హరిణి పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. అత్యష్టి ఛందమునకు చెందిన 46112 వ వృత్తము.
 3. 17 అక్షరములు ఉండును.
 4. 25 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I I I - I I U - U U U - U I U - I I U - I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (4-5) : I I I I - I U U - U U - U I U - I I U - I U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 12 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు న , స , మ , ర , స , వ(లగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. హరిణియను వృత్తంబొప్పున్ భాస్కరాత్తవిరామమై
   సరినమరేఫస్వంబై షోడశప్రమదాసహ
   స్రరమణుఁ దృణావర్తక్రవ్యాదసంహరు మస్తకో
   పరిరుచిపింఛాచూడుం బీతవస్త్రు నుతింపఁగా
  2. జరగు నసమప్రోద్యద్రేఫల్‌ ససంగతమై లగల్‌
   దొరయఁగ మురద్వేషిన్‌ సద్భక్తితో వినుతించెదన్‌
   సరసిరుహగర్భే శానాదిత్యసత్తము నన్నచో
   హరిణి యనువృత్తం బొప్పారున్‌ బురారి విరామమై.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.