శాలిని పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. త్రిష్టుప్పు ఛందమునకు చెందిన 289 వ వృత్తము.
 3. 11 అక్షరములు ఉండును.
 4. 20 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: U U U - U U I - U U I - U U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 7 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు మ , త , త , గా(గగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. ధీరశ్రేష్ఠుల్సన్నుతింపం గవీంద్రా
   ధారంబై ధాత్రిన్మతాగాగణాప్తిన్
   దోరంబై భూభృద్యతుల్ సంఘటింపన్
   నీరేజాక్షా శాలినీవృత్త మొప్పున్.
  2. భావశ్రీగమ్యప్రభాశాలినిన్‌స్వే
   చ్చావిర్భూతాత్మస్వయంభాసినిన్ బ్ర
   ఙ్ఞావైదగ్ధ్యవ్యక్తసర్వాంతరాత్మన్
   శ్రీవిద్యోపాస్యన్ భజింతున్ భవానిన్

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.