విజయమంగళ రగడ పద్య లక్షణములు

 1. జాతి(రగడలు) రకానికి చెందినది
 2. 32 నుండి 48 అక్షరములు ఉండును.
 3. 2 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. అంత్య ప్రాస నియమం కలదు
 6. ప్రాస యతి నియమం కలదు
 7. ప్రతి పాదమునందు 9 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 8. ప్రతి పాదమునందు 16 3 మాత్రలు గణములుండును.
 9. ఉదాహరణలు:
  1. శ్రీధరాయ శిష్టజననిషేవితాయ భక్తలోక జీవితాయ గర్వితోరుసింధురాజబంధనాయ
   గాధిపుత్రయజ్ఞ విఘ్నకరమహాసురీమహోగ్ర కాయ శైలదళన నిపుణ ఘన సురాధిపాయుధాయ
  2. కేశవాయ తే నమోఽస్తు కృష్ణ పాహిపాహి యనుఁచు గేలుమొగచి మౌళినునిచి కృష్ణుఁ బలికెననుచునిట్లు
   దేశభాషణములఁ జెప్ప ద్విగుణతురగవల్గనమునఁ దేరు విజయమంగళంబు తీయచెఱకు రసమునట్లు.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.