షట్పదము పద్య లక్షణములు

 1. జాతి రకానికి చెందినది
 2. 6 నుండి 13 అక్షరములు ఉండును.
 3. 6 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం లేదు
 5. మూడవ పాదమునందు 3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 6. ఆరవ పాదమునందు 3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 7. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్ర గణములుండును.
  4. నాలుగవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర గణములుండును.
  5. ఇదవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర గణములుండును.
  6. ఆరవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్ర గణములుండును.
 8. ఉదాహరణలు:
  1. శ్రీ రామ! జయరామ!
   ధీరాత్మ! నీ ప్రేమ
   ధారాళముగ గొన్న ధన్య సీత!
   కారుణ్యమును జూపి
   నీరూప మును జూపి
   కోరిన ముక్తిని కొలుపుమయ్య!
  2. మెఱియంగ నిద్దఱి
   ద్దఱు సురేంద్రులు మూఁడు
   తెఱెఁగులన్‌ శశిఁగూడ నర్థంబులన్‌
   నెఱిఁ గ్రాలఁగా వళ్ళు
   దొఱఁగ షట్పదరీతి
   వఱలుఁ జక్రిపదాబ్జ వర్ణనంబు.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.