Chandam API - beautify()

API in Action

ఉ. శ్రీరఘురామ చారుతులసీదళదామ శమక్షమాది శృం
గారగుణాభిరామ త్రిజగన్నుతశౌర్యరమాలలామ దు
ర్వార కబంధరాక్షసవిరామ జగజ్జనకల్మషార్ణవో
త్తారకనామ భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
1
ఉ. రామ విశాలవిక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణ
స్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రతకామ వినీల నీరద
శ్యామ కకుత్స్థవంశకలశాంబుధి సోమ సురారిదోర్బలో
ద్దామవిరామ భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
2
చ. అగణితసత్యభాష శరణాగతపోష దయాలసజ్ఝరీ
విగతసమస్తదోష పృథివీసురతోష త్రిలోకపూతకృ
ద్గగనధునీమరంద పదకంజవిశేష మణిప్రభా ధగ
ద్ధగితవిభూష భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
3
ఉ. రంగదరాతిభంగ ఖగరాజతురంగ విపత్పరంపరో
త్తుంగ తమఃపతంగ పరితోషితరంగ దయాంతరంగ స
త్సంగ ధరాత్మజాహృదయసారసభృంగ నిశాచరాబ్జమా
తంగ శుభాంగ భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
4
ఉ. శ్రీద సనందనాది మునిసేవితపాద దిగంతకీర్తిసం
పాద సమస్తభూతపరిపాలవినోద విషాదవల్లికా
చ్ఛేద ధరాధినాథకుల సింధుసుధామయపాద నృత్తగీ
తాది వినోద భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
5
ఉ. ఆర్యులకెల్ల మ్రొక్కి వినతాంగుఁడనై రఘునాథభట్టరా
చార్యుల కంజలెత్తి కవిసత్తములన్‌ వినుతించి కార్యసౌ
కర్యమెలర్పనొక్క శతకంబొనఁగూర్చి రచింతునేఁడు తా
త్పర్యమునన్‌ గ్రహింపుమిది దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
6
చ. మసకొని రేఁగుబండ్లకును మౌక్తికముల్‌ వెలబోసినట్లు దు
ర్వ్యసనముజెంది కావ్యము దురాత్ములకిచ్చితి మోసమయ్యె నా
రసనకుఁ బూతవృత్తిసుకరంబుగఁ జేకురునట్లు వాక్సుధా
రసములు చిల్కఁ బద్యముఖరంగమునందు నటింపవయ్య సం
తసము జెంది భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
7
ఉ. శ్రీరమణీయహార యతసీకుసుమాభశరీర భక్తమం
దార వికారదూర పరతత్త్వవిహార త్రిలోకచేతనో
ద్ధార దురంతపాతకవితానవిదూర ఖరాదిదైత్యకాం
తార కుఠార భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
8
చ. దురితలతాలవిత్ర ఖరదూషణకాననవీతిహోత్ర భూ
భరణకళావిచిత్ర భవబంధవిమోచనసూత్ర చారువి
స్ఫురదరవిందనేత్ర ఘనపుణ్యచరిత్ర వినీలభూరికం
ధరసమగాత్ర భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
9
చ. కనకవిశాలచేల భవకాననశాతకుఠారధార స
జ్జనపరిపాలశీల దివిజస్తుతసద్గుణకాండ కాండసం
జనిత పరాక్రమ క్రమవిశారద శారద కందకుంద చం
దనఘనసార సారయశ దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
10
Source:http://andhrabharati.com

Configuration

 1. Include chandam.min.js:
  <script src="http://chandam.apphb.com/js/chandam.te.min.js" type="text/javascript"></script>
 2. Include Default chandam.api.css or Custom CSS file:
  <style type="text/css">
  .padyam
  {

  }
  .chandassu,.orginal
  {
  display:none;
  }
  .poem u
  {
  color: Red;
  }
  .poem b
  {
  color: Green;
  }
  </style>
 3. Your HTML Code:
  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=2 align="center">
  <tr bgcolor='#ffffcc' valign="top">
  <td>ఉ.</td>
  <td nowrap>
  శ్రీరఘురామ చారుతులసీదళదామ శమక్షమాది శృం<br>
  గారగుణాభిరామ త్రిజగన్నుతశౌర్యరమాలలామ దు<br>
  ర్వార కబంధరాక్షసవిరామ జగజ్జనకల్మషార్ణవో<br>
  త్తారకనామ భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">1</td></tr>
  <tr bgcolor='#eeeecc' valign="top">
  <td>ఉ.</td>
  <td nowrap>
  రామ విశాలవిక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణ<br>
  స్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రతకామ వినీల నీరద<br>
  శ్యామ కకుత్స్థవంశకలశాంబుధి సోమ సురారిదోర్బలో<br>
  ద్దామవిరామ భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">2</td></tr>
  <tr bgcolor='#ffffcc' valign="top">
  <td>చ.</td>
  <td nowrap>
  అగణితసత్యభాష శరణాగతపోష దయాలసజ్ఝరీ<br>
  విగతసమస్తదోష పృథివీసురతోష త్రిలోకపూతకృ<br>
  ద్గగనధునీమరంద పదకంజవిశేష మణిప్రభా ధగ<br>
  ద్ధగితవిభూష భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">3</td></tr>
  <tr bgcolor='#eeeecc' valign="top">
  <td>ఉ.</td>
  <td nowrap>
  రంగదరాతిభంగ ఖగరాజతురంగ విపత్పరంపరో<br>
  త్తుంగ తమఃపతంగ పరితోషితరంగ దయాంతరంగ స<br>
  త్సంగ ధరాత్మజాహృదయసారసభృంగ నిశాచరాబ్జమా<br>
  తంగ శుభాంగ భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">4</td></tr>
  <tr bgcolor='#ffffcc' valign="top">
  <td>ఉ.</td>
  <td nowrap>
  శ్రీద సనందనాది మునిసేవితపాద దిగంతకీర్తిసం<br>
  పాద సమస్తభూతపరిపాలవినోద విషాదవల్లికా<br>
  చ్ఛేద ధరాధినాథకుల సింధుసుధామయపాద నృత్తగీ<br>
  తాది వినోద భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">5</td></tr>
  <tr bgcolor='#eeeecc' valign="top">
  <td>ఉ.</td>
  <td nowrap>
  ఆర్యులకెల్ల మ్రొక్కి వినతాంగుఁడనై రఘునాథభట్టరా<br>
  చార్యుల కంజలెత్తి కవిసత్తములన్‌ వినుతించి కార్యసౌ<br>
  కర్యమెలర్పనొక్క శతకంబొనఁగూర్చి రచింతునేఁడు తా<br>
  త్పర్యమునన్‌ గ్రహింపుమిది దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">6</td></tr>
  <tr bgcolor='#ffffcc' valign="top">
  <td>చ.</td>
  <td nowrap>
  మసకొని రేఁగుబండ్లకును మౌక్తికముల్‌ వెలబోసినట్లు దు<br>
  ర్వ్యసనముజెంది కావ్యము దురాత్ములకిచ్చితి మోసమయ్యె నా<br>
  రసనకుఁ బూతవృత్తిసుకరంబుగఁ జేకురునట్లు వాక్సుధా<br>
  రసములు చిల్కఁ బద్యముఖరంగమునందు నటింపవయ్య సం<br>
  తసము జెంది భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>

  lt;td valign="bottom">7</td></tr>
  <tr bgcolor='#eeeecc' valign="top">
  <td>ఉ.</td>
  <td nowrap>
  శ్రీరమణీయహార యతసీకుసుమాభశరీర భక్తమం<br>
  దార వికారదూర పరతత్త్వవిహార త్రిలోకచేతనో<br>
  ద్ధార దురంతపాతకవితానవిదూర ఖరాదిదైత్యకాం<br>
  తార కుఠార భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">8</td></tr>
  <tr bgcolor='#ffffcc' valign="top">
  <td>చ.</td>
  <td nowrap>
  దురితలతాలవిత్ర ఖరదూషణకాననవీతిహోత్ర భూ<br>
  భరణకళావిచిత్ర భవబంధవిమోచనసూత్ర చారువి<br>
  స్ఫురదరవిందనేత్ర ఘనపుణ్యచరిత్ర వినీలభూరికం<br>
  ధరసమగాత్ర భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">9</td></tr>
  <tr bgcolor='#eeeecc' valign="top">
  <td>చ.</td>
  <td nowrap>
  కనకవిశాలచేల భవకాననశాతకుఠారధార స<br>
  జ్జనపరిపాలశీల దివిజస్తుతసద్గుణకాండ కాండసం<br>
  జనిత పరాక్రమ క్రమవిశారద శారద కందకుంద చం<br>
  దనఘనసార సారయశ దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! </td>
  <td valign="bottom">10</td></tr>
  </table>
 4. Beautify
  <script type="text/javascript">
  require(["MiriyamAPI"], function (MiriyamAPI) {
  window.setTimeout(function () {
  var l = document.getElementsByTagName("td");
  for (var i = 0; i < l.length; i++) {
  var e = l.item(i);
  if (e.getAttribute("nowrap") != null) {
  MiriyamAPI.Worker.beautify(e);
  }
  }
  }, 0);
  });
  </script>