ సుకవిజనల్పద్రుమంబున్‌
   న్వర్ణింపంగా యమనసయుతంబై రగంబుల్‌
   మొగిం జంద్రశ్రీకిన్నిలుచు యతి ముక్కంటినొందున్‌.
  1. చంద్రిక
   ణయుగమునన్‌ రవంబులన్‌
   బ్రగుణరసవిరామసంగతిన్‌
   గిలి హరికథాసమేతమై
   నెగఁడు గృతుల నిండి చంద్రికన్‌.
  1. చిత్రపదము
   వాక భాగురుయుగ్మం
   బారఁగఁ జిత్రపదాఖ్యం
   జేరిన వేడ్కఁ గవీంద్రుల్‌
   గోరి నుతింతురు శౌరిన్‌.
  2. చిత్రపదము: 92%(24/26)
   కూడియు మున్నుగఁదోచిన్
   వాఁడిశరంబున దూయున్
   బోడి నియతునయందున
   లేడియకంపడకుండున్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   32గణ నామం
   33గణ నామంగా
   గణ విభజన
   గా
   U | | U | | U U
   కూ డి యు ము న్ను గఁ దో చిన్
   గా
   U | | U | | U U
   వాఁ డి రం బు న దూ యున్
   U | | | | | U | |
   బో డి ని య తు న యం దు న
   గా
   U | | U | | U U
   లే డి కం ప డ కుం డున్
  1. జలదము: 97%(33/34)
   నీలుకెల్ల నిక్కమయ నింద్యగుణా
   యీపురుషార్ధహానిసుతులీల్గుంటకుం
   దాముఁ బొంది తాల్మిఁదిగ ద్రావి మహా
   కోపుఁడనైనఁబాటిలెఁదగుంగినియన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   24గణ నామం
   గణ విభజన
   U | | U | U | | | U | | U
   నీ లు కె ల్ల ని క్క మ య నిం ద్య గు ణా
   U | | U | U | | | U U | U
   యీ పు రు షా ర్ధ హా ని సు తు లీ ల్గుం ట కుం
   U | | U | U | | | U | | U
   దా ముఁ బొం ది తా ల్మిఁ ది గ ద్రా వి మ హా
   U | | U | U | | | U | | U
   కో పుఁ నై నఁ బా టి లెఁ ద గుం గి ని యన్
  2. జలదము
   మ్రొక్కుల కెల్ల నెల్ల యగుమూర్తి గదా
   క్కమలాక్షుఁ డంచుఁ జతురాస్యయతిన్‌
   క్కక ప్రస్తుతింప జలదం బగు ని
   ట్లొక్కటియై భరేఫనభ లొందు గురున్‌.
  1. జలధరమాల
   శ్రీన్వీశుం దగిలితిఁ జిత్తం బారన్‌
   మాతా యంచున్‌ జలధరమాలావృత్తం
   బేతేరంగా మభనమ లింపొందంగాఁ
   బ్రీతిం బల్కన్విరతి కరిన్‌ బ్రాపించున్‌.
  2. జలధరమాల
   కాశంబందునగరుదాక్షోదంబై
   యేకోనల్పోయితిమట నేదిక్కేదోఁ
   కాకుండం గన్నులు జతుకావర్ణంబై
   యేకోనల్తోచవుమదికేదోభీతిన్
  1. జలోద్ధతగతి
   రోరుహదళాక్ష శాశ్వతయశా
   పురారినుత యంచు భూదరయతిన్‌
   రాగ మగుచున్‌ జసల్‌ జసలతో
   నురుప్రభ యగున్‌ జలోద్ధతగతిన్‌.
  2. జలోద్ధతగతి
   యోధులివి యేడు పాలితమినో
   ద్రయాగపరిరక్షణార్ధము సదా
   శ్లధశరీరువాంఛనుబడిన్
   ప్రయాతములు మౌనిరాజవపతిన్
  1. తనుమధ్య
   గోపాలుని దేవే
   నాపాలికి నాఁగాఁ
   బై పై తనుమధ్యన్‌
   బ్రాపించుఁ దయంబుల్‌.
  2. తనుమధ్య
   గౌరీతనుమధ్యన్
   స్వారింగొని సింహం
   బారాధనలందున్
   క్రూరాగ్రియమయ్యున్
  1. తరలి
   చారుభసన భూరిజన రసాంద్రగణములన్‌ దిశా
   సా విరతి నందముగ నిజంబు తరలి చెన్నగున్‌.
   చారుభసన భూరిజన రసాంద్రగణములన్‌ దిశా
   సా విరతి నందముగ నిజంబు తరలి చెన్నగున్‌.
  1. తురగవల్గిత(తురగ)
   ననసజజగలు తిథివిరమణంబగున్ దురగంబునన్
   లుచు నగరముపయి విడిసినఁ గాంచి తా నొకరుం డెదు
   ర్కొని దవులకుఁ గొని చని గిరిగుహఁ గూర్కు నాముచికుందుచే
   ను యవనునిఁ బొరిగొని తని వసున్గణింతురు భూసురుల్.
  2. తురగవల్గిత(తురగ)
   రుణరవికరవికచసరసిజ ర్పమోచన లోచనా
   ధినిరపధినిఖిలజలహృతి సాంద్రకంధరబంధురా
   గిరిమధనమధువిధురకర శ్రితకీరవాహనమోహనా
   స్ఫుద చిర రుచి రుచిరచిరరుచి పోషకాంబరడంబరా
  1. ద్రుతవిలంబితము
   శ్రుతి మతాంగ నిరూఢమహాయతిన్‌
   తివరప్రముఖార్యజనం బొగిన్‌
   ద్రువిలంబిత తోషితరీతులన్‌
   క్షితిధరున్‌ నుతిసేయు నభారలన్‌.
  2. ద్రుతవిలంబితము
   త్రిభువనాంకుశదీప్తనిధీసమ
   స్త భువనాశ్రయర్మధురంధరా
   శుయశః పరిశోభితపూర్వది
   క్పృభువిలాసకృపారసభంధురా
  1. నదీప్రఘోషము: 96%(26/27)
   నాతల్పా మొద ల్నాల్గు రేఫంబులున్‌
   న్నివాసా జతజంబు రేఫయున్‌
   గంగ నమ్మూఁడు దంబులందు జా
   తిగాఁ బ్రవర్తించు నదీ ప్రఘోషకున్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   12గణ నామం
   గణ విభజన
   U | U U | | U | U U | U
   నా ల్పా మొ ద ల్నా ల్గు రే ఫం బు లున్‌
   | U | U U | | U | U | U
   న్ని వా సా జజం బు రే ఫ యున్‌
   | U | U U | | U | U | U
   గం న మ్మూఁ డు దం బు లం దు జా
   | U | U U | | U | U | U
   తి గాఁ బ్ర వ ర్తిం చుదీ ప్ర ఘో ష కున్‌
  1. నర్కుటము(కోకిలకాక)
   కొలిచెద నందగోపసుతు కోమలపాదములన్‌
   దులిచెదఁ బూర్వసంచితపు దోషములన్‌ సుఖినై
   నిలిచెద నన్న నర్కుటము నిర్మలవృత్తమగున్‌
   లితమై నజంబుల భజావల దిగ్విరతిన్‌.
  2. నర్కుటము(కోకిలకాక)
   ప్రసృతివిలోచనాకుసుమబాణదిశాలలనా
   సృణపటీరలేపకృతికోవిదబాహుతటీ
   విసృమరకీర్తిజాలరణవీక్షితవైరినృప
   త్యసృగతిపంకిలాసిముఖయైందవవంశమణీ! !
  1. నవనందిని
   నందినిన్ సజగస్నగగలాయెన్
   విశ్రమంబును దర్చి చెలువొప్పన్
   నీతచోరకు జనార్దను నుపేంద్రున్
   దూరు నెంతురు సభాసదులు భక్తిన్.
  2. నవనందిని
   నుమూసికన్దె ఱచులోఁగడువశిష్ఠుం
   నె భీతిలేదు పదఁడాయనుచు గాధే
   యుని నీవులేవుకుటిలాయుదరుపాటా
   మునిపల్లెమంటనిడెదోములుచ యంచున్
  1. నారీ: 94%(17/18)
   నారీవృ
   త్తారంభం
   బారు న్మా
   కారం బై
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   31గణ నామం
   గణ విభజన
   U U U
   నా రీ వృ
   U U U
   త్తా రం భం
   U | U
   బా రు న్మా
   U U U
   కా రం బై
  2. నారీ
   నారీలో
   కారాధ్యా
   సాస్యా
   ధారాధ్యా
  1. నారీప్లుత
   క్షీరోదన్వన్మధ్యగేహా మతాగా
   సారంబు నుద్యత్తతల్గగంబున్‌
   బూరింపంగాఁ బాదముల్‌ రెంట రెంటన్‌
   నారీప్లుతం బయ్యె ననంతమూర్తీ!
  2. నారీప్లుత
   దానోదారశ్రీమతా గానియుక్తిం
   గానంగఁదాజస్థ గప్రసక్తిన్
   మానై' చాళుక్యక్షమాపాలరమ్య
   స్థానంబునారీప్లుత సంజ్ఞమయ్యెన్
  1. పద్మకము(పద్మ)-1
   లితంబు నభజాజగణంబులు గాంతమై
   లదిగ్విరమణంబులు న్నుతమై చనన్‌
   టదైత్యమదభంజను న్నుతిసేయఁగాఁ
   బ్రటమై కృతులఁ బద్మము ద్మకుఁ బట్టగున్‌.
  1. పద్మనాభము: 97%(45/46)
   మున్నెవ్వరున్‌ లేని కాలంబునన్‌ సృష్టి మూలంబుగాఁ బద్మగర్భుసృజించెన్‌
   మున్నీటిలోఁ బాఁపతల్పంబు పై వెన్ను మోపెం ద్రిలోకంబులుం గుక్షి నుండన్‌
   న్నంగ నీతం డనాద్యంతుఁ డంచున్‌ నిరీక్షింతు రెవ్వారి వాఁడెల్లనాఁడున్‌
   న్నేలు నా నర్కవిశ్రాంతమై పద్మనాభం బగున్‌ సప్తతంబుల్గగంబున్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   17గణ నామం
   గణ విభజన
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U | | U U
   ము న్నె వ్వ రున్‌ లే ని కా లం బు నన్‌ సృ ష్టి మూ లం బు గాఁ బ ద్మ గ ర్భు సృ జిం చెన్‌
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   ము న్నీ టి లోఁ బాఁ ప త ల్పం బు పై వె న్ను మో పెం ద్రి లో కం బు లుం గు క్షి నుం డన్‌
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   న్నం నీ తం డ నా ద్యం తుఁ డం చున్‌ ని రీ క్షిం తు రె వ్వా రి వాఁ డె ల్ల నాఁ డున్‌
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   న్నే లు నా న ర్క వి శ్రాం త మై ప ద్మ నా భం బ గున్‌ స ప్త తం బు ల్గ గం బున్‌
  2. పద్మనాభము: 97%(45/46)
   శ్రీరంగనాధప్రధన్ బద్మనాభుండు సృష్టిస్థి తిందానెయై, స్రష్టకొల్వన్
   క్షీరాబ్ధి కన్యాప్రసేవాసుఖానందసిధ్ధింగనన్ శేషతల్పంబుపై
   నారూఢయోగప్రశాంతిన్ సువిశ్రాంతినాత్మాంతసంసృష్టిరక్షించుచున్ భ
   క్తారాధ్యదైవంబుగావైభవోపేతుఁడై వెల్గుధాత్రిన్ స్వలీలావిభూతిన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   28గణ నామంగా
   గణ విభజన
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   శ్రీ రం నా ధ ప్ర ధన్ బ ద్మ నా భుం డు సృ ష్టి స్థి తిం దా నె యై స్ర ష్ట కొ ల్వన్
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U
   క్షీ రా బ్ధి క న్యా ప్ర సే వా సు ఖా నం ద సి ధ్ధిం గ నన్ శే ష త ల్పం బు పై
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   నా రూ యో గ ప్ర శాం తిన్ సు వి శ్రాం తి నా త్మాం త సం సృ ష్టి ర క్షిం చు చున్ భ
   గా
   U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   క్తా రా ధ్య దై వం బు గా వై భ వో పే తుఁ డై వె ల్గు ధా త్రిన్ స్వ లీ లా వి భూ తిన్
  1. పాలాశదళము(త్వరితగతి)
   దునయిదు లఘువులును రఁగ గగ మొందన్‌
   దియగునెడ విరతులు లసి పొడసూపన్‌
   బొలి హరినుతులఁ గడు దొలుపగుచుఁ బాలా
   ళ మనఁబరఁగుఁ గవినులు గొనియాడన్‌.
  1. పృథ్వి-2
   మూల్యమణిభూషణంబులు గజాశ్వబృందంబులున్
   మృద్ధధనధాన్యరాసులు ప్రస్తగోవర్గముల్
   గ్రమంబునను భూసురేశుల కణ్యపుణ్యార్థియై
   ర్త్యనిభుఁడిచ్చెఁ బాండువిభుఁ త్యుదారస్థితిన్
  2. పృథ్వి-2
   సంబులు జసంబులున్‌ యలగ సంగతిన్‌ సాంగమై
   పొసంగ నమృతాంశుభృద్యతులు పొందఁ బాదంబులై
   బిప్రసవలోచనా! వినుము పృథ్వినాఁ బృథ్విలో
   సంశయమగున్‌ భవద్వినుతులందు నింపొందినన్‌.
  1. ప్రగుణ
   ణాసక్తిం
   సంయుక్తిన్
   బ్రగుణాఖ్యంబై
   గు నింపారన్
  1. ప్రమాణి
   రోజనాభుఁ డచ్యుతుం
   రాతిభంజనుం డనన్‌
   రేఫలన్‌ గలంబులన్‌
   రన్ బ్రమాణి యొప్పగున్‌.
  2. ప్రమాణి: 96%(25/26)
   స్వమాంసభోక్తలైచనన్
   ముల్‌సహస్రముల్‌చనుం
   మందదర్పులైవృధా
   భ్రమన్‌మనుష్యపాళీలో
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   43గణ నామంగా
   గణ విభజన
   | U | U | U | U
   స్వ మాం భో క్త లై చ నన్
   | U | U | U | U
   ముల్‌ హ స్ర ముల్‌ చ నుం
   | U | U | U | U
   మం ద ర్పు లై వృ ధా
   గా
   | U | U | U U U
   భ్ర మన్‌ ను ష్య పా ళీ లో
  1. ప్రమితాక్షరము
   నీయతేజుని నణ్యయశున్‌
   లాధిపుం బలుకఁగా సజసల్‌
   క్రమొప్పుఁ గూడఁగ సకారముతోఁ
   బ్రమితాక్షరం బహివిరామమగున్‌.
  2. ప్రమితాక్షరము
   ప్రమితాక్షరప్రణవరాజితమౌ
   ప్రధాధిపప్రధితతౌధననా
   ములాత్మనేమశుభమంత్రములై
   విలాత్మబుధ్ధిసమవీతములన్
  1. ప్రహరణకలిత
   ములు నదులున్ రుసగఁ గనుచున్
   పతి చనెఁ దిన్నని పయనములన్
   మునికులతిలకున్ మును చని కనెఁ బా
   శుచిరుచి నవ్వరఋషితనయున్
  2. ప్రహరణకలిత
   రుహసఖుఁడన్‌ నరుహరిపుఁడన్‌
   నుఁగవ యగు నారి వరదునకున్‌
   భనలగమున్నగయతిఁ బలుకన్‌
   నుపడుఁ గృతులం బ్రహరణకలితన్‌.
  3. ప్రహరణకలిత
   ది యిటులగుటట్లెఱిఁగి పలికె నా
   విదురుఁడు సభఁగోవిదులు వొగడఁగా
   దివినియును నేడపనదురితం
   బొవెఁగలకసేటొలయకుడుగునే
  1. ప్రహర్షిణి: 97%(33/34)
   ముక్తిశ్రీకరు భవమోచనున్మురారిన్‌
   క్తిం బ్రోడజనులు ప్రస్తుతింప నొప్పున్‌
   వ్యక్తగ్రావయతిఁ బ్రర్షిణి సమాఖ్యన్‌
   యుక్తంబై మనజరగోజ్జ్వలద్గణాప్తిన్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   34గణ నామం
   గణ విభజన
   U U U | | | | U | U | U U
   ము క్తి శ్రీ క రు భమో ను న్ము రా రిన్‌
   U U U | | | | U | U | U U
   క్తిం బ్రో డ జ ను లు ప్ర స్తు తిం ప నొ ప్పున్‌
   U U U | | | | U | | | U U
   వ్య క్త గ్రా వ య తిఁ బ్ర ర్షి ణి స మా ఖ్యన్‌
   U U U | | | | U | U | U U
   యు క్తం బై మ న జగో జ్జ్వ ల ద్గ ణా ప్తిన్‌
  1. ప్రియంవద
   త్రిభువనాభినుతు దేవదేవునిన్‌
   బ్రభు ముకుందు నిటు ప్రస్తుతింపఁగా
   జరల్గదిసినం బ్రియంవదా
   వివ మొప్పు గిరి విశ్రమంబులన్‌.
  2. ప్రియంవద
   దివిషదీశ్వరుఁడు తేపమౌనులున్
   వురుగప్పుచుపొగల్ వెలార్పఁగా
   వుదపస్సుల మహాగ్నిరేగఁగా
   వురయచ్చరలనంపునంటఁగా
  1. ప్రియకాంత
   ద్విదములం గాన తిరిగితిన్ గాదె హరీ యీ
   విపినము నందెల్ల వెదకి పిల్చేను సదా నా
   మిట నీ పేరె చలము చాలించు హితానన్
   కృ సుధ చల్లేవ హృదియు తృళ్ళేను ముదానన్
  2. ప్రియకాంత
   నియు శ్రీయున్సతు లజుఁడాత్మోద్భవుఁ డాప్తుల్‌
   దివిజులు దామోదరునకు దేవళ్ళిఁ కనేరీ
   తు గ నాఁగా నయనయమ్యక్సగయుక్తిన్‌
   వినుతమై దిగ్యతిఁ బ్రియకాంతాకృతి యొప్పున్‌.
  1. ఫలసదనము
   ల మిటుల పురము లమి యఱుమంగా
   నుజ సమితిచెడి సనము లఱవంగా
   నుజపతికి నెడద లరి చెదరంగా
   సు వివశమగుచు ఱల గరువంబై
  2. ఫలసదనము
   లును ననలును దరఁగ సగయుక్తిన్‌
   రుహ భవయతు లహిత మతితోడన్‌
   నినుపుచు సుకవులు మణివిలసదురస్కున్‌
   గొకొని పొగడఁగ నగు ఫలసదనంబుల్‌.
  1. బంధురము: 53%(34/64)
   భువులు దితితనయులు సమబలులై యెంతయు మత్సరముల్బెరయన్‌
   స మలరఁ గలశనిధిఁ దఱవఁగం గ్రక్కునఁ గవ్వపుఁగొండకు నీ
   ప్రభు వనువుగఁ గుదురుగ నిలిచె ననం బంచదశాక్షరవిశ్రమమై
   ప్ర మిగులఁగ ననననసభభభగల్‌ బంధుర వృత్తము చెప్పఁదగున్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   1గణాల సంఖ్య119
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   19గణ నామం
   110గణ నామం
   111గణ నామం
   2గణాల సంఖ్య119
   26గణ నామం
   27గణ నామం
   29గణ నామం
   210గణ నామం
   211గణ నామం
   3గణాల సంఖ్య119
   36గణ నామం
   37గణ నామం
   39గణ నామం
   310గణ నామం
   311గణ నామం
   4గణాల సంఖ్య119
   46గణ నామం
   47గణ నామం
   49గణ నామం
   410గణ నామం
   411గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | | | | | | | | | | | U U | | U | | U | | U
   భు వు లు ది తి త న యు లు స మ బ లు లై యెం త యు మ త్స ర ము ల్బె ర యన్‌
   | | | | | | | | | | | | | | U U | | U | | U | | U
   మ ల రఁ గ ల శ ని ధిఁ ద ఱ వఁ గం గ్ర క్కు నఁ గ వ్వ పుఁ గొం డ కు నీ
   | | | | | | | | | | | | | | U U | | U | | U | | U
   ప్ర భు ను వు గఁ గు దు రు గ ని లి చె న నం బం చ ద శా క్ష ర వి శ్ర మ మై
   | | | | | | | | | | | | | | U U | | U | | U | | U
   ప్ర మి గు లఁ గ న న న న స భ భ భ గల్‌ బం ధు ర వృ త్త ము చె ప్పఁ ద గున్‌
  1. భద్రకము-3
   ది భఁజేసియవ్వలరనద్వయంబు నొగి మూఁడు తానకములన్‌
   బాదుకొనంగ నొక్కగురువొందఁ బై విరతి రుద్రసంఖ్య నిడినన్‌
   గానరాదు భద్రకమునాఁగ గాఢమగు వృత్త మొప్పుఁ గృతులన్
   శ్రీ నరార నాశ్రితవితానచించితఫలప్రదాన నృహరీ!
  1. భద్రకము-1
   కాద్రవేయశయనా సము
   న్నిద్రదైత్యమదభంజనా
   రుద్రమిత్ర రనరేఫముల్
   ద్రకంబునకు భాసిలున్.
  1. భద్రిణీ
   భాదిరనత్రయంబు గురు యుక్తమై గిరిశవిశ్రమప్రకటమై
   మేదిని నొప్పు భద్రిణికి నందు మేరునగధీర విశ్వనృపతీ
   భాదిరనత్రయంబు గురు యుక్తమై గిరిశవిశ్రమప్రకటమై
   మేదిని నొప్పు భద్రిణికి నందు మేరునగధీర విశ్వనృపతీ
  1. భాస్కరవిలసితము
   గోనికరముల నేలినవానిన్‌ గోవృషదనుజుల నడఁచినవానిన్‌
   గోపికలను బ్రమయించినవానిన్‌ గుబ్జకు విలసన మొసఁగినవానిన్‌
   గోకులము వెలయించినవానిన్‌ గొల్చెద మని బుధు లినయతిఁ బల్కన్‌
   బ్రాపుగ భనజయభాశ్రిత నాసల్‌ భాస్కరవిలసితమగు గురుయుక్తిన్‌.
  1. భుజంగవిజృంభితము
   స్వారాజారివ్రాతారాతీశితపనసమనయన ర్వదా మునివందితా
   గౌరీశాద్యామర్త్యస్తుత్యా మలభవజనక మధు కైటభాసురమర్దనా
   శ్రీరామాహృత్స్వామీ యంచున్‌ జెలఁగి మమతనననలఁ జెంద రేఫసలున్‌ లగన్‌
   ఘోరాఘౌషూభిద్వేషిం బేర్కొనఁగ వసుదశయతియగున్‌ భుజంగవిజృంభితన్‌.
  2. భుజంగవిజృంభితము: 11%(7/62)
   భుజంగేశపర్యంక పూర్ణానురాగున్‌
   భుజంగప్రభూతాఖ్యఁ బూరించుచోటన్‌
   నిజంబై ప్రభూతావనీభృద్విరామం
   స్రంబుగాఁ గూర్ప యాద్వంద్వ మొప్పన్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   1గణాల సంఖ్య94
   11గణ నామం
   12గణ నామం
   13గణ నామం
   14గణ నామం
   15గణ నామం
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   18గణ నామం
   19గణ నామం
   2గణాల సంఖ్య94
   21గణ నామం
   22గణ నామం
   23గణ నామం
   24గణ నామం
   25గణ నామం
   26గణ నామం
   27గణ నామం
   28గణ నామం
   29గణ నామం
   3గణాల సంఖ్య94
   31గణ నామం
   32గణ నామం
   33గణ నామం
   34గణ నామం
   35గణ నామం
   36గణ నామం
   37గణ నామం
   38గణ నామం
   39గణ నామం
   4గణాల సంఖ్య94
   41గణ నామం
   42గణ నామం
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   46గణ నామం
   47గణ నామం
   48గణ నామం
   49గణ నామం
   గణ విభజన
   | U U | U U | U U | U U
   భు జం గే శ ప ర్యం క పూ ర్ణా ను రా గున్‌
   | U U | U U | U U | U U
   భు జం ప్ర భూ తా ఖ్యఁ బూ రిం చు చో టన్‌
   | U U | U U | U U | U U
   ని జం బై ప్ర భూ తా వ నీ భృ ద్వి రా మం
   | U U | U U | U U | U U
   స్రం బు గాఁ గూ ర్ప యా ద్వం ద్వ మొ ప్పన్‌
  1. భుజంగశిశురుతము
   నిమున ననయలొప్పన్
   భుగశిశురుతమయ్యెన్
   సునవినుతచరిత్రా
   వృజినతృణఘనదాత్రా.
  1. భూతిలకము
   వాఁడె వధూమణి చూడవే ద్రిదిద్రుమంబు ధరిత్రికిన్‌
   బోఁడిమి దెచ్చిన శూరుఁ డీతనిఁ బోలలే రిల నెవ్వరున్‌
   వీఁ ధికుం డని భీమవిశ్రమవృత్తి భూతిలకం బగున్‌
   వేఁడి నుతింతురు భారసంబుల వెంట జాగము లొందఁగాన్‌.
  2. భూతిలకము
   వెన్నెల లో విహరిమ్చ వెళ్ళగ వేడ్కగా విరితోటకున్
   న్నుల ముమ్దర తోచె కాంతుల ల్కియై కనుపమ్డువై
   న్నుల మిన్నయె తాను అల్లన నాడుచున్ చిరుహాసమున్
   వెన్నెలె ఆడిన రీతి, పేర్మిని వీణతో నొక వేదికన్
  1. భూనుతము-1
   శ్రీనివాస పురుషోత్తమ సింధువిహారా
   పూని మమ్ముఁ గృప జేకొని ప్రోవు మనంగా
   భూనుతంబు రనభాగలఁ బొంది గయుక్తిన్‌
   పూని సొంపుగ గ్రహాక్షరమున్‌ వడినొందన్‌.
  2. భూనుతము-1
   కఁలేకయయపాంపతినైననుదాటున్
   దోఁచిచ్చనఁ గరక్కసితుంగదహించున్
   వీఁ యీదృశములోకము వీరులకెల్లన్
   జోఁ యీతనికినంజని సూమనకెందున్
  1. మంగళమహాశ్రీ
   చిత్తములఁ జూపులను జిత్తజుని తండ్రిపయిఁ జెంది గజదంతియతు లొందన్‌
   నృత్తములతోడఁ దరుణీమణులు గానరుచు లింపుగను మంగళమహాశ్రీ
   వృత్తములఁ బాడిరి సవృత్తకుచకుంభముల వింతజిగి యెంతయుఁ దలిర్పన్‌
   త్తిలుచు నబ్భజసనంబు లిరుచోటులఁ దర్పఁగఁ దుదన్‌ గగ మెలర్పన్‌.
  2. మంగళమహాశ్రీ
   విధమునన్ విబుధు లేకతమ చిత్తముల; నేకతము లేక హరినీశున్
   భామున నిల్పి తగు భాగవతయోగ పరి; పాకమున నొందుదరు వారిం
   దేలదు దండనగతిం జనదు మాకు గుఱు; తింప నఘముల్దలఁగు మీఁదన్
   శ్రీరుని చక్రము విశేషగతిఁ గాచు సుర; సేవితులు ముక్తిఁ గడుఁ బెద్దల్.
  3. మంగళమహాశ్రీ
   చిత్తకభిదంఘ్రియుగ చింతన కళాధిగత జిష్ణు సమవైభవ విశేషా
   విత్తరమణామరగవీ తరణిభూజలద విశ్రుత కరాంబురుహ గోష్ఠీ
   నృత్తమణిరంగతల నీతిమనురాజనిభనిర్భరదయారసపయేధీ
   త్తగజయూధ మదగ్నసిఖితాళిరవమాన్యగృహమంగళమహాశ్రీ
  1. మంజుభాషిణి: 88%(30/34)
   దివిజేంద్రుఁ డాదియగు దేవసంఘముల్‌
   భువి మంజుభాషిణికి భోగిరాడ్యతిన్‌
   రింపఁగా సజసజంబు గాంతమై
   భునోదరస్తుతి యపూర్వ మై చనున్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   13గణ నామం
   23గణ నామం
   33గణ నామం
   43గణ నామం
   గణ విభజన
   | | U | U | | | U | U | U
   ది వి జేం ద్రుఁ డా ది య గు దే వ సం ఘ ముల్‌
   | | U | U | | | U | U | U
   భు వి మం జు భా షి ణి కి భో గి రా డ్య తిన్‌
   | | U | U | | | U | U | U
   రిం పఁ గా స జ స జం బు గాం త మై
   | | U | U | | | U | U | U
   భు నో ద ర స్తు తి య పూ ర్వ మై చ నున్‌
  1. మందాక్రాంత: 97%(37/38)
   వీణానాదప్రతిమ నిగమావిర్భవత్సారపుణ్య
   శ్రేణీసంపాదిత విమలతాస్థేమనిర్లేపచిత్త
   త్రా క్రీడాకలనసతతోత్సాహవద్ధివ్యభావా
   ప్రాణాపానాహరణ నిపుణప్రాపణీయానుభావా
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   31గణ నామం
   గణ విభజన
   గా
   U U U U | | | | | U U | U U | U U
   వీ ణా నా ద ప్ర తి మ ని గ మా వి ర్భ వ త్సా ర పు ణ్య
   గా
   U U U U | | | | | U U | U U | U U
   శ్రే ణీ సం పా ది త వి మ ల తా స్థే ని ర్లే ప చి త్త
   గా
   U | U U | | | | | U U | U U | U U
   త్రా క్రీ డా క ల న స త తో త్సా వ ద్ధి వ్య భా వా
   గా
   U U U U | | | | | U U | U U | U U
   ప్రా ణా పా నా హ ర ణ ని పుప్రా ణీ యా ను భా వా
  2. మందాక్రాంత
   చెందెం బాదాంబుజరజముచే స్త్రీత్వ మారాతికిం జే
   యందెం జాపం బిరుతునుకలై ద్భుతం బావహిల్లన్‌
   మ్రందెన్మారొడ్డి దశముఖుఁడున్‌ రాముచే నంచుఁ జెప్పన్‌
   మందాక్రాంతన్‌ మభనతతగా మండితాశా యతుల్గాన్‌.
  1. మణిగణనికరము(శశికళ): 94%(32/34)
   గొడుగులు పఱియలు గుఱుకులు గొనుటన్
   సిముల తునుయలు సెదరి యునికిఁ బెం
   డిగలుఁ బడగలు ఱ్చు ముఱియలై
   పుమిఁ గలయుటకుఁ బొగులొలయ మదిన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   33గణ నామం
   35గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | | | | | | | | | | | U
   గొ డు గు లు ప ఱి య లు గు ఱు కు లు గొ ను టన్
   | | | | | | | | | | | | | | U
   సి ము ల తు ను య లు సె ద రి యు ని కిఁ బెం
   | | | | | | | | U | | | | U
   డి లుఁ బ డ గ లు ఱ్చు ము ఱి య లై
   | | | | | | | | | | | | | | U
   పు మిఁ గ ల యు ట కుఁ బొ గు లొ ల య మ దిన్
  2. మణిగణనికరము(శశికళ)
   కపు వలువలుఁ రకటకములున్‌
   నునుపగు తుఱుమును నొసలితిలకమున్‌
   రెడు హరిఁ గని గననననసల్‌
   నినిచిన మణిగణనికర మిభయతిన్‌.
  1. మణిభూషణము(మణిభూషణశ్రీ)
   రావిక్రముఁడ జేయుఁడ రాతిగజావళీ
   సాజాహితుఁడు సాంబుడు సాల్వచమూపతీ
   క్షేవృధ్ధియనువాని న కృత్రిమ సాహసో
   ద్ధాము దాకె శరధారలధారుణిఁగప్పుచున్
  2. మణిభూషణము(మణిభూషణశ్రీ)
   స్తిరాజభయనిర్హర యండజవాహనా
   ధ్వస్తసంసరణ యంచుఁ బితామహవిశ్రమ
   ప్రస్తుతంబుగ రనంబుల భారగణంబులన్‌
   విస్తరింప మణిభూషణ వృత్తము చెల్వగున్‌.
  1. మణిమాల-2
   ణాగతార్తిహరణాంబుజాతదళసన్నిభాంబకయుగా
   రుణాసముద్ర జగదాదికారుణ పురాణమూర్తి యనుచున్‌
   రుసన్‌ సజత్రితయమున్‌ ద్రివారమొనరున్‌ సకారము తుదిన్‌
   దిమొంద దిగ్యతిఁ గవుల్నుతింప మణిమాలవృత్త మమరున్‌.
  2. మణిమాల-2
   దియంగమూఁడుసజముల్ సకారయుతమై దిశాఖ్యయతిగా
   దినానుకారి నిఖిలాగజ్ఞమణిమాలయండ్రుసుకవుల్
   దియంగమూఁడుసజముల్ సకారయుతమై దిశాఖ్యయతిగా
   దినానుకారి నిఖిలాగజ్ఞమణిమాలయండ్రుసుకవుల్
  1. మణిరంగము
   శ్రీనస్సరసీరుహమిత్రున్‌
   బ్రే మొప్పఁగ బేర్కొనుచోటన్‌
   రా నస్త్రవిరామ రసాగల్‌
   కోలంబులగున్మణిరంగన్‌.
  2. మణిరంగము
   చెంనాలుగ-చిత్రగతుల్గా
   దొంయేణముతోచునుదూరో
   త్తుంధారుణి-దూర్వనుమేయన్
   వంగినట్టులు-పాతరలాడున్
  1. మత్తమయూరము
   భోజాధీశుం డంచుఁ బ్రభూతాత్మకుఁ డంచున్‌
   భ్రాజిష్ణుం డంచున్‌ యతి బాగౌ గిరి సంజ్ఞన్‌
   స్స్ఫీతంబై మతయోపేత సగంబుల్‌
   జం బల్కన్మత్తమయూరం బలరారున్‌.
  2. మత్తమయూరము
   నానాభూషామంజుల నారీచయమంతన్
   రానుంబోనున్ నూపుర రావంబులు కాంచీ
   స్థానాలోలత్కింకిణి సంరావముగాగన్
   గానంగానైనంగని న్నుల్ చలితంబై
  1. మత్తహంసిని(మత్తహాసిని)
   నోహరాకార ధుదైత్యసంహరా
   వినాయకారూఢ విబుధేంద్రవందితా
   నార్దనా జత్సగురుల్ కుభృద్యతిన్
   ర్చు పద్యంబు గు మత్తహంసినిన్.
  1. మదనవిలసితము
   పడి ననగల్
   సి వెలసినన్
   నవిలసితం
   ది యదుతిలకా.
  2. మదనవిలసితము
   ధురిపుఁ డనినన్‌
   ధురపుననగల్‌
   ధురము లగుచున్‌
   ధుమతి నమరున్‌.
  1. మదనము
   దైతేయభంజన హరీ భజాగగంబుల్
   మాతంగ విశ్రమమునన్ దనాఖ్య నొప్పున్.
   దైతేయభంజన హరీ భజాగగంబుల్
   మాతంగ విశ్రమమునన్ దనాఖ్య నొప్పున్.
  1. మనోజ్ఞము
   విలమనోజ్ఞగుణప్రవృత్తినిఁదెల్పు వా
   క్సు మెదచాటున నూగు చొక్కపుఁ బూవుఁగా
   స్వనితవస్తువిభూతి పైకొన హృల్లతా
   ప్రమితినిఁ జాటు సుగంధ భావసమజ్ఞలన్
  2. మనోజ్ఞము
   శివశక్రనిరంతరార్చితపద్ద్వయున్‌
   భుగకులాధిపతల్పుఁ బూని నుతింపఁగా
   యతి నొండి నజాభరార్చిత మైచనున్‌
   జు వగు నుర్వి మనోజ్ఞ ష్యనురాగమై.
  1. మయూరసారి(మయూరభాషిణి)
   చూమా యశోదసూను నంచున్‌
   వ్రే పల్కుఁ దర్కవిశ్రమంబుల్‌
   భాతిగా రజంబుపై రగంబుల్‌
   జాతిగా మయూరసారిఁ జెప్పున్‌.
  1. మలయజము
   ళిన విలోచన జనసనంబులు భనగణంబులు ట లగమున్
   సి గిరిత్రయహితయతుల్ తగి లయజ వృత్తము హి వెలయున్
   ళిన విలోచన జనసనంబులు భనగణంబులు ట లగమున్
   సి గిరిత్రయహితయతుల్ తగి లయజ వృత్తము హి వెలయున్
  1. మేదిని(వాణి)
   విను మిటులేటికిం జనిన వృత్తమూది యల్గన్
   ము నుతించు నీదు గురుసారధీరబుద్ధిన్
   నిను నతిశాంతచిత్తయని నిక్క మేను గందున్
   మున నిట్టినీకగునె త్సరంబు వత్సా.
  2. మేదిని(వాణి)
   ణముతో జకారభగణంబులున్ జకార
   ప్రగుణిత రేఫయున్‌ గురువుభాతిఁగాగ నోలిన్‌
   నవతార విశ్రమము దండిగా నొనర్పన్‌
   మృమదవర్ణుఁ డీయకొను మేదినీ సమాఖ్యన్‌.
  1. వారాంగి
   ళుక్యవంశాజతజల్ గగంబుల్
   చెలంగి యర్థంబునఁ జెంది రీతిం
   గ్రాలంగఁ దాయత్తజగానియుక్తిన్
   మేయ్యె వారాంగి సమీహితాఖ్యన్
  2. వారాంగి: 96%(27/28)
   రిత్పదాబ్జా జతజల్‌ గగల్‌ బం
   ధురం బగున్‌ రెంట జతుర్థకాంఘ్రిన్‌
   గారాముతోఁ దాజగగల్‌ వరాంగిన్‌
   రార్చితా మూఁడవయంఘ్రి నొందున్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   41గణ నామం
   గణ విభజన
   గా
   | U | U U | | U | U U
   రి త్ప దా బ్జా జజల్‌ గల్‌ బం
   గా
   | U | U U | | U | U U
   ధు రం గున్‌ రెం టతు ర్థ కాం ఘ్రిన్‌
   గా
   U U | U U | | U | U U
   గా రా ము తోఁ దా జగల్‌ రాం గిన్‌
   గా
   | U | U U | | U | U U
   రా ర్చి తా మూఁ డయం ఘ్రి నొం దున్‌
  1. రతిప్రియ: 87%(29/33)
   ఖ్యాశ్రీ మనజరగంబులుండఁగాఁ ద
   ద్గతంబులై జభసజగంబు లొందగా
   వీతాఘప్రముదితవిశ్వభూపా
   ధృతిం దలంప నిది రతిప్రియం బగున్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   3గణాల సంఖ్య54
   34గణ నామంగా
   35గణ నామం
   గణ విభజన
   U U U | | | | U | U | U U
   ఖ్యా శ్రీ మ న జగం బు లుం డఁ గాఁ
   | U | U | | | | U | U | U
   ద్గ తం బు లై జ భ స జ గం బు లొం ద గా
   గా
   U U U | | | | U | U U
   వీ తా ప్ర ము దివి శ్వ భూ పా
   | U | U | | | | U | U | U
   ధృ తిం లం ప ని ది ర తి ప్రి యం బ గున్
  1. రథోద్ధతము(పరాంతికము)
   నంగోపవరనందనున్‌ రమా
   నందుఁ బ్రస్తుతి యొర్చి షడ్యతిన్‌
   అంమై రనరవాహ్వయంబు లిం
   పొందఁ జెప్పిన రథోద్ధతం బగున్‌.
  2. రథోద్ధతము(పరాంతికము)
   హాహీరధవళాంశునిర్మలో
   దాకీర్తిరణర్ప సద్గుణా
   వైరివీరరసవైద్యమన్మధా
   కా ధీరపరగండభైరవా
  1. రమణకము: 96%(52/54)
   సిత జనక సదరిపు గజహరి దగజవసు విరణములతో
   నన నననన లగము లెనయఁగ రవరనుత! రమక మమరున్‌.
   సిత జనక సదరిపు గజహరి దగజవసు విరణములతో
   నన నననన లగము లెనయఁగ రవరనుత! రమక మమరున్‌.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   2ప్రాస
   4ప్రాస
   గణ విభజన
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U
   సి త జ న క స ద రి పు గ జ హ రి గ జ వ సు వి ర ణ ము ల తో
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U
   న న న న న ల గ ము లె న యఁ వ ర ను త ర మ క మ మ రున్‌
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U
   సి త జ న క స ద రి పు గ జ హ రి గ జ వ సు వి ర ణ ము ల తో
   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U
   న న న న న ల గ ము లె న యఁ వ ర ను త ర మ క మ మ రున్‌
  1. రుగ్మవతి
   అంయతిం బొందై భమసల్ ప
   ర్వుం గురుయుక్తిన్ రుగ్మవతిన్ స
   త్యాంనకై తేఁ దా సురశాఖిం
   బొంగుచు గోపీపుత్రుఁ డనంగన్.
  1. రుచిరము
   నంగకోటివిలసదంగవైభవున్‌
   నంబులో నిలిపిన మాను నాపదల్‌
   నన్‌ జభంబులు సజగానుసంగతిన్‌
   ర్చు నీరుచిరకు దంతిరాడ్యతిన్‌.
  1. లత
   వడి రంగేశ్వ నయననగో
   న్నతిని లతావృత్తము చెలువమరున్
   వడి రంగేశ్వ నయననగో
   న్నతిని లతావృత్తము చెలువమరున్
  1. లయహారి
   దువులును గిదువులను దువ ధన మొదవు నని దిఁ దలఁపవలదు మును దివిరె ధరిత్రిన్‌
   మలినహృదయుఁ డనఁ బొదలు దితిసుతసుతుఁడు -మొదలఁ బలికినపలుకు దువఁగ ముకుందుం
   నెఱిగిఁ కదిసెఁ గద! దివినభృగువుకొడుకు -దువుతుది నొకపనికి నొదవెనె యటంచున్‌
   దునొకఁడు నగణములు దిసి సగమెనయ భువి -విదితముగ బుధులు పలుకుదురు లయహారిన్‌.
  2. లయహారి
   పిడుగులురలి నగతిని బొడుచుచును నడచుచును బెడిదముగ విదలుచుచు విడిపడని పట్టున్
   గిరులు వెడదరులు విడిలుకొని పెనుగరుల సుడివడిన యులిఉలును పొడుచుకొను రీతిన్
   తొలు తొడలు వి ద్రుచుచు మెడలు మెడలు విరుచుచు నొడలు నొడలు కుముల్ఁగ బొడుచుచు మహోగ్రుల్
   విడివడిన కనలు వెలు డిన పెనుపరిచలము డవ నొకఁడొకఁడు పెనుడిన గతి పోరన్
  1. లాటీవిటము
   ణంబులునాల్గిటిపై మతయల్‌ మ్యగ్భావంబై యరుదేరన్‌
   లింటికి నేలిక యెవ్వఁడు నా భావింపంగా భాసురభంగిన్‌
   మిగులన్మధురంబగు శబ్దములన్‌ విశ్రాంతిన్‌ లాటీవిటవృత్తం
   గు నిందుకళాధరసన్నుతనామాంకా శంకాంతంక విదారీ!
  2. లాటీవిటము
   వునిల్లలుకంగబె పండువుకాదంభోదోద్యద్రాక్షసరాజుల్
   వివృతాననులుద్యతబాహులుపృధ్వీఘోషాపర్యాప్తభుజోగుల్
   వులంజనుదెంతురుమీదగునీర్పావేశాధఃకృతిబధ్ధుల్
   లాచెవులున్ మునినాసికయున్ ధ్ధంపెట్టంబండవు ప్రజ్ఞల్
  1. వంశస్థము
   మో నమో దేవ జనార్దనాయ తే
   మో నమః పంకజనాభ నావుడున్‌
   మించు వంశస్థ విరామమద్రులన్‌
   మంచితంబై జతజంబు రేఫయున్‌.
  2. వంశస్థము
   తాంగు లానంద వులాస మూర్తులై
   నితాంత గర్భంబులు నిక్కిముందటన్
   తంగ రాత్చంచువు భాతి శార్ ఙ్గస
   జ్యతాధురావైఖరి ధ్భుతంబుగాన్
  1. వనమంజరి
   రి పురుషోత్తమ కృష్ణ కృపానిధి యాదిమూలమ యంచు నా
   రిపతి పల్కఁగఁ గాచె నితం డని కౌతుకంబునఁ బల్మరున్‌
   గుఁ ద్రయోదశవిశ్రమముల్‌ నజజాజభాంచితరేఫలన్‌
   రుగురునిం బ్రణుతింతు రిలన్‌ వనమంజరిం గవిపుంగవుల్‌.
  2. వనమంజరి
   యుత జకార చతుష్కభరేఫగత్రయేదశ విశ్రమా
   శ్రమగు నవ్వనమంజరి రేచన ర్వశాస్త్ర విశారదా
   యుత జకార చతుష్కభరేఫగత్రయేదశ విశ్రమా
   శ్రమగు నవ్వనమంజరి రేచన ర్వశాస్త్ర విశారదా
  1. వసంతమంజరి
   లనేత్రను బంకజముఖినిఁ న్యకాజనధిక్కృతన్
   సునిభాంగినిఁ బల్లవపదను సుందరీవరరత్నమున్
   విలదంతిని హంసగమనను బింబసామ్యపుయోనినిన్
   దకుంజరకుంభకుచను వసంతమంజరి నంజలిన్.
  1. వాతోర్మి
   దేవాధీశున్‌ హరిఁ దేజోవనధిన్‌
   భావింపంగా ఋతుభాస్వద్విరతిన్‌
   వాతోర్మిన్‌ మభలేపారుఁ దకా
   రావాసంబై లగ ర్దిన్‌ గదియన్‌.
  2. వాతోర్మి
   అంతన్ దైత్యేశ్వరుఁ-డాకాశగతిన్
   కాంతారోదధ్వని-ప్పంగ దిశల్
   క్రాంమ్మైదక్షిణగాఢోగ్రకకు
   ప్ప్రాంమ్మైతేరగ ప్రాణమ్ములొగిన్
  1. విచిత్రము
   ప్రౌఢచాప
   స్ఫుద్బాణధారన్
   రాకన్యకారా
   ట్మరాసంబువిర్గెన్
  2. విచిత్రము
   విచిత్రంబునందున్
   రుచించున్ యయంబుల్
   విచిత్రంబునందున్
   రుచించున్ యయంబుల్
  1. విద్యున్మాల
   మాద్యద్భక్తిన్‌ మాగాయుక్తిన్‌
   విద్యున్మాలా వృత్తం బొప్పన్‌
   చైద్యధ్వంసిన్‌ సంబోధింపన్‌
   ద్యశ్శ్రేయోజాతంబయ్యెన్‌.
  1. విభూతి
   స్వస్థ సద్విభూతి దా
   స్థ జస్థగంబునన్
   స్వస్థ సద్విభూతి దా
   స్థ జస్థగంబునన్
  2. విభూతి: 95%(22/23)
   యెడన్ మునీశ్వరుం
   డీయెడన్ రఘూత్తమం
   డాయెడన్ రఘూత్తమం
   డీయెడన్ మునీద్రుడున్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   11గణ నామం
   గణ విభజన
   | | U | U | U
   యె డన్ ము నీ శ్వ రుం
   U | U | U | U
   డీ యె డన్ ర ఘూ త్త మం
   U | U | U | U
   డా యె డన్ ర ఘూ త్త మం
   U | U | U | U
   డీ యె డన్ ము నీ ద్రు డున్
  1. విశ్వదేవి
   జానొందం గావ్యశ్రీకి సంప్రీతితోడన్‌
   మానాథున్ నాథుం జేసి మాయాగణంబుల్‌
   ధీనిత్యుల్‌ ధాత్రీభృద్యతిం గూర్తు రింపుల్‌
   తేనెల్‌ సోనల్‌ గా విశ్వదేవీసమాఖ్యన్‌.
  2. విశ్వదేవి
   అంభారావోత్సృష్టంబులైపప్లవోగ్రో
   జ్జృంమ్ముల్ సైన్యంబుల్ ధురీణాంబులంతన్
   భుంభుంధ్వానంబుల్గాగఁబుట్టెన్ ధరాబృ
   ద్గంభీరానీకంబున్ విఘాతంబు చేసెన్
  1. శరభక్రీడా
   తుర్వర్ణాధారా య మ న సరవ్యాప్తి నాద్య
   ద్వితీయాం త్యాంఘ్రిప్రస్తుతతి నతిస్పష్టమైనన్
   ఖ్యాతాసక్తిన్ మ భ న య య తృతీయాంఘ్రినొప్పన్
   బ్రతిప్రేమోత్పత్తిం బరఁగి శరక్రీడ యయ్యెన్
  1. శాలిని
   ధీశ్రేష్ఠుల్సన్నుతింపం గవీంద్రా
   ధారంబై ధాత్రిన్మతాగాగణాప్తిన్
   దోరంబై భూభృద్యతుల్ సంఘటింపన్
   నీరేజాక్షా శాలినీవృత్త మొప్పున్.
  2. శాలిని
   భాశ్రీగమ్యప్రభాశాలినిన్‌స్వే
   చ్చావిర్భూతాత్మస్వయంభాసినిన్ బ్ర
   ఙ్ఞావైదగ్ధ్యవ్యక్తర్వాంతరాత్మన్
   శ్రీవిద్యోపాస్యన్ భజింతున్ భవానిన్
  1. శిఖరిణి
   స్స్వాధ్యాయాదిక్షపితమలచిత్తప్రకలితా
   విజ్జాలజ్వాలావిరమణసుధావృష్టిలలితా
   పాపుష్పక్షీరచ్ఛవికిరణసంర్జనధురా
   ర్వానిర్వాహప్రచురకలనస్థైర్యమధురా
  2. శిఖరిణి
   జేంద్రాపద్ధ్వంసిన్‌ ముదిరసదృశుం గంజనయనున్‌
   జింతుం దాత్పర్యంబున ననినచో భాస్కరయతిన్‌
   ప్రజాహ్లాదం బైనన్‌ యమనసభవప్రస్ఫురితమై
   ద్విశ్రేష్ఠుల్మెచ్చన్‌ శిఖరిణి గడున్‌ విశ్రుతమగున్‌.
  1. శుద్ధవిరాటి
   శ్రీమంతుండగు చిన్న కృష్ణునిన్‌
   ధీమంతుల్ప్రణుతింప బాణవి
   శ్రామంబున్‌ మసజంబు గంబునై
   రామా శుద్ధవిరాటి యొప్పగున్‌.
  1. శ్యేని(సేని)
   మాధినాథుఁ క్షయంబుగాఁ
   జీ లిచ్చె యాజ్ఞసేని కంచుఁ బెం
   పారఁ జెప్ప శ్యేని య్యె షడ్యతిన్‌
   స్ఫామై రజంబుపై రవంబుగాన్‌.
  2. శ్యేని(సేని)
   మిండేగపిండుమేలిచక్రముల్
   వెంవెంటతిర్గివేగ వ్రాలుచున్
   మంలేచువట్టిమాసఖండముల్
   గెంటుకొంచుఁబోవుఁగీర్ణధాత్రిగా
  1. శ్రీ
   శ్రీ
   శ్రీం
   జే
   యున్
  2. శ్రీ
   శ్రీ
   భా
   విం
   తున్‌.
  1. స్త్రీ
   స్త్రీరూ
   పారున్‌
   ఘోరా
   ఘోరీ.
  2. స్త్రీ
   స్త్రీరూ
   పారుం
   గారూ
   పారున్
  1. శ్రీరమణము
   భమవ్యాత్తసగవ్యా
   పాము నాదిమ పాదము సెందన్
   జారు భభాగసంగతిచేతన్
   శ్రీమణంబని చెప్పిరి మూఁటన్
  2. శ్రీరమణము
   ధాత్రి భమంబుల్‌ త్సగ మాదిన్‌
   త్రయగాగణద్ధతి మూఁటన్‌
   గోత్రధరా యిటు గూర్పఁ బదంబుల్‌
   చిత్రగతిం జను శ్రీరమణంబుల్‌.
  1. సమాని(సమానిక)
   మానికిన్ రజవ
   న్యా మొప్పగుం గృతులన్
   మానికిన్ రజవ
   న్యా మొప్పగుం గృతులన్
  2. సమాని(సమానిక)
   ఇంబుగారజంబువకా
   రంబుగా సమాని యగున్
   ఇంబుగారజంబువకా
   రంబుగా సమాని యగున్
  1. సరసాంక
   సాంక వృత్తమమరున్ జసాయ లొందన్
   సీజ సంభవయతిన్ లజాత నేత్రా
   సాంక వృత్తమమరున్ జసాయ లొందన్
   సీజ సంభవయతిన్ లజాత నేత్రా
  1. సరసిజము
   సంబంధించున్మత్యలు నానాలు దశనిధియతి రసిజమునకున్
   గంబూరన్బృందాటవిలోనం విసికొనిన సురరువలి దనుజున్
   శంబాభీలంబై తగుముష్టిం దిపిన యదుపతి స్తవముల ననురా
   గం బూరన్శోభిల్లఁగఁ బ్రాంచత్కవివరు లభినుతిఁ ఱపుదు రవనిన్.
  2. సరసిజము: 86%(40/46)
   మ్యత్వంబారఁగఁబెంపూర్జిముగ మణివిరచిమకుటములుం
   దారుంజూడన్ సారవిభూతిన్ రణిపులనిమిషవనిభిలగుచున్
   భూరిప్రీతిన్ సూరెలగొల్వన్ భువనవినుతమగు పొలుపువెలయ ము
   న్నీ రాజుండున్ దారుణదైవం బిటువఱు చునెతుది నితనిఁగటకటా
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   12గణ నామం
   13గణ నామం
   18గణ నామం
   2ప్రాసమ్యరుం
   3ప్రాసమ్యరి
   4ప్రాసమ్యరా
   గణ విభజన
   U U U U | | U U | | | | | | | | | | | | | | U
   మ్య త్వం బా రఁ గఁ బెం పూ ర్జి ము గ మ ణి వి ర చి మ కు ట ము లుం
   U U U U U | | U U | | | | | | | | | | | | | | U
   దా రుం జూ డన్ సా ర వి భూ తిన్ ర ణి పు ల ని మి ష వ ని భి ల గు చున్
   U U U U U | | U U | | | | | | | | | | | | | | U
   భూ రి ప్రీ తిన్ సూ రె ల గొ ల్వన్ భు వ న వి ను త మ గు పొ లు పు వె ల య ము
   U U U U U | | U U | | | | | | | | | | | | | | U
   న్నీ రా జుం డున్ దా రు ణ దై వం బి టు వ ఱు చు నె తు ది ని త నిఁ గ ట క టా
  1. సాధ్వీ
   నాదసనకసనందనవినుత సనాథ భనజనసనాభగురుల్‌
   చారుశిఖరియతి శైల విరమణము క్ష్మాధర విరతియు సాధ్వియగున్‌.
   నాదసనకసనందనవినుత సనాథ భనజనసనాభగురుల్‌
   చారుశిఖరియతి శైల విరమణము క్ష్మాధర విరతియు సాధ్వియగున్‌.
  1. సింహరేఖ
   శ్రీజంబుపై గగంబుల్
   చే సింహరేఖ యయ్యెన్
   శ్రీజంబుపై గగంబుల్
   చే సింహరేఖ యయ్యెన్
  2. సింహరేఖ
   జాగ్రగా నియుక్తిన్
   గోరి సింహరేఖ యొప్పున్
   జాగ్రగా నియుక్తిన్
   గోరి సింహరేఖ యొప్పున్
  1. సుకాంతి
   గంబులం
   గున్ సుకాం
   తి ల్పిత
   ప్రల్భతన్
  2. సుకాంతి
   గున్‌ సుకాం
   తి గూర్పఁగా
   గంబులన్‌
   త్పతీ.
  1. సుందరి-2
   కోరిన కోరిక లిచ్చుఁ గోమలి చూడవే
   మారునితండ్రి యనం గ్రమంబున నీక్రియన్‌
   భాసవంబుల నొప్పుఁ న్నగరాడ్యతిన్‌
   సూరిజనంబులు సెప్ప సుందరివృత్తముల్‌.
  2. సుందరి-2
   వెన్నెల లో విహరిమ్చ వెళ్ళగ వేడ్కగా
   న్నుల ముమ్దర తోచె కాంతుల కల్కియై
   న్నుల మిన్నయె తాను ల్లన నాడుచున్
   వెన్నెలె ఆడిన రీతి ,పేర్మిని వీణతో
  1. పంక్తి-1(సుందరి-1)
   సుంరి యొప్పుం
   జెంది భగా నిం
   పొం నియుక్తిన్
   గందుకలీలన్
  2. పంక్తి-1(సుందరి-1): 86%(19/22)
   చెంది భకారం
   బొగగంబుల్
   సుంరి యంపే
   రందురు సూరుల్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   21గణ నామం
   2ప్రాస పూర్వాక్షరంగురువులఘువు
   2ప్రాస పూర్వాక్షరం బిందువు'ం' తో కూడిన అక్షరంది
   గణ విభజన
   గా
   U | | U U
   చెం ది కా రం
   గా
   | | | U U
   బొ గం బుల్
   గా
   U | | U U
   సుం రి యం పే
   గా
   U | | U U
   రం దు రు సూ రుల్
  1. సుగంధి(చామర/ప్రశాంతి/శాలిని-2)
   నిన్ను వేఁడువార మయ్య నీరజాక్ష! మమ్ము నా
   న్నులం బ్రపన్నులం బ్రపంచమున్ దయామతిం
   జెన్నుమీరఁ గావవే, ప్రసిద్ధుఁ డిద్ధకీర్తిసం
   న్నుఁడున్ వదాన్యుఁడుం దస్వితుల్యతేజుఁడున్
  2. సుగంధి(చామర/ప్రశాంతి/శాలిని-2)
   ట్టు లామునీంద్రుఁ డాడి యీయ నన్న థేనువున్
   ట్టి కట్టి కొంచుఁ బోవ బార్థివుండు బల్మి మైఁ
   దొట్టఁ గన్ దురంతచింత దుఃఖితాత్మ యౌచు న
   న్నిట్టు వాయఁగా మునీంద్రుఁ డేమి తప్పు చేసితిన్
  3. సుగంధి(చామర/ప్రశాంతి/శాలిని-2)
   రి నీదుమాయరూపమున్నదున్నయట్లుగాఁ
   గోరిపట్టుకోఁదలంపఁగూడిరావు దుర్మతీ
   యౌ చావుమంచు స్వామి గ్ని బాణసంధిగా
   నూరితాటకేయుమేన నొల్కొనన్విదిర్చినన్
  1. మత్త(హంసశ్రేణి)
   మొత్తం బారున్మభములు నిత్యో
   దాత్తంబై సస్ఫురి గకారా
   త్తంబై షణ్మితతి నొందున్‌
   త్తావృత్తంబగు హిఁ గృష్ణా!
  1. త్రిభంగి
   నన ననసస లును భమసగలును దనరి నటింపఁ గణంకన్‌ నలువంకన్‌ బెంపుదొలంకన్‌
   మునుకొని నఖముఖమున వెడఁగదలుపఁ జనుఁ గడునొప్పగువీణల్‌ నెరజాణల్‌ వేలుపుగాణల్‌
   రుహ జనితుని తనయులు మొదలుగ ఘనమతులాదటతోడన్‌ శ్రుతిగూడన్‌ వెన్నునిఁబాడన్‌
   వినఁగలిగిన నదిజననము ఫలమని -మునిజను లిందు శుభాంగున్‌ దగుభంగిన్‌ జెప్పుఁ ద్రిభంగిన్‌.
  2. త్రిభంగి(పంచపాది)
   తెలుగు మధురిమలు, పలుకు పరిమళము తెలిపిన తల్లివి నీవే !గతినీవే !నా ధృతి నీవే !
   లిపి ప్రణతులను తెలిపినను మదిని పలుకుల నీయగ రావా !అలిగేవా !విద్యల దేవీ !
   తెలిసియు విషయము కలత నిడుదువిటు !పలుకుల భాండము లేదో !దయ రాదో !కూతును కాదో !
   లుకను వదలుచు నిలుపగ పరువును పలుకగ రమ్మిక వేగన్ ఎద యూగన్ గంటము సాగన్
   లుకుగతులనట తెలుపగ కవితనె తలపున ప్రేరణ నిమ్మా! విధికొమ్మా !బంగరు బొమ్మా !
  1. వినయము
   వియం
   బొరిం
   తు నం
   తుకున్‌.
  1. బింబము
   శ్రీలితా
   స్తో భగల్‌
   పైకొను బిం
   బాకృతికిన్‌.
  2. బింబము: 86%(19/22)
   పంచిభకా
   రంబుగకా
   రంబునుగా
   బింమగున్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   2ప్రాసచిబు
   3ప్రాసచిబు
   4ప్రాసచి
   గణ విభజన
   U | | U
   పం చి కా
   U | | U
   రం బు కా
   U | | U
   రం బు ను గా
   U | | U
   బిం గున్
  1. మధుమతి
   రు పిందెలతోఁ
   జిగురు టాకులతోఁ
   దొరు వన్నెలతోఁ
   మిగిలె మావితరుల్
  1. మదరేఖ
   కోదండాగతరజ్జుల్
   పాదాంతమ్మునయందున్
   మోదించెన్ హరిణంబున్
   నాదూకున్ బదిబారల్
  2. మదరేఖ
   రూపింపన్మగణాద్యం
   బై పెంపార సగంబుల్‌
   దీపించున్మదరేఖన్‌
   గోస్త్రీహృదయేశా!
  1. హలముఖి
   చిత్తజాతుని గురునికై
   యెత్తుఁ డంజలు లనినచో
   త్తుగా రనసములొగిన్‌
   బొత్తుగా హలముఖి యగున్‌.
  2. హలముఖి
   ఎంలేసికుటిలులు రా
   వింలైనవలపులు రా
   జంలింక తెలియును లే
   స్వాంమందుశిఖులెగయన్
  1. ఉపజాతి
   పినాకికోదండము బిట్టు ద్రుంచెన్‌
   దానొప్పగెల్చెన్‌ జమగ్ని సూనున్‌
   నంతసత్త్వుం డితఁ డంచు మెచ్చన్‌
   జానైన వృత్తం బుపజాతి యయ్యెన్‌.
  1. ఇంద్రవంశము
   సొంపార నీ దేవుని సూనుఁడై కదా
   ఱంపిల్లెఁ బుష్పాస్త్రుఁడు ఱాఁగ యౌననన్‌
   ఇంపార భూభృద్యతి నింద్రవంశమున్‌
   బెంపారఁ దాజంబులఁ బేర్చు రేఫతోన్‌.
  2. ఇంద్రవంశము
   కాశమందైనఁ గటాచవందరం
   గాకీర్ణ ఘోరాకృతియాడనీయకే
   రేకైన ఱెక్కన్విని కృత్తశక్తియై
   కాకంబు విష్ణ్వాశపొకారిపోవఁగా
  1. అపరాజితము(పరాజితము)
   మునిజనవినుతుం డమోఘజయోన్నతుం
   నితరసదృశుం డనంగ గురుం డనం
   ను ననయుతమై రసంబు లగంబులై
   రఁగ నపరాజితం బహిరాడ్యతిన్‌.
  2. అపరాజితము(పరాజితము): 76%(26/34)
   రసలగముల్ పెనంగినసద్యశో
   వినుపరాజితంగురేచనా
   రసలగముల్ పెనంగినసద్యశో
   వినుపరాజితంగురేచనా
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   22గణ నామం
   23గణ నామం
   24గణ నామం
   25గణ నామం
   42గణ నామం
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | | | U | U | | U | U
   స ల గ ముల్ పె నం గి న స ద్య శో
   | | | | | U | U | | U | U
   వి ను ప రా జి తం గు రే చ నా
   | | | | | | U | U | | U | U
   స ల గ ముల్ పె నం గి న స ద్య శో
   | | | | | U | U | | U | U
   వి ను ప రా జి తం గు రే చ నా
  1. అసంబాధ
   కోటుల్ లక్షల్ దానవబలములు క్షోదింపన్
   నీటుల్ గోటిల్ సాగవు పొసగదు నిల్వంగన్
   దాటీఘోటీఘట్టనశకలితర్పంబౌ
   నాటోపంబున్ జూపఁగ వెలఁదుక న్నట్లా
  2. అసంబాధ
   సౌమ్యంబై విష్ణుస్తుతులను నతి సేవ్యంబై
   మ్యస్ఫూర్తిన్‌ రుద్రవిరమణము మ్యంబై
   మ్యాకారం బొప్పు మతనసగప్రాప్తిన్‌
   మ్యగ్భావంబై పొలుపమరు నసంబాధన్‌.
  1. కమలవిలసితము(సురుచిర)
   ణము నగణము గణముఁ జేరన్
   ణము గగము నొర నట మీఁదన్
   దిగి భ విరమణము దిరమగునేనిన్
   గుఁ గమలవిలసిము కమలాక్షా
  2. కమలవిలసితము(సురుచిర)
   క్రమున ననననగములు గూడన్
   లవిలసితము మలజవిశ్రా
   ము జగతిని నగు హితచరిత్రా
   లదళనయన డుఁ బొగడొందున్.
  1. సుకేసరము(ప్రభద్రక/భద్రక-2)
   లు చివుళ్ళు వహ్నిపరిణామమూర్తులై
   లము లంటుకొన్నఁ దమవైన యాకృతుల్
   కొకొని మారెగాని మఱికోలుపోవు నై
   నిభృతమైన వన్నియల జాలి తోటలన్
  2. సుకేసరము(ప్రభద్రక/భద్రక-2)
   తియవతారసంఖ్య నిడి యాదరంబుతో
   తిశయమై నజంబులు భజాంతరేఫలున్‌
   వితముగా నొనర్చి యరవిందలోచనున్‌
   క్షితిధరు సంస్తుతించిన సుకేసరంబగున్‌.
  1. హరిణి: 78%(30/38)
   రిణియను వృత్తంబొప్పున్ భాస్కరాత్తవిరామమై
   రినమరేఫస్వంబై షోడశప్రమదాసహ
   స్రమణుఁ దృణావర్తక్రవ్యాదసంహరు మస్తకో
   రిరుచిపింఛాచూడుం బీతవస్త్రు నుతింపఁగా
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   22గణ నామం
   24గణ నామం
   25గణ నామం
   26గణ నామం
   42గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   46గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | | U U U U U | U | | U | U
   రి ణి య ను వృ త్తం బొ ప్పున్ భా స్క రా త్త వి రా మ మై
   | | | | U U U U U | U | | U | U
   రి మ రే ఫ స్వం బై షో డ శ ప్ర మ దా స
   | | | | | U U U U U | U | | U | U
   స్ర ణుఁ దృ ణా వ ర్త క్ర వ్యా ద సం హ రు మ స్త కో
   | | | | U U U U U | U | | U | U
   రి రు చి పిం ఛా చూ డుం బీ త వ స్త్రు ను తిం పఁ గా
  2. హరిణి
   గు నసమప్రోద్యద్రేఫల్‌ ససంగతమై లగల్‌
   దొయఁగ మురద్వేషిన్‌ సద్భక్తితో వినుతించెదన్‌
   సిరుహగర్భే శానాదిత్యత్తము నన్నచో
   రిణి యనువృత్తం బొప్పారున్‌ బురారి విరామమై.
  1. కుసుమితలతావేల్లిత
   శ్రీనాథున్‌ బ్రహ్మాద్యమరవర సంసేవ్యపాదారవిందున్‌
   దీనానాథవ్రాతభరను గుణోదీర్ణునిం బాడి వోలిన్‌
   గానారూఢాత్ముల్‌ మతనయయయల్‌ కామజిద్విశ్రమంబై
   వీనుల్‌ నిండారం గుసుమితలతావేల్లితావృత్తమొప్పున్‌.
  1. అంబురుహము
   తాతుషార పటీర మరాళ సుధాసమాన మహాయశా
   నీదభృంగ తమాలదళాసితనీరజేంద్ర మణిద్యుతీ
   హా కిరీట ముఖాభరణాంచిత యంచు శ్రీపతిగూర్చి భా
   భాసవంబుల భాను విరామముఁ ల్క నంబురుహంబగున్‌.
  2. అంబురుహము
   దేకులార్చితదేవశిరోమణిదేవదేవజగత్రయీ
   పానమూర్తికృపావనమూర్తివిభావనాకులచిత్తరా
   జీముధవ్రతజీవదశాపరిచేష్టితాఖిలలోకల
   క్ష్మీదనాసవశీతలసౌరభసేవనాంచితజీవనా
  1. అశ్వలలితము
   విరమంబునన్ నజభజంబులింపుగ భజంబులున్‌ భవములై
   నఁ జననొప్పు నశ్వలలితంబు త్కృతులఁ జెప్పఁగా విశదమై
   నుపమవైభవోజ్జ్వల హరీ సస్రకరదోర్విదారణచణా
   నినుఁగొనియాడ ధన్యుఁడు గదయ్య నీ కరుణ దాననంత మగుటన్‌.
  2. అశ్వలలితము
   రుదెసలందురజ్జువులుగట్టియిట్టటులలాగునట్టివెరవై
   తుగచయంబుఘోరఖరరాజి త్రోలఁగను ద్రాళ్ళు వ్రీలిచనినన్
   తురగంబులంగ్రమమునేగిఘాఢముగగోడలందుఁడునగన్
   తిరిగిసురారిబాహువులుగాని దేహమునుగానిసుంతచెడదున్
  1. అష్టమూర్తి
   శ్రీనాథున్‌ సరసిజాక్షున్‌ సితసరోజాతనాభున్‌ జితనిశాటవరేణ్యున్‌
   గానోదంచితరసజ్ఞుం రిభయధ్వాంతభానున్‌ నకవస్త్రవిలాసున్‌
   జానొందన్మనతయుక్తిన్‌ రభజల్‌ యాంతమై కుంరయతిద్వయ మొప్పం
   గా నిట్లొంపెసఁగఁ జెప్పెం విజనం బష్టమూర్తిన్‌ నసమాగమరీతిన్‌.
  2. అష్టమూర్తి: 93%(43/46)
   నాక్పృగ్వీవిధితినేగున్‌తమహాసారమాగున్‌గమహాకృతిజోగున్
   బాకారిప్రముఖసౌరప్రణతి గంభీరరేఖాప్రవిమలాధుతతేజః
   ప్రాకారాంతరనిగూఢప్రచలనాభోగధర్మప్రసరణాంచితమూర్తిన్
   లోకాలోకకుధరాంభోలులితపర్యాయమూర్తిన్ లుఠనమంథరమూర్తిన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   2ప్రాసక్పృకా
   3ప్రాసక్పృకా
   4ప్రాసక్పృకా
   గణ విభజన
   U U U | | | U U | | | U U | U U | | | U | | U U
   నా క్పృ గ్వీ వి ధి తి నే గున్‌ త మ హా సా ర మా గున్‌ మ హా కృ తి జో గున్
   U U U | | | U U | | | U U | U U | | | U | | U U
   బా కా రి ప్ర ము ఖ సౌ ర ప్ర ణ తి గం భీ ర రే ఖా ప్ర వి మ లా ధు త తే జః
   U U U | | | U U | | | U U | U U | | | U | | U U
   ప్రా కా రాం త ర ని గూ ఢ ప్ర చ ల నా భో గ ధ ర్మ ప్ర ర ణాం చి త మూ ర్తిన్
   U U U | | | U U | | | U U | U U | | | U | | U U
   లో కా లో క కు ధ రాం భో లు లి త ప ర్యా య మూ ర్తిన్ లు న మం థ ర మూ ర్తిన్
  1. మనోహరము
   క్ష్మారాజ రమేశ జతావము లు
   ద్ధు మైనసకారచతుష్కముతోఁ
   గూరంగ సగంబులు గూడి మనో
   వృత్తము చెల్వగు ద్రిధరా!
  1. అంగజాస్త్రము
   భూరిభమంబుల్‌ పొందు సగం బిం
   పారఁగ నర్థంబై యటసామున్‌
   శౌరీ విన్మసజంబు గాంతమై
   యారూఢం బగు నంగజాస్త్రమున్‌.
  2. అంగజాస్త్రము
   దాబలేంద్రోదారభమంబుల్
   పూనిసగా ప్తిం బొంపిరివోవన్
   జానారన్మసజంబు గస్థితం
   బై నీజంజను నంగజాస్త్ర మై.
  1. రథగమన మనోహరము
   గమన మనోహరంబు రెండవఘ్రిన్‌
   ప్రథితం బగున్‌ సజజంబు ప్రయుక్తయంబున్‌
   ప్రమపదమునందుఁ బైసగంబునందున్‌
   థితననరజంబు గద్వయంబుఁ గృష్ణా!
  1. వీణారచనము
   వీణారచనం బయ్యె భువిన్‌ తయసాగల్‌
   బాప్రహరా తజనభభవ్యగగంబుల్‌
   చాణూరహరా తజనభస ల్ప్రకటయతిన్‌
   వేణుధర భననభసవిశ్రుత మగుచున్‌.
  1. కుమారి
   లమునీంద్రబృందహృదయాబ్జరవిమ్
   ప్రటితభక్తక్షణచణాగ్రసరమ్
   విచసరోజసుందరదరస్మితకమ్
   ప్రకృతివిభాసురం భవ! భజామి సదా!
  1. కుమారలలిత-1
   కుమారలలితకున్
   గ్రజనగముల్.
   కుమారలలితకున్
   గ్రజనగముల్.
  1. కోమలి
   లితరీతి నజాయగణంబుల్
   ళుక్యభూప జభసస్థగస్థితిన్
   యుచు నర్థసర్థతచేత
   న్వెలుంగఁ గోమలి యను వృత్త మొప్పగున్.
  1. పణవము(ప్రణవ)
   నీయుల్లం బొకనియతిం గార్యం
   బాత్తంబుగ నుసంధింపం
   జేయంజాలవు చెడుతెర్వుం బో
   బాయంద్రోయవు లిమిం బుత్రున్
  2. పణవము(ప్రణవ)
   రంగా మనగసంయుక్తిన్‌
   సారోదంచితర విశ్రాంతిన్‌
   శ్రీరాజుం బొరసిన నత్యంత
   స్ఫారంబై చను ప్రణవం బుర్విన్‌.
  3. పణవము(ప్రణవ): 36%(13/36)
   అందంబై మనయుగముల్ సొంపిం
   పం ప్పొందక ణవం బయ్యెన్.
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   పాదములు42
   3గణాల సంఖ్య4
   31గణ నామం
   32గణ నామం
   33గణ నామం
   34గణ నామం
   4గణాల సంఖ్య4
   41గణ నామం
   42గణ నామం
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   గణ విభజన
   U U U | | | | U U U
   అం దం బై మ న యు గ ముల్ సొం పిం
   U U U | | | | U U U
   పం ప్పొం ద క ణ వం బ య్యెన్
  1. సురలత(శశివదన): 90%(20/22)
   శివదనాభన్
   ధరుఁడోటన్
   శఁజూటన్
   వియమునందెన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   31గణ నామం
   32గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | U U
   శి ద నా భన్
   | | | | U U
   రుఁ డో టన్
   | | U U
   శఁ జూ టన్
   | | | | U U
   వి ము నం దెన్
  2. సురలత(శశివదన)
   సులతఁ జెప్పన్
   సొరిది నయంబుల్.
   సులతఁ జెప్పన్
   సొరిది నయంబుల్.
  1. సుమంగలి-2
   రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
   రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
   రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
   రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
  1. కరిబృంహితము
   మూఁడు భనములు రేఫమును బదుమూఁట విరతియు సొంపుగాఁ
   గూడుకొనఁ గరిబృంహితము సమకూర్చి వసుమతిమండలా
   పీ మను కరిబృంహితరవము పెల్లుగఁ బలుకుచుండఁగాఁ
   గోడిగపుఁ జిననాఁడు శకటునిఁ గూల్చిన హరి నుతించెదన్.
  2. కరిబృంహితము
   త్తరదిశకుఁబోయితి హిమవ దుర్విధరమునవాలియై
   త్తళమనుచుఁబోయిపరుగునఁ గ్రౌంచగిరిపయివాలియై
   జొత్తిలనడుగుదోయితుదికొససోమగిరిపయివాలియై
   త్తరపడుచువేరుదెసమదిట్టకముడుగుచుండఁగా.
  1. కనకప్రభ(మంజుభాషిణి): 97%(33/34)
   మంతయుం బొలియ దారణంబుగా
   య వ్రజంబుదెగ దైన్యమారఁగాఁ
   బంధులందఱు మృతంబుఁ బొంద నె
   వ్వనినైన శోకమను హ్నిగాల్పదే
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   21గణ నామం
   గణ విభజన
   | | U | U | | | U | U | U
   మం త యుం బొ లి య దా ర ణం బు గా
   | | | | U | | | U | U | U
   వ్ర జం బు దె గ దై న్య మా రఁ గాఁ
   | | U | U | | | U | U | U
   బం ధు లం ద ఱు మృ తం బుఁ బొం ద నె
   | | U | U | | | U | U | U
   వ్వ ని నై న శో క మ ను హ్ని గా ల్ప దే
  2. కనకప్రభ(మంజుభాషిణి)
   నేడు నిండె కనప్రభా ద్యుతుల్
   భూమి రంగుల తివాసి యయ్యెనే
   రారె కన్నెదుట తామ్రపర్వతం
   నిశమ్ము ఖేచరము లాకసమ్ములో
  1. వియోగిని
   ము మెక్కడ మ్రోడు నే వనిన్
   నిదురే లేదుగ నే వియోగినిన్
   ధుమాసపు మైక మెప్పుడో
   సుతో నూతనశోభ లెప్పుడో
  1. అజిత ప్రతాపము: 93%(28/30)
   సాగణావలిఁ బ్రన్న నభా
   గ్రరపంక్తి నభిరామరూపమై
   జితప్రతాపచెలువారుఁ గృతి
   న్వియవిక్రమణ విశ్వభూవరా
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   24గణ నామం
   44గణ నామం
   గణ విభజన
   | | U | U | | | U | | U
   సా గ ణా వ లిఁ బ్ర న్న న భా
   | | | U | | | U | U | U
   గ్ర పం క్తి న భి రా రూ ప మై
   | | U | U | | | U | | U
   జి ప్ర తా ప చె లు వా రుఁ గృ తి
   | | | U | | | U | U | U
   న్వి వి క్ర మవి శ్వ భూ వ రా
  1. అంబుజ
   ఇంగు భకా
   రంబును వకా
   రంబును జుమీ
   యంబుజ మగున్.
  2. అంబుజ
   ఇంబులభకా
   రంబును లగం
   నుం బొనరగా
   నంబుజమగున్
  3. అంబుజ: 81%(18/22)
   వందింతును నే
   నందాత్మజునా
   నందంబున స్వ
   ఛ్చంప్రణతిన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   11గణ నామం
   21గణ నామం
   31గణ నామం
   41గణ నామం
   గణ విభజన
   U U | | U
   వం దిం తు ను నే
   U U | | U
   నం దా త్మ జు నా
   U U | | U
   నం దం బు న స్వ
   U U | | U
   ఛ్చం ప్ర ణ తిన్
  1. త్రిపది2
   త్రిద నీయగమన్న ఇపుడు కాదనెదవా !
   త్రిద పేరున్న దేవివయి
   కృజూపవా కీరవాణి !
  2. త్రిపది2
   మూడు పాదాలె నన్నేడిపిమ్చె నిటుల !
   వాడిపోవగ మోము యంత
   మూడు అంతయు మారి పోయె !
  3. త్రిపది2
   ట నాటకమాడు నిపుణత ఉమ్దని ,
   న నొమ్దగజేసి సుతను ,
   పుడు జారగ జేసినావ !
  4. త్రిపది2
   మి పాటులె తల్లి నీ మాట కొఱకిట !
   ప్రే జూపగ రావె యన్న
   బాము లిచ్చెదవేమిటమ్మ !
  5. త్రిపది2
   చాలు చాలులె ఆట, చాలులే నేటికి
   వే మీరినదెంతొ !వెళ్ళి
   వా వలెనె పాన్పు పైన .
  6. త్రిపది2
   విఁ బ్రాసమునొంది సురపతుల్‌ నలువురు
   రియు గై కార్కులు కలియ
   గు నిప్పగిది యై త్రిపద.
  1. ఉత్కళిక
   భునసువన ఫలము లలమి
   నపవన బలము కలిమి
   యెలు పొదల మరగి తిరిగి
   ల తుదల కరిగి పెరిగి
   పేపుమాపు మించి పొంచి
   రూపు చూపి సంచరించు
   యోరాగ కీరమునకు
   యాభాగ సారమునకు
  1. విజయభద్ర రగడ
   శ్రీకి నొడయం డనఁగఁ జిత్తజునిగురుఁ డనఁగ శేషశయనుం డనఁగఁ జెలువుగఁ జతుర్భుజుఁడు
   నాకౌకసుల నేలు నముచిసూదనువూజ తఁడు దాఁగైకొన్న నందగోపాత్మజుఁడు
   నిఁ గొల్చినఁ గాని యిహపరంబులు గలుగ వితరసేవల ననఁగ నెసఁగు నివ్విభుఁ డంచుఁ
   తురమతు లొనరింప జయభద్రరగడ లిటు ద్ద్విరదగతి రెంటఁ జాటింపులం బెంచు
  1. హంసగతి రగడ
   ఱియును గ, టాక్షజిత -మారునందు
   ఱి త్రాడు, సొమ్మగు ను -దారునందు.
  1. వృషభగతి రగడ
   శ్రీనోహరు నంబుజోదరుఁ జిత్తజాతగురుం దలంచెదఁ
   గామితార్థవిధాయి నిర్జిత కాళియాహిని నాశ్రయించె
   నువుగా భగణములు భానుస న్వితద్వితయములు నాలుగు
   నిమిషాధిపలఘుయతినిడఁగ లరువృషభగమనము మేలగు.
  1. ద్విరదగతి రగడ
   శ్రీయువతి నిజయువతిఁ జేసి యెంతయు మించి
   కాజునిఁ దనతనయుఁ గా నెలమిఁ బాటించి
   ల దేవతలఁ బరినులుగా మన్నించి,
   ప్రటగతి శ్రుతుల నుతిపాఠకులఁ గావించి
   రి యొప్పు నన నొప్పు వతార లఘువిరతి
   ది నగనలలభలలతరల ద్విరదగతి.
  1. హరిణగతి రగడ
   శ్రీనివాసు భజింతు నే నని
   పూని కుజనులపొంత బోనని
  2. హరిణగతి రగడ
   భానుయుతనలసగగంబు
   లోననిరుదోలుననగంబు
  3. హరిణగతి రగడ: 92%(13/14)
   నిరవుగా నిరుమాఱులఘువు
   నెల్లవారును నొగి గణింపఁ
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   2అంత్యప్రాస
   గణ విభజన
   నల
   | | | U | | U | | | | |
   ని ర వు గా ని రు మా ఱు ల ఘు వు
   U | U | | | | | U | |
   నె ల్ల వా రు ను నొ గి గ ణిం పఁ
  4. హరిణగతి రగడ
   విరతులను గావింపనిమ్ము
   రిణగతి చెలుగు జగమ్ము.
  1. హరిగతి రగడ
   శ్రీరామాకుచకుంకుమపంకము చేఁ బొలుపగు విపులోరఃఫలకము
   తాతుషారపటీరసమానో కవాహిని యొదవిన పదకమలము
   తిశయ మై యలవడు నేదేవుని నవరతోదారత నాహరిగతి
   యిరుల కలవడ దని నృప లఘుయతి నిభనలగగభసల నగును హరిగతి.
  1. మధురగతి రగడ
   శ్రీనితాధిపుఁ జేరి భజింపుఁడు
   భాజ జనకుని క్తిఁ దలంపుఁడు
   ని గగనలభసను నాల్గిటఁ గృతి
   ను గజలఘువిశ్రమము మధురగతి.
  1. విజయమంగళ రగడ
   శ్రీరాయ శిష్టజననిషేవితాయ భక్తలోక జీవితాయ గర్వితోరుసింధురాజబంధనా
   గాధిపుత్రయజ్ఞ విఘ్నకరమహాసురీమహోగ్ర కాయ శైలదళన నిపుణ ఘన సురాధిపాయుధా
  2. విజయమంగళ రగడ
   కేవాయ తే నమోఽస్తు కృష్ణ పాహిపాహి యనుఁచు గేలుమొగచి మౌళినునిచి కృష్ణుఁ బలికెననుచునిట్లు
   దేభాషణములఁ జెప్ప ద్విగుణతురగవల్గనమునఁ దేరు విజయమంగళంబు తీయచెఱకు రసమునట్లు.
  1. హయప్రచార రగడ
   తెల్లగ పడె తిన్నగ పడె
   మెల్లగ పడె మృదువుగ పడె
   ల్లగ పడె క్కగ పడె
   వెల్లగ హిమ వృష్టియు పడె
  2. హయప్రచార రగడ
   చతుష్టయంబు ఋతు
   నితయతుల రగుఁ గృతులఁ
   ను హయప్రచార రగ
   వినుతశాస్త్రవిధులు వొగ.
  1. తురగవల్గన రగడ
   రథావనీశ విమలర తపఃఫలావతా
   నిశిత శర లఘుప్రయోగ నిహత తాటకా విహా
   ట పటు సుబాహు దశన టిత గాధిసూను యా
   రిమేయ గౌతమాంగనాఘ దమన పద పరా
   కోలేక్షు దళన సదృశ ఘోర శంభు చాప భం
   భూమిజా వివాహ విభవ పూర్ణ సమ్మదాంతరం
   శురామ గర్వ పవన పాప పీన బాహు నా
   గురు వచోఽనుపాల నాతి కుతుక విధుత రాజ్యభో
   పా భజన వితరణాతి లిత గుహ సమస్త పుణ్య
   పాదుకా ప్రదాన విహిత రత సౌహృదానుగుణ్య
   విరాధ మద వినాశ లిత బహు విపన్నిరా
   వినుత పద నివేశ పూత వివిధ మౌని కుల నివా
   నిశాచరీ విరూపతా కృతప్రియా వినో
   తుల బల ఖరాది దనుజ నన జనిత విబుధ మో
   రిణ రూప ధారి దారు ణాసు రాసు హరణ బా
   మ ఘోర బాహుబల కబంధ మర్దనప్రవీ
   ల శబరికా ఫలోపహార రుచి ఘనాభిముఖ్య
   ద వాలి దర్ప దమన ఫలితార్క తనయ సఖ్య
   ణ వరణ పర పరానుప్రదీపితప్రసా
   రుణితాక్షి కోణ విరచితాంబురాశి గర్వ సా
   ర్వతౌఘ రచిత సేతు బంధ సుతర సింధు కాం
   ర్వ పంక్తికంఠ కంఠ ఖండనప్రచండకాం
   ల దివిజ నుత చరిత్ర సాధు భవ లతా లవిత్ర
   రుణా తరంగ నేత్ర జానకీ మనోజ్ఞ గాత్ర
   తి జపార్హ పుణ్య నామ తి వితీర్ణ భక్త కా
   త సిత యశోఽభిరామ ర్వలోక పూర్ణ ధా
   హిత విదళ నాతి రౌద్ర యార్త పాలనా వినిద్ర
   హిత నిఖిల గుణ సముద్ర మ్ము బ్రోవు రామభద్ర
  1. ముత్యాల సరము2
   చెలియ బంగరు చెలిమి బంగరు
   పు బంగారమని చెబితివి
   చెలిని చూడవు కాదు సరి యిది
   చిలిపి కృష్ణయ్యా
  2. ముత్యాల సరము2
   త నిద్దురలోన కంటిని
   లువ కన్నుల వాని కలలో
   నులికి పడి లేచితిని నేనిట
   చిలిపి కృష్ణయ్యా
  3. ముత్యాల సరము2
   వెలిగె నాకాశమున తారలు
   వెలిగె నాకాశమున చంద్రుడు
   వెలుగు నవ్వుల రూపు చూపర
   చిలిపి కృష్ణయ్యా
  4. ముత్యాల సరము2
   లుకు వజ్రపు తునకలా హరి
   పిలిచి యలసితి పిలుపు వినదా
   చిలుకరించగ సుధల వడి రా
   చిలిపి కృష్ణయ్యా
  1. భామినీ షట్పద
   చెలియ బంగరు చెలిమి బంగరు
   పు బంగారమని చెబితివి
   చెలిని చూడవు కాదు రి యిది చిలిపి కృష్ణయ్యా
   త నిద్దురలోన కంటిని
   లువ కన్నుల వాని కలలో
   నులికి పడి లేచితిని నేనిట చిలిపి కృష్ణయ్యా
  2. భామినీ షట్పద
   వెలిగె నాకాశమున తారలు
   వెలిగె నాకాశమున చంద్రుడు
   వెలుగు నవ్వుల రూపు చూపర చిలిపి కృష్ణయ్యా
   లుకు వజ్రపు తునకలా హరి
   పిలిచి యలసితి పిలుపు వినదా
   చిలుకరించగ సుధల డి రా చిలిపి కృష్ణయ్యా
  3. భామినీ షట్పద
   చు కోగనె తనివి గూర్చెడి
   లుకు జెలియవు పలుకు పడతివి
   వెలుగు నిచ్చెడి వెలదివీవవి కేలు మోడ్చంగా
   లుక బూనిన యటుల ఆటలు !
   లుకు లీనని పచ్చి కోతలు !
   నిలువ గలవటె తల్లి కూతురలిగీ కూర్చొనినన్ !
  4. భామినీ షట్పద
   తే మాటల తీయతీయగ
   పా తోడను ప్రస్తుతించగ
   మా లీయక యున్న నిజముగ బోటి నిలిచేనా !
   టి కమ్మరొ యిట్టి మాటలు
   చీటి మాటికి చిలిపి ఆటలు
   కోటివీణలు మ్రోగిట్టుల పాట రానీకన్ !
  5. భామినీ షట్పద
   గుమ్మడేడే గోపదేవీ
   గుమ్మడేడే కన్నతల్లీ
   గుమ్మడిని పొడచూపదవే -అమ్మ గోపెమ్మా
   గుమ్మడేడే గోపదేవీ
   గుమ్మడేడే కన్నతల్లీ
   గుమ్మడిని పొడచూపదవే -అమ్మ గోపెమ్మా
  1. భోగ షట్పద
   తులసి యింటనుంచువార్ని
   తులసి పూజచేయువార్ని
   తులసియందు భక్తియుంచి మెలగువారినీ
   తులసి జూచి మ్రొక్కువార్ని
   తులసి యనుభవించువార్ని
   తెలిసి నీవు వారి దిక్కు తొంగిచూడకూ
  1. కుసుమ షట్పద
   శ్రీశంభుతనయునకు
   సిద్ధిగణనాథునకు
   వాసిగల దేవతావందితునకూ
   ఓబొజ్జకనకయ్య
   నీబంటు నేనయ్య
   ఉండ్రాళ్ళ మీదికీ దండుబంపూ
  1. శర షట్పద: 79%(19/24)
   శ్రీతరుణిరొ నే
   శ్రీరఘురాముడ
   చేరి కవాటము తీవే
   ఖ్యాతిగ శ్రీరఘు
   రాముడవైతే
   కోతుల జేరగదోయీ
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   3గణాల సంఖ్య43
   34మాత్ర20
   6గణాల సంఖ్య43
   64మాత్ర20
   గణ విభజన
   U | | | | U
   శ్రీ త రు ణి రొ నే
   U | | U | |
   శ్రీ ర ఘు రా ము డ
   గా
   U | | U | | U U
   చే రి క వా ట ము తీ వే
   U | | U | |
   ఖ్యా తి గ శ్రీ ర ఘు
   గా
   U | | U U
   రా ము డ వై తే
   గా
   U | | U | | U U
   కో తు ల జే ర గ దో యీ
  1. మృగీ
   విన్ము రే
   న్మృగీ
   మున్ముగాఁ
   జిన్మయా
  1. వ్రీడ(వ్రీళ)
   సురారాతి
   స్ఫుత్సైన్యం
   బురోఽసృగ్ధా
   రాదీయన్
  1. కన్య: 95%(21/22)
   పొత్తై గాగా
   త్తింగన్యా
   వృత్తంబయ్యెన్
   జిత్తంబరన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   41గణ నామం
   గణ విభజన
   U U U U
   పొ త్తై గా గా
   U U U U
   త్తిం న్యా
   U U U U
   వృ త్తం య్యెన్
   U U | U
   జి త్తం రన్
  1. సతి
   తీత్వధర్మ
   ప్రతిష్ఠనార్యా
   తీవిశిష్ఠా
   త్మత్వమెంతున్
  1. ప్రీతి
   ప్రీతిమై చేత
   స్సాతోన్మేషన్
   ద్యోమౌ శాంతిన్
   పూభావాప్తిన్
  1. నంద
   వందింతును నే
   నందాత్మజు నా
   నందంబున స్వ
   ఛ్ఛంప్రణతిన్
  1. వలమురి
   గ పదం
   వడఁగా
   మురియౌ
   దనిభా
  1. వసుమతి
   ధాత్రిన్ వసుమతిన్
   నేత్రోత్సవముగా
   క్షేత్రజ్ఞునెఱుకన్
   జిత్రింప మనసౌ
  1. వసుధ(కిసలయ)
   సుధాపతియౌ
   సుదేవసుతున్
   సుకాపరిగా
   సిఁబిల్తురిలన్
  1. చంద్రవదన
   చంద్రవదనన్ వ
   జ్రేంద్ర మణిభూషా
   సాంద్రలలితాంగిన్
   మంద్రనుతిఁ గొల్తున్
  1. సావిత్రి
   సావిత్రీ ధ్యానంబౌ
   భాప్రాప్తోద్భాసన్
   జీవాత్మైక్యంబెంచన్
   ధీవిస్రబ్ధప్రాప్తిన్
  1. సురుచిర-1
   భాసుర భసగల్‌రే
   చా సురుచిరమయ్యెన్
   భాసుర భసగల్‌రే
   చా సురుచిరమయ్యెన్
  1. హంసమాల
   గంబుల్రచింపన్
   రఁగున్ హంసమాలా
   సింహావతారా
   సువిద్విడ్విహారా
  1. లోల
   ల్గంబులోలాఖ్యన్
   ల్గంబులోలాఖ్యన్
   ల్గంబులోలాఖ్యన్
   ల్గంబులోలాఖ్యన్
  1. కుమారలలిత-2
   కుమారలలితాఖ్యా
   మౌ పలనిసుక్షే
   త్రమాన్యమురుగేశున్
   మీకరణనెంతున్
  1. ప్రసవశర
   సఁగబదమందున్
   గములుచెందన్
   బ్రవశరమయ్యెన్
   బిరుహదళాక్షా
  1. హంసరుత
   శ్రీసంపాదితములై య
   భ్యాసంబొప్పఁగ సరోజా
   వాసంబై మధురవంబై
   కూసెన్‌ మత్తకలహంసల్
  1. విమాన
   మేఘమాకాశమందున్
   మించి విద్యుత్తు పొందున్
   మేతముల్కాప్రపాతం
   మేయమై పొల్చెనెల్లన్
  1. వితాన
   తండు ఋక్షోద్యత్సేనా
   ప్రతాన కోటీంద్రుం డేచున్
   జితారిధూమ్రుం డాదిత్య
   స్తుప్రభావుం డెందైనన్
  1. మాణవక
   మావకాఖ్యంబగు న
   క్షీ భతంబుల్ లగముల్
   మావకాఖ్యంబగు న
   క్షీ భతంబుల్ లగముల్
  1. నారాచ(నారాచక)
   తండు రాఘవాగ్రజుం
   డేతెంచు శత్రునిం గరా
   ఘాతంబుచే వధించు ని
   ర్ఘాతంబు నామహాజిలో
  1. నాగర(నాగరక)
   ని పేరు వహ్ని సం
   జా రుషాచ్ఛటాప్రచం
   డాపనేత్రవహ్నివి
   ద్యోతిత శౌర్యవార్ధియై
  1. భుజగశిశురుతము
   భుగశిశురుతన్నామల్
   భుగశిశురుతన్నామల్
   భుగశిశురుతన్నామల్
   భుగశిశురుతన్నామల్
  1. చంపకమాలి
   చంకమాలిన్ గృష్ణమురారిన్
   సొంపుగ గాంచన్ హృచ్ఛభ వీధీన్
   మంపిలు వాంచాళిస్మయమిందిన్
   బెందెనిర్వృత్తస్ఫిరదృష్టిన్
  1. భద్రిక-1
   తఁడు నలుఁడ హీన మూర్తియా
   న మఖిల మైన శూరక
   ర్మతికి సరి రాదు వీనికిన్
   క్షితి శతశతసేనయైననున్
  2. భద్రిక-1
   ణయుగమునన్‌ రవంబులన్‌
   బ్రగుణరసవిరామసంగతిన్‌
   గిలి హరికథాసమేతమై
   నెగఁడు గృతుల నిండి చంద్రికన్‌.
  1. చంద్రిక(భద్రిక-2)
   వర ధర నారవాన్వితం
   బుగఁ గృతులను జెప్పఁ బొందికై
   విధివిరమంబు తాకగా
   తిని నెగడొందుఁ జంద్రికన్
  1. దోదకము(తోధక/తోదక/తోటక): 93%(28/30)
   కామితభత్రయ గాయుత మై వి
   శ్రాపుఁ దోదక సంజ్ఞతఁ జెందున్
   పాపవృత్తము భా భగగంబుల్
   మోముతో నిరు మూఁడవిరామన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   3ప్రాసమి
   4ప్రాసమి
   గణ విభజన
   గా
   U | | U | | U | | U U
   కా మి భ త్ర య గా యు త మై వి
   గా
   U | | U | | U | | U U
   శ్రా పుఁ దో ద క సం జ్ఞ తఁ జెం దున్
   గా
   U | | U | | U | | U U
   పా వృ త్త ము భా భ గ గం బుల్
   గా
   U | | U | | U | | U U
   మో ము తో ని రు మూఁ డ వి రా మన్
  2. దోదకము(తోధక/తోదక/తోటక)
   తోపువేడుకఁ-దోదకవేత్తా
   కాముగాఁద్రిభకారగగంబుల్
   నీజనాభుని-నెమ్మినుతింపన్
   జారువిరామముణ్మితినొందున్
  1. కోమల
   భాగురుప్రతిభన్ బెంపొందన్
   గోలవృత్తమగున్ రంగేంద్రా
   భాగురుప్రతిభన్ బెంపొందన్
   గోలవృత్తమగున్ రంగేంద్రా
  1. కౌముది: 96%(29/30)
   తొడిరుమణ్వంతుఁ డీతండు నె
   క్కుడు రిపుశ్రీకుజోన్మీలనో
   గ్రుఁడు భుజోద్యద్రుషాస్ఫోటనో
   గ్రుఁడు సమిద్ధీరుఁడు శ్రీపతీ
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   43గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | U U | U U | U
   తొ డి రు మ ణ్వం తుఁ డీ తం డు నె
   | | | U U | U U | U
   క్కు డు రి పు శ్రీ కు జో న్మీ ల నో
   | | | U U | U U | U
   గ్రుఁ డు భు జో ద్య ద్రు షా స్ఫో ట నో
   | | | U U | | U | U
   గ్రుఁ డు మి ద్ధీ రుఁ డు శ్రీ ప తీ
  1. నందిని(నంది)
   ధేనువుగా నందినినాత్మకా
   మ్యానుగతశ్రీమరన్ శుభ
   ఙ్ఞాపయోవాంను గొల్తు న
   వ్యానిశపుష్టిన్‌రిఁజేరఁగన్
  1. ఉత్సుక
   త్సుక మొప్పరచింతు శ్రీ
   త్సశుభాంకితునిత్యనూ
   త్నోత్సవకల్పితదివ్యసే
   వోత్సము హృద్యవచశ్శ్రుతిన్
  1. కిశోర
   సుభరాప్తికిశోరమిం
   పెయురంగమహీపతీ
   సుభరాప్తికిశోరమిం
   పెయురంగమహీపతీ
  1. రసాలి
   తృప్తశైలదుహితృప్రియా ధీ
   సుప్తసంవిదతి శుద్ధతత్త్వా
   దీప్తతైజస నదీక్రియా ని
   ర్లిప్తభావ విమలీకృతత్వా
  1. మనోరమ
   నికి రమ్యమౌ నోరమా
   ర్చలు నిత్యధర్మమై మనో
   జ్ఞలినీవిశిష్టజీవమ
   ట్లనిశముక్తి నభ్యసించఁగన్
  1. పంక్తి-2
   దుర్ముఖుఁడీతఁడు తూగి సమి
   త్కర్మ ప్రచండుఁడుకాహళరా
   నోర్మిచలద్రవుఁ త్థభుజా
   ర్మఠుఁ డాహవకాలుఁడయా
  1. భోగివిలసిత
   భోగివిలసితస్ఫుటప్రభా
   భోలసితు శంభుఁ గొల్తు నే
   నామనుతుఁ బుణ్యకీర్తనన్
   నామటుల మంత్రముగ్ధనై
  1. పదమాలి
   జర లీపదమాలి నాదగున్
   జర లీపదమాలి నాదగున్
   జర లీపదమాలి నాదగున్
   జర లీపదమాలి నాదగున్
  1. ప్రభ (ప్రముదితవదన/ప్రభాత)
   స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
   స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
   స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
   స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
  1. ప్రహేయ
   రపతిసుతప్రాలంబబాహు
   భ్రణచటుల ధూఃపాతంబుతోడన్
   లవిమలసూకాయంబు గ్లానిన్
   చెరిచి కలఁగెన్ జేతంబు తూలన్
  1. మణిమాల-1
   భృంగామలచూడా బాణాసురహేడా
   శృంగారవిరామా నృత్యాహితకామా
   సంగేతరవృత్తీ సంవ్యానితకృత్తీ
   సాంగాగమమూర్తీ సాయుజ్యదకీర్తీ
  1. మేఘవిలసితము
   ప్రాంతోన్మీలితలితసరసిజా
   క్రాంతాక్షిస్ఫుటరుణరసధునీ
   కాంతోషస్సితమలన సదృశా
   కాంతార్థీకృతి టిత తనుఘృణీ
  1. లలిత: 86%(26/30)
   తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
   తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
   తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
   తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   11గణ నామం
   21గణ నామం
   31గణ నామం
   41గణ నామం
   గణ విభజన
   U | | U | | | U | U | U
   తా ల్చు న్న భా శి ల లి తన్ భల్ జ రల్
   U | | U | | | U | U | U
   తా ల్చు న్న భా శి ల లి తన్ భల్ జ రల్
   U | | U | | | U | U | U
   తా ల్చు న్న భా శి ల లి తన్ భల్ జ రల్
   U | | U | | | U | U | U
   తా ల్చు న్న భా శి ల లి తన్ భల్ జ రల్
  1. నవమాలిని
   లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
   లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
   లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
   లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
  1. కుసుమవిచిత్ర
   యవనాళుల్ కల ధరిత్రిన్
   విటగతిం ద్రెవ్విన నరపాలుం
   కుటిలబుద్ధిన్ తులను జేసెన్
   చమువుల్ భాస్వరశరవహ్నిన్
  1. చంద్రవర్త్మ
   ర్వియెల్ల నొక యుండవలె మహా
   ర్వమూర్తికనగాను వెలసెఁ దా
   ముర్విఁ బెద్ద నదు లూచకొనియె నా
   దూర్వ కాడలనఁ దోచె నచటికిన్
  1. వృంత
   తఁడు శరభుఁడు నహిప్రౌఢిన్
   పృన మొగదలఁ జరించున్ సం
   ప్రళయసమయకాలుండై
   వితభుజపరిఘవీలుండై
  1. మందారదామ
   శృంగారరేఖావిశేషస్వరూపా
   రంజ్జనానీకక్షాదిలీపా
   సంగీతసాహిత్యసారస్యలోలా
   అంగీకృతాంగీకృతాచారశీలా
  1. సుముఖి: 63%(21/33)
   వఁ గడంగి డంగి రథుల్
   పఁగ దూలి వాజితతుల్
   చి చనున్ ముకౢప్తకళల్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   పాదములు43
   4గణాల సంఖ్య4
   41గణ నామం
   42గణ నామం
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | U | | U | | U
   వఁ గ డం గి డం గి ర థుల్
   | | | | U | | U | | U
   పఁ గ దూ లి వా జి త తుల్
   | | | | U | | U | | U
   చి చ నున్ ము కౢ ప్త క ళల్
  1. ఉపస్థిత-2(స్త్రీ/శిఖండి విరుత)
   స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
   స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
   స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
   స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
  1. ఉపస్థిత-1
   క్తుల్ హరిమీఁద నుస్థితం బా
   క్తిన్ విరతుల్కరిసంఖ్య సాగన్
   సూక్తుల్ గొనిచెప్పెడుచో దజాగా
   యుక్తంబగుచుం జెలువొందుచుండున్
  1. ఏకరూప
   స్తోకంబై తోకలును జూలునిప్పుల్
   దాకొన్నన్ హేషలుగ దౌడులొప్పన్
   జీకాకై మంటలకెచేరు గుఱ్ఱా
   లేకోనల్ లేననల మేదుచోటుల్
  1. పృథివి(పృథ్వి)
   విళవిలసితపృథ్వి గనన్
   స్థిమతి నగనదీవితతిన్
   నెవగు పలుకు నిండురస
   స్ఫుసుమమధురవృత్తి మదిన్
  1. భ్రమరవిలసిత
   మాకందోద్యత్సుమధుఝరిణీ
   సేకంబై త్రావి సివము లెసఁగన్
   సాకూతంబొప్ప రస సరఘా
   నీకంబుల్ ఝుమ్మని రొదలురలెన్
  1. మౌక్తికమాల
   మౌక్తిక మాలావి ల సుకాంతన్
   వ్యక్తమగున్ స్వాతి ధవిముక్త
   ప్రాక్తన జీవార్ణశుభతత్త్వం
   బుక్తిని శ్రీసూక్త మొదవుశోభన్
  1. సుమంగలి-1
   శుదాయకంభగు సుమంగలి నెన్నన్
   వివోత్కరంబగు పృథూత్సవకల్యా
   భృశాత్మయౌ లలగా వరగౌరీ
   నిపూజనీయగ నివాళులఁగొల్వన్
  1. ప్రభాతము-2
   తొలువెలుఁగయ్యెని దోయి యోయియోకో
   సుతసుప్రజ సాధు రామచంద్రా
   తొలొవెలుఁగయ్యెని దోయి కౌసలేయా
   మెకువ వచ్చెనె మీకు రామభద్రా
  2. ప్రభాతము-2
   సిజనాభ భుజంగ రాజతల్పా
   ణము నీవని న్మతిం దలంపన్‌
   బెయు నజారలు పేర్మి నొప్పగున్‌ గన్‌
   గుఁ బ్రభాతము శైల విశ్రమంబున్‌.
  1. చంచరీకావళి-2
   ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
   ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
   ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
   ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
  1. బంభరగాన
   ప్రజిత వినుత బంరగానమగున్
   యతి ననభాల రంగనృపా! !
   ప్రజిత వినుత బంరగానమగున్
   యతి ననభాల రంగనృపా! !
  1. భూనుతము-2
   అంమై రననభతతి నంది గగంబుల్
   పొందఁగాఁ బదగతి గని భూనుతమయ్యెన్
   అంమై రననభతతి నంది గగంబుల్
   పొందఁగాఁ బదగతి గని భూనుతమయ్యెన్
  1. నలిని
   లినీవిమలాశయమాసమొప్పునవో
   త్పసుందరభావసముద్గతసుస్మితమం
   జుసత్త్వమునంబ్రకృతిన్ శుభదర్పణమ
   ట్లరారుపరాత్పరు వ్యాతసృష్టిగనన్
  1. చంద్రరేఖ
   ఇంద్రాణిన్ జంద్రరేఖావృత్తాచ్ఛధీకౌముదీ శ్రీ
   సాంద్రస్మేరాభిరామన్ శ్వత్సుధావర్షిణిన్ నీ
   లేంద్రప్రామాణ్యనీరంద్రేభ్యన్ శ్రుతిజ్ఞేయనాద్యన్
   మంద్రస్తోత్రప్రసక్తిన్ మాన్యప్రపత్తిన్ భజింతున్
  1. ఇల
   నంబులూడఁగఁ డఁతి గమి పఱవన్
   మీరు తత్కుచరము రుచికనుచే
   సురుల్ మహాగ్నికి ఱ తగులఁబడియున్
   గొరైన చూపులఁ గుసులుకొని గనఁగన్
  1. ఇల2
   నంబులూడఁగఁ డఁతి గమి పఱవన్
   మీరు త్కుచరము రుచికనుచే
   సురుల్ మహాగ్నికి ఱ తగులఁబడియున్
   గొరైన చూపులఁ గుసులుకొని గనఁగన్
  1. అలసగతి
   గృహములున్ మఱియు గ్ధమగుచుండన్
   గుతులయి రక్కసులు కొందఱు దురాశా
   భ్రములు తగలంబడు పరావసధచౌర్య
   క్రము నెఱపన్ దహనకాండము దహింపన్
  1. పద్మకము(పద్మ)-2
   కొడుకుపల్కువినికూడదునాక దురాత్ముడై
   డఁగ మీకు నపకారము సేసిధరిత్రి వె
   ల్వడఁగ బంచెఁగడుఁ బాపమతిన్ దృతరాష్ట్రుఁడె
   య్యెల దుర్జనుల నేమఱి నమ్మఁగఁబీలునే
  1. లలితగతి
   లినిఁ బదునొకటి యతి నానజసలున్
   లితగతి కలరు నిల రంగనృపతీ
   లినిఁ బదునొకటి యతి నానజసలున్
   లితగతి కలరు నిల రంగనృపతీ
  1. గజరాజ
   భాస లష్టవిశ్రమరీతిఁ దనరినన్
   రాజమౌను రంనృపాల వసుమతిన్
   భాస లష్టవిశ్రమరీతిఁ దనరినన్
   రాజమౌను రంనృపాల వసుమతిన్
  1. గజవిలసిత
   చీటువివ్వికావు జిలుగు తళుకు జిగి దం
   తా కృతి కానరాద సలు నలుపుటిటికుల్
   గా నగాళి కావు దలవు మొదలవు ముం
   దీ రిరాజిలేద యిటగునగున కదుపన్
  1. అశ్వగతి
   దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
   దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
   దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
   దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
  1. మదనదర్పణ(మదనదర్ప)
   శ్రీసజరజల్ గయుక్తిఁ జెందివచ్చినం గుమా
   రా మదనదర్పమయ్యె నబ్జభూవిరామమై
   శ్రీసజరజల్ గయుక్తిఁ జెందివచ్చినం గుమా
   రా మదనదర్పమయ్యె నబ్జభూవిరామమై
  1. చంద్రభాను
   జరల్ జగల్ గదించినం దిశావిరామమై
   యఁ జంద్రభానువృత్తమౌను రంగభూవరా!
   జరల్ జగల్ గదించినం దిశావిరామమై
   యఁ జంద్రభానువృత్తమౌను రంగభూవరా!
  1. వంశపత్త్రపతిత
   బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
   బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
   బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
   బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
  1. ధృతి
   ప్రతాపగుణభూషణా రహితార్థసంభాషణా
   వితీర్ణిరవినందనా విభవనూత్నసంక్రందనా
   శ్రుతిస్మృతివిచక్షణా సుకృతకీర్తిసంరక్షణా
   క్షితీంద్రనుతవర్తనా శివపదద్వయీకీర్తనా
  1. చంపకకేసరి
   సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
   సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
   సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
   సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
  1. త్వరితపదగతి
   సిరుహభవసదృశతుర ననననాయల్
   త్వరితపదగతి కమరు శమయతియు గాగన్
   సిరుహభవసదృశతుర ననననాయల్
   త్వరితపదగతి కమరు శమయతియు గాగన్
  1. నిశ
   విశునులు భక్షణాశన్ శవానీక సాన్నిధ్యమున్
   సి పెరమృగాళిపై రాఁ జలద్దర్శయద్దంతముల్
   గుగుడలుగ గొంచు ఘూర్ణారవన్మంద్రరావంబుగన్
   సిజడియనట్లు సాగున్ మరిం బేర్చి కవ్వించుచున్
  1. హరనర్తన : 97%(37/38)
   ద్ధవాసనఁజేసిహాళిశార్దూళావళిపొందుచున్
   యుద్ధభూమినిఁజేరిదృష్ట్లొగినేదాత్త్యాయతిఁజిందుచున్
   విద్ధసైందవరాజిపైవిచలద్ గృధ్రావృతి క్రోధసం
   ద్ధ గర్జనఁబాపి తప్పక యట్లేకప్పక నిల్చున్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   46గణ నామంగా
   గణ విభజన
   U | U | | U | U | | U U U | | U | U
   ద్ధ వా స నఁ జే సి హా ళి శా ర్దూ ళా వ ళి పొం దు చున్
   U | U | | U | U | | U U U | | U | U
   యు ద్ధ భూ మి నిఁ జే రి దృ ష్ట్లొ గి నే దా త్త్యా య తిఁ జిం దు చున్
   U | U | | U | U | | U U U | | U | U
   వి ద్ధ సైం ద వ రా జి పై వి చ లద్ గృ ధ్రా వృ తి క్రో ధ సం
   గా
   U | U | | U | U | | U U U | | U U
   ద్ధ ర్జ నఁ బా పి త ప్ప క య ట్లే క ప్ప క ని ల్చున్
  1. అతివినయ
   లు గలయఁగ ననల సయుతములగుచున్
   రు నతివినయకివి శమయతికృతులన్
   లు గలయఁగ ననల సయుతములగుచున్
   లు గలయఁగ ననల సయుతములగుచున్
  1. దేవరాజ
   క్షితి నరల్‌నజల్‌భసలును జెన్నుగా నభవయతి
   స్థితియు దేవరాజమునకుఁ జెల్లు రంగనరపతీ
   క్షితి నరల్‌నజల్‌భసలును జెన్నుగా నభవయతి
   స్థితియు దేవరాజమునకుఁ జెల్లు రంగనరపతీ
  1. క్ష్మాహార
   సానుక్రోశుఁడు మధురస్వాద్వాభాషి కలవేదార్థా
   హీప్రౌడుఁడు ధిషణాహేలాలోకహిత సదాజీవుం
   డేనోదూరుఁడు తరిణుం డీహాదూరుఁ డితిహశబ్దార్థా
   ఙ్ఞానాస్థానము నిరతస్వాహాభర్తృరణశీలుండున్
  1. కవికంఠవిభూషణ
   పొపొచ్చెమున్నె మన మువ్వురు తల్లులు మువ్వురున్ రమా
   ణీయమూర్తు లవదాతయశోనిధు లందు నాపయిన్
   దిమైన ప్రేమ నియతిం జనువారలు వారిలోననున్
   ఱియుం గడిందిగను న్ననచేయున కైకకాదటే
  1. శంభు
   శ్రిహృత్పంద్మాంతరసంస్స్పందాయితరేఖావిజ్ఞేయాకారా
   క్షితిభృత్కన్యాధరకాంతిశ్రీవివశీభూతాంతర్వాపారా
   ప్రనుప్రాణాంతరవర్తీ భూనతల్లీరేఖోద్యత్పుష్పా
   తి సంవిద్వేదనమర్మప్లావితక్తాలీనిర్యద్భాష్పా
  1. శుభిక: 83%(36/43)
   సూరిస్తుత్యా మభవనవిలసిత సూర్యయతిన్ శుభికా
   కారంబై యెల్లకృతుల వెలయును ల్పితభాగలన్
   సూరిస్తుత్యా మభవనవిలసిత సూర్యయతిన్ శుభికా
   కారంబై యెల్లకృతుల వెలయును ల్పితభాగలన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   2గణాల సంఖ్య76
   26గణ నామం
   27గణ నామం
   4గణాల సంఖ్య76
   46గణ నామం
   47గణ నామం
   గణ విభజన
   U U U U | | | | | | | | U | | U | | U
   సూ రి స్తు త్యా మ భ వ న వి ల సి త సూ ర్య య తిన్ శు భి కా
   U U U U | | | | | | | | U | | U | U
   కా రం బై యె ల్ల కృ తు ల వె ల యు ను ల్పి త భా గ లన్
   U U U U | | | | | | | | U | | U | | U
   సూ రి స్తు త్యా మ భ వ న వి ల సి త సూ ర్య య తిన్ శు భి కా
   U U U U | | | | | | | | U | | U | U
   కా రం బై యె ల్ల కృ తు ల వె ల యు ను ల్పి త భా గ లన్
  1. దుర్మిల
   ణీతనయాహృదయేశ్వరబానితాంతమహాగ్ని శిఖావలిచే
   రుణాలయభాగ్బహుజంతుతతిప్రళయాగతయైనగతిం బొలిచెన్
   ణిం గన నాశ్రయమందినచో గ నాపదయైన దదాశ్రితులం
   బొయంగను మానకయుండునొ దుర్భరముల్సిలుగుల్బహులాకృతులై
  1. శృంగార
   మృవిశ్రామంబవలన్ బందొమ్మిదిటను యతి తగి మెఱిసినయంత
   న్గడు శృంగారాఖ్యఁ జెలంగున్ రఙ్గనృపతి సతయభననయ యుక్తిన్
   మృవిశ్రామంబవలన్ బందొమ్మిదిటను యతి తగి మెఱిసినయంత
   న్గడు శృంగారాఖ్యఁ జెలంగున్ రజ్గనృపతి సతయభననయ యుక్తిన్
  1. కిరీట
   వారిధి యెచ్చట లోతులు లోతులు వారక చొచ్చెడి యమ్ములచేతను
   నేని మాదిరి లోపల లోపల నిప్పులు పోసెడి యమ్ములచేతను
   దూరిన చోటుల చిక్కని నెత్తురు తూములు కట్టెడు నమ్ములచేతను
   తీరిక నూరక నూపిరి లేవఁగ దీసుకపోయెడు నమ్ములచేతను
  1. బంధుర
   రిమళభరితవికచ సుమముల శ్రీబంధుర కాంచన దివ్యమణి
   స్ఫి వలసమున వెలయఁగ భ్రమరసంవీత వినీలవిభాసమునన్
   సిరిమొగమున రతనపునిలుపసలాసేచనకంబుగ శోభిలఁగన్
   రి మధువ ననివసనమిలగనె నవ్యక్తుగతిన్ బ్రియకామినికై
  1. విజయ
   భానులఁ బదియుందొమ్మిదిటం జొప్పడి విరతులు నేర్పడ విజయమగున్
   సైనికయుత రంగాధిప సల్లాసు భసభతనల్ ననగములతోన్
   భానులఁ బదియుందొమ్మిదిటం జొప్పడి విరతులు నేర్పడ విజయమగున్
   సైనికయుత రంగాధిప సల్లాసు భసభతనల్ ననగములతోన్
  1. సురుచి
   సుమనువుల నిర్వదియొకటన్ జెల్వై విరమణములు రలం బాగౌ
   మ సురుచి శ్రీరిసమ రంగేంద్రా ననభసతనయగప్రాప్తిన్
   సుమనువుల నిర్వదియొకటన్ జెల్వై విరమణములు రలం బాగౌ
   మ సురుచి శ్రీరిసమ రంగేంద్రా ననభసతనయగప్రాప్తిన్
  1. వనరుహ
   రుద్రప్రౌఢినిఁ బందొమ్మిదిటన్ రుజులగు యతులొనరుట వనరుహమై
   ద్రశ్రీయుత రంగాధిపతీ రగు లిపుల మసభననననగల్
   రుద్రప్రౌఢినిఁ బందొమ్మిదిటన్ రుజులగు యతులొనరుట వనరుహమై
   ద్రశ్రీయుత రంగాధిపతీ రగు లిపుల మసభననననగల్
  1. ధరణిధరగతి(జలదరవ)
   చెరిన తలయు చినిగిన వలువ చెలువము తరిగిన మొగమై
   లిన నడుము దిసిన యురము లగిన తునిగిన సరమై
   రిన పిఱుఁదు లసిన పదము దవదలయి చను కనులై
   బెరి బెదరియు విరిసి విరిసియు వెడలకు వెడలకు మగువా
  1. వరాహ: 94%(47/50)
   దిక్సీమాంతమిత ధిమిత ధిమిత ధిమిక ధిమిక పటుతరమృదంగోద్యత్
   ప్రక్సంరావముల నటన తురశఫరి కుని నిచయకృతసాహాయ్యున్
   ప్రాక్సృష్టిన్ వెలుచు జలజవకృత నుతిరిత సవనఘటనానేహః
   స్రుక్సందీపిత మహితచరుని హితనుత రుచిరమహి మహాధాయ్యున్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   4గణాల సంఖ్య98
   48గణ నామం
   49గణ నామంగా
   గణ విభజన
   గా
   U U U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U U U
   ది క్సీ మాం త మి త ధి మి త ధి మి త ధి మి క ధి మి క ప టు త ర మృ దం గో ద్యత్
   గా
   U U U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U U U
   ప్ర క్సం రా వ ము ల న ట న తు ర శ ఫ రి కు ని ని చ య కృ త సా హా య్యున్
   గా
   U U U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U U U
   ప్రా క్సృ ష్టిన్ వె లు చు జ ల జ వ కృ త ను తి రి త స వ న ఘ ట నా నే హః
   U U U | | | | | | | | | | | | | | | | | | U U U
   స్రు క్సం దీ పి త మ హి త చ రు ని హి త ను త రు చి ర మ హి మ హా ధా య్యున్
  1. మలయజ
   లిన విలోచన జనసనంబులు భనగణంబులు టలగమున్
   నగిరిత్రయహితయతుల్దగియలజవృత్తము హివెలయున్
   లిన విలోచన జనసనంబులు భనగణంబులు టలగమున్
   నగిరిత్రయహితయతుల్దగియలజవృత్తము హివెలయున్
  1. ప్రభు
   ప్రముదితగజబుతుసవిశ్రమముల్‌మణం గవివర్యనుతంబునునై
   క్రమున నననలు హి నైదు జకాములున్ లగమున్ బ్రభువృత్తమగున్
   ప్రముదితగజబుతుసవిశ్రమముల్‌మణం గవివర్యనుతంబునునై
   క్రమున నననలు హి నైదు జకాములున్ లగమున్ బ్రభువృత్తమగున్
  1. అపవాహ
   బ్రహ్మర్తురనములను తి మగణ గుక న సగగ పవాహాఖ్యన్
   బ్రహ్మర్తురనములను తి మగణ గుక న సగగ పవాహాఖ్యన్
   బ్రహ్మర్తురనములను తి మగణ గుక న సగగ పవాహాఖ్యన్
   బ్రహ్మర్తురనములను తి మగణ గుక న సగగ పవాహాఖ్యన్
  1. తన్వి
   ల్పలతావేల్లితకుసువి లసత్కాంతులు దిక్కుల వెలుగిడు తన్విన్
   ల్పవికల్పంబుల నొకగతి సంల్పమునన్‌ దమి నెడపెడు ధన్యన్
   వేల్పులు జోహారులగొను స్మితసంప్రీత నుషస్సు నెద గొలుతు భక్తిన్
   మేల్పసముత్తెంపుతెర వెడలి నెమ్మిన్‌ మది తెల్విని నెరఁపగ రాగన్
  1. కుసుమ
   నభల్ తగ నగణముల్ వగయుతమయి చెలువలరినన్
   విభుఁడు రంగనృపతి త్రయోదశవిరతి వసుమతిఁ గుసుమమౌ
   నభల్ తగ నగణముల్ వగయుతమయి చెలువలరినన్
   విభుఁడు రంగనృపతి త్రయోదశవిరతి వసుమతిఁ గుసుమమౌ
  1. మత్తాక్రీడ
   త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
   త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
   త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
   త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
  1. నరేంద్ర
   జాములై తరంగశిఖరములను న్ననిరేఖగ ధూమ
   జ్వాలు లేచి యల్లుకొని నభమున ల్లులు వృక్షములయ్యెన్
   నీతమాలకాననము నిలువున నింగికి లేచెడునట్టుల్
   హాహలమ్ము క్రొత్తదిగ జలనిదియం దుదయించినయట్టుల్
  1. సురభూజరాజ
   వియతిన్‌ సురభూజరాజము ప్రబలు నభరననారలన్
   విలి రంగమహీతలాధిప ళితవిమతనృపాలకా
   వియతిన్‌ సురభూజరాజము ప్రబలు నభరననారలన్
   విలి రంగమహీతలాధిప ళితవిమతనృపాలకా
  1. కనకలత
   లుకునఁ గనకలత వెలయఁ లికెద నవమణిసూ
   సితముగ రవిశశికిరసువిలసనము మహీ
   స్థలినలమ రహి శివశమరనల దమిల గురియన్
   లితను గొలువఁగ బదకమముల కెనయగు పసన్
  1. హంసి
   శాతార్చిర్ధూర్బాంధుర్యంబుల్ జలనిధి లములు సలసల గ్రాగన్
   పాతాళస్థప్రాణిశ్రేణుల్ పలపల రమయి యసువుల వ్రేగన్
   యాతాయాతాయాసక్లిష్టాసువులయి లమట వడిబడి యాదో
   వ్రాతంబెల్లన్ వార్వాసంబుల్ వదలి దిమునకుఁ జన నెగురంగన్
  1. విచికిలిత(కనకలతిక)
   పొదివి పొదివి నృపుల తలలు పుణికి పుణికి నఱకి స
   మ్మము ముదము నెడఁదఁ గదుర లఁగి మలఁగి గురునకున్
   గుదురు కలుగ జలమువదలి కొసఁకు గినుకఁ దొలఁగితిన్
   లి ధనువు జగమఖిలము దలి యెచటొ యరిగితిన్
  1. ప్రభాకలితము
   వెయ నజాభరసంబులున్ రవివిశ్రమంబులునుం బ్రజా
   లితకునొప్పు నగణ్యపుణ్య లగంబుమీద ధరం గృతిన్
   వెయ నజాభరసంబులున్ రవివిశ్రమంబులునుం బ్రజా
   లితకునొప్పు నగణ్యపుణ్య లగంబుమీద ధరం గృతిన్
  1. కలిత
   భసననవంబుల నలినాప్తవిరమణము రస
   ప్రణుత కలితవృత్త మమరు రంగమనుజపతిమణీ
   భసననవంబుల నలినాప్తవిరమణము రస
   ప్రణుత కలితవృత్త మమరు రంగమనుజపతిమణీ
  1. భుజగ
   మును నభల్ నభరసవముల్ పదుమూఁట విశ్రమమొప్పినన్
   వజారత విజయరంగశిఖామణీ భుజగంబగున్
   మును నభల్ నభరసవముల్ పదుమూఁట విశ్రమమొప్పినన్
   వజారత విజయరంగశిఖామణీ భుజగంబగున్
  1. చారుమతి: 66%(34/51)
   చారుమతి యొప్పును భజల్ సనభజల్ సనగసంగతి కవీంద్రవినుతా
   సారెకుఁ ద్రయోదశ సప్తదశ సద్యతి లసద్గతిని రంగనృపతీ
   చారుమతి యొప్పును భజల్ సనభజల్ సనగసంగతి కవీంద్రవినుతా
   సారెకుఁ ద్రయోదశ సప్తదశ సద్యతి లసద్గతిని రంగనృపతీ
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   2గణాల సంఖ్య98
   23గణ నామం
   24గణ నామం
   25గణ నామం
   26గణ నామం
   27గణ నామం
   28గణ నామం
   29గణ నామం
   4గణాల సంఖ్య98
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   45గణ నామం
   46గణ నామం
   47గణ నామం
   48గణ నామం
   49గణ నామం
   గణ విభజన
   U | | | U | | | U | | | U | | | U | | | U | | | U
   చా రు తి యొ ప్పు ను భ జల్ స న భ జల్ స నసం తి క వీం ద్ర వి ను తా
   U | | | U | | U | | | U | | | U | | | U | | | U
   సా రె కుఁ ద్ర యో ద శ స ప్త ద శ స ద్య తి లద్గ తి ని రం గ నృ ప తీ
   U | | | U | | | U | | | U | | | U | | | U | | | U
   చా రు తి యొ ప్పు ను భ జల్ స న భ జల్ స నసం తి క వీం ద్ర వి ను తా
   U | | | U | | U | | | U | | | U | | | U | | | U
   సా రె కుఁ ద్ర యో ద శ స ప్త ద శ స ద్య తి లద్గ తి ని రం గ నృ ప తీ
  1. ఉజ్జ్వల: 60%(18/30)
   న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
   న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
   న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
   న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   12గణ నామం
   13గణ నామం
   14గణ నామం
   22గణ నామం
   23గణ నామం
   24గణ నామం
   32గణ నామం
   33గణ నామం
   34గణ నామం
   42గణ నామం
   43గణ నామం
   44గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | | U | | U | U
   న్న ల మ రున్హి తో జ్జ్వ లన్
   | | | | | U | | U | U
   న్న ల మ రున్హి తో జ్జ్వ లన్
   | | | | | U | | U | U
   న్న ల మ రున్హి తో జ్జ్వ లన్
   | | | | | U | | U | U
   న్న ల మ రున్హి తో జ్జ్వ లన్
  1. వృత్త
   నిలజుని వృత్తాంతం బపేక్షన్
   విని మదిని నిర్వృత్తార్తుఁడౌ రా
   ముని మనికి శ్రీపుంభావనష్టిన్
   నిమమున వృత్తస్ఫూర్తినుండెన్
  1. మద్రక: 97%(45/46)
   క్షిణదిక్కు పోయితిని చంనాగభుజంగవిషానలఝరీ
   కుక్షి గిరీంద్రమెక్కితిని దిక్కుడుఁ గవితాననిరూషితమతిన్
   దీక్ష నగస్త్యవాసము హసంతి దివ్యతపశ్ఛటఁ గాంచితి విరూ
   పాక్షుని వాలి నందు గని దీర్యదాశభయానఁ బలాయితుఁడనై
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   24గణ నామం
   గణ విభజన
   U | | U | U | | | U | U | | U | | U | | | U
   క్షి ది క్కు పో యి తి ని చం నా గ భు జం గ వి షా న ల ఝ రీ
   U | | U | U | | | U | | | | U | | U | | | U
   కు క్షి గి రీం ద్ర మె క్కి తి ని ది క్కు డుఁ గ వి తా న ని రూ షి త మ తిన్
   U | | U | U | | | U | U | | U | | U | | | U
   దీ క్ష గ స్త్య వా స ము హ సం తి ది వ్య త ప శ్ఛ టఁ గాం చి తి వి రూ
   U | | U | U | | | U | U | | U | | U | | | U
   పా క్షు ని వా లి నం దు గ ని దీ ర్య దా శ భ యా నఁ బ లా యి తుఁ డ నై
  1. లాక్షణి
   క్షవిరమణముభననననములును భాసురభభనసలెనసినచో
   లాక్షణియనఁదగునతులితమదనవిలాసలలితగుణగణజలధీ.
   క్షవిరమణముభననననములును భాసురభభనసలెనసినచో
   లాక్షణియనఁదగునతులితమదనవిలాసలలితగుణగణజలధీ.
  1. దర
   నిమిది నగణములెలమిగ నిలుపుచు నిరవుగ భసలము లింపుగ నెరపన్
   మును కొని దరమగు పొలువుగ వసువులు మురిపెపు యతులుగ మూఁడు నెలవులన్
   నిమిది నగణములెలమిగ నిలుపుచు నిరవుగ భసలము లింపుగ నెరపన్
   మును కొని దరమగు పొలువుగ వసువులు మురిపెపు యతులుగ మూఁడు నెలవులన్
  1. శాలూర
   అంతన్ రఘుపరివృఢధనురుదితశరనికరసరదనలపటుతరశిఖా
   ప్రాంతంబగుచుజలధిబహులకుహరనిసదసురమకరతతితతతనూ
   సంతానములు తెక తెక లయి తహ తహ యి తికమక పడి వడిగుడుసులై
   యంర్జలములనసుచయములురలిసము వెలకిలఁబడిచలనమురలెన్
  1. చండవృష్టిప్రయాత: 81%(9/11)
   నగణయుగము మీదటందేడు రేఫల్ దగన్ జండవృష్టాఖ్యతో దండకంబౌహరీ
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   1గణాల సంఖ్య89
   గణ విభజన
   | | | | | | U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U
   న గ ణ యు గ ము మీ ద టం దే డు రే ఫల్ ద గన్ జం డ వృ ష్టా ఖ్య తో దం డ కం బౌ హ రీ
  1. అర్ణ
   నయుగముపయి రాష్టకంబైనచో నర్ణమన్ దండకంబొప్పునోయంజనాకంజనేత్రాత్మజా
  1. అర్ణవ(అర్హవ)
   మొదట ననలమీఁదటం దొమ్మిదేరేఫలుంపంగనౌదండకం బర్ణవం బండ్రు శ్రీరామభక్తాగ్రణీ
  1. వ్యాళ
   ఋతులఘువులు పైని రేఫల్ పదిన్నిల్పగా వ్యాళనామంబుతోఁ దండకంబౌనయా జంబుమాలిద్రుధూమధ్యజా
  1. జీమూత
   గుహముఖలఘువుల్రమున్రేఫలీరైదుజీమూత మన్దండకంబయ్యెనోనక్రచక్రంతనీశాపజీమూతఝుంఝూంనిలా
  1. లీలాకర
   రసలఘువులమీఁదఁబంద్రేడురేఫల్ దలిర్పంగ లీలాకరం బన్నయా దండకంబున్దగుంధారుణింగంపనాంభోధికుంభీసుతా
  1. ఉద్దామ
   నయుగళమును రేఫయున్రేఫలీరాఱు సుద్దామ 'మా' దండకంబౌను బౌలస్త్యకాసూహతాజిస్థలీలక్ష్మణప్రాణసంరక్షనోద్యద్యశా
  1. శంఖ
   నయుగళిపయి నెన్నఁబధ్నాల్గు రేఫల్ క్రమంబొప్పఁగా నుండినన్శంఖమన్ దండకం బెందు నందంబగున్ శాంఖహస్తాంఘ్రినీరేజభృంగాయమానాఘనా
  1. ననహత దండకము
   అమరగననహంబులందాదిగానొండె. ..చూడామనీత్యాగవైరోచనా
  1. సనహత దండకము
   సిరి నేలు రసికుండు శ్రీవత్సవక్షుండు నీరేరుహాక్షుండు నిత్యాసదృక్షుండు త్రైలోక్యసంరక్షణోపాయ దక్షుండు మాపాలి దేవుండు ధీరుం డుదారండితం డిచ్చు మాయిచ్చకున్వచ్చు సౌఖ్యమ్ము లంచున్మదిం గోరి పెద్దల్‌ స కారంబుతో సంగతం బై నహంబాది నొండెన్‌ దకారాదిగా నైన; లో నెల్ల చోటన్‌ దకారంబులం బెల్లు చెందన్‌ గకారావసానంబు నై దండకాకార మేపారఁ గీర్తింతు రెల్లప్పుడున్‌.
  2. సనహత దండకము
   కృతినాదిసనహంబులొండేంబ్రకల్పించి యామీఁదనెల్లందకారప్రధానంబు గుర్వంతమైక్రాల. ...విశ్వంభరాధీశ్వరా! !
  1. ననత దండకము: 40%(9/22)
   జయ గిరిశ సురేశముక్యామరస్తోమమౌళిస్థితస్నిగ్ధచామికరోదగ్రరత్నప్రయుక్తావతంస ప్రభాసంచయాంచత్పదాంభోరుహా. ..పాపౌఘనాశా నమస్తే నమస్తే నమః
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   13గణ నామం
   14గణ నామం
   15గణ నామం
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   18గణ నామం
   19గణ నామం
   110గణ నామం
   111గణ నామం
   112గణ నామం
   113గణ నామం
   114గణ నామం
   115గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | | | | U | U U | U U | U U | U U | U | | U U | U U | U U | U | | U U | U U | U U | U U U | U U | U U | U U | U
   జ య గి రి శ సు రే శ ము క్యా మ ర స్తో మ మౌ ళి స్థి త స్ని గ్ధ చా మి క రో ద గ్ర ర త్న ప్ర యు క్తా వ తం స ప్ర భా సం చ యాం చ త్ప దాం భో రు హా పా పౌ ఘ నా శా న మ స్తే న మ స్తే న మః
  1. ననయ దండకము: 21%(4/19)
   జయజహరిగజేంద్రాది సద్భక్తరక్షైక దిక్షాభవాంభోధినిర్మగ్న జివాళికిన్నీవకాకెవ్వరుధ్దారకుల్ధేవదేవా నమస్తే నమస్తే నమస్తే
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   13గణ నామం
   14గణ నామం
   15గణ నామం
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   18గణ నామం
   19గణ నామం
   110గణ నామం
   111గణ నామం
   112గణ నామం
   113గణ నామం
   114గణ నామం
   115గణ నామం
   116గణ నామం
   117గణ నామంగా
   గణ విభజన
   గా
   | | | | | | U U | U U | U U | U U | U U | U U | | U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U
   జ య జ హ రి గ జేం ద్రా ది స ద్భ క్త ర క్షై క ది క్షా భ వాం భో ధి ని ర్మ గ్న జి వా ళి కి న్నీ వ కా కె వ్వ రు ధ్దా ర కు ల్ధే వ దే వా న మ స్తే న మ స్తే న మ స్తే
  1. నత దండకము: 88%(15/17)
   జలధికన్యాకుచాలిప్త కస్తూరిరేఖాసమాలంకృతోరస్క రక్షింపవేదిను నిన్నన్నుదేవేశమత్ప్రాణకోశా నమస్తేనమః
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   19గణ నామం
   115గణ నామం
   గణ విభజన
   | | | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U | | U U | U U | U U | U U | U U | U
   జ ల ధి క న్యా కు చా లి ప్త క స్తూ రి రే ఖా స మా లం కృ తో ర స్క ర క్షిం ప వే ది ను ని న్న న్ను దే వే శ మ త్ప్రా ణ కో శా న మ స్తే న మః
  1. సత దండకము: 90%(19/21)
   గిరిశా కైలాసవాసా ధరాకన్యకాముగ్ధనేత్రాబ్జరాగాంశుమాలీ ననుంజేదుకోవేభవత్పాదసాన్నిధ్యమియగదే దేవదేవా నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   113గణ నామం
   119గణ నామం
   గణ విభజన
   | | U U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | | | | U U | U U | U U | U U | U U | U
   గి రి శా కై లా స వా సా ధ రా క న్య కా ము గ్ధ నే త్రా బ్జ రా గాం శు మా లీ న నుం జే దు కో వే భ వ త్పా ద సా న్ని ధ్య మి య గ దే దే వ దే వా న మ స్తే న మ స్తే న మ స్తే న మః
  1. రగణ దండకము: 83%(10/12)
   దేవదేవేశ నిపాద భక్తుండ మన్నింపవే దీను దుగ్ధాబ్ధి శాయీ నమస్తే నమస్తే నమః
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   12గణ నామం
   110గణ నామం
   గణ విభజన
   U | U U | | U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U U | U
   దే వ దే వే శ ని పా ద భ క్తుం డ మ న్నిం ప వే దీ ను దు గ్ధా బ్ధి శా యీ న మ స్తే న మ స్తే న మః
  1. తగణ దండకము
   శ్రీవత్సవక్షుండు నీరేరుహాక్షుండు నిత్యాసదృక్షుండు త్రైలోక్యసంరక్షణోపాయ దక్షుండు మాపాలి దేవుండు ధీరుం డుదారం డితం డిచ్చు మాయిచ్చకున్వచ్చు సౌఖ్యమ్ము లంచున్మదిం గోరి పెద్దల్‌ సకారంబుతో సంగతంబై నహంబాది నొండెన్‌ దకారాదిగా నైన; లో నెల్లచోటన్‌ దకారంబులం బెల్లు చెందన్‌ గకారావసానంబు నై దండకాకార మేపారఁ గీర్తింతు రెల్లప్పుడున్‌
  2. తగణ దండకము
   విద్వాంసు లెల్లన్ హ కారంబె కానీ న కారంబెకానీ స కారంబె కానీ వచింపం దగున్ముందుగా నిందు గాదేని యాదిం దకారంబు గల్పించి యామీది వెల్లన్ దకారంబులే మెండుగా నిచ్చకున్వచ్చు నందాక నిర్మించి గుర్వంతముం జేసినన్ దండకంబండ్రు కాదంబినీ నీలగోపాల బాలా నమస్తే పునస్తేనమః
  3. తగణ దండకము
   శ్రీకంఠ లోకేశ లోకోద్భవస్తాన సంహారకారీ పురారీ మురారీ ప్రియా చంద్రధారీ ...నమస్తే నమస్తే నమః
  1. నగణ దండకము
   మధుమధన నను దయగనవెజలధిశయన హరి హరీ
  1. హగణ దండకము: 33%(9/27)
   దేవదేవనన్ను బ్రోవరావెదుగ్ధ వర్ధికన్యకాముఖాంబుజాత సూర్యనిన్నెగొల్తు నెల్లంవేళలం బ్రభూ నమః
   తప్పులు
   పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
   12గణ నామం
   13గణ నామం
   14గణ నామం
   16గణ నామం
   17గణ నామం
   18గణ నామం
   110గణ నామం
   111గణ నామం
   112గణ నామం
   114గణ నామం
   115గణ నామం
   116గణ నామం
   118గణ నామం
   119గణ నామం
   120గణ నామం
   122గణ నామం
   123గణ నామం
   124గణ నామం
   గణ విభజన
   U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U U U | U | U | U
   దే వ దే వ న న్ను బ్రో వ రా వె దు గ్ధ వ ర్ధి న్య కా ము ఖాం బు జా త సూ ర్య ని న్నె గొ ల్తు నె ల్లం వే ళ లం బ్ర భూ మః
  1. నసహత దండకము
   అరిది బిరుదా నీవు రాయంచ తేజీవ జీరుండవై
  1. తాళ రగడ
   వుదౌ, వులగాం, చెంగై, లాసమురుణెందుకళాధరును నువాసము ళహరి, నికటస్థానస్థపుటితవళచ్ఛాయా, చ్చేదవి, లాసము
   వుదౌ, వులగాం, చెంగై, లాసమురుణెందుకళాధరును నువాసము ళహరి, నికటస్థానస్థపుటితవళచ్ఛాయా, చ్చేదవి, లాసము