తగణ దండకము పద్య లక్షణములు

 1. దండకము రకానికి చెందినది
 2. 1 పాదము ఉండును.
 3. ప్రాస నియమం లేదు
 4. ప్రతి పాదమునందు త ..... గ గణములుండును.
 5. ఉదాహరణలు:
  1. శ్రీవత్సవక్షుండు నీరేరుహాక్షుండు నిత్యాసదృక్షుండు త్రైలోక్యసంరక్షణోపాయ దక్షుండు మాపాలి దేవుండు ధీరుం డుదారం డితం డిచ్చు మాయిచ్చకున్వచ్చు సౌఖ్యమ్ము లంచున్మదిం గోరి పెద్దల్‌ సకారంబుతో సంగతంబై నహంబాది నొండెన్‌ దకారాదిగా నైన; లో నెల్లచోటన్‌ దకారంబులం బెల్లు చెందన్‌ గకారావసానంబు నై దండకాకార మేపారఁ గీర్తింతు రెల్లప్పుడున్‌
  2. విద్వాంసు లెల్లన్ హ కారంబె కానీ న కారంబెకానీ స కారంబె కానీ వచింపం దగున్ముందుగా నిందు గాదేని యాదిం దకారంబు గల్పించి యామీది వెల్లన్ దకారంబులే మెండుగా నిచ్చకున్వచ్చు నందాక నిర్మించి గుర్వంతముం జేసినన్ దండకంబండ్రు కాదంబినీ నీలగోపాల బాలా నమస్తే పునస్తేనమః
  3. శ్రీకంఠ లోకేశ లోకోద్భవస్తాన సంహారకారీ పురారీ మురారీ ప్రియా చంద్రధారీ ...నమస్తే నమస్తే నమః

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.