మణిభూషణము పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే మణిభూషణశ్రీ , నూతనమ్ , రమణీయక , సుందర , ఉత్సర అనే ఇతర నామములు కూడా కలవు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. అతిశక్వరి ఛందమునకు చెందిన 11707 వ వృత్తము.
 4. 15 అక్షరములు ఉండును.
 5. 21 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: U I U - I I I - U I I - U I I - U I U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: U I U I - I I U I I - U I I U - I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (3-5) : U I - U I I I - U I - I U I I - U I - U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 10 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు ర , న , భ , భ , ర గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. రామవిక్రముఁడ జేయుఁడ రాతిగజావళీ
   సామజాహితుఁడు సాంబుడు సాల్వచమూపతీ
   క్షేమవృధ్ధియనువాని న కృత్రిమ సాహసో
   ద్ధాము దాకె శరధారలధారుణిఁగప్పుచున్
  2. హస్తిరాజభయనిర్హర యండజవాహనా
   ధ్వస్తసంసరణ యంచుఁ బితామహవిశ్రమ
   ప్రస్తుతంబుగ రనంబుల భారగణంబులన్‌
   విస్తరింప మణిభూషణ వృత్తము చెల్వగున్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.