లయగ్రాహి పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. ఉద్ధురమాల ఛందమునకు చెందిన 250539759 వ వృత్తము.
 3. 30 అక్షరములు ఉండును.
 4. 39 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U I I - I U I - I I U - I I I - U I I - I U I - I I U - I I I - U I I - I U U
  • పంచమాత్రా శ్రేణి: U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U I I I - U U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రాస యతి నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 9,17,25 వ అక్షరములు యతి స్థానములు
 10. ప్రతి పాదమునందు భ , జ , స , న , భ , జ , స , న , భ , య గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. ఎందునిలనేజనులకుందలఁపరానితపమందికొనిచేసిరొకొనందుఁడుయశోదా
   సుందరియుఁబూర్ణనిధిఁబొందిరికడున్దొరసిపొందగునుముప్పుతఱినందనునిగాశ్రీ
   మందిరునినంచునిటులందముగఁ బ్రాసములు గ్రందుకొనిచెప్పుమునిబృందములయగ్రా
   హిందనరసబ్భజసలుందగనకారమునుబొందనిరుచోట్లనుబిఱుందభయలొందన్
  2. కమ్మని లతంతముల కుమ్మొనసి వచ్చు మధు పమ్ముల సుగీతనిన దమ్ములెసఁగెం జూ
   తమ్ముల లసత్కిసల యమ్ముల సుగంధిముకుళమ్ములను నానుచుము దమ్మెనర వాచా
   లమ్ములగు కోకిలకులమ్ముల రవమ్ము మధురమ్మగుచు వించెననుశమ్ము సుమనోభా
   రమ్ముల నశోక నికరమ్ములును జంపక చ యమ్ములును గింశుకవ నమ్ములును నొప్పెన్

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.