లయవిభాతి పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. ఉద్ధురమాల ఛందమునకు చెందిన 4286562272 వ వృత్తము.
 3. 34 అక్షరములు ఉండును.
 4. 39 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I I I - I I U - I I I - I I I - I I U - I I I - I I I - I I U - I I I - I I I - I I U - U
  • పంచమాత్రా శ్రేణి: I I I I I - U I I I - I I I I I - U I I I - I I I I I - U I I I - I I I I I - U U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (4-3) : I I I I - I U - I I I I - I I I - I U I - I I I - I I I I - U I - I I I I - I I I - U U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రాస యతి నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 10,19,28 వ అక్షరములు యతి స్థానములు
 10. ప్రతి పాదమునందు న , స , న , న , స , న , న , స , న , న , స , గ గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. పడయరెతనూభముల న్బడయుదురుగాకపెరపడతులునుభర్తలునుబడసిరెతలంపన్
   బుడమిగలనందుడునుబడతుకయశోదయునుగడపునజగత్రయమునిడికొనినపుత్రున్
   బడసిరటయంచుబెడగడరునసనత్రివృతిగడనసగముల్పొసగనిడలయవిభాతిన్
   నొడువుదురుసత్కవులెపుడునువిరితేనియలువడియుపగిదిన్రనముగడలుకొనుచుండున్
  2. అలికులము నీలముల చెలువము వహింప నవడళముల హరిన్మణుల పొలుపు నదలిర్పన్
   దలిరుగమి కెంపులుగఁ బలుదెఱ్ఁగు క్రొవ్విరుల విలసనము ముత్తియపు గుళికలకుఁ దక్కున్
   గల మణులకుం బసిఁడికళకులకు నీడగుచు వెలయఁగఁ బరాగములు లలితపు వితానం
   బులుగ గృహముఖ్యముల చెలువు ప్రతిబింబములు బలెఁ బురము నల్ధెసలఁ బొలుచును వనంబుల్
  3. చలువ లొసఁగెన్‌ సరగఁ జెలువ యపు డొక్కరితె వలఁతితన మొప్ప నొకపొలఁతి తడి యొత్తెన్‌
   గొలఁదిగ జవాది నొకవెలఁది తలఁ బూసె నొక జలరుహదళాక్షి సిగ కలరుసరి చుట్టెన్‌
   దిలక మిడియెన్నిటలఫలకమున నొక్క సతి తెలి నిలువుటద్ద మొకచెలి నిలిపె మ్రోలన్‌
   గలయ జవరా లొకతె మలయజ మలందె నొక లలన విసరెన్‌ సురటి యలనరున కర్థిన్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.