మంగళమహాశ్రీ పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. ఉత్కృతి ఛందమునకు చెందిన 15658735 వ వృత్తము.
 3. 26 అక్షరములు ఉండును.
 4. 34 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U I I - I U I - I I U - I I I - U I I - I U I - I I U - I I I - U U
  • పంచమాత్రా శ్రేణి: U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (5-4) : U I I I - U I I - I U I I - I U I - I I U I - I I U - I I I U - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 9,17 వ అక్షరములు యతి స్థానములు
 9. ప్రతి పాదమునందు భ , జ , స , న , భ , జ , స , న , గా(గగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. చిత్తములఁ జూపులను జిత్తజుని తండ్రిపయిఁ జెంది గజదంతియతు లొందన్‌
   నృత్తములతోడఁ దరుణీమణులు గానరుచు లింపుగను మంగళమహాశ్రీ
   వృత్తములఁ బాడిరి సవృత్తకుచకుంభముల వింతజిగి యెంతయుఁ దలిర్పన్‌
   మత్తిలుచు నబ్భజసనంబు లిరుచోటులఁ దనర్పఁగఁ దుదన్‌ గగ మెలర్పన్‌.
  2. ఈ విధమునన్ విబుధు లేకతమ చిత్తముల; నేకతము లేక హరినీశున్
   భావమున నిల్పి తగు భాగవతయోగ పరి; పాకమున నొందుదరు వారిం
   దేవలదు దండనగతిం జనదు మాకు గుఱు; తింప నఘముల్దలఁగు మీఁదన్
   శ్రీవరుని చక్రము విశేషగతిఁ గాచు సుర; సేవితులు ముక్తిఁ గడుఁ బెద్దల్.
  3. చిత్తకభిదంఘ్రియుగ చింతన కళాధిగత జిష్ణు సమవైభవ విశేషా
   విత్తరమణామరగవీ తరణిభూజలద విశ్రుత కరాంబురుహ గోష్ఠీ
   నృత్తమణిరంగతల నీతిమనురాజనిభనిర్భరదయారసపయేధీ
   మత్తగజయూధ మదమగ్నసిఖితాళిరవమాన్యగృహమంగళమహాశ్రీ

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.