తరళము పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే ధ్రువకోకిల అనే ఇతర నామము కూడా కలదు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. అతిధృతి ఛందమునకు చెందిన 186040 వ వృత్తము.
 4. 19 అక్షరములు ఉండును.
 5. 26 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: I I I - U I I - U I U - I I U - I U I - I U I - U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (3-4) : I I I - U I I - U I - U I I - U I - U I I - U I - U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 12 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు న , భ , ర , స , జ , జ , గ గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. పరమపూరుషుఁ డొక్కఁ డాఢ్యుఁడు పాలనోద్భవ నాశముల్
   సొరిదిఁ జేయు ముకుంద పద్మజ శూలి సంజ్ఞలఁ బ్రాకృత
   స్ఫురిత సత్త్వ రజస్తమంబులఁ బొందు నందు శుభస్థితుల్
   హరి చరాచరకోటి కిచ్చు ననంతసత్త్వ నిరూఢుఁడై.
  2. శుకుఁడు గోచియు లేక పైఁ జనఁ జూచి తోయములందు ల
   జ్జకుఁ జలింపక చీర లొల్లక చల్లులాడెడి దేవక
   న్యకలు, హా! శుక!, యంచు వెన్క జనంగ వ్యాసునిఁ జూచి యం
   శుకములన్ ధరియించి సిగ్గున స్రుక్కి రందఱు ధీనిధీ!
  3. నళినలోచన! నీవు నిక్కము నాకుఁ బుట్టెద వంచు నీ
   ఖలుఁడు కంసుఁడు పెద్దకాలము కారయింట నడంచె; దు
   ర్మలినచిత్తుని నాజ్ఞజేయుము; మమ్ముఁ గావుము భీతులన్;
   నులుసు లేక ఫలించె నోచిన నోము లెల్లను నీవయై.
  4. పసుపు లాడి యురోజకుంకుమ పంకశోభితలై లస
   ద్వసనలై కచభారచంపకదామలై సులలామలై
   పసిఁడిమాడల కాంతు లఱ్ఱులఁ బర్వఁ దేరులమీఁద బెం
   పెసఁగ బాడిరి వ్రేత లా హరిహేల లింపగు నేలలన్.
  5. కడుపులోపల నున్న పాపఁడు కాలఁ దన్నినఁ గిన్కతో
   నడువఁ బోలునె క్రాఁగి తల్లికి? నాథ! సన్నము దొడ్డునై
   యడఁగి కారణ కార్యరూపమునైన యీ సకలంబు నీ
   కడుపులోనిదె గాదె? పాపఁడఁ గాక నే మఱి యెవ్వఁడన్?
  6. జలరుహాహిత సోదరీ ముఖ చంద్ర చంద్రిక లాదటన్‌
   గొలఁది మీఱఁగ లోచనంబులఁ గ్రోలి యొప్పు మహాసుఖిన్‌
   బలుకుచో నభరంబులుం బిదపన్‌ సజంబు జగంబులున్‌
   జెలువుగా దరళంబునోలి రచింతు రంధకజిద్యతిన్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.