భాస్కర శతకము
మారవి వెంకయ్య కవి
 1. చంపకమాల: 93%(43/46)
  రిగిన వేళ నెంతటి ఘనుండును దన్నొక రొక్క నేర్పుతో
  పడి ప్రోదిసేయక తనంతట బల్మికిరాడు నిక్కమే;
  మున నగ్నియైనఁ గడు న్నగిలంబడియున్న, నింధనం
  బెయెఁగ ద్రోచి యూదక మఱెట్లు రవుల్కొన నేర్చు భాస్కరా!
  తప్పులు
  పాదముస్థానముతప్పు పేరుకావలసినది(వి)ఉన్నది(వి)
  2ప్రాసరి
  3ప్రాసరి
  4ప్రాసరి
  గణ విభజన
  | | | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
  రి గి న వే ళ నెం త టినుం డు ను ద న్నొ క రొ క్క నే ర్పు తో
  | | | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
  డి ప్రో ది సే య కనం ట బ ల్మి కి రా డు ని క్క మే
  | | | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
  ము న న గ్ని యై నఁ గ డు న్న గి లం బ డి యు న్న నిం ధ నం
  | | | | U | U | | | U | | U | | U | U | U
  బె యెఁ గ ద్రో చి యూ ద కఱె ట్లు ర వు ల్కొ న నే ర్చు భా స్క రా
 2. చంపకమాల
  దువది యెంత గల్గిన రజ్ఞత యించుక చాలకున్న నా
  దువు నిరర్థకంబు, గుణ సంయుతులెవ్వరు మెచ్చ రెచ్చటం;
  నుగ మంచికూర నలపాకము చేసిననైన నందు నిం
  పొవెడొ నుప్పు లేక రుచి పుట్టఁగ నేర్చు నటయ్య భాస్కరా!
 3. చంపకమాల
  తెలియని కార్యమెల్లఁ గడతేర్చుట కొక్క వివేకి చేకొనన్
  యు నటైన దిద్దు కొనచ్చు ప్రయోజన మాంద్య మేమియుం
  గదు; ఫాలమందుఁ దిలకం బిడు నప్పుడు చేత నద్దముం
  లిగిన చక్కఁ జేసికొను గాదె నరుండది చూచి భాస్కరా!
 4. చంపకమాల
  రుగుణవంతుఁ డొండు తనకొండపకారము సేయునప్పుడుం
  హితమే యొనర్చు నొక ట్టున నైనను గీడుఁ జేయఁ గా
  నెఱుఁగడు నిక్కమే కద; యదెట్లనఁ గవ్వము బట్టి యెంతయున్
  రువఁగఁ జొచ్చినం బెరుఁగు తాలిమి నీయదె వెన్న, భాస్కరా!
 5. చంపకమాల
  యుతుఁ డైన వేళ నిజ బంధుఁడు తోడ్పడుఁ గాని యాతఁడే
  ము తొలంగెనేని తన పాలిటి శత్రు; వదెట్లు పూర్ణుఁడై
  జ్వనుఁడు కానఁ గాల్చు తఱి ఖ్యముఁ జూపును వాయుదేవుఁడా
  లియుఁడు సూక్ష్మదీపమగు ట్టున నార్పదె గాలి భాస్కరా!
 6. ఉత్పలమాల
  న్నుత కార్య దక్షుడొకచాయ నిజప్రభ యప్రకాశమై
  యున్నపుడైన లోకులకు నొండొక మేలొపరించు; సత్వ సం
  న్నుడు భీముడా ద్విజుల ప్రాణము కావడె ఏకచక్రమం
  దెన్నికగా బకాసురుని నేపున రూపడఁగించి భాస్కరా!
 7. ఉత్పలమాల
  పూరిత సద్గుణంబు గల పుణ్యున కించుక రూప సంపదల్
  దూములైన వాని యెడ దొడ్డగ చూతురు బుద్ధిమంతు లె
  ట్లాయ; గొగ్గులైన మఱి యందుల మాధురి చూచి కాదె ఖ
  ర్జూ ఫలంబులన్ ప్రియము చొప్పడ లోకులు గొంట భాస్కరా!
 8. ఉత్పలమాల
  క్షుడు లేని యింటికిఁ బదార్థము వేఱొక చోటనుండి వే
  క్షలు వచ్చుచుండినఁ బలాయనమై చనుఁ, గల్ల గాదు, ప్ర
  త్యక్షము; వాగులున్ వరదన్నియు వచ్చిన నీరు నిల్చునే
  క్షయమైన గండి తెగిట్టి తటాకములోన భాస్కరా!
 9. చంపకమాల
  కు ఫలంబు లేదని యెదం దలపోయఁడు కీర్తి గోరు నా
  గుణశాలి లోకహిత కార్యము మిక్కిలి భారమైన మే
  నుకొని పూను; శేషుఁడు సస్ర ముఖంబుల గాలి గ్రోలి; తా
  నిశము మోవఁడే మఱి మహాభరమైన ధరిత్రి భాస్కరా!
 10. ఉత్పలమాల
  క సజ్జనుండొదిగి యుండిననైన, దురాత్మకుండు ని
  ష్కాణ మోర్వలేక యపకారము చేయుట వాని విద్యగా;
  చీలు నూరు అంకములు చేసెడివైనను బెట్టెనుండగాఁ
  జేరి చినింగిపోఁ గొఱుకు చింమట కేమి ఫలంబు భాస్కరా!