భుజంగప్రయాతము పద్య లక్షణములు

 1. ఈ పద్య ఛందస్సుకే అప్రమేయా అనే ఇతర నామము కూడా కలదు.
 2. వృత్తం రకానికి చెందినది
 3. జగతి ఛందమునకు చెందిన 586 వ వృత్తము.
 4. 12 అక్షరములు ఉండును.
 5. 20 మాత్రలు ఉండును.
 6. మాత్రా శ్రేణి: I U U - I U U - I U U - I U U
  • పంచమాత్రా శ్రేణి: I U U - I U U - I U U - I U U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (5-3) : I U U - I U - U I U - U I - U U
 7. 4 పాదములు ఉండును.
 8. ప్రాస నియమం కలదు
 9. ప్రతి పాదమునందు 8 వ అక్షరము యతి స్థానము
 10. ప్రతి పాదమునందు య , య , య , య గణములుండును.
 11. ఉదాహరణలు:
  1. హరించుం గలిప్రేరితాఘంబులెల్లన్
   భరించున్ ధరన్ రామభద్రుండుఁ బోలెన్
   జరించున్ సదా వేదశాస్త్రానువృత్తిన్
   వరించున్ విశేషించి వైకుంఠుభక్తిన్.
  2. హరీ ! చక్రధారీ ! మురారీ ! త్రిధామా !
   వరాంగా ! యుపేంద్రా ! సుబావో ! స్వయంభూ !
   పరేశా ! హృషీకేశ ! వైకుంఠవాసా !
   వరాహా ! సహస్రాక్ష ! ప్రాగ్వంశ ! దేవా !
  3. ద్విపాస్యత్రిధామత్రిధాతుప్రసిద్ధా!
   సుపర్వప్రమోదాశుభాంగావృషాంకా!
   కపిత్థాత్త సంపృక్త భుక్తప్రహృష్టా!
   కృపాంభోధి! కుబ్జాకృ తీశా! నమస్తే!
  4. అభద్రాంధకారోదయద్భానుభావా
   శుబైకాశ్రయీభూత శుద్ధస్వభావా
   అభక్తావళీదృష్ట్యహః కాలతారా
   స్వభక్తాగ్రభూపారి జాతావతారా

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.