సరసిజము పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. సంకృతి ఛందమునకు చెందిన 8388193 వ వృత్తము.
 3. 24 అక్షరములు ఉండును.
 4. 32 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U U U - U U I - I U U - I I I - I I I - I I I - I I I - I I U
  • చతుర్మాత్రా శ్రేణి: U U - U U - U I I - U U - I I I I - I I I I - I I I I - I I U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: U U U - U U I I - U U I I - I I I I I I - I I I I I I - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 10,18 వ అక్షరములు యతి స్థానములు
 9. ప్రతి పాదమునందు మ , త , య , న , న , న , న , స గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. సంబంధించున్మత్యలు నానాసలు దశనిధియతి సరసిజమునకున్
   గంబూరన్బృందాటవిలోనం గవిసికొనిన సురకరువలి దనుజున్
   శంబాభీలంబై తగుముష్టిం జదిపిన యదుపతి స్తవముల ననురా
   గం బూరన్శోభిల్లఁగఁ బ్రాంచత్కవివరు లభినుతిఁ గఱపుదు రవనిన్.
  2. రమ్యత్వంబారఁగఁబెంపూర్జితముగ మణివిరచితమకుటములుం
   దారుంజూడన్ సారవిభూతిన్ ధరణిపులనిమిషదవనిభిలగుచున్
   భూరిప్రీతిన్ సూరెలగొల్వన్ భువనవినుతమగు పొలుపువెలయ ము
   న్నీ రాజుండున్ దారుణదైవం బిటువఱు చునెతుది నితనిఁగటకటా

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.