తెలుగు ఛందస్సులు

  జాతులు

  1. ఉత్సాహము
  2. కందం
  3. తరువోజ
  4. త్రిపది
  5. త్రిపది2
  6. షట్పదము

  అక్కరలు

  1. అంతరాక్కర
  2. అల్పాక్కర
  3. మధురాక్కర
  4. మధ్యాక్కర
  5. మహాక్కర

  రగడలు

  1. ఉత్కళిక
  2. తాళ రగడ
  3. తురగవల్గన రగడ
  4. ద్విరదగతి రగడ
  5. మధురగతి రగడ
  6. విజయభద్ర రగడ
  7. విజయమంగళ రగడ
  8. వృషభగతి రగడ
  9. హంసగతి రగడ
  10. హయప్రచార రగడ
  11. హరిగతి రగడ
  12. హరిణగతి రగడ

  ముత్యాలసరములు

  1. ముత్యాల సరము
  2. ముత్యాల సరము2

  షట్పదలు

  1. కుసుమ షట్పద
  2. పరివర్ధినీ షట్పద
  3. భామినీ షట్పద
  4. భోగ షట్పద
  5. వార్ధక షట్పద
  6. శర షట్పద

  ఉప-జాతులు

  1. ఆటవెలది
  2. తేటగీతి

  ద్విపదలు

  1. ద్విపద
  2. ద్విపదమాలిక
  3. మంజరీ ద్విపద

  సీసములు

  1. ద్విపద
  2. ద్విపదమాలిక
  3. మంజరీ ద్విపద

  దండకములు

  1. అర్ణ
  2. అర్ణవ
  3. ఉద్దామ
  4. చండవృష్టిప్రయాత
  5. జీమూత
  6. తగణ దండకము
  7. నగణ దండకము
  8. నత దండకము
  9. ననత దండకము
  10. ననయ దండకము
  11. ననహత దండకము
  12. నసహత దండకము
  13. రగణ దండకము
  14. లీలాకర
  15. వ్యాళ
  16. శంఖ
  17. సత దండకము
  18. సనహత దండకము
  19. హగణ దండకము

  వృత్తములు

   ఉక్త (1)

   1. శ్రీ

   అత్యుక్త (2)

   1. స్త్రీ

   మధ్య (3)

   1. నారీ
   2. మృగీ
   3. వినయము

   ప్రతిష్ఠ (4)

   1. కన్య
   2. బింబము
   3. లలిత-2
   4. వ్రీడ
   5. సుకాంతి

   సుప్రతిష్ఠ (5)

   1. అంబుజ
   2. నంద
   3. పంక్తి-1
   4. ప్రగుణ
   5. ప్రీతి
   6. వలమురి
   7. సతి

   గాయత్రి (6)

   1. చంద్రవదన
   2. తనుమధ్య
   3. వసుధ
   4. వసుమతి
   5. విచిత్రము
   6. సావిత్రి
   7. సురలత

   ఉష్ణిక్కు (7)

   1. కుమారలలిత-1
   2. కుమారలలిత-2
   3. ప్రసవశర
   4. మదనవిలసిత
   5. మదరేఖ
   6. మధుమతి
   7. లోల
   8. విభూతి
   9. సురుచిర-1
   10. హంసమాల

   అనుష్టుప్పు (8)

   1. చిత్రపదము
   2. నాగర
   3. నారాచ
   4. నారాయణ
   5. ప్రమాణి
   6. మాణవక
   7. వితాన
   8. విద్యున్మాలా
   9. విమాన
   10. సమాని
   11. సింహరేఖ
   12. హంసరుత

   బృహతి (9)

   1. ఉత్సుక
   2. కిశోర
   3. భద్రకము-1
   4. భుజంగశిశురుతము
   5. భుజగశిశురుతము
   6. హలముఖి

   పంక్తి (10)

   1. కోమల
   2. కౌముది
   3. చంపకమాలి
   4. నందిని
   5. పంక్తి-2
   6. పణవము
   7. భోగివిలసిత
   8. మణిరంగము
   9. మత్త
   10. మనోరమ
   11. మయూరసారి
   12. రసాలి
   13. రుగ్మవతి
   14. శుద్ధవిరాటి

   త్రిష్టుప్పు (11)

   1. ఇంద్రవజ్రము
   2. ఉపస్థిత-1
   3. ఉపస్థిత-2
   4. ఉపేంద్రవజ్రము
   5. ఏకరూప
   6. గీతాలంబనము
   7. చంద్రిక
   8. దోదకము
   9. పృథివి
   10. భద్రిక-1
   11. భ్రమరవిలసిత
   12. మందారదామ
   13. మౌక్తికమాల
   14. రథోద్ధతము
   15. వాతోర్మి
   16. వృంత
   17. వృత్త
   18. శాలిని
   19. శ్యేని
   20. సుముఖి
   21. స్వాగతం

   జగతి (12)

   1. ఇంద్రవంశము
   2. ఉజ్జ్వల
   3. కుసుమవిచిత్ర
   4. గణనాథ
   5. చంద్రవర్త్మ
   6. జలధరమాలా
   7. జలోద్ధతగతి
   8. తోటకము
   9. తోవకము
   10. ద్రుతవిలంబితము
   11. నవమాలిని
   12. పదమాలి
   13. ప్రభ
   14. ప్రమితాక్షరము
   15. ప్రహేయ
   16. ప్రియంవద
   17. భుజంగప్రయాతము
   18. మణిమాల-1
   19. మేఘవిలసితము
   20. లలిత
   21. వంశస్థము
   22. విశ్వదేవి
   23. స్రగ్విణీ

   అతిజగతి (13)

   1. ఇందువదన
   2. కనకప్రభ
   3. కుటజగతి
   4. క్షమ
   5. గౌరి
   6. చంచరీకావళి-1
   7. చంచరీకావళి-2
   8. చంద్రలేఖ
   9. జలదము
   10. ప్రభాతము-2
   11. ప్రహర్షిణి
   12. బలభిన్మణి
   13. భంభరగానము
   14. మంజుభాషిణి
   15. మత్తమయూరము
   16. మత్తహంసిని
   17. మోహ ప్రలాపము
   18. రతి
   19. రుచిరము
   20. లత
   21. శ్రీకర
   22. సుమంగలి-1

   శక్వరి (14)

   1. అపరాజితము
   2. అసంబాధ
   3. ఆలోల
   4. కమలవిలసితము
   5. కలరవము
   6. కుమారి
   7. గోవృష
   8. జలంధరము
   9. దేవ
   10. నది
   11. నవనందిని
   12. నాందీముఖి
   13. పరమేశ
   14. ప్రహరణకలిత
   15. భూనుతము-1
   16. భూనుతము-2
   17. మణికమలవిలసితము
   18. మదనము
   19. మదనార్త
   20. వనమయూరము
   21. వసంతతిలకము
   22. వాసంతి
   23. విద్రుమలత
   24. శ్లోకము
   25. సుందరి-2
   26. సుమంగలి-2

   అతిశక్వరి (15)

   1. అలసగతి
   2. ఇల
   3. ఇల2
   4. కమలాకర
   5. కలహంసి
   6. గజరాజ
   7. చంద్రరేఖ
   8. చంద్రశేఖర
   9. చంద్రశ్రీ
   10. డిండిమ
   11. నలిని
   12. మణిగణనికరము
   13. మణిభూషణము
   14. మనోజ్ఞము
   15. మహామంగళమణి
   16. మాలిని
   17. లలితగతి
   18. శంకర1
   19. సన్నుత
   20. సరసాంక
   21. సుకేసరము
   22. సుగంధి

   అష్టి (16)

   1. అశ్వగతి
   2. గజవిలసిత
   3. చంచల
   4. చంద్రభాను
   5. చంద్రశ్రీ
   6. జ్ఞాన
   7. డమరుక
   8. పంచచామరము
   9. పద్మకము-1
   10. పద్మకము-2
   11. ప్రియకాంత
   12. ఫలసదనము
   13. మంగళమణి
   14. మదనదర్పణ
   15. మేదిని
   16. వామదేవ
   17. శంకర2

   అత్యష్టి (17)

   1. చంపకకేసరి
   2. జాగ్రత్
   3. తారక
   4. ధృతి
   5. నర్కుటము
   6. పదకోకిలకాంక
   7. పాలాశదళము
   8. పృథ్వి-2
   9. మందాక్రాంతము
   10. వంశపత్రపతిత
   11. శిఖరిణి
   12. శ్రీమతి
   13. హరిణి

   ధృతి (18)

   1. అతివినయ
   2. కుసుమితలతావేల్లిత
   3. క్ష్మాహార
   4. తనుమధ్యమా
   5. తరలి
   6. తాండవజవ
   7. త్వరితపదగతి
   8. దేవరాజ
   9. నిశా-2
   10. మత్తకోకిల
   11. శివశంకర
   12. హరనర్తన
   13. హరిణప్లుత

   అతిధృతి (19)

   1. కవికంఠభూషణ
   2. చంద్రకళ
   3. తరళము
   4. ప్రభాకలిత
   5. భూతిలకము
   6. మణిదీప్తి
   7. మేఘవిస్ఫూర్జితం
   8. వాణి
   9. శంభు
   10. శార్దూలవిక్రీడితము
   11. శుభిక

   కృతి (20)

   1. అంబురుహము
   2. ఉత్పలమాల
   3. కలిత
   4. ఖచరప్లుతము
   5. ప్రభాకలితము
   6. భుజగ
   7. మత్తకీర
   8. మత్తేభవిక్రీడితము
   9. వసంతమంజరి

   ప్రకృతి (21)

   1. కనకలత
   2. కరిబృంహితము
   3. చంపకమాల
   4. నరేంద్ర
   5. మణిమాల-2
   6. లాటీవిటము
   7. వనమంజరి
   8. సురభూజరాజ
   9. స్రగ్ధర

   ఆకృతి (22)

   1. తురగవల్గిత
   2. నతి
   3. భద్రకము-3
   4. భద్రిణీ
   5. మత్తేభ
   6. మద్రక
   7. మహాస్రగ్ధర
   8. మానిని
   9. యశస్వి
   10. లక్ష్మీ
   11. విచికిలిత
   12. హంసి

   వికృతి (23)

   1. అశ్వలలితము
   2. కవిరాజవిరాజితము
   3. కుసుమ
   4. గాయక
   5. తుల్య2
   6. పద్మనాభము
   7. మత్తాక్రీడ

   సంకృతి (24)

   1. అష్టమూర్తి
   2. క్రౌంచపదం
   3. తన్వి
   4. తుల్య1
   5. దుర్మిల
   6. మేదురదన్తమ్
   7. శృంగార
   8. సరసిజము

   అభికృతి (25)

   1. ధరణిధరగతి
   2. బంధుర
   3. భాస్కరవిలసితము
   4. రాజహంస
   5. వనరుహ
   6. విజయ
   7. శతపత్ర
   8. శోభనమహాశ్రీ
   9. సాధ్వీ
   10. సురుచి

   ఉత్కృతి (26)

   1. అపవాహ
   2. కల్యాణ
   3. ప్రభు
   4. భుజంగవిజృంభితము
   5. మంగళమహాశ్రీ
   6. మలయజము
   7. వరాహ
   8. శంభునటనము

   ఉద్ధురమాల (>26)

   1. త్రిభంగి
   2. దర
   3. బంధురము
   4. రమణకము
   5. లయగ్రాహి
   6. లయవిభాతి
   7. లయహారి
   8. లాక్షణి
   9. శాలూర

  అసమ వృత్తములు

  1. అంగజాస్త్రము
  2. అజిత ప్రతాపము
  3. ఉపజాతి
  4. కోమలి
  5. నదీప్రఘోషము
  6. నారీప్లుత
  7. మనోహరము
  8. రతిప్రియ
  9. రథగమన మనోహరము
  10. వారాంగి
  11. వియోగిని
  12. వీణారచనము
  13. శరభక్రీడా
  14. శ్రీరమణము

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.