నర్కుటము పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే కోకిలకాక , నర్దటకమ్ అనే ఇతర నామములు కూడా కలవు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. అత్యష్టి ఛందమునకు చెందిన 56240 వ వృత్తము.
 4. 17 అక్షరములు ఉండును.
 5. 22 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: I I I - I U I - U I I - I U I - I U I - I U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: I I I I U - I U I I I - U I I U - I I U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 11 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు న , జ , భ , జ , జ , వ(లగ) గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. కొలిచెద నందగోపసుతు కోమలపాదములన్‌
   దులిచెదఁ బూర్వసంచితపు దోషములన్‌ సుఖినై
   నిలిచెద నన్న నర్కుటము నిర్మలవృత్తమగున్‌
   సలలితమై నజంబుల భజావల దిగ్విరతిన్‌.
  2. ప్రసృతివిలోచనాకుసుమబాణదిశాలలనా
   ఘసృణపటీరలేపకృతికోవిదబాహుతటీ
   విసృమరకీర్తిజాలరణవీక్షితవైరినృప
   త్యసృగతిపంకిలాసిముఖయైందవవంశమణీ!!

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.