పద్మనాభము పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. వికృతి ఛందమునకు చెందిన 1198373 వ వృత్తము.
 3. 23 అక్షరములు ఉండును.
 4. 39 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U U I - U U I - U U I - U U I - U U I - U U I - U U I - U U
  • పంచమాత్రా శ్రేణి: U U I - U U I - U U I - U U I - U U I - U U I - U U I - U U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 13 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు త , త , త , త , త , త , త , గా(గగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. మున్నెవ్వరున్‌ లేని కాలంబునన్‌ సృష్టి మూలంబుగాఁ బద్మగర్భుసృజించెన్‌
   మున్నీటిలోఁ బాఁపతల్పంబు పై వెన్ను మోపెం ద్రిలోకంబులుం గుక్షి నుండన్‌
   ఎన్నంగ నీతం డనాద్యంతుఁ డంచున్‌ నిరీక్షింతు రెవ్వారి వాఁడెల్లనాఁడున్‌
   నన్నేలు నా నర్కవిశ్రాంతమై పద్మనాభం బగున్‌ సప్తతంబుల్గగంబున్‌.
  2. శ్రీరంగనాధప్రధన్ బద్మనాభుండు సృష్టిస్థి తిందానెయై,స్రష్టకొల్వన్
   క్షీరాబ్ధి కన్యాప్రసేవాసుఖానందసిధ్ధింగనన్ శేషతల్పంబుపై
   నారూఢయోగప్రశాంతిన్ సువిశ్రాంతినాత్మాంతసంసృష్టిరక్షించుచున్ భ
   క్తారాధ్యదైవంబుగావైభవోపేతుఁడై వెల్గుధాత్రిన్ స్వలీలావిభూతిన్

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.