లాటీవిటము పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. ప్రకృతి ఛందమునకు చెందిన 394972 వ వృత్తము.
 3. 21 అక్షరములు ఉండును.
 4. 32 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I I U - I I U - I I U - I I U - U U U - U U I - I U U
  • చతుర్మాత్రా శ్రేణి: I I U - I I U - I I U - I I U - U U - U U - U I I - U U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: I I U I I - U I I U - I I U U - U U U - U I I U - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 13 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు స , స , స , స , మ , త , య గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. సగణంబులునాల్గిటిపై మతయల్‌ సమ్యగ్భావంబై యరుదేరన్‌
   బగలింటికి నేలిక యెవ్వఁడు నా భావింపంగా భాసురభంగిన్‌
   మిగులన్మధురంబగు శబ్దములన్‌ విశ్రాంతిన్‌ లాటీవిటవృత్తం
   బగు నిందుకళాధరసన్నుతనామాంకా శంకాంతంక విదారీ!
  2. అవునిల్లలుకంగబె పండువుకాదంభోదోద్యద్రాక్షసరాజుల్
   వివృతాననులుద్యతబాహులుపృధ్వీఘోషాపర్యాప్తభుజోగుల్
   దవులంజనుదెంతురుమీదగునీదర్పావేశాధఃకృతిబధ్ధుల్
   నవలాచెవులున్ మునినాసికయున్ నధ్ధంపెట్టంబండవు ప్రజ్ఞల్

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.