మేదిని పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే వాణి , వాణినీ అనే ఇతర నామములు కూడా కలవు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. అష్టి ఛందమునకు చెందిన 11184 వ వృత్తము.
 4. 16 అక్షరములు ఉండును.
 5. 22 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: I I I - I U I - U I I - I U I - U I U - U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: I I I I U - I U I I I - U I U I - U U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 11 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు న , జ , భ , జ , ర , గ గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. విను మిటులేటికిం జనిన వృత్తమూది యల్గన్
   జనము నుతించు నీదు గురుసారధీరబుద్ధిన్
   నిను నతిశాంతచిత్తయని నిక్క మేను గందున్
   మనమున నిట్టినీకగునె మత్సరంబు వత్సా.
  2. నగణముతో జకారభగణంబులున్ జకార
   ప్రగుణిత రేఫయున్‌ గురువుభాతిఁగాగ నోలిన్‌
   దగ నవతార విశ్రమము దండిగా నొనర్పన్‌
   మృగమదవర్ణుఁ డీయకొను మేదినీ సమాఖ్యన్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.