పంచచామరము పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే నారాచ , మహోత్సవ అనే ఇతర నామములు కూడా కలవు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. అష్టి ఛందమునకు చెందిన 21846 వ వృత్తము.
 4. 16 అక్షరములు ఉండును.
 5. 24 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: I U I - U I U - I U I - U I U - I U I - U
  • త్రిమాత్రా శ్రేణి: I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: I U I U - I U I U - I U I U - I U I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (4-5) : I U I - U I U - I U I - U I U - I U I - U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 10 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు జ , ర , జ , ర , జ , గ గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. ఇ టా చతుర్ముఖుం డరాగఁ నిష్ట శిష్టపాళితోఁ
   దటాలునన్మునిప్రభుండు తద్ద భక్తియుక్తిమై
   నిటాలమందుఁ గేలుదోయి నిల్చి మ్రొక్కి నిల్చితా
   ని టేటికో ననుం గనంగ నేగుదెంచె ధాతయున్
  2. త్వరాస దృగ్విధీయమాన దానతోయ శోషితాం
   బురాశి వర్ధనాతి కృత్ప్రభూత కీర్తి మండల
   స్ఫురత్సుధా మయూఖ వైరి భూమి భృచ్చిరోల్లస
   త్కిరీట రత్న రాజితకాంతి దీపితాంఘ్రి పంకజా
  3. జరేఫలున్‌ జరేఫలున్‌ జసంయుతంబులై తగన్‌
   గురూపరిస్థితిం బొసంగి గుంఫనం బెలర్పఁగా
   విరించిసంఖ్య నందమైన విశ్రమంబులం దగున్‌
   బ్రరూఢమైనఁ బద్మనాభ పంచచామరం బగున్‌.
  4. మరుత్ర్పరోహలోలతల్ప మధ్యసంస్థలాశ్రయా
   ధరారమాకరోపలాలితప్రసారితాంఘ్రికా
   మరుద్వృధాకధానుబంధమంథరోత్సవానక
   స్ఫురద్విరావనర్తితోప భూవనీశిఖావళా

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.