సుందరి-2 పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. శక్వరి ఛందమునకు చెందిన 5815 వ వృత్తము.
 3. 14 అక్షరములు ఉండును.
 4. 20 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U I I - U I I - U I U - I I U - I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (3-4) : U I - I U I - I U - I U I - I U - I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (4-3) : U I I - U I - I U I - U I - I U I - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 9 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు భ , భ , ర , స , వ(లగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. కోరిన కోరిక లిచ్చుఁ గోమలి చూడవే
   మారునితండ్రి యనం గ్రమంబున నీక్రియన్‌
   భారసవంబుల నొప్పుఁ బన్నగరాడ్యతిన్‌
   సూరిజనంబులు సెప్ప సుందరివృత్తముల్‌.
  2. వెన్నెల లో విహరిమ్చ వెళ్ళగ వేడ్కగా
   కన్నుల ముమ్దర తోచె కాంతుల కల్కియై
   అన్నుల మిన్నయె తాను అల్లన నాడుచున్
   వెన్నెలె ఆడిన రీతి , పేర్మిని వీణతో

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.