మహాస్రగ్ధర పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. ఆకృతి ఛందమునకు చెందిన 605988 వ వృత్తము.
 3. 22 అక్షరములు ఉండును.
 4. 33 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I I U - U U I - U U I - I I I - I I U - U I U - U I U - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 9,16 వ అక్షరములు యతి స్థానములు
 9. ప్రతి పాదమునందు స , త , త , న , స , ర , ర , గ గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. జయ భూపా! కృష్ణరాయా! జయ సరసగుణా! శత్రుగర్వాపహారీ!
   జయ ప్రాజ్ఞా! ఆంధ్రభోజా! జలజహితరుచా! సాహితీ సార్వభౌమా!
   జయ శ్రీవిష్ణుస్వరూపా! జయ సుకవివరా! సాక్షరానందమూర్తీ!
   జయ దేవేంద్రాభరాజత్ సకల విభవ! ధీసార తేజోనిధానా!
  2. అతిరౌద్రాకారకీలాయతదవదహనోగ్రాగ్ర సేనానిపీడా
   హతు లై నానావిధోపాయనములు గొని సౌహార్దవాంఛన్ జయశ్రీ
   శ్రితబాహుం గానఁగా వచ్చిరి సకలజగత్సేవ్యమానున్ మహేంద్ర
   ప్రతిముం గౌరవ్యవంశప్రభు నఖిలమహీపాలు రాంబాలికేయున్.
  3. కనియెం దాలాంకుఁ డుద్యత్కటచటుల నటత్కాలదండాభశూలున్
   జనరక్తాసిక్తతాలున్ సమధిక సమరోత్సాహలోలుం గఠోరా
   శనితుల్యోదగ్ర దంష్ట్రా జనిత శిఖకణాచ్ఛాదితాశాంతరాళున్
   హననవ్యాపారశీలున్నతి దృఢఘనమస్తాస్థిమాలుం గరాళున్
  4. హరిపై సర్వాత్ముపై నత్యగణితగుణుపై నంతరంగంబు పర్వన్
   సరిమే నుప్పొంగఁ జావుం జయమును సరిగా సంతసంబందుచుం భీ
   కరుఁడై కాలాగ్ని పోలెం గనులుచుఁ గవిసెన్ గర్వదుర్వారుఁడై దు
   ర్భరలీలన్ భూమి గంపింపఁగ దిశల ద్రువన్ భండనోద్దండవృత్తిన్.
  5. అతిశోకక్రోధవేగవ్యథితహృదయుఁడై యశ్వసాదిత్వవీరో
   ద్ధతిఁ బ్రౌఢస్ఫుర్తి సెల్వొందఁగ సబళముఁ దద్గాత్రముం జొప్పెఁ బూఁచె
   న్శృతసోముం డల్లఁ బట్టెన్గురుసుతుఁ డదియున్ స్రుక్క చెన్నారనల్క
   న్ధృతఖడ్గుం డైనఁ జేయున్సిరముఁ దురగమున్వ్రేల్మడిం ద్రుంచి వైచెన్.
  6. శ్రుతసేనుం డప్డు కోపస్ఫురదరుణమరీచుల్ దలిర్పంగఁ జక్షు
   ర్ద్వితయంబుం గెంపునం బొందినచెలువము సందీప్తఘోరంబుగా బె
   ట్టతనిం జంచద్గదన్ వ్రేయఁగ నుఱక తదాస్యచ్ఛిదాస్ఫారకేళీ
   చుతురుండై యక్కుమారున్ జముకడ కనిచెం జండదోర్దర్ప మొప్పన్.
  7. వితతజ్యానాద మాశావితతి నినిచి దోర్వీర్య మేపార బాణ
   ప్రతతిం దన్ముంప వీఁకం బలక జడియుచున్ బల్విడిం జేర్చి చంచ
   ధ్గతిఁ గ్రీడం దంతిహేలాదళనరతమృగేంద్రస్ఫురన్మూర్తి దోఁపన్
   శ్రుతకీర్తిం గిట్టి కంఠత్రుటనవిలసనారూఢి నవ్విప్రుఁ డొప్పెన్.
  8. కొలిచెం బ్రోత్సాహవృత్తిం గుతలగగనముల్‌ గూడ రెండంఘ్రులం దా
   బలిఁ బాతాళంబు చేరం బనిచెఁ గడమకై బాపురే వామనుండ
   స్ఖలితాటోపాఢ్యుఁ డంచుం గరిగిరివిరమాకార మారన్‌ నతానో
   జ్జ్వలసోద్యద్రేఫయుగ్మాశ్రయగురుల మహాస్రగ్ధరం జెప్ప నొప్పున్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.