భామినీ షట్పద పద్య లక్షణములు

 1. జాతి(షట్పదలు) రకానికి చెందినది
 2. 8 నుండి 23 అక్షరములు ఉండును.
 3. 6 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. మూడవ పాదమునందు 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 6. ఆరవ పాదమునందు 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 7. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు గణములుండును.
  4. నాలుగవ పాదమునందు ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు గణములుండును.
  5. ఇదవ పాదమునందు ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు గణములుండును.
  6. ఆరవ పాదమునందు ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు గణములుండును.
 8. ఉదాహరణలు:
  1. చెలియ బంగరు చెలిమి బంగరు
   వలపు బంగారమని చెబితివి
   చెలిని చూడవు కాదు సరి యిది చిలిపి కృష్ణయ్యా
   కలత నిద్దురలోన కంటిని
   కలువ కన్నుల వాని కలలో
   నులికి పడి లేచితిని నేనిట చిలిపి కృష్ణయ్యా
  2. వెలిగె నాకాశమున తారలు
   వెలిగె నాకాశమున చంద్రుడు
   వెలుగు నవ్వుల రూపు చూపర చిలిపి కృష్ణయ్యా
   పలుకు వజ్రపు తునకలా హరి
   పిలిచి యలసితి పిలుపు వినదా
   చిలుకరించగ సుధల వడి రా చిలిపి కృష్ణయ్యా
  3. తలచు కోగనె తనివి గూర్చెడి
   పలుకు జెలియవు పలుకు పడతివి
   వెలుగు నిచ్చెడి వెలదివీవవి కేలు మోడ్చంగా
   అలుక బూనిన యటుల ఆటలు !
   పలుకు లీనని పచ్చి కోతలు !
   నిలువ గలవటె తల్లి కూతురలిగీ కూర్చొనినన్ !
  4. తేట మాటల తీయతీయగ
   పాట తోడను ప్రస్తుతించగ
   మాట లీయక యున్న నిజముగ బోటి నిలిచేనా !
   ఏటి కమ్మరొ యిట్టి మాటలు
   చీటి మాటికి చిలిపి ఆటలు
   కోటివీణలు మ్రోగినట్టుల పాట రానీకన్ !
  5. గుమ్మడేడే గోపదేవీ
   గుమ్మడేడే కన్నతల్లీ
   గుమ్మడిని పొడచూపగదవే - అమ్మ గోపెమ్మా
   గుమ్మడేడే గోపదేవీ
   గుమ్మడేడే కన్నతల్లీ
   గుమ్మడిని పొడచూపగదవే - అమ్మ గోపెమ్మా

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.