ద్విపద పద్య లక్షణములు

 1. జాతి(ద్విపదలు) రకానికి చెందినది
 2. 11 నుండి 15 అక్షరములు ఉండును.
 3. 2 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. ప్రతి పాదమునందు 3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 6. ప్రతి పాదమునందు మూడు ఇంద్ర , ఒక సూర్య గణములుండును.
 7. ఉదాహరణలు:
  1. శ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
   లోకరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
  2. నడురాత్రి యరుదెంచెనరలోకనాధ
   కడుడస్సినాడవుకనుమోడ్తుగాక
  3. ఇంద్ర గణములు మూఁ డిన గణంబొకటి
   చంద్రాస్య ! ద్విపదకుఁ జను చెప్పరేచ
  4. ద్విపదకు ద్విపదకుఁ దెగ జెప్పవలయు
   నెపుడు సంస్కృతమున నితర భాషలను
  5. యతుల లోపలఁ బ్రాసయతి దక్క సకల
   యతులు చెల్లును బ్రయో గాతి సారమున
  6. ద్విపద తో ద్విపద సంధిల నేకశబ్ద
   మపుడు రెంటను గూర్ప నది యయుక్తంబు

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.