శార్దూలవిక్రీడితము పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. అతిధృతి ఛందమునకు చెందిన 149337 వ వృత్తము.
 3. 19 అక్షరములు ఉండును.
 4. 30 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U U U - I I U - I U I - I I U - U U I - U U I - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 13 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు మ , స , జ , స , త , త , గ గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర
   క్షైకారంభకు భక్త పాలనకళాసంరంభకున్ దానవో
   ద్రేకస్తంభకుఁ గేళిలోలవిలసద్దృగ్జాలసంభూత నా
   నాకంజాతభవాండ కుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్.
  2. పుట్టం బుట్ట, శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపాత్రంబునన్
   నెట్టం గల్గను గాళిఁ గొల్వను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ
   దెట్టే వెంటఁ జరింతుఁ దత్సరణి నా కీవమ్మ యో! యమ్మ మేల్
   పట్టున్ నాకగుమమ్మ నమ్మితిఁ జుమీ బ్రాహ్మీ! దయాంభోనిధీ!
  3. సూతా! యే యుగవేళ నేమిటికి నెచ్చోటన్ మునిశ్రేష్ఠు నే
   శ్రోతల్ గోరిరి? యేమి హేతువునకై, శోధించి లోకైక వి
   ఖ్యాతిన్ వ్యాసుడుఁ మున్ను భాగవతముం గల్పించెఁ? దత్పుత్త్రుఁడే
   ప్రీతిన్ రాజునకీ పురాణకథఁ జెప్పెం? జెప్పవే యంతయున్.
  4. తాటంకాచలనంబుతో,భుజనటద్దమ్మిల్ల బండంబుతో
   శాటీముక్త కుచంబుతో, సదృఢచంచత్కాంచితో, శీర్ణలా
   లాటాలేపముతో, మనోహరకరాలగ్నోత్తరీయంబుతో
   గోటీందుప్రభతో, సురోజభర సంకోచద్విలగ్నంబుతోన్
  5. ఊహ గలంగి జీవనపుటోలమునం బడి పోరుచున్ మహా
   మోహలతా నిహద్దపదమున్ విడిపించుకొనంగ లేక సం
   దేహముబోదు దేహి క్రియ దీనదశన్ గజ ముండె భీషణ
   గ్రాహదురంత దంత పరిఘట్టిత పాద ఖురాగ్ర శల్యమైన్
  6. లా వొక్కింతయు లేదు; ధైర్యము విలోలంబయ్యె; బ్రాణంబులున్
   ఠావుల్ దప్పెను; మూర్ఛ వచ్ఛెఁ; దనువున్ డస్సెన్; శ్రమంబయ్యెడిన్;
   నీవే తప్ప నితఃపరం బెఱుఁగ; మన్నింపంద గున్ దీనునిన్;
   రావే! యీశ్వర! కావవే వరద! సంరక్షింపు భద్రాత్మకా!
  7. పద్మప్రోద్భవసన్నిభుల్‌ మసజసప్రవ్యక్త తాగంబులన్‌
   బద్మాప్తాంచితవిశ్రమంబుగ సముత్పాదింతు రుద్యన్మతిన్‌
   బద్మాక్షాయ నిజాంఘ్రిసంశ్రిత మహాపద్మాయ యోగీంద్ర హృ
   త్పద్మస్థాయ నమోస్తుతే యనుచు నీశార్దూలవిక్రీడితన్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.