మత్తేభవిక్రీడితము పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. కృతి ఛందమునకు చెందిన 298676 వ వృత్తము.
 3. 20 అక్షరములు ఉండును.
 4. 30 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I I U - U I I - U I U - I I I - U U U - I U U - I U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 14 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు స , భ , ర , న , మ , య , వ(లగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. సవరక్షార్థము దండ్రి పంప జని విశ్వామిత్రుడుం దోడరా
   నవలీలం దునుమాడె రాము డదయుండై బాలుడై కుంతల
   చ్ఛవిసంపజ్జితహాటకన్ గపటభాషావిఫురన్నాటకన్
   జవభిన్నార్యమఘోటకన్ కరవిరాజ త్ఖేటకన్ దాటకన్
  2. సిరికిం జెప్పడు; శంఖ చక్ర యుగముంజేదోయి సంధింపడే
   పరివారంబును జీర డభ్రగపతిం బన్నింప డాకర్ణికాం
   తర ధమ్మిల్లము జక్క నొత్తడు వివాదప్రోత్థితశ్రీకుచో
   పరిచేలాంచలమైన వీడడు గజప్రాణావనోత్సాహియై
  3. అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో నా మూల సౌధంబు దా
   పల మందారవనాంతరామృత సరః ప్రాంతేందు కాంతోపలో
   త్పల పర్యంక రమావినోది యగు నాపన్నప్రసన్నుండు వి
   హ్వల నాగేంద్రము "పాహిపాహి" యనఁ గుయ్యాలించి సంరంభియై.
  4. కలఁ డంభోధిఁ, గలండు గాలిఁ, గలఁ డాకాశంబునం, గుంభినిం
   గలఁ, డగ్నిన్ దిశలం బగళ్ళ నిశలన్ ఖద్యోత చంద్రాత్మలం
   గలఁ, డోంకారమునం ద్రిమూర్తులఁ ద్రిలింగవ్యక్తులం దంతటం
   గలఁ, డీశుండు గలండు, తండ్రి! వెదకంగా నేల యీ యా యెడన్.
  5. వాఁడె వధూమణి చూడవే ద్రిదివద్రుమంబు ధరిత్రికిన్‌
   బోఁడిమి దెచ్చిన శూరుఁ డీతనిఁ బోలలే రిల నెవ్వరున్‌
   వీఁ డధికుం డని భీమవిశ్రమవృత్తి భూతిలకం బగున్‌
   వేఁడి నుతింతురు భారసంబుల వెంట జాగము లొందఁగాన్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.