నారీప్లుత పద్య లక్షణములు

 1. విషమవృత్తం రకానికి చెందినది
 2. 11 నుండి 11 అక్షరములు ఉండును.
 3. 4 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. ఒకటవ పాదమునందు 7 వ అక్షరము యతి స్థానము
 6. రెండవ పాదమునందు 8 వ అక్షరము యతి స్థానము
 7. మూడవ పాదమునందు 7 వ అక్షరము యతి స్థానము
 8. నాలుగవ పాదమునందు 8 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు మ , త , త , గా(గగ) గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు త , త , జ , గా(గగ) గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు మ , త , త , గా(గగ) గణములుండును.
  4. నాలుగవ పాదమునందు త , త , జ , గా(గగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. క్షీరోదన్వన్మధ్యగేహా మతాగా
   సారంబు నుద్యత్తతజల్గగంబున్‌
   బూరింపంగాఁ బాదముల్‌ రెంట రెంటన్‌
   నారీప్లుతం బయ్యె ననంతమూర్తీ!
  2. దానోదారశ్రీమతా గానియుక్తిం
   గానంగఁదాజస్థ గగప్రసక్తిన్
   మానై' చాళుక్యక్షమాపాలరమ్య
   స్థానంబునారీప్లుత సంజ్ఞమయ్యెన్

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.