సంస్కృత ఛందస్సులు

  వృత్తములు

   ఉక్త (1)

   1. స్ను(క్షితి)

   అత్యుక్త (2)

   1. చారు
   2. మధు
   3. మహీ

   మధ్య (3)

   1. పాఞ్చాలి
   2. బలాకా
   3. మన్దరి
   4. మృగేన్దు
   5. హరణి

   ప్రతిష్ఠ (4)

   1. అనృజు
   2. ఋజు
   3. కారు
   4. తావురి
   5. దోలా
   6. ధరా
   7. ధారి
   8. నన్దః
   9. ముగ్ధమ్
   10. వారి
   11. సతీ

   సుప్రతిష్ఠ (5)

   1. కలలి
   2. కల్కి
   3. కిఞ్జల్కి
   4. కుమ్భారి
   5. క్షుత్
   6. క్షుపమ్
   7. ఛిద్రమ్
   8. జతు
   9. నరీ
   10. నాలీ
   11. పాంశు
   12. పాలి
   13. ప్రియా
   14. భ్రూః
   15. మాలీనమ్
   16. లోలమ్
   17. వరీయః
   18. వార్ద్ధి
   19. విట్
   20. వైనసమ్
   21. శిలా
   22. హలి
   23. హాసికా
   24. హ్రీః

   గాయత్రి (6)

   1. అతికలి
   2. అనిభృతమ్
   3. అభిఖ్యా(సలిల)
   4. అమతి
   5. అయమితమ్
   6. అరజస్కా
   7. అర్తి
   8. అవోఢా
   9. ఇన్ధా
   10. ఉపవలి
   11. కంసరి
   12. కచ్ఛపీ
   13. కఞ్జా
   14. కమనీ
   15. కరేణుః
   16. కర్మదా
   17. కుహీ
   18. క్షమాపాలి
   19. గుణవతీ
   20. ఢుణ్ఢి
   21. తన్త్రీ
   22. నన్ది(బిల్వ)
   23. నిరసికా
   24. నిస్కా
   25. పన్థా
   26. పికాలీ(చంద్రమౌళి)
   27. పుటమర్ది
   28. ప్రతరి
   29. ప్రోథా
   30. మఙ్కురమ్
   31. మధుమారకమ్
   32. మన్త్రికా
   33. మన్థానకమ్
   34. మశగా
   35. మాలతికా
   36. మృదుకీలా
   37. రాఢి
   38. వభ్రూః
   39. వలీముఖీ
   40. విజోహా
   41. విన్దు
   42. విససి
   43. వృత్తహారి
   44. శివ(ఆర్భవమ్)
   45. శునకమ్
   46. సభా (గురుమధ్యా,శఙ్ఖద్యుతి)
   47. సరి
   48. సావటు
   49. సాహూతి
   50. సిన్ధురయా
   51. సుదాయి
   52. సోపధి
   53. సోమశ్రుతి
   54. సౌరభి
   55. స్థాలీ
   56. హాటకశాలి

   ఉష్ణిక్కు (7)

   1. అచటు
   2. అధికారీ
   3. అధీరా
   4. అనాసాది
   5. అను
   6. అమతిః
   7. అమ్మేథీ
   8. అలాలాపి
   9. అహతిః
   10. అహరి
   11. అహింసా
   12. ఇభభ్రాన్తా
   13. ఉన్దరి
   14. ఉపోదరి
   15. ఉపోహా
   16. ఉలపా
   17. ఊపికమ్
   18. ఋచా
   19. కంసాసారి
   20. కఠోద్గతా
   21. కరభిత్
   22. కల్పముఖీ
   23. కామోద్ధతా
   24. కార్పికా
   25. కాలమ్బీ
   26. కాహీ
   27. కిణపా
   28. కిర్మీరమ్
   29. కిశలయమ్
   30. కుఠారికా
   31. కురది
   32. కేశవతీ
   33. కోశి
   34. క్రోడాన్తికమ్
   35. ఖరకరా
   36. ఖర్పరి
   37. ఖర్విణీ
   38. గుఞ్జా
   39. గూర్ణికా
   40. గృహిణీ
   41. గోధి
   42. చిరరుచిః
   43. జాసరి
   44. దేవలమ్
   45. దోషా
   46. ధనధరి
   47. నన్దథు
   48. నర్హి
   49. నవసరా
   50. నిమ్నాశయా
   51. నిర్వాధికా
   52. నీహారీ
   53. పద్ధరి
   54. పరభాను
   55. పరభృతమ్
   56. పురటి
   57. పురోహితా
   58. పూర్ణా
   59. పౌరసరి
   60. ప్రతర్ది
   61. ప్రహాణః
   62. ప్రోఞ్ఛితా
   63. బహులయా
   64. భీమార్జనమ్
   65. భూరిమధు
   66. భూరివసు
   67. మణిముఖీ
   68. మయూరీ
   69. మహనీయా
   70. మహోద్ధతా
   71. మహోధికా
   72. మహోన్ముఖీ
   73. మాయావినీ
   74. మీనపదీ
   75. మురజికా
   76. ముశకి
   77. ముహురా
   78. మృష్టపాదా
   79. మేథికా
   80. మౌరలికమ్
   81. మౌలిస్రక్
   82. యమనకమ్
   83. రసధారి
   84. రాజరాజీ
   85. లోలతను
   86. వయస్యః
   87. వరజాపి
   88. వరశశి
   89. వర్కరితా
   90. వర్ద్ధిష్ణు
   91. వహిర్వలి
   92. వాసకి
   93. విరోహి
   94. వీరవటు
   95. వృన్దా
   96. వేధాః
   97. వ్యాహారి
   98. శన్తను
   99. శమ్బూకః
   100. శరగీతిః
   101. శిప్రా
   102. శ్రోణీ
   103. సమ్పాకః
   104. సరలాఙ్ఘ్రి
   105. సామికా
   106. సుమోహితా(పద్యా)
   107. సురి
   108. సైరవీ
   109. సౌరకాన్తా
   110. స్తరధి
   111. స్థూలా
   112. హంసమాలా
   113. హర్షిణీ
   114. హిన్దీరమ్
   115. హీరమ్
   116. హోడపదా
   117. హోలా

   అనుష్టుప్పు (8)

   1. అఖనిః
   2. అతిజని
   3. అనిర్భారః
   4. అనృతనర్మ
   5. అప్రీతా(శాఖోటకి)
   6. అమనా
   7. అమరన్ది
   8. అమానికా
   9. అరాలి
   10. అరి
   11. ఆకతను
   12. ఆఖ్ర్టమ్
   13. ఇన్ద్రఫలా
   14. ఈడా
   15. ఉపలినీ
   16. కరఞ్జి
   17. కరాలీ
   18. కలిలా
   19. కిష్కు
   20. కురరికా
   21. కురుచరీ
   22. కులచారి
   23. కులాధారీ
   24. కుశకమ్
   25. కృతయుః
   26. కృష్ణగతికా
   27. కౌచమారః
   28. క్షరమ్
   29. గజగతిః
   30. గోపావేదీ
   31. చతురీహా
   32. చయనమ్
   33. తుఙ్గా
   34. దిగీశః
   35. నఖపదా
   36. నాగారి
   37. నిరుదమ్
   38. పఞ్చశిఖా
   39. పఞ్జరి
   40. పరిధారా
   41. పాకలి
   42. పాఞ్చాలాఙ్ఘ్రిః
   43. పారాన్తచారీ
   44. ప్రతిసీరా
   45. భార్ఙ్గీ
   46. భాషా
   47. భూమధారీ
   48. మనోలా
   49. మన్థరి
   50. మరు
   51. మాణ్డవకమ్
   52. మౌలిమాలికా
   53. యశస్కరీ
   54. యుగధారి
   55. రుద్రాలీ
   56. లక్ష్మీ
   57. వలీకేన్దు
   58. వసన (కమల,మహి,లసదసు)
   59. వాతులి
   60. వాత్యా
   61. వాన్తభారః
   62. విద్యా
   63. విరాజికరా
   64. విహావా
   65. వృతుముఖీ
   66. వృన్తమ్
   67. వేశి
   68. శల్లకప్లుతమ్
   69. శిఖిలిఖితా
   70. సన్ధ్యా
   71. సమానికా
   72. సరఘా
   73. సారావనదా
   74. సిన్ధుక్
   75. సృతమధు
   76. హఠినీ
   77. హరిత్
   78. హరిపదమ్
   79. హేమరూపమ్

   బృహతి (9)

   1. అనవీరా
   2. అయనపతాకా
   3. అర్ధకలా
   4. అర్ధక్షామా
   5. అవనిజా
   6. ఆకేకరమ్
   7. ఉదరశ్రి
   8. కఠినాస్థి
   9. కలహమ్
   10. కాంసీకమ్
   11. కామా
   12. కీటమాలా
   13. కుహూ
   14. ఖేలాఢ్యమ్
   15. చులకమ్
   16. తోమరమ్
   17. దధి
   18. ధృతహాలా
   19. ధౌనికమ్
   20. నిభాలితా
   21. నిర్విన్ధ్యా
   22. నిషధమ్
   23. ప్రవహ్లికా
   24. ప్రియతిలకా
   25. బిమ్బమ్
   26. భుజఙ్గసఙ్గతా
   27. భౌరికమ్
   28. మణిమధ్యమ్
   29. మదనకమ్
   30. మధుమల్లీ
   31. మసృణమ్
   32. మాయాసారీ
   33. ముఖలా
   34. మేఘాలోకః
   35. రఞ్జకమ్
   36. రమ్భా
   37. రవోన్ముఖీ
   38. రూపామాలీ
   39. లీలా
   40. వన్దారుః
   41. వల్గా
   42. వారిధియానమ్
   43. వికచవతీ
   44. విశల్యమ్
   45. వీరా
   46. వైసారుః
   47. శమ్బరధారీ
   48. శరలీఢా
   49. శశికరీ
   50. సమ్బుద్ధిః
   51. సహేలికా
   52. సుగన్ధిః
   53. స్ఫుటఘటితా
   54. హలోద్గతా

   పంక్తి (10)

   1. అక్షరావలీ
   2. అచలపఙ్క్తిః
   3. అనుచాయితా
   4. అమృతగతిః
   5. అసితధారా
   6. అహిలా
   7. ఇన్ద్రః
   8. ఉదితమ్
   9. ఉన్నాలమ్
   10. ఉపధాయ్యా
   11. ఉపసంకులా
   12. ఋతమ్
   13. కర్ణపాలికా
   14. కలాపాన్తరితా
   15. కాణ్డముఖీ
   16. కామచారి
   17. కామనిభా
   18. కీలాలమ్
   19. కూలమ్
   20. కృకపాది
   21. కృతకవలి
   22. కృతమణితా
   23. కేరమ్
   24. ఖేటకమ్
   25. ఖౌరలి
   26. గణదేహా
   27. గహనా
   28. చారుచారణమ్
   29. చితిభృతమ్
   30. ఛలితకమ్
   31. జరా
   32. తనిమా
   33. ద్వారవహా
   34. ధమనికా
   35. ధూమ్రాలీ
   36. నమేరుః
   37. నరగా
   38. నిర్మేధా
   39. నీరనిధిః
   40. నీరాఞ్జలిః
   41. నీరోహా
   42. నేమధారి
   43. పణవః
   44. పద్మావర్త్తః
   45. పరిచారవతీ
   46. ప్రవాదపదా
   47. ప్రసరా
   48. ఫలధరమ్
   49. ఫలినీ
   50. బలధారీ
   51. బోధాతురా
   52. భిన్నపదమ్
   53. మకరముఖీ
   54. మధ్యాధారా
   55. మహిమావసాయి
   56. రసభూమ
   57. లులితమ్
   58. వంశారోపీ
   59. వడిశభేదినీ
   60. వనితావినోది
   61. వర్మితా
   62. వర్హాతురా
   63. వారవతీ
   64. విరలమ్
   65. విరేకి
   66. విశదచ్ఛాయః
   67. విశాలప్రభమ్
   68. విశాలాన్తికమ్
   69. విస్రంసి
   70. వీరాన్తా
   71. శరత్
   72. శేఫాలీ
   73. సంహతికా
   74. సరసముఖీ
   75. సరావికా
   76. సహజా
   77. సుఖేలా
   78. సురయానవతీ
   79. సురాక్షీ
   80. సుషమా
   81. హీరలమ్బి
   82. హేమహాసః

   త్రిష్టుప్పు (11)

   1. అగరిమ్
   2. అన్తర్వనితా
   3. అపయోధా
   4. అమన్దపాదః
   5. అమాలీనమ్
   6. అమోఘమాలికా
   7. అర్థశిఖా
   8. ఆరాధినీ
   9. ఆశాపాదః
   10. ఈహామృగీ
   11. ఉదితదినేశః
   12. ఉదితవిజోహా
   13. ఉద్ధతికరీ
   14. ఉపచిత్రమ్
   15. ఉపదారికా
   16. ఉపహితచణ్డీ
   17. కడారమ్
   18. కనకకామినీ
   19. కనకమఞ్జరీ
   20. కన్దవినోదః
   21. కలస్వనవంశః
   22. కలితకమలవిలాసః
   23. కాముకలేఖా
   24. కాలవర్మ
   25. కుశలకలావతికా
   26. కూలచారిణీ
   27. కేలిచరమ్
   28. క్రోశితకుశలా
   29. ఖటకా
   30. గమ్భారి
   31. గల్లకమ్
   32. గహ్వరమ్
   33. జవనశాలినీ
   34. జాలపాదః
   35. జిహ్మాశయా
   36. దమనకమ్
   37. దామఘటితా
   38. దారికా
   39. దారుదేహా
   40. నాభసమ్
   41. నిరవధిగతిః
   42. నీలా
   43. పఞ్చశాఖీ
   44. పటుపట్టికా
   45. పరిమలలలితమ్
   46. పిచులమ్
   47. ప్రతారితా
   48. ప్రపాతావతారమ్
   49. ప్రఫుల్లకదలీ
   50. ప్రసృమరకరా
   51. భారతీ
   52. భుజగహారిణీ
   53. భుజఙ్గీ
   54. భుజలతా
   55. భూరిఘటకమ్
   56. మదనమాలా
   57. మదనయా
   58. మాత్రా
   59. మాలవికా
   60. మేఘధ్వనిపూరః
   61. రోధకమ్
   62. లక్షణలీలా
   63. లలితాగమనమ్
   64. లలితాలబాలమ్
   65. వర్ణబలాకా
   66. వల్లవీవిలాసః
   67. వాతోర్మీ
   68. వారయాత్రికమ్
   69. వార్త్తాహారీ
   70. వికసితపద్మావలీ
   71. విమలా
   72. విలమ్బితమధ్యా
   73. విలులితమఞ్జరీ
   74. విశ్వవిరాట్(సాయం)
   75. విష్టమ్భః
   76. విహారిణీ
   77. వీవధః
   78. శల్కశకలమ్
   79. శేషాపీడమ్
   80. శ్రమితశిఖణ్డీ
   81. శ్రితకమలా
   82. శ్రుతకీర్త్తిః
   83. సంశ్రయశ్రీః
   84. సంసృతశోభాసారః
   85. సమిత్
   86. సమ్మదమాలికా
   87. సరోజవనికా
   88. సాన్ద్రపదమ్
   89. సామపదా
   90. సీధుః
   91. సువృత్తిః
   92. సైనికమ్
   93. సౌభగకలా
   94. సౌరభవర్ద్ధినీ
   95. హరికాన్తా

   జగతి (12)

   1. అతివాసితా
   2. అనీచకమ్
   3. అన్తర్వికాసవాసకః
   4. అరిలా
   5. అర్జితఫలికా
   6. అర్దితపాదమ్
   7. అర్పితమదనా
   8. అవిరలరతికా
   9. అసుధారా
   10. ఆధిదైవీ
   11. ఉదయనముఖీ
   12. ఉదర్కరచితా
   13. ఉపధానమ్
   14. ఉపలేఖా
   15. కరమాలా
   16. కలవల్లివిహఙ్గః
   17. కాసారక్రాన్తా
   18. కింశుకాస్తరణమ్
   19. కుమారగతిః
   20. కుముదినీవికాశః
   21. కుమ్భోధ్నీ
   22. కురఙ్గావతారః
   23. కృతకతికా
   24. గలితనాలా
   25. ఛలితకపదమ్
   26. జ్వలితా
   27. తరలనయనమ్
   28. దోర్లీలా
   29. ద్రుతపదమ్
   30. ధవలకరీ
   31. ధృష్టపదమ్
   32. నగమహితా
   33. నిమగ్నకీలా
   34. నీరాన్తికమ్
   35. నీలగిరికా
   36. పథికాన్తా
   37. పరితోషా
   38. పరిపుఙ్ఖితా
   39. పరిమితవిజయా
   40. పరిలేఖః
   41. పికాలికా
   42. ప్రసృమరమరాలికా
   43. బధిరా
   44. బలోర్జితా
   45. భసలవినోదితా
   46. భాసితభరణమ్
   47. భాసితసరణిః
   48. భుజఙ్గజుషీ
   49. మత్తాలీ
   50. మలయసురభిః
   51. మిథునమాలీ
   52. మిహిరా
   53. ముకులితకలికావలీ
   54. మోదకమ్
   55. మౌక్తికదామ
   56. రసికపరిచితా
   57. రాధికా
   58. రూపావలిః
   59. లలనా
   60. లలామలలితాధరా
   61. లలితమ్
   62. లీఢాలర్కః
   63. లీలారత్నమ్
   64. లుమ్బాక్షీ
   65. వనితాభరణమ్
   66. వనితావిలోకః
   67. వరత్రా
   68. వలభీ
   69. వసనవిశాలా
   70. వసన్తహాసః
   71. వాసరమణికా
   72. వికత్థనమ్
   73. వికలవకులవల్లీ
   74. విజయపరిచయా
   75. విద్యాధారః
   76. విద్రుమదోలా
   77. విధారితా
   78. విపులపాలికా
   79. విప్లుతశిఖా
   80. వియోగవతీ
   81. విరతప్రభా
   82. విరతిమహతీ
   83. విరలా
   84. విరలోద్ధతా
   85. వివరవిలసితమ్
   86. విశాలామ్భోజాలీ
   87. విశిఖలతా
   88. విషమవ్యాలీ
   89. వీణాదణ్డమ్
   90. వీరణమాలా
   91. వ్యాయోగవతీ
   92. శమ్పా
   93. శరమేయా
   94. శుద్ధాన్తమ్
   95. సఙ్గమవతీ
   96. సమయప్రహితా
   97. సమ్మదవదనా
   98. సరోజావాలీ
   99. సాక్షీ
   100. సారఙ్గః
   101. సిక్తమణిమాలా
   102. సుఖశైలమ్
   103. సుతలమ్
   104. సుభద్రావతరణిః
   105. సువనమాలికా
   106. సువిహితా
   107. స్వరవర్షిణీ

   అతిజగతి (13)

   1. అట్టాసినీ
   2. అడమరుః
   3. అనిలోద్ధతముఖీ
   4. అభీరుకా
   5. అభ్రభ్రమశీలా
   6. అమితనగానికా
   7. అమ్బుదావలీ
   8. ఉదాత్తహాసః
   9. ఉపగతశిఖా
   10. ఉపచితరతికా
   11. ఉపసరసీ
   12. ఉల్కాభాసః
   13. కఠినీ
   14. కనకకేతకీ
   15. కనకితా
   16. కన్దః
   17. కరపల్లవోద్గతా
   18. కలనాయికా
   19. కలాధామమ్
   20. కలాపతిప్రభా(మనోహర)
   21. కిరాతః
   22. కీరలేఖా
   23. కుబేరకటికా
   24. కోమలకల్పకలికా
   25. గరుదవారితా
   26. గుణసారికా
   27. జగత్సమానికా
   28. తారకమ్
   29. దర్పమాలా
   30. ద్రుతలమ్బినీ
   31. నరావలిః
   32. పఙ్కజధారిణీ
   33. పఙ్కవతీ
   34. పఙ్కావలిః
   35. పరగతిః
   36. పరివృఢమ్
   37. పారావతః
   38. మఞ్జుమాలతీ
   39. మర్మస్ఫురమ్
   40. మాణవికావికాషః
   41. లీలాలోలః
   42. లోధ్రశిఖా
   43. వరివశితా
   44. వామవదనా
   45. వాసవిలాసవతీ
   46. విదలా
   47. విధురవితానమ్
   48. వినతాక్షీ
   49. విపన్నకదనమ్
   50. విభా
   51. విరోధినీ
   52. వృద్ధవామా
   53. శలభలోలా
   54. శ్రద్ధరాన్తా
   55. సవ్యాలీ
   56. సారసనావలిః
   57. సార్ద్ధపదా
   58. సుకర్ణపూరమ్
   59. సుఖకారికా
   60. స్విన్నశరీరమ్
   61. హరవనితా

   శక్వరి (14)

   1. అకహరి
   2. అఞ్చలవతీ
   3. అనన్తదామా
   4. అనిన్దగుర్విన్దుః
   5. అర్కశేషా
   6. అలకాలికా
   7. ఉన్నర్మ
   8. ఉపకారికా
   9. కర్ణిశరః
   10. కలహేతికా
   11. కలాధరః
   12. కల్పకాన్తా
   13. కల్పమీలితా
   14. కాకిణికా
   15. కామలా
   16. కామశాలా
   17. కారవిణీ
   18. కాలధ్వానమ్
   19. కుడఙ్గికా
   20. కుసుమ్భినీ
   21. కూర్చలలితమ్
   22. కృతమాలమ్
   23. క్రీడాయతనమ్
   24. గగనగతికా
   25. గగనోద్గతా
   26. చక్రమ్
   27. చూడాపీడమ్
   28. చేలాఞ్చలమ్
   29. జలదరసితా
   30. జాహముఖీ
   31. దృప్తదేహా
   32. ధీరధ్వానమ్
   33. నాన్దీముఖీ
   34. నాసాభరణమ్
   35. నిర్ముక్తమాలా
   36. నిర్యత్పారావారః
   37. పథ్యా
   38. పరిణాహీ
   39. పరీవాహః
   40. పారావారః
   41. పుష్పశకటికా
   42. ప్రతిభాదర్శనమ్
   43. ప్రపన్నపానీయమ్
   44. ప్రపాతః
   45. బభ్రులక్ష్మీః
   46. బిమ్బాలక్ష్యమ్
   47. భూరిశిఖా
   48. మదావదాతా
   49. మధుపాలి
   50. మన్మథః
   51. రతిరేఖ
   52. లలితపతాకా
   53. వంశోత్తంసా
   54. వశమూలమ్
   55. వాటికావికాశః
   56. వితానితా
   57. వినన్దినీ
   58. విన్ధ్యారూఢమ్
   59. విపాకవతీ
   60. విలమ్బనీయా
   61. విశమ్భరి
   62. సఙ్కల్పాసారః
   63. సమ్బోధా
   64. సరమాసరణిః
   65. సుధాధరా
   66. హేతిః
   67. హేమమిహికా

   అతిశక్వరి (15)

   1. ఆనద్ధమ్
   2. ఊహినీ
   3. ఏలా
   4. కర్ణలతా
   5. కుమారలీలా
   6. క్రీడితకటకా
   7. చమరీచరమ్
   8. చార్వటకమ్
   9. చిత్రా
   10. జననిధివేలా
   11. దీపకమ్
   12. ధోరితమ్
   13. నిశిపాలమ్
   14. పరిమలమ్
   15. ప్లవఙ్గమః
   16. బహులాభ్రమ్
   17. మణిహంసః
   18. మదనమాలికా
   19. మయూవదనా
   20. మితసక్థి
   21. లాస్యకారీ
   22. లీలాచన్ద్రమ్
   23. లీలాలేఖః
   24. వజ్రాలీ
   25. వాణీభూషా
   26. విపినతిలకమ్
   27. విశకలితా
   28. శఙ్కావలీ
   29. శరకల్పా
   30. శరహతిః
   31. శాన్తసురభిః
   32. శీర్శవిరహితా
   33. సారిణీ
   34. సింహపుచ్ఛమ్
   35. స్ఫోటకృఈడమ్

   అష్టి (16)

   1. అచలధృతిః
   2. అనిలోహా
   3. అభిధాత్రీ
   4. ఆరభటీ
   5. కమలపరమ్
   6. కలధౌతపదమ్
   7. కలహకరమ్
   8. కల్పధారి
   9. కల్పాహారీ
   10. కుల్యావర్త్తమ్
   11. గరుడరుతమ్
   12. చకితా
   13. చన్ద్రాపీడమ్
   14. తరవారికా
   15. త్రోటకమ్
   16. దన్తాలికా
   17. నరశిఖీ
   18. పరిఖాయతనమ్
   19. ప్రతీపవల్లీ
   20. భీమావర్త్తః
   21. భోగావలిః
   22. మదనలలితా
   23. మాలావలయమ్
   24. మాల్యోపస్థమ్
   25. వక్రావలోకః
   26. వలివదనమ్
   27. సారవరోహా
   28. సూతశిఖా

   అత్యష్టి (17)

   1. అచలనయనమ్
   2. అతిశాయినీ
   3. కర్ణస్ఫోటమ్
   4. కాన్తారమ్
   5. కామరూపమ్
   6. కాలసారోద్ధతః
   7. కాసారమ్
   8. క్రూరాశనమ్
   9. తితిక్షా
   10. ప్రతీహారః
   11. ఫల్గుః
   12. బాలవిక్రీడితమ్
   13. భారాక్రాన్తా
   14. మానాక్రాన్తా
   15. మాలాధరః
   16. వంశలః
   17. వల్వజమ్
   18. వాహాన్తరితమ్
   19. విధురవిరహితా
   20. విరుదరుతమ్
   21. వీరవిశ్రామః
   22. శాయినీ
   23. శుకవనితా
   24. సలేఖా
   25. హారిణీ

   ధృతి (18)

   1. అర్ధాన్తరాలాపి
   2. అశ్వగతిః
   3. క్రీడచన్ద్రమ్
   4. క్రోడక్రీడమ్
   5. చన్ద్రలేఖా
   6. తుములకమ్
   7. దణ్డీ
   8. నన్దనమ్
   9. నీలశార్దూలమ్
   10. పతఙ్గపాదః
   11. పరామోదః
   12. పరిపోషకమ్
   13. పర్విణీ
   14. పార్థివమ్
   15. మఞ్జీరా
   16. వసుపదమఞ్జరీ
   17. విలులితవనమాలా
   18. శార్దూలలలితమ్
   19. షట్పదేరితమ్
   20. సత్కేతుః
   21. సిన్ధుసౌవీరమ్
   22. హరిణప్లుతమ్
   23. హీరకహారధరమ్

   అతిధృతి (19)

   1. కలాపదీపకమ్
   2. కల్పలతాపతాకినీ
   3. కిరణకీర్త్తిః
   4. గ్రావాస్తరణమ్
   5. ఛాయా
   6. ఝిల్లీలీలా
   7. టఙ్కణమ్
   8. ధవలమ్
   9. నిర్గలితమేఖలా
   10. ప్రపఞ్చచామరమ్
   11. ఫుల్లదామ
   12. మారాభిసరణమ్
   13. లోలలోలమ్బలీలమ్
   14. విధునిధువనమ్
   15. శిలీముఖోజ్జృమ్భితమ్
   16. సురసా

   కృతి (20)

   1. అవన్ధ్యోపచారః
   2. ఈదృషమ్
   3. గీతికా
   4. భారావతారః
   5. భూరిశోభా
   6. భేకాలోకః
   7. వాణీవాణః
   8. విష్వగ్వితానమ్
   9. వీరవిమానమ్
   10. శోభా
   11. సంలక్ష్యలీలా
   12. సువదనా
   13. సౌరభశోభాసారః

   ప్రకృతి (21)

   1. అశోకలోకః
   2. కనకమాలికా
   3. కమలశిఖా
   4. కలమతల్లికా
   5. తడిదమ్బరమ్
   6. తల్పకతల్లజమ్
   7. దూరావలోకః
   8. ప్రతిమా
   9. మన్దాక్షమన్దరమ్
   10. లలితలలామ
   11. విద్యదాలీ
   12. శరకాణ్డప్రకాణ్డమ్

   ఆకృతి (22)

   1. అయమానమ్
   2. అర్భకమాలా
   3. కఙ్కణక్వాణః
   4. కఙ్కణక్వాణవాణీ
   5. ద్రుతముఖమ్
   6. నిష్కలకణ్ఠీ
   7. భద్రకమ్
   8. భస్త్రానిస్తరణమ్
   9. భీమాభోగః
   10. భుజఙ్గోద్ధతమ్
   11. భోగావలీ
   12. వనవాసినీ
   13. వాసకలీలా
   14. వీరనీరాజనా
   15. స్వర్ణాభరణమ్

   వికృతి (23)

   1. అమరచమరీ
   2. ఇన్ద్రవిమానమ్
   3. గోత్రగరీయః
   4. చకోరః
   5. పరిధానీయమ్
   6. పారావారాన్తస్థమ్
   7. పులకాఞ్చితమ్
   8. మత్తగజేన్ద్రః
   9. మన్థరాయనమ్
   10. మానవతీ
   11. రామాబద్ధమ్
   12. విపులాయితమ్
   13. విలమ్బలలితమ్
   14. విలాసవాసః
   15. సంభృతశరధిః

   సంకృతి (24)

   1. అతులపులకమ్
   2. అధీరకరీరమ్
   3. అనామయమ్
   4. అర్దితమ్
   5. ఉత్కటపట్టికా
   6. గఙ్గోదకమ్
   7. ధౌరేయమ్
   8. పార్షతసరణమ్
   9. భాసమానబిమ్బమ్
   10. భుజఙ్గః
   11. వంశలోన్నతా
   12. విగాహితగేహమ్
   13. వేల్లితవేలమ్
   14. శమ్బరమ్
   15. సమాహితమ్

   అభికృతి (25)

   1. అభ్రబ్రమణమ్
   2. కుముదమాలా
   3. క్రోశపదా
   4. చిత్తచిన్తామణిః
   5. నీపవనీయకమ్
   6. భావినీవిలసితమ్
   7. మల్లపల్లీప్రకాశమ్
   8. ముదిరమ్
   9. రసికరసాలా
   10. విరహవిరహస్యమ్
   11. విశేషకబలితమ్
   12. వ్యాకోశకోశలమ్
   13. శరభూరిణీ
   14. శివికా
   15. సౌదామనదామ
   16. హ్రీణహైయఙ్గవీనమ్

   ఉత్కృతి (26)

   1. అశోకానోకహమ్
   2. ఆభాసమానమ్
   3. ఉజ్ఝితకదనమ్
   4. కర్ణాటకమ్
   5. కాకలీకలకోకిలః
   6. కుమ్భకమ్
   7. కుహకకుహరమ్
   8. చారుగతిః
   9. జీమూతధ్వానమ్
   10. తనుకిలకిఞ్చితమ్
   11. ప్రియజీవితమ్
   12. భసలశలాకా
   13. వశంవదః
   14. వికుణ్ఠకణ్ఠః
   15. వినయవిలాసః
   16. వినిద్రసిన్ధురః
   17. విరామవాటికా
   18. విశ్వవిశ్వాసః
   19. విషాణాశ్రితమ్
   20. వీరవిక్రాన్తః
   21. శకున్తకున్తలః
   22. శృఖలవలయితమ్
   23. సూరసూచకః

   ఇతర

   1. అకుసుమచరమ్
   2. అకోషకృష్టా
   3. అఞ్చితాగ్రా
   4. అతిప్రతివినీతా
   5. అతిసురహితా
   6. అతైలమ్
   7. అనఙ్గపదమ్
   8. అనాలేపనమ్
   9. అనాసవవాసితా
   10. అనిరయా
   11. అనూపకమ్
   12. అపరప్రీణితా
   13. అపరవక్త్రమ్
   14. అప్రమాథినీ
   15. అమరావతీ
   16. అమరావతీ
   17. అయవతీ
   18. అరున్తుదః
   19. అర్ధరుతమ్
   20. అర్భకపఙ్క్తిః
   21. అలిపదమ్
   22. అల్పరుతమ్
   23. అవరోధవనితా
   24. అవరోధవనితా
   25. అవహిత్రా
   26. అవాచీకృతవదనా
   27. అసుధా
   28. అసురాఢ్యా
   29. అహీనతాలీ
   30. ఆఖ్యానకీ
   31. ఆర్ద్రా
   32. ఆలేపనమ్
   33. ఆలోలఘటికా
   34. ఆసవవాసితా
   35. ఇన్దుమా
   36. ఈహా
   37. ఉద్గతా
   38. ఉపచిత్రా
   39. ఉపమేయా
   40. ఉపసరసీకమ్
   41. ఉపస్థితప్రచుపితమ్
   42. ఉపాఢ్యమ్
   43. ఉపాఢ్యమ్
   44. ఉపోద్గతా
   45. ఉపోద్గతా
   46. ఉలపోహా
   47. ఋద్ధిః
   48. ఔపగవమ్
   49. ఔపగవీతమ్
   50. కమలాకరా
   51. కరధా
   52. కరభోద్ధతా
   53. కరీరితా
   54. కర్ణినీ
   55. కలనా
   56. కలనావతీ
   57. కాన్తా
   58. కామాక్షీ
   59. కింశుకావలీ
   60. కిన్నటకః
   61. కిలికితా
   62. కిలికితా
   63. కీర్తిః
   64. కుమారీ
   65. కేతుః
   66. కేతుమతీ
   67. కోరకితా
   68. ఘటికా
   69. చమూరుః
   70. చమూరుభీరుః
   71. జాయా
   72. జారిణీ
   73. ద్రుతమధ్యా
   74. ధీరావర్త్తః
   75. ధీరావర్త్తః
   76. నటకః
   77. నవనీలతా
   78. నిర్మధువారి
   79. పద్మావతీ
   80. పద్మావతీ
   81. పరప్రీణితా
   82. పరవక్త్రమ్
   83. పాటలికా
   84. పాతశీలా
   85. పుష్టిదా
   86. పుష్పితాగ్రా
   87. ప్రతివినీతా
   88. ప్రభాసితా
   89. ప్రభాసితా
   90. ప్రమాథినీ
   91. ప్రమాలికా
   92. ప్రమోదపదమ్
   93. ప్రమోదపరిణీతా
   94. ప్రేమా
   95. బద్ధా
   96. బాలా
   97. బుద్ధిః
   98. బృహచ్ఛరావతీ
   99. భద్రవిరాట్
   100. భద్రా
   101. భుజఙ్గభృతా
   102. మదాక్రాన్తా
   103. మధువారి
   104. మనహాసా
   105. మాయా
   106. మార్దఙ్గీ
   107. మార్దఙ్గీ
   108. మాలా
   109. మృదుమాలతీ
   110. యుద్ధవిరాట్
   111. రతాఖ్యానకీ
   112. రమణా
   113. రామా
   114. రుచిముఖీ
   115. లలితమ్
   116. లాస్యలీలా
   117. లాస్యలీలాలయః
   118. లుప్తా
   119. వరాసికా
   120. వర్గవతీ
   121. వర్ద్ధమానమ్
   122. వసన్తమాలికా
   123. వాణీ
   124. వాసన్తికా
   125. వాసవవన్దితా
   126. వాసవవాసినీ
   127. వాసినీ
   128. విపరీతాఖ్యానకీ
   129. విమానినీ
   130. విమానినీ
   131. విముఖీ
   132. వియద్వాణీ
   133. వియద్వాణీ
   134. విలాసవాపీ
   135. విశ్వప్రమా
   136. వేగవతీ
   137. వైధాత్రీ
   138. వైయాలీ
   139. వైసారీ
   140. శఙ్ఖచూడా
   141. శరావతీ
   142. శాలభఞ్జికా
   143. శాలా
   144. శిశిరశిఖా
   145. శిశిరా
   146. శిశుముఖీ
   147. శీలాతురా
   148. శుకావలీ
   149. సంపాతశీలా
   150. సమయవతీ
   151. సముద్రకాన్తా
   152. సమ్మదాక్రాన్తా
   153. సరసీకమ్
   154. సాచీకృతవదనా
   155. సారికా
   156. సుధా
   157. సున్దరీ
   158. సున్దరీ
   159. సురహితా
   160. సురాఢ్యా
   161. సౌరభకమ్
   162. సౌరభేయీ
   163. హంసీ
   164. హరిణీప్లుతా
   165. హరిణీప్లుతా
   166. హరిలుప్తా
   167. హీనతాలీ

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.