విజయ పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. అభికృతి ఛందమునకు చెందిన 16644511 వ వృత్తము.
 3. 25 అక్షరములు ఉండును.
 4. 32 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U I I - I I U - U I I - U U I - I I I - I I U - I I I - I I I - U
  • చతుర్మాత్రా శ్రేణి: U I I - I I U - U I I - U U - I I I I - I I U - I I I I - I I U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: U I I I I - U U I I - U U I I - I I I I U - I I I I I I - U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (3-5) : U I - I I I U - U I - I U U - I I I - I I I U - I I I - I I I U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 12,19 వ అక్షరములు యతి స్థానములు
 9. ప్రతి పాదమునందు భ , స , భ , త , న , స , న , న , గ గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. భానులఁ బదియుందొమ్మిదిటం జొప్పడి విరతులు నేర్పడ విజయమగున్
   సైనికయుత రంగాధిప సల్లాణసు భసభతనల్ సననగములతోన్
   భానులఁ బదియుందొమ్మిదిటం జొప్పడి విరతులు నేర్పడ విజయమగున్
   సైనికయుత రంగాధిప సల్లాణసు భసభతనల్ సననగములతోన్

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.