వారాంగి పద్య లక్షణములు

 1. విషమవృత్తం రకానికి చెందినది
 2. 11 నుండి 11 అక్షరములు ఉండును.
 3. 4 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. ప్రతి పాదమునందు 8 వ అక్షరము యతి స్థానము
 6. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు జ , త , జ , గా(గగ) గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు జ , త , జ , గా(గగ) గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు త , త , జ , గా(గగ) గణములుండును.
  4. నాలుగవ పాదమునందు త , త , జ , గా(గగ) గణములుండును.
 7. ఉదాహరణలు:
  1. చళుక్యవంశాజతజల్ గగంబుల్
   చెలంగి యర్థంబునఁ జెంది రీతిం
   గ్రాలంగఁ దాయత్తజగానియుక్తిన్
   మేలయ్యె వారాంగి సమీహితాఖ్యన్
  2. సరిత్పదాబ్జా జతజల్‌ గగల్‌ బం
   ధురం బగున్‌ రెంట జతుర్థకాంఘ్రిన్‌
   గారాముతోఁ దాజగగల్‌ వరాంగిన్‌
   హరార్చితా మూఁడవయంఘ్రి నొందున్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.