అల్పాక్కర పద్య లక్షణములు

 1. జాతి(అక్కరలు) రకానికి చెందినది
 2. 10 నుండి 13 అక్షరములు ఉండును.
 3. 4 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. ప్రతి పాదమునందు 3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 6. ప్రతి పాదమునందు రెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్ర గణములుండును.
 7. ఉదాహరణలు:
  1. మీరిందు శంబరు మెచ్చిచూడ
   నారూఢి నేనొక్క హయము నెక్క
   చూరించి పోవన దుర్గభూమి
   భారంబుగా జొచ్చె నాజి వేగ
  2. సుమనఃపతియుగము సోముండును
   నెమకంగఁ బ్రావళ్ళు నిండిమీఱ
   గమనీయవిభవంబుగాంచునెప్డు
   రమణీయ మల్పాక్కరము కృతుల
  3. ఒగి నిద్దఱింద్రులు నొకవిధుండు
   జగతీధరుని పదాబ్జములు గొల్తు
   రగణితభక్తి నంచభినుతింప
   నెగడు నల్పాక్కర నియతితోడ.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.