ఆటవెలది పద్య లక్షణములు

 1. ఉపజాతి రకానికి చెందినది
 2. 10 నుండి 17 అక్షరములు ఉండును.
 3. 4 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం లేదు
 5. ప్రాస యతి నియమం కలదు
 6. ప్రతి పాదమునందు 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 7. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు మూడు సూర్య , రెండు ఇంద్ర గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు ఐదు సూర్య గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు మూడు సూర్య , రెండు ఇంద్ర గణములుండును.
  4. నాలుగవ పాదమునందు ఐదు సూర్య గణములుండును.
 8. ఉదాహరణలు:
  1. ఇనగణత్రయంబునింద్రద్వయంబును
   హంసపంచకంబు నాటి వెలది
   ఇనగణత్రయంబునింద్రద్వయంబును
   హంసపంచకంబు నాటి వెలది
  2. జనుల కెల్ల శుభము సాంఖ్య యోగము; దాని
   వలన ధర్మనిష్టవలన నయిన
   నంత్యకాలమందు హరిచింత సేయుట
   పుట్టువులకు ఫలము భూవరేంద్ర!
  3. పవనములు జయించి పరిహృతసంగుఁడై
   యింద్రియముల గర్వమెల్ల మాపి
   హరి విశాలరూపమందుఁ జిత్తముఁ జేర్చి
   నిలుపవలయు బుద్ధి నెఱపి బుధుఁడు.
  4. పరమ భాగవతులు పాటించు పథ మిది
   యీ పథమున యోగి యేఁగెనేని
   మగుడి రాఁడు వాఁడు మఱి సంశయము లేదు
   కల్పశతము లైనఁ గౌరవేంద్ర!
  5. సుతుల హితుల విడిచి, చుట్టాల విడిచి, యి
   ల్లాలి విడిచి, బహు బలాళి విడిచి
   రాజు హృదయ మిడియె రాజీవనయనుపై
   ధనము విడిచి, జడ్డుఁదనము విడిచి.
  6. నీలకంధరునకు నీకు నాకు సనత్కు
   మార ముఖ్య సుతసమాజమునకు
   ధర్మ సత్త్వ బుద్ధి తత్త్వములకు నీశ్వ
   రాత్మ వినుము పరమమైన నెలవు.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.