సుగంధి పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే ఉత్సవ , ఉత్సాహ , చామర , తూణక , మహోత్సవ , శాలిని-2 , ప్రశాంతి అనే ఇతర నామములు కూడా కలవు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. అతిశక్వరి ఛందమునకు చెందిన 10923 వ వృత్తము.
 4. 15 అక్షరములు ఉండును.
 5. 23 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: U I U - I U I - U I U - I U I - U I U
  • త్రిమాత్రా శ్రేణి: U I - U I - U I - U I - U I - U I - U I - U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: U I U I - U I U I - U I U I - U I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (5-4) : U I U - I U I - U I U - I U I - U I U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 9 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు ర , జ , ర , జ , ర గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. నిన్ను వేఁడువార మయ్య నీరజాక్ష! మమ్ము నా
   పన్నులం బ్రపన్నులం బ్రపంచమున్ దయామతిం
   జెన్నుమీరఁ గావవే, ప్రసిద్ధుఁ డిద్ధకీర్తిసం
   పన్నుఁడున్ వదాన్యుఁడుం దపస్వితుల్యతేజుఁడున్
  2. ఇట్టు లామునీంద్రుఁ డాడి యీయ నన్న థేనువున్
   బట్టి కట్టి కొంచుఁ బోవ బార్థివుండు బల్మి మైఁ
   దొట్టఁ గన్ దురంతచింత దుఃఖితాత్మ యౌచు న
   న్నిట్టు వాయఁగా మునీంద్రుఁ డేమి తప్పు చేసితిన్
  3. ఓరి నీదుమాయరూపమున్నదున్నయట్లుగాఁ
   గోరిపట్టుకోఁదలంపఁగూడిరావు దుర్మతీ
   యౌర చావుమంచు స్వామి యగ్ని బాణసంధిగా
   నూరితాటకేయుమేన నొల్కొనన్విదిర్చినన్
  4. పుంతవింతలన్కనంగభూప్రదక్షిణశ్రమల్
   సుంతసేదదీర్చుకొండుచూడరండుమాగృహం
   అంతపెద్దవిందులేవిఅందబోరుమీరిటన్
   అంతరంగమందుపూర్తిఆదరాభిమానముల్
   సంతరించుకొంచుతేటచల్లబువ్వపచ్చడిన్
   యింతజేర్చికుడ్వబెట్టయేమిలోటులేదులే
   శాంతదాయకమ్ములైనసాధువర్తనమ్ములన్
   స్వాంతమందుసంతసింపశాయజేయమేమిమున్ ~ శ్రీ సూర్యనారాయణ సరిపల్లి గారిచే విరచితం.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.