ఛందోరాజం


క్రమ సంఖ్యపేరుపాదాక్షరాల సంఖ్యమాత్రలుమాత్రా శ్రేణులుఛందంఎన్నోవ వృత్తంస్వభావంపాదాలుప్రాస నియమంప్రాస యతియతి మైత్రిలక్షణాలు(గణ )ఉదాహరణ
1అంతరాక్కర12 నుండి 16జాతి(అక్కరలు)4కలదు3 వ గణము యొక్క చివరి అక్షరముఒక సూర్య , రెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్రసారపు తీరమున సంరించే వేల?
సారము నీ మనసు సంయమ్మిం కేల?
సార తరంగములు చంలమ్మై తేలు
రా-మయమౌ పలు వరా సద్భావాలు!
2అల్పాక్కర10 నుండి 13జాతి(అక్కరలు)4కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరమురెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్రమీరిందు శంబరు మెచ్చిచూడ
నారూఢి నేనొక్క యము నెక్క
చూరించి పోవన దుర్గభూమి
భారంబుగా జొచ్చె నాజి వేగ
3మధురాక్కర15 నుండి 20జాతి(అక్కరలు)4కలదు4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఒక సూర్య , మూడు ఇంద్ర , ఒక చంద్రవియు నింద్రులు మువ్వురు రాజొకండును గలసి
విసుధాకర లోచను రాజితాసన సరోజ
వికులేశ గొలుతురని ప్రస్తుతింతురు ధరిత్రి
విరళం బగు మధురాక్కరాఖ్యచే సత్కవులు
4మధ్యాక్కర16 నుండి 22జాతి(అక్కరలు)4కలదు4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరమురెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్య , రెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్యహిళను దూషించువాడు మాన్యుడు జగతిన్ నిజమ్ము
హుబంధనములు గల్గించి ట్టిలాగుచునుండు ననుచు
హు విధముల వేదికపయి ల్కు ప్రగల్భాలు గాని
హినట్టి వాడె భార్యయెడ సలు నెంతయు వినయమున
5మహాక్కర21 నుండి 28జాతి(అక్కరలు)4కలదు5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఒక సూర్య , ఐదు ఇంద్ర , ఒక చంద్రదివార మాదిగ ననుక్రమమున -న్నివాసరముల నొక్కినుండు
నాదితేయాధినాథు లేగురు నల -రారంగ నొక్కసుధాకరుండు
నాది హరిఁ గొల్వ రెండును నాలుగు -గు వాసరంబున నర్కుఁడైన
నారంబున నెడసొచ్చునని మ -హాక్కరం బలుకుదు రార్యు లెల్ల.
6ద్విపద11 నుండి 15జాతి(ద్విపదలు)2కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముమూడు ఇంద్ర , ఒక సూర్యశ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
లోరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
7ద్విపదమాలిక11 నుండి 15జాతి(ద్విపదలు)4కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముమూడు ఇంద్ర , ఒక సూర్యశ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
లోరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
డురాత్రి యరుదెంచెరలోకనాధ
డుడస్సినాడవునుమోడ్తుగాక
8మంజరీ ద్విపద11 నుండి 15జాతి(ద్విపదలు)4లేదుకలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముమూడు ఇంద్ర , ఒక సూర్యశ్రీకామినీనాధుజితదైత్యనాధు
లోకరక్షణకృత్యులోకైకనిత్యు
డురాత్రి యరుదెంచెరలోకనాధ
డుడస్సినాడవునుమోడ్తుగాక
9ఉత్సాహము15 నుండి 22జాతి4కలదు5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఏడు సూర్య , ఒక గురువుము దెరలి దాని కొఱలి కంప మొంది పాఱఁగా
న నింద్రుఁ డంకుశమునఁ ట్టి బిట్టు నిల్పుచున్
నిసుధారసైకపాన నిర్ణ యార్ద్ర కరమునన్
త మీఱ నిమిఱె నదియు రీతి మెఱసి క్రమ్మఱన్.
10కందం6 నుండి 20జాతి4కలదు
 1. --
 2. 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 3. --
 4. 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 1. మూడు 4 మాత్రలు
 2. ఐదు 4 మాత్రలు
 3. మూడు 4 మాత్రలు
 4. ఐదు 4 మాత్రలు
లికెడిది భాగవత మఁట,
లికించెడివాడు రామద్రుం డఁట, నేఁ
లికిన భవహర మగునఁట,
లికెద, వేఱొండు గాథ లుకఁగ నేలా?
11తరువోజ22 నుండి 30జాతి4కలదు3,5,7 గణముల మొదటి అక్షరములుమూడు ఇంద్ర , ఒక సూర్య , మూడు ఇంద్ర , ఒక సూర్య నెల్ల ప్రొద్దు నా యెడ లోనఁ దలఁతు నీయభిప్రాయంబ యిది దారుణంబు
గా వాకునకుఁ జుల్కన తేరనోపఁ డఁగి పాండవుల నేత మెట్టు లనుప
గా గు మఱి దీని గాంగేయవిదురలశజాశ్వత్థామ గౌతముల్ బుద్ధి
గా నొడంబడుదురె కాదయ్య యనినఁ గౌరవజ్యేష్ఠుండు నుఁ డిట్టు లనియె.
12త్రిపది8 నుండి 16జాతి3కలదు
 1. నాలుగు ఇంద్ర
 2. రెండు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 3. రెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్య
త్రిదికి నొకయంఘ్రి నింద్రులు నలువురు
ద్యుతులిద్దఱు సూర్యులిర్వు రౌల
ద్యుతిద్వయార్కులునౌల
13త్రిపది28 నుండి 16జాతి3కలదు
 1. నాలుగు ఇంద్ర
 2. రెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్య
 3. రెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్య
త్రిద నీయగమన్న ఇపుడు కాదనెదవా !
త్రిద పేరున్న దేవివయి
కృజూపవా కీరవాణి !
14షట్పదము6 నుండి 13జాతి6లేదు
 1. --
 2. --
 3. 3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 4. --
 5. --
 6. 3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 1. రెండు ఇంద్ర
 2. రెండు ఇంద్ర
 3. రెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్ర
 4. రెండు ఇంద్ర
 5. రెండు ఇంద్ర
 6. రెండు ఇంద్ర , ఒక చంద్ర
శ్రీ రామ! జయరామ!
ధీరాత్మ! నీ ప్రేమ
ధారాళముగ గొన్న న్య సీత!
కారుణ్యమును జూపి
నీరూప మును జూపి
కోరిన ముక్తిని కొలుపుమయ్య!
15ఉత్కళిక8 నుండి 12జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
నాలుగు 3 మాత్రలుభునసువన ఫలము లలమి
నపవన బలము కలిమి
యెలు పొదల మరగి తిరిగి
ల తుదల కరిగి పెరిగి
పేపుమాపు మించి పొంచి
రూపు చూపి సంచరించు
యోరాగ కీరమునకు
యాభాగ సారమునకు
16తాళ రగడ32 నుండి 64జాతి(రగడలు)2కలదుకలదు5,9,13 గణముల మొదటి అక్షరములు16 4 మాత్రలువుదౌ, వులగాం, చెంగై, లాసమురుణెందుకళాధరును నువాసము ళహరి, నికటస్థానస్థపుటితవళచ్ఛాయా, చ్చేదవి, లాసము
వుదౌ, వులగాం, చెంగై, లాసమురుణెందుకళాధరును నువాసము ళహరి, నికటస్థానస్థపుటితవళచ్ఛాయా, చ్చేదవి, లాసము
17తురగవల్గన రగడ16 నుండి 24జాతి(రగడలు)4కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఎనిమిది 3 మాత్రలురథావనీశ విమలర తపఃఫలావతా
నిశిత శర లఘుప్రయోగ నిహత తాటకా విహా
ట పటు సుబాహు దశన టిత గాధిసూను యా
రిమేయ గౌతమాంగనాఘ దమన పద పరా
కోలేక్షు దళన సదృశ ఘోర శంభు చాప భం
భూమిజా వివాహ విభవ పూర్ణ సమ్మదాంతరం
శురామ గర్వ పవన పాప పీన బాహు నా
గురు వచోఽనుపాల నాతి కుతుక విధుత రాజ్యభో
పా భజన వితరణాతి లిత గుహ సమస్త పుణ్య
పాదుకా ప్రదాన విహిత రత సౌహృదానుగుణ్య
విరాధ మద వినాశ లిత బహు విపన్నిరా
వినుత పద నివేశ పూత వివిధ మౌని కుల నివా
నిశాచరీ విరూపతా కృతప్రియా వినో
తుల బల ఖరాది దనుజ నన జనిత విబుధ మో
రిణ రూప ధారి దారు ణాసు రాసు హరణ బా
మ ఘోర బాహుబల కబంధ మర్దనప్రవీ
ల శబరికా ఫలోపహార రుచి ఘనాభిముఖ్య
ద వాలి దర్ప దమన ఫలితార్క తనయ సఖ్య
ణ వరణ పర పరానుప్రదీపితప్రసా
రుణితాక్షి కోణ విరచితాంబురాశి గర్వ సా
ర్వతౌఘ రచిత సేతు బంధ సుతర సింధు కాం
ర్వ పంక్తికంఠ కంఠ ఖండనప్రచండకాం
ల దివిజ నుత చరిత్ర సాధు భవ లతా లవిత్ర
రుణా తరంగ నేత్ర జానకీ మనోజ్ఞ గాత్ర
తి జపార్హ పుణ్య నామ తి వితీర్ణ భక్త కా
త సిత యశోఽభిరామ ర్వలోక పూర్ణ ధా
హిత విదళ నాతి రౌద్ర యార్త పాలనా వినిద్ర
హిత నిఖిల గుణ సముద్ర మ్ము బ్రోవు రామభద్ర
18ద్విరదగతి రగడ12 నుండి 20జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరమునాలుగు 5 మాత్రలుశ్రీయువతి నిజయువతిఁ జేసి యెంతయు మించి
కాజునిఁ దనతనయుఁ గా నెలమిఁ బాటించి
ల దేవతలఁ బరినులుగా మన్నించి,
ప్రటగతి శ్రుతుల నుతిపాఠకులఁ గావించి
రి యొప్పు నన నొప్పు వతార లఘువిరతి
ది నగనలలభలలతరల ద్విరదగతి.
19మధురగతి రగడ8 నుండి 16జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరమునాలుగు 4 మాత్రలుశ్రీనితాధిపుఁ జేరి భజింపుఁడు
భాజ జనకుని క్తిఁ దలంపుఁడు
ని గగనలభసను నాల్గిటఁ గృతి
ను గజలఘువిశ్రమము మధురగతి.
20విజయభద్ర రగడ24 నుండి 40జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఎనిమిది 5 మాత్రలుశ్రీకి నొడయం డనఁగఁ జిత్తజునిగురుఁ డనఁగ శేషశయనుం డనఁగఁ జెలువుగఁ జతుర్భుజుఁడు
నాకౌకసుల నేలు నముచిసూదనువూజ తఁడు దాఁగైకొన్న నందగోపాత్మజుఁడు
నిఁ గొల్చినఁ గాని యిహపరంబులు గలుగ వితరసేవల ననఁగ నెసఁగు నివ్విభుఁ డంచుఁ
తురమతు లొనరింప జయభద్రరగడ లిటు ద్ద్విరదగతి రెంటఁ జాటింపులం బెంచు
21విజయమంగళ రగడ32 నుండి 48జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు9 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము16 3 మాత్రలుశ్రీరాయ శిష్టజననిషేవితాయ భక్తలోక జీవితాయ గర్వితోరుసింధురాజబంధనా
గాధిపుత్రయజ్ఞ విఘ్నకరమహాసురీమహోగ్ర కాయ శైలదళన నిపుణ ఘన సురాధిపాయుధా
22వృషభగతి రగడ16 నుండి 28జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలుశ్రీనోహరు నంబుజోదరుఁ జిత్తజాతగురుం దలంచెదఁ
గామితార్థవిధాయి నిర్జిత కాళియాహిని నాశ్రయించె
నువుగా భగణములు భానుస న్వితద్వితయములు నాలుగు
నిమిషాధిపలఘుయతినిడఁగ లరువృషభగమనము మేలగు.
23హంసగతి రగడ10 నుండి 16జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరమురెండు 5 మాత్రలు , రెండు 3 మాత్రలుఱియును గ, టాక్షజిత -మారునందు
ఱి త్రాడు, సొమ్మగు ను -దారునందు.
24హయప్రచార రగడ8 నుండి 12జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరమునాలుగు 3 మాత్రలుతెల్లగ పడె తిన్నగ పడె
మెల్లగ పడె మృదువుగ పడె
ల్లగ పడె క్కగ పడె
వెల్లగ హిమ వృష్టియు పడె
25హరిగతి రగడ16 నుండి 32జాతి(రగడలు)2కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఎనిమిది 4 మాత్రలుశ్రీరామాకుచకుంకుమపంకము చేఁ బొలుపగు విపులోరఃఫలకము
తాతుషారపటీరసమానో కవాహిని యొదవిన పదకమలము
తిశయ మై యలవడు నేదేవుని నవరతోదారత నాహరిగతి
యిరుల కలవడ దని నృప లఘుయతి నిభనలగగభసల నగును హరిగతి.
26హరిణగతి రగడ8 నుండి 14జాతి(రగడలు)2లేదు
అంత్యప్రాస కలదు
కలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలుశ్రీనివాసు భజింతు నే నని
పూని కుజనులపొంత బోనని
27ముత్యాల సరము8 నుండి 16జాతి(రగడలు)4కలదు
అంత్యప్రాస కలదు
 1. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 2. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 3. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 4. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
28ముత్యాల సరము25 నుండి 14జాతి(రగడలు)4కలదు
 1. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 2. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 3. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 4. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
చెలియ బంగరు చెలిమి బంగరు
పు బంగారమని చెబితివి
చెలిని చూడవు కాదు సరి యిది
చిలిపి కృష్ణయ్యా
29కుసుమ షట్పద6 నుండి 17జాతి(షట్పదలు)6లేదు
 1. రెండు 5 మాత్రలు
 2. రెండు 5 మాత్రలు
 3. మూడు 5 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
 4. రెండు 5 మాత్రలు
 5. రెండు 5 మాత్రలు
 6. మూడు 5 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
శ్రీశంభుతనయునకు
సిద్ధిగణనాథునకు
వాసిగల దేవతావందితునకూ
ఓబొజ్జకనకయ్య
నీబంటు నేనయ్య
ఉండ్రాళ్ళ మీదికీ దండుబంపూ
30పరివర్ధినీ షట్పద8 నుండి 26జాతి(షట్పదలు)6లేదు
 1. నాలుగు 4 మాత్రలు
 2. నాలుగు 4 మాత్రలు
 3. ఆరు 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
 4. నాలుగు 4 మాత్రలు
 5. నాలుగు 4 మాత్రలు
 6. ఆరు 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
31భామినీ షట్పద8 నుండి 23జాతి(షట్పదలు)6కలదు
 1. --
 2. --
 3. 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 4. --
 5. --
 6. 4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 1. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 2. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 3. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
 4. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 5. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు
 6. ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 3 మాత్రలు , ఒక 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
చెలియ బంగరు చెలిమి బంగరు
పు బంగారమని చెబితివి
చెలిని చూడవు కాదు రి యిది చిలిపి కృష్ణయ్యా
త నిద్దురలోన కంటిని
లువ కన్నుల వాని కలలో
నులికి పడి లేచితిని నేనిట చిలిపి కృష్ణయ్యా
32భోగ షట్పద8 నుండి 20జాతి(షట్పదలు)6లేదు
 1. నాలుగు 3 మాత్రలు
 2. నాలుగు 3 మాత్రలు
 3. ఆరు 3 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
 4. నాలుగు 3 మాత్రలు
 5. నాలుగు 3 మాత్రలు
 6. ఆరు 3 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
తులసి యింటనుంచువార్ని
తులసి పూజచేయువార్ని
తులసియందు భక్తియుంచి మెలగువారినీ
తులసి జూచి మ్రొక్కువార్ని
తులసి యనుభవించువార్ని
తెలిసి నీవు వారి దిక్కు తొంగిచూడకూ
33వార్ధక షట్పద12 నుండి 32జాతి(షట్పదలు)6లేదు
 1. నాలుగు 5 మాత్రలు
 2. నాలుగు 5 మాత్రలు
 3. ఆరు 5 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
 4. నాలుగు 5 మాత్రలు
 5. నాలుగు 5 మాత్రలు
 6. ఆరు 5 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
34శర షట్పద4 నుండి 14జాతి(షట్పదలు)6లేదు
 1. రెండు 4 మాత్రలు
 2. రెండు 4 మాత్రలు
 3. మూడు 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
 4. రెండు 4 మాత్రలు
 5. రెండు 4 మాత్రలు
 6. మూడు 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు
శ్రీతరుణిరొ నే
శ్రీరఘురాముడ
చేరి కవాటము తీవే
ఖ్యాతిగ శ్రీరఘు
రాముడవైతే
కోతుల జేరగదోయీ
35ఆటవెలది10 నుండి 17ఉపజాతి4లేదుకలదు4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 1. మూడు సూర్య , రెండు ఇంద్ర
 2. ఐదు సూర్య
 3. మూడు సూర్య , రెండు ఇంద్ర
 4. ఐదు సూర్య
నగణత్రయంబునింద్రద్వయంబును
హంసపంచకంబు నాటి వెలది
నగణత్రయంబునింద్రద్వయంబును
హంసపంచకంబు నాటి వెలది
36తేటగీతి12 నుండి 17ఉపజాతి4లేదుకలదు4 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరముఒక సూర్య , రెండు ఇంద్ర , రెండు సూర్యదేవదేవుని చింతించు దినము దినము;
క్రహస్తునిఁ బ్రకటించు దువు చదువు;
కుంభినీధవుఁ జెప్పెడి గురుఁడు గురుఁడు;
తండ్రి! హరిఁ జేరు మనియెడి తండ్రి తండ్రి.
37సర్వలఘుసీసము36ఉపజాతి(సీసములు)4లేదుకలదు3,5,7 గణముల మొదటి అక్షరములుఆరు 5 లఘువులు , రెండు నల(లఘు సూర్య)వ వికచ సరసిరుహ యనయుగ! నిజచరణనచరనది జనిత! నిమవినుత!
లధిసుత కుచకలశ లిత మృగమద రుచిరరిమళిత నిజహృదయ! రణిభరణ!
ద్రుహిణముఖ సురనికర విహిత నుతికలితగుణ! టిఘటిత రుచిరతర నకవసన!
భుగరిపు వరగమన! తగిరిపతివినుత! తతజపరత! నియమరణి చరిత!
38సర్వలఘుసీసము16 నుండి 20ఉపజాతి(సీసములు)8లేదుకలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 1. నాలుగు 5 లఘువులు
 2. రెండు 5 లఘువులు , రెండు నల(లఘు సూర్య)
 3. నాలుగు 5 లఘువులు
 4. రెండు 5 లఘువులు , రెండు నల(లఘు సూర్య)
 5. నాలుగు 5 లఘువులు
 6. రెండు 5 లఘువులు , రెండు నల(లఘు సూర్య)
 7. నాలుగు 5 లఘువులు
 8. రెండు 5 లఘువులు , రెండు నల(లఘు సూర్య)
వ వికచ సరసిరుహ యనయుగ! నిజచరణ
నచరనది జనిత! నిమవినుత!
లధిసుత కుచకలశ లిత మృగమద రుచిర
రిమళిత నిజహృదయ! రణిభరణ!
ద్రుహిణముఖ సురనికర విహిత నుతికలితగుణ!
టిఘటిత రుచిరతర నకవసన!
భుగరిపు వరగమన! తగిరిపతివినుత!
తతజపరత! నియమరణి చరిత!
39సీసం10 నుండి 16ఉపజాతి(సీసములు)8లేదుకలదు3 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము
 1. నాలుగు ఇంద్ర
 2. రెండు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 3. నాలుగు ఇంద్ర
 4. రెండు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 5. నాలుగు ఇంద్ర
 6. రెండు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 7. నాలుగు ఇంద్ర
 8. రెండు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
ఇంద్రగణములారునినగణంబులురెండు
పాదపాదమునకు రుగుచుండు
ఇంద్రగణములారునినగణంబులురెండు
పాదపాదమునకు రుగుచుండు
40సీసం222 నుండి 30ఉపజాతి(సీసములు)4లేదుకలదు3,5,7 గణముల మొదటి అక్షరములు
 1. ఆరు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 2. ఆరు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 3. ఆరు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
 4. ఆరు ఇంద్ర , రెండు సూర్య
మలాక్షు నర్చించు రములు కరములు; శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ;
సురరక్షకునిఁ జూచు చూడ్కులు చూడ్కులు; శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము;
విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు; ధువైరిఁ దవిలిన నము మనము;
గవంతు వలగొను దములు పదములు; పురుషోత్తముని మీఁది బుద్ధి బుద్ధి
41శ్రీ
 శ్రీః
12ఉక్త1వృత్తం4లేదుశ్రీ
శ్రీం
జే
యున్
42స్త్రీ24అత్యుక్త1వృత్తం4కలదుగా(గగ)స్త్రీరూ
పారున్‌
ఘోరా
ఘోరీ.
43నారీ
 జన
  పుష్ప
  మద
  మధు
  బలి
36మధ్య1వృత్తం4కలదునారీవృ
త్తారంభం
బారు న్మా
కారం బై
44మృగీ353మధ్య3వృత్తం4కలదువిన్ము రే
న్మృగీ
మున్ముగాఁ
జిన్మయా
45వినయము
 రమణః
343మధ్య4వృత్తం4కలదువియం
బొరిం
తు నం
తుకున్‌.
46కన్య484ప్రతిష్ఠ1వృత్తం4కలదుమ , గపొత్తై గాగా
త్తింగన్యా
వృత్తంబయ్యెన్
జిత్తంబరన్
47బింబము
 వలా
463 , 4ప్రతిష్ఠ7వృత్తం4కలదుభ , గశ్రీలితా
స్తో భగల్‌
పైకొను బిం
బాకృతికిన్‌.
48లలిత-2
 దయి/పటు
443 , 4ప్రతిష్ఠ16వృత్తం4కలదున , ల
49వ్రీడ
 వ్రీళ
  క్రీడా
473ప్రతిష్ఠ2వృత్తం4కలదుయ , గసురారాతి
స్ఫుత్సైన్యం
బురోఽసృగ్ధా
రాదీయన్
50సుకాంతి
 జయా
  నగానితా
  నగణికా
  లాసినీ
  విలాసినీ
  కలా
463 , 4ప్రతిష్ఠ6వృత్తం4కలదుజ , గగంబులం
గున్ సుకాం
తి ల్పిత
ప్రల్భతన్
51అంబుజ
 మణ్డలమ్
573 , 4 , 5సుప్రతిష్ఠ15వృత్తం4కలదుభ , వ(లగ)ఇంగు భకా
రంబును వకా
రంబును జుమీ
యంబుజ మగున్.
52నంద
 కణికా
584 , 5సుప్రతిష్ఠ13వృత్తం4కలదుత , వ(లగ)వందింతును నే
నందాత్మజు నా
నందంబున స్వ
ఛ్ఛంప్రణతిన్
53పంక్తి-1
 సుందరి-1
  అక్షరోపపదా
  అక్షరపంక్తి
  కాంచనమాలా
  కుంతలతన్వీ
  భూతలతన్వీ
  హంసా
  పఙ్క్తిః
583 , 4సుప్రతిష్ఠ7వృత్తం4కలదుభ , గా(గగ)సుంరి యొప్పుం
జెంది భగా నిం
పొం నియుక్తిన్
గందుకలీలన్
54ప్రగుణ584సుప్రతిష్ఠ4వృత్తం4కలదుస , గా(గగ)ణాసక్తిం
సంయుక్తిన్
బ్రగుణాఖ్యంబై
గు నింపారన్
55ప్రీతి
 సూరిణీ
595 , 3-4సుప్రతిష్ఠ3వృత్తం4కలదుర , గా(గగ)ప్రీతిమై చేత
స్సాతోన్మేషన్
ద్యోమౌ శాంతిన్
పూభావాప్తిన్
56వలమురి
 సులూః
563 , 4 , 5సుప్రతిష్ఠ16వృత్తం4కలదున , వ(లగ)గ పదం
వడఁగా
మురియౌ
దనిభా
57సతి
 కణ్ఠీ
583 , 4సుప్రతిష్ఠ6వృత్తం4కలదుజ , గా(గగ)తీత్వధర్మ
ప్రతిష్ఠనార్యా
తీవిశిష్ఠా
త్మత్వమెంతున్
58చంద్రవదన694 , 5 , 3-4 , 4-3గాయత్రి15వృత్తం4కలదుభ , యచంద్రవదనన్ వ
జ్రేంద్ర మణిభూషా
సాంద్రలలితాంగిన్
మంద్రనుతిఁ గొల్తున్
59తనుమధ్య6104 , 5 , 6 , 5-3గాయత్రి13వృత్తం4కలదుత , యగోపాలుని దేవే
నాపాలికి నాఁగాఁ
బై పై తనుమధ్యన్‌
బ్రాపించుఁ దయంబుల్‌.
60వసుధ
 కిసలయ
  తిలకా
684 , 5 , 6గాయత్రి28వృత్తం4కలదుస , ససుధాపతియౌ
సుదేవసుతున్
సుకాపరిగా
సిఁబిల్తురిలన్
61వసుమతి694 , 5 , 6 , 4-3గాయత్రి29వృత్తం4కలదుత , సధాత్రిన్ వసుమతిన్
నేత్రోత్సవముగా
క్షేత్రజ్ఞునెఱుకన్
జిత్రింప మనసౌ
62విచిత్రము
 సోమరాజీ
6103 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3గాయత్రి10వృత్తం4కలదుయ , యప్రౌఢచాప
స్ఫుద్బాణధారన్
రాకన్యకారా
ట్మరాసంబువిర్గెన్
63సావిత్రి
 విద్యుల్లేఖా
6124 , 6గాయత్రి1వృత్తం4కలదుమ , మసావిత్రీ ధ్యానంబౌ
భాప్రాప్తోద్భాసన్
జీవాత్మైక్యంబెంచన్
ధీవిస్రబ్ధప్రాప్తిన్
64సురలత
 శశివదన
  కనకలతా
  చతురంశా
  మకరశీర్షా
  ముకులితా
683 , 4 , 6గాయత్రి16వృత్తం4కలదున , యశివదనాభన్
ధరుఁడోటన్
శఁజూటన్
వియమునందెన్
65కుమారలలిత-1
 స్విదా
793 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3ఉష్ణిక్కు62వృత్తం4కలదుజ , న , గకుమారలలితకున్
గ్రజనగముల్.
కుమారలలితకున్
గ్రజనగముల్.
66కుమారలలిత-27103 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3ఉష్ణిక్కు30వృత్తం4కలదుజ , స , గకుమారలలితాఖ్యా
మౌ పలనిసుక్షే
త్రమాన్యమురుగేశున్
మీకరణనెంతున్
67ప్రసవశర
 దృతిః
794 , 5 , 3-4 , 4-3ఉష్ణిక్కు32వృత్తం4కలదున , స , గసఁగబదమందున్
గములుచెందన్
బ్రవశరమయ్యెన్
బిరుహదళాక్షా
68మదనవిలసిత
 ద్రుతగతి
  చపలా
  మధుమతి
  లటహ
  హరివిలసిత
783 , 4 , 5 , 6ఉష్ణిక్కు64వృత్తం4కలదున , న , గపడి ననగల్
సి వెలసినన్
నవిలసితం
ది యదుతిలకా.
69మదరేఖ7124 , 6 , 4-3ఉష్ణిక్కు25వృత్తం4కలదుమ , స , గకోదండాగతరజ్జుల్
పాదాంతమ్మునయందున్
మోదించెన్ హరిణంబున్
నాదూకున్ బదిబారల్
70మధుమతి
 స్వనకరీ
793 , 5 , 6 , 3-4ఉష్ణిక్కు56వృత్తం4కలదున , భ , గరు పిందెలతోఁ
జిగురు టాకులతోఁ
దొరు వన్నెలతోఁ
మిగిలె మావితరుల్
71లోల
 అభీకమ్
7125 , 6 , 3-5 , 5-3ఉష్ణిక్కు10వృత్తం4కలదుయ , య , గల్గంబులోలాఖ్యన్
ల్గంబులోలాఖ్యన్
ల్గంబులోలాఖ్యన్
ల్గంబులోలాఖ్యన్
72విభూతి
 చామరమ్
7113 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3 , 5-4ఉష్ణిక్కు43వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , జ , గస్వస్థ సద్విభూతి దా
స్థ జస్థగంబునన్
స్వస్థ సద్విభూతి దా
స్థ జస్థగంబునన్
73సురుచిర-1
 సరసిజ
  మదలేఖా
  విధువక్త్రా
  రుచిరమ్
7103 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3ఉష్ణిక్కు31వృత్తం4కలదుభ , స , గభాసుర భసగల్‌రే
చా సురుచిరమయ్యెన్
భాసుర భసగల్‌రే
చా సురుచిరమయ్యెన్
74హంసమాల
 భూరిధామా
7116 , 4-3 , 4-5ఉష్ణిక్కు20వృత్తం4కలదుస , ర , గగంబుల్రచింపన్
రఁగున్ హంసమాలా
సింహావతారా
సువిద్విడ్విహారా
75చిత్రపదము8124 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5అనుష్టుప్పు55వృత్తం4కలదుభ , భ , గా(గగ)వాక భాగురుయుగ్మం
బారఁగఁ జిత్రపదాఖ్యం
జేరిన వేడ్కఁ గవీంద్రుల్‌
గోరి నుతింతురు శౌరిన్‌.
76నాగర
 నాగరక
8123 , 6 , 3-4 , 4-3 , 4-5అనుష్టుప్పు87వృత్తం4కలదుభ , ర , వ(లగ)ని పేరు వహ్ని సం
జా రుషాచ్ఛటాప్రచం
డాపనేత్రవహ్నివి
ద్యోతిత శౌర్యవార్ధియై
77నారాచ
 నారాచక
8134 , 5 , 4-3 , 5-3అనుష్టుప్పు85వృత్తం4కలదుత , ర , వ(లగ)తండు రాఘవాగ్రజుం
డేతెంచు శత్రునిం గరా
ఘాతంబుచే వధించు ని
ర్ఘాతంబు నామహాజిలో
78నారాయణ8135 , 3-4 , 5-4అనుష్టుప్పు163వృత్తం4కలదుర , త , హ(గల)
79ప్రమాణి
 ప్రమాణికా
8123 , 6 , 3-4 , 4-3 , 4-5అనుష్టుప్పు86వృత్తం4కలదుజ , ర , వ(లగ)రోజనాభుఁ డచ్యుతుం
రాతిభంజనుం డనన్‌
రేఫలన్‌ గలంబులన్‌
రన్ బ్రమాణి యొప్పగున్‌.
80మాణవక8123 , 4 , 6 , 3-5 , 4-5అనుష్టుప్పు103వృత్తం4కలదుభ , త , వ(లగ)మావకాఖ్యంబగు న
క్షీ భతంబుల్ లగముల్
మావకాఖ్యంబగు న
క్షీ భతంబుల్ లగముల్
81వితాన8144 , 6అనుష్టుప్పు6వృత్తం4కలదుజ , మ , గా(గగ)తండు ఋక్షోద్యత్సేనా
ప్రతాన కోటీంద్రుం డేచున్
జితారిధూమ్రుం డాదిత్య
స్తుప్రభావుం డెందైనన్
82విద్యున్మాలా
 విద్యుల్లేఖా
8164 , 6అనుష్టుప్పు1వృత్తం4కలదు5 వ అక్షరముమ , మ , గా(గగ)మాద్యద్భక్తిన్‌ మాగాయుక్తిన్‌
విద్యున్మాలా వృత్తం బొప్పన్‌
చైద్యధ్వంసిన్‌ సంబోధింపన్‌
ద్యశ్శ్రేయోజాతంబయ్యెన్‌.
83విమాన
 వారిశాలా
8133 , 4 , 6 , 3-5 , 4-5అనుష్టుప్పు38వృత్తం4కలదుజ , త , గా(గగ)మేఘమాకాశమందున్
మించి విద్యుత్తు పొందున్
మేతముల్కాప్రపాతం
మేయమై పొల్చెనెల్లన్
84సమాని
 సమానిక
  శ్రద్ధరా
8123 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3 , 5-4అనుష్టుప్పు107వృత్తం4కలదుర , జ , వ(లగ)మానికిన్ రజవ
న్యా మొప్పగుం గృతులన్
మానికిన్ రజవ
న్యా మొప్పగుం గృతులన్
85సింహరేఖ8133 , 6 , 3-5 , 5-3 , 5-4అనుష్టుప్పు43వృత్తం4కలదుర , జ , గా(గగ)శ్రీజంబుపై గగంబుల్
చే సింహరేఖ యయ్యెన్
శ్రీజంబుపై గగంబుల్
చే సింహరేఖ యయ్యెన్
86హంసరుత8134 , 6 , 4-3 , 4-5అనుష్టుప్పు57వృత్తం4కలదుమ , న , గా(గగ)శ్రీసంపాదితములై య
భ్యాసంబొప్పఁగ సరోజా
వాసంబై మధురవంబై
కూసెన్‌ మత్తకలహంసల్
87ఉత్సుక
 మదనోద్ధురా
9134 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5బృహతి183వృత్తం4కలదుభ , భ , రత్సుక మొప్పరచింతు శ్రీ
త్సశుభాంకితునిత్యనూ
త్నోత్సవకల్పితదివ్యసే
వోత్సము హృద్యవచశ్శ్రుతిన్
88కిశోర
 కరశయా
9123 , 5 , 6 , 3-4 , 5-4బృహతి184వృత్తం4కలదున , భ , రసుభరాప్తికిశోరమిం
పెయురంగమహీపతీ
సుభరాప్తికిశోరమిం
పెయురంగమహీపతీ
89భద్రకము-19135 , 6 , 3-4 , 3-5 , 5-3బృహతి187వృత్తం4కలదుర , న , రకాద్రవేయశయనా సము
న్నిద్రదైత్యమదభంజనా
రుద్రమిత్ర రనరేఫముల్
ద్రకంబునకు భాసిలున్.
90భుజంగశిశురుతము9113 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 4-5 , 5-4బృహతి128వృత్తం4కలదున , న , యనిమున ననయలొప్పన్
భుగశిశురుతమయ్యెన్
సునవినుతచరిత్రా
వృజినతృణఘనదాత్రా.
91భుజగశిశురుతము
 భుజగశిశుభృతా
9124 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3బృహతి64వృత్తం4కలదున , న , మభుగశిశురుతన్నామల్
భుగశిశురుతన్నామల్
భుగశిశురుతన్నామల్
భుగశిశురుతన్నామల్
92హలముఖి9123 , 5 , 6 , 3-4 , 3-5 , 5-3 , 5-4బృహతి251వృత్తం4కలదుర , న , సచిత్తజాతుని గురునికై
యెత్తుఁ డంజలు లనినచో
త్తుగా రనసములొగిన్‌
బొత్తుగా హలముఖి యగున్‌.
93కోమల10164 , 6 , 3-4పంక్తి55వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , భ , మ , గభాగురుప్రతిభన్ బెంపొందన్
గోలవృత్తమగున్ రంగేంద్రా
భాగురుప్రతిభన్ బెంపొందన్
గోలవృత్తమగున్ రంగేంద్రా
94కౌముది
 చరపదమ్
10155 , 3-4 , 5-3పంక్తి296వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరమున , త , త , గతొడిరుమణ్వంతుఁ డీతండు నె
క్కుడు రిపుశ్రీకుజోన్మీలనో
గ్రుఁడు భుజోద్యద్రుషాస్ఫోటనో
గ్రుఁడు సమిద్ధీరుఁడు శ్రీపతీ
95చంపకమాలి
 రుక్మవతి
  చంపకమాలి
  చంపకమాలా
  పుష్పసమృద్ధి
  సుభావా
10164 , 6 , 3-5పంక్తి199వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , మ , స , గచంకమాలిన్ గృష్ణమురారిన్
సొంపుగ గాంచన్ హృచ్ఛభ వీధీన్
మంపిలు వాంచాళిస్మయమిందిన్
బెందెనిర్వృత్తస్ఫిరదృష్టిన్
96నందిని
 నంది
10153 , 4 , 6 , 4-5పంక్తి359వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముభ , త , జ , గధేనువుగా నందినినాత్మకా
మ్యానుగతశ్రీమరన్ శుభ
ఙ్ఞాపయోవాంను గొల్తు న
వ్యానిశపుష్టిన్‌రిఁజేరఁగన్
97పంక్తి-2
 విశ్వముఖీ
10144 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5పంక్తి439వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , భ , భ , గదుర్ముఖుఁడీతఁడు తూగి సమి
త్కర్మ ప్రచండుఁడుకాహళరా
నోర్మిచలద్రవుఁ త్థభుజా
ర్మఠుఁ డాహవకాలుఁడయా
98పణవము
 ప్రణవ
  హీరాఙ్గీ
10164 , 6పంక్తి121వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముమ , న , య , గనీయుల్లం బొకనియతిం గార్యం
బాత్తంబుగ నుసంధింపం
జేయంజాలవు చెడుతెర్వుం బో
బాయంద్రోయవు లిమిం బుత్రున్
99భోగివిలసిత
 కుప్యమ్
10143 , 4 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4పంక్తి351వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , స , జ , గభోగివిలసితస్ఫుటప్రభా
భోలసితు శంభుఁ గొల్తు నే
నామనుతుఁ బుణ్యకీర్తనన్
నామటుల మంత్రముగ్ధనై
100మణిరంగము10155 , 3-4 , 5-4పంక్తి219వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముర , స , స , గశ్రీనస్సరసీరుహమిత్రున్‌
బ్రే మొప్పఁగ బేర్కొనుచోటన్‌
రా నస్త్రవిరామ రసాగల్‌
కోలంబులగున్మణిరంగన్‌.
101మత్త
 హంసశ్రేణి
10164 , 6పంక్తి241వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముమ , భ , స , గమొత్తం బారున్మభములు నిత్యో
దాత్తంబై సస్ఫురి గకారా
త్తంబై షణ్మితతి నొందున్‌
త్తావృత్తంబగు హిఁ గృష్ణా!
102మనోరమ10143 , 6 , 3-5 , 5-3 , 5-4పంక్తి344వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , ర , జ , గనికి రమ్యమౌ నోరమా
ర్చలు నిత్యధర్మమై మనో
జ్ఞలినీవిశిష్టజీవమ
ట్లనిశముక్తి నభ్యసించఁగన్
103మయూరసారి
 మయూరభాషిణి
10163 , 6 , 3-5 , 5-4పంక్తి171వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , జ , ర , గచూమా యశోదసూను నంచున్‌
వ్రే పల్కుఁ దర్కవిశ్రమంబుల్‌
భాతిగా రజంబుపై రగంబుల్‌
జాతిగా మయూరసారిఁ జెప్పున్‌.
104రసాలి10155 , 3-4 , 3-5 , 5-3పంక్తి187వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , న , ర , గతృప్తశైలదుహితృప్రియా ధీ
సుప్తసంవిదతి శుద్ధతత్త్వా
దీప్తతైజస నదీక్రియా ని
ర్లిప్తభావ విమలీకృతత్వా
105రుగ్మవతి10164 , 6 , 3-5పంక్తి199వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముభ , మ , స , గఅంయతిం బొందై భమసల్ ప
ర్వుం గురుయుక్తిన్ రుగ్మవతిన్ స
త్యాంనకై తేఁ దా సురశాఖిం
బొంగుచు గోపీపుత్రుఁ డనంగన్.
106శుద్ధవిరాటి
 విరాట్
10164-3పంక్తి345వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముమ , స , జ , గశ్రీమంతుండగు చిన్న కృష్ణునిన్‌
ధీమంతుల్ప్రణుతింప బాణవి
శ్రామంబున్‌ మసజంబు గంబునై
రామా శుద్ధవిరాటి యొప్పగున్‌.
107ఇంద్రవజ్రము11184-3 , 4-5 , 5-4త్రిష్టుప్పు357వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముత , త , జ , గా(గగ)సార్థ్యలీలన్ తతద్విగంబుల్
భూమిధ్రవిశ్రాంతుల బొంది యొప్పున్
ప్రేమంబుతో నైందవబింబవక్త్రున్
హేమాంబురుం బాడుదు రింద్రవజ్రన్
108ఉపస్థిత-111174 , 5 , 6 , 5-3 , 4-5త్రిష్టుప్పు365వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముత , జ , జ , గా(గగ)క్తుల్ హరిమీఁద నుస్థితం బా
క్తిన్ విరతుల్కరిసంఖ్య సాగన్
సూక్తుల్ గొనిచెప్పెడుచో దజాగా
యుక్తంబగుచుం జెలువొందుచుండున్
109ఉపస్థిత-2
 స్త్రీ
  శిఖండి
  విరుత
11174 , 5 , 6 , 5-3త్రిష్టుప్పు286వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముజ , స , త , గా(గగ)స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
స్థితముచేయున్ జస్తగాప్తిన్
110ఉపేంద్రవజ్రము11173 , 4 , 6 , 4-5త్రిష్టుప్పు358వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముజ , త , జ , గా(గగ)పురారి ముఖ్యామరపూజనీయున్
రోజనాభున్ జతద్విగోక్తిన్
దిరంబుగానద్రియతిన్నుతింపన్
రాసుతాధీశు నుపేంద్ర వజ్రన్
111ఏకరూప11184-5త్రిష్టుప్పు369వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముమ , భ , జ , గా(గగ)స్తోకంబై తోకలును జూలునిప్పుల్
దాకొన్నన్ హేషలుగ దౌడులొప్పన్
జీకాకై మంటలకెచేరు గుఱ్ఱా
లేకోనల్ లేననల మేదుచోటుల్
112గీతాలంబనము
 కలితాంత
  కాంత
  కాంతి
  మోటనకమ్
11164 , 5 , 6 , 5-3 , 4-5 , 5-4త్రిష్టుప్పు877వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముత , జ , జ , వ(లగ)నాళీకభవామరనాథు లొగిన్‌
శ్రీలోలుని గీర్తన సేయ నొగిన్‌
బోలంగఁ దజావలఁ బొందిన గీ
తాలంబన మై చను ద్రియతిన్‌.
113చంద్రిక
 భద్రిక-2
11143 , 4 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4త్రిష్టుప్పు704వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , ర , వ(లగ)వర ధర నారవాన్వితం
బుగఁ గృతులను జెప్పఁ బొందికై
విధివిరమంబు తాకగా
తిని నెగడొందుఁ జంద్రికన్
114దోదకము
 తోధక
  తోదక
  తోటక
  దోధక
  తరంగక
  బందు
  భిత్తక
11164 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5త్రిష్టుప్పు439వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , భ , భ , గా(గగ)కామితభత్రయ గాయుత మై వి
శ్రాపుఁ దోదక సంజ్ఞతఁ జెందున్
పాపవృత్తము భా భగగంబుల్
మోముతో నిరు మూఁడవిరామన్
115పృథివి
 పృథ్వి
11133 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 4-5 , 5-4త్రిష్టుప్పు896వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , జ , వ(లగ)విళవిలసితపృథ్వి గనన్
స్థిమతి నగనదీవితతిన్
నెవగు పలుకు నిండురస
స్ఫుసుమమధురవృత్తి మదిన్
116భద్రిక-1
 సుభద్రికా
  చంద్రిక
  అపరవక్త్ర
  ప్రసభ
11143 , 4 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4త్రిష్టుప్పు704వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , న , ర , వ(లగ)తఁడు నలుఁడ హీన మూర్తియా
న మఖిల మైన శూరక
ర్మతికి సరి రాదు వీనికిన్
క్షితి శతశతసేనయైననున్
117భ్రమరవిలసిత11164 , 6 , 4-5త్రిష్టుప్పు1009వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముమ , భ , న , వ(లగ)మాకందోద్యత్సుమధుఝరిణీ
సేకంబై త్రావి సివము లెసఁగన్
సాకూతంబొప్ప రస సరఘా
నీకంబుల్ ఝుమ్మని రొదలురలెన్
118మందారదామ
 ప్రాకారబన్ధః
11195 , 5-4త్రిష్టుప్పు293వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముత , త , త , గా(గగ)శృంగారరేఖావిశేషస్వరూపా
రంజ్జనానీకక్షాదిలీపా
సంగీతసాహిత్యసారస్యలోలా
అంగీకృతాంగీకృతాచారశీలా
119మౌక్తికమాల
 అనుకూలా
11163 , 4 , 6 , 3-5త్రిష్టుప్పు487వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , త , న , గా(గగ)మౌక్తిక మాలావి ల సుకాంతన్
వ్యక్తమగున్ స్వాతి ధవిముక్త
ప్రాక్తన జీవార్ణశుభతత్త్వం
బుక్తిని శ్రీసూక్త మొదవుశోభన్
120రథోద్ధతము
 పరాంతికము
11165 , 3-4 , 3-5 , 5-3త్రిష్టుప్పు699వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , న , ర , వ(లగ)నంగోపవరనందనున్‌ రమా
నందుఁ బ్రస్తుతి యొర్చి షడ్యతిన్‌
అంమై రనరవాహ్వయంబు లిం
పొందఁ జెప్పిన రథోద్ధతం బగున్‌.
121వాతోర్మి11184 , 6త్రిష్టుప్పు817వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముమ , భ , త , వ(లగ)దేవాధీశున్‌ హరిఁ దేజోవనధిన్‌
భావింపంగా ఋతుభాస్వద్విరతిన్‌
వాతోర్మిన్‌ మభలేపారుఁ దకా
రావాసంబై లగ ర్దిన్‌ గదియన్‌.
122వృంత
 రథపదమ్
11144 , 5 , 6 , 3-4 , 5-3త్రిష్టుప్పు256వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , స , గా(గగ)తఁడు శరభుఁడు నహిప్రౌఢిన్
పృన మొగదలఁ జరించున్ సం
ప్రళయసమయకాలుండై
వితభుజపరిఘవీలుండై
123వృత్త11164-3 , 5-4త్రిష్టుప్పు288వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , స , త , గా(గగ)నిలజుని వృత్తాంతం బపేక్షన్
విని మదిని నిర్వృత్తార్తుఁడౌ రా
ముని మనికి శ్రీపుంభావనష్టిన్
నిమమున వృత్తస్ఫూర్తినుండెన్
124శాలిని1120త్రిష్టుప్పు289వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముమ , త , త , గా(గగ)ధీశ్రేష్ఠుల్సన్నుతింపం గవీంద్రా
ధారంబై ధాత్రిన్మతాగాగణాప్తిన్
దోరంబై భూభృద్యతుల్ సంఘటింపన్
నీరేజాక్షా శాలినీవృత్త మొప్పున్.
125శ్యేని
 సేని
11173 , 6 , 3-5 , 5-4త్రిష్టుప్పు683వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , జ , ర , వ(లగ)మాధినాథుఁ క్షయంబుగాఁ
జీ లిచ్చె యాజ్ఞసేని కంచుఁ బెం
పారఁ జెప్ప శ్యేని య్యె షడ్యతిన్‌
స్ఫామై రజంబుపై రవంబుగాన్‌.
126సుముఖి
 ద్రుతపాదగతి
11144 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5త్రిష్టుప్పు880వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , జ , జ , వ(లగ)వఁ గడంగి డంగి రథుల్
పఁగ దూలి వాజితతుల్
చి చనున్ ముకౢప్తకళల్
127స్వాగతం11165 , 6 , 3-4 , 3-5త్రిష్టుప్పు443వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , న , భ , గా(గగ)రారాజగుణరాజిత రాజ
త్తే రాజకులదీపవిశిష్టాం
భోమిత్ర నృపపూజితపాదాం
భో భూవినుతపుణ్యవరేణ్యా
128ఇంద్రవంశము
 ఇన్దువంశా
12194-3 , 4-5 , 5-4జగతి1381వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముత , త , జ , రసొంపార నీ దేవుని సూనుఁడై కదా
ఱంపిల్లెఁ బుష్పాస్త్రుఁడు ఱాఁగ యౌననన్‌
ఇంపార భూభృద్యతి నింద్రవంశమున్‌
బెంపారఁ దాజంబులఁ బేర్చు రేఫతోన్‌.
129ఉజ్జ్వల12153 , 4 , 5 , 6 , 5-3 , 4-5 , 5-4జగతి1472వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , భ , రన్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
న్నర లమరున్ మహితోజ్జ్వలన్
130కుసుమవిచిత్ర
 గజలలిత
12163 , 4 , 6 , 3-5జగతి976వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , య , న , యయవనాళుల్ కల ధరిత్రిన్
విటగతిం ద్రెవ్విన నరపాలుం
కుటిలబుద్ధిన్ తులను జేసెన్
చమువుల్ భాస్వరశరవహ్నిన్
131గణనాథ12184-3 , 4-5 , 5-4జగతి911వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , య , భ , య
132చంద్రవర్త్మ12165 , 6 , 3-4 , 3-5 , 5-3జగతి1979వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , న , భ , సర్వియెల్ల నొక యుండవలె మహా
ర్వమూర్తికనగాను వెలసెఁ దా
ముర్విఁ బెద్ద నదు లూచకొనియె నా
దూర్వ కాడలనఁ దోచె నచటికిన్
133జలధరమాలా
 కాంతోత్పీడా
12204 , 6జగతి241వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముమ , భ , స , మశ్రీన్వీశుం దగిలితిఁ జిత్తం బారన్‌
మాతా యంచున్‌ జలధరమాలావృత్తం
బేతేరంగా మభనమ లింపొందంగాఁ
బ్రీతిం బల్కన్విరతి కరిన్‌ బ్రాపించున్‌.
134జలోద్ధతగతి12163 , 4 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4జగతి1886వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముజ , స , జ , సరోరుహదళాక్ష శాశ్వతయశా
పురారినుత యంచు భూదరయతిన్‌
రాగ మగుచున్‌ జసల్‌ జసలతో
నురుప్రభ యగున్‌ జలోద్ధతగతిన్‌.
135తోటకము
 ఛిత్తక
  భ్రమరావళి
  నందినీ
12164 , 5 , 6 , 5-3 , 4-5 , 5-4జగతి1756వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , స , స , సదీశ్వర నాకు బ్ర న్నుఁ డవే
నొగినాతపమున్ ఫల యుక్తమయే
న్సరాత్మజులందరు నావలనన్
దీరఁగఁ గాంత్రు నివాపములన్
136తోవకము
 తోదకము-2
  దోధకము
  తామరస
  కలరవము
12164 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5జగతి880వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , జ , జ , యచెలఁగి నజాయలఁ జెందిన నారీ
తికము లద్రియతిన్‌ మృదురీతిన్‌
వెయఁగఁ దోవక వృత్తి విభాతిన్‌
లుకుదు రిమ్ములఁ బంకజనాభున్‌.
137ద్రుతవిలంబితము
 సుందరీ
  హరిణప్లుతా
12165 , 3-4 , 5-4జగతి1464వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , భ , భ , రశ్రుతి మతాంగ నిరూఢమహాయతిన్‌
తివరప్రముఖార్యజనం బొగిన్‌
ద్రువిలంబిత తోషితరీతులన్‌
క్షితిధరున్‌ నుతిసేయు నభారలన్‌.
138నవమాలిని12163 , 6 , 3-4 , 4-3జగతి944వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , జ , భ , యలి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
లి నవమాలినిన్ జభయల్ విన్
139పదమాలి
 మాలతీ
12163-4 , 4-3 , 3-5జగతి1392వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరమున , జ , జ , రజర లీపదమాలి నాదగున్
జర లీపదమాలి నాదగున్
జర లీపదమాలి నాదగున్
జర లీపదమాలి నాదగున్
140ప్రభ
 ప్రముదితవదన
  ప్రభాత
  మందాకినీ
  గౌరీ
  చంచలాక్షీ
12163-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4జగతి1216వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , ర , రస్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
స్వయతి ననరాల్ ప్రభాఖ్యం దగున్
141ప్రమితాక్షరము12164 , 5 , 5-3 , 4-5 , 5-4జగతి1772వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , స , సనీయతేజుని నణ్యయశున్‌
లాధిపుం బలుకఁగా సజసల్‌
క్రమొప్పుఁ గూడఁగ సకారముతోఁ
బ్రమితాక్షరం బహివిరామమగున్‌.
142ప్రహేయ
 పుటః
12174 , 5 , 6 , 5-3జగతి576వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , మ , యరపతిసుతప్రాలంబబాహు
భ్రణచటుల ధూఃపాతంబుతోడన్
లవిమలసూకాయంబు గ్లానిన్
చెరిచి కలఁగెన్ జేతంబు తూలన్
143ప్రియంవద
 మత్తకోకిల
12165 , 3-4 , 3-5 , 5-3జగతి1400వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , భ , జ , రత్రిభువనాభినుతు దేవదేవునిన్‌
బ్రభు ముకుందు నిటు ప్రస్తుతింపఁగా
జరల్గదిసినం బ్రియంవదా
వివ మొప్పు గిరి విశ్రమంబులన్‌.
144భుజంగప్రయాతము
 అప్రమేయా
12205 , 3-5 , 5-3జగతి586వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముయ , య , య , యరించుం గలిప్రేరితాఘంబులెల్లన్
రించున్ ధరన్ రామద్రుండుఁ బోలెన్
రించున్ సదా వేదశాస్త్రానువృత్తిన్
రించున్ విశేషించి వైకుంఠుభక్తిన్.
145మణిమాల-1
 అబ్జవిచిత్రా
  పుష్పవిచిత్రా
12204 , 5 , 6జగతి781వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముత , య , త , యభృంగామలచూడా బాణాసురహేడా
శృంగారవిరామా నృత్యాహితకామా
సంగేతరవృత్తీ సంవ్యానితకృత్తీ
సాంగాగమమూర్తీ సాయుజ్యదకీర్తీ
146మేఘవిలసితము12164 , 6 , 4-3 , 4-5జగతి2041వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముమ , న , న , సప్రాంతోన్మీలితలితసరసిజా
క్రాంతాక్షిస్ఫుటరుణరసధునీ
కాంతోషస్సితమలన సదృశా
కాంతార్థీకృతి టిత తనుఘృణీ
147లలిత12184 , 5 , 5-3 , 4-5జగతి1397వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముత , భ , జ , రతాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
తాల్చు న్నభాశి లలితన్ భల్ జరల్
148వంశస్థము12183 , 4 , 6 , 4-5జగతి1382వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముజ , త , జ , రమో నమో దేవ జనార్దనాయ తే
మో నమః పంకజనాభ నావుడున్‌
మించు వంశస్థ విరామమద్రులన్‌
మంచితంబై జతజంబు రేఫయున్‌.
149విశ్వదేవి
 వైశ్వదేవీ
12226జగతి577వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముమ , మ , య , యజానొందం గావ్యశ్రీకి సంప్రీతితోడన్‌
మానాథున్ నాథుం జేసి మాయాగణంబుల్‌
ధీనిత్యుల్‌ ధాత్రీభృద్యతిం గూర్తు రింపుల్‌
తేనెల్‌ సోనల్‌ గా విశ్వదేవీసమాఖ్యన్‌.
150స్రగ్విణీ
 లక్ష్మీధర
  పద్మినీ
12205జగతి1171వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముర , ర , ర , రదేకీనందనున్‌ దేవచూడామణిన్‌
భూధూవల్లభుం బుండరీకోదరున్‌
భానాతీతునిం ల్కఁగా స్రగ్విణీ
భా మాద్యంతరేఫంబగున్‌ షడ్యతిన్‌.
151ఇందువదన13174 , 5 , 3-4 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిజగతి3823వృత్తం4కలదుభ , జ , స , న , గ
152కనకప్రభ
 మంజుభాషిణి
  జయా
  నందినీ
  ప్రబోధితా
  మనోవతీ
  విలంబితా
  సునందినీ
  సుమంగలీ
13184 , 5 , 5-3 , 4-5అతిజగతి2796వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , స , జ , గమంతయుం బొలియ దారణంబుగా
య వ్రజంబుదెగ దైన్యమారఁగాఁ
బంధులందఱు మృతంబుఁ బొంద నె
వ్వనినైన శోకమను హ్నిగాల్పదే
153కుటజగతి
 కుటగతి
13204-5అతిజగతి2096వృత్తం4కలదున , జ , మ , త , గ
154క్షమ
 క్షప
  చంద్రిక-2
13185 , 3-5 , 5-3అతిజగతి2368వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , త , త , గతఁడు శతసహస్రేడితానీకినీ
తి సురపతిసాత్యభోగుండునున్
వలి యనఁగా శౌర్యనారాయణుం
డితఁడు హరిచమూహీర మార్యోత్తమా
155గౌరి13155 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిజగతి2048వృత్తం4కలదున , న , న , స , గ
156చంచరీకావళి-1
 చంచరీకాతతి
1324అతిజగతి1153వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముమ , మ , ర , ర , గజ్వాలాలీఢంబౌచున్ బానశాలల్సెలంగన్
హేలంబానీయంబై యేపుమీ ఱెన్మహాగ్నుల్
క్రాలుంగత్తుల్ నిప్పుల్ గౌణమౌవృత్తిమున్నై
యేలెన్ వాచ్యత్వంబే యిప్పుడీ కల్లుబానన్
157చంచరీకావళి-213235-4అతిజగతి1154వృత్తం4కలదు6 వ అక్షరముయ , మ , ర , ర , గల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
ల్రాగల్పొల్పౌ చంచరీకావళింపై
158చంద్రలేఖ13195 , 3-4 , 5-4అతిజగతి1184వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , స , ర , ర , గ
159జలదము
 లవలీలతా
13183 , 6 , 3-4 , 4-3అతిజగతి3543వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముభ , ర , న , భ , గనీలుకెల్ల నిక్కమయ నింద్యగుణా
యీపురుషార్ధహానిసుతులీల్గుంటకుం
దాముఁ బొంది తాల్మిఁదిగ ద్రావి మహా
కోపుఁడనైనఁబాటిలెఁదగుంగినియన్
160ప్రభాతము-2
 మృగేంద్రముఖ
  సువక్త్రా
  అచల
13183-4 , 4-3 , 3-5అతిజగతి1392వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , జ , జ , ర , గతొలువెలుఁగయ్యెని దోయి యోయియోకో
సుతసుప్రజ సాధు రామచంద్రా
తొలొవెలుఁగయ్యెని దోయి కౌసలేయా
మెకువ వచ్చెనె మీకు రామభద్రా
161ప్రహర్షిణి
 మయూరపిచ్ఛ
13204 , 6 , 4-5అతిజగతి1401వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముమ , న , జ , ర , గముక్తిశ్రీకరు భవమోచనున్మురారిన్‌
క్తిం బ్రోడజనులు ప్రస్తుతింప నొప్పున్‌
వ్యక్తగ్రావయతిఁ బ్రర్షిణి సమాఖ్యన్‌
యుక్తంబై మనజరగోజ్జ్వలద్గణాప్తిన్‌.
162బలభిన్మణి
 అర్ధకుసుమితా
13163 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిజగతి4063వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముభ , స , న , న , గ
163భంభరగానము13163 , 4 , 5 , 6 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిజగతి3520వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , భ , భ , గప్రజిత వినుత బంరగానమగున్
యతి ననభాల రంగనృపా! !
ప్రజిత వినుత బంరగానమగున్
యతి ననభాల రంగనృపా! !
164మంజుభాషిణి13174 , 5 , 4-3 , 5-4అతిజగతి3052వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , న , జ , గదివిజేంద్రుఁ డాదియగు దేవసంఘముల్‌
భువి మంజుభాషిణికి భోగిరాడ్యతిన్‌
రింపఁగా సజసజంబు గాంతమై
భునోదరస్తుతి యపూర్వ మై చనున్‌.
165మత్తమయూరము
 మాయా
13224 , 6అతిజగతి1633వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముమ , త , య , స , గభోజాధీశుం డంచుఁ బ్రభూతాత్మకుఁ డంచున్‌
భ్రాజిష్ణుం డంచున్‌ యతి బాగౌ గిరి సంజ్ఞన్‌
స్స్ఫీతంబై మతయోపేత సగంబుల్‌
జం బల్కన్మత్తమయూరం బలరారున్‌.
166మత్తహంసిని
 మత్తహాసిని
13193-5 , 4-5అతిజగతి2790వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరముజ , త , స , జ , గనోహరాకార ధుదైత్యసంహరా
వినాయకారూఢ విబుధేంద్రవందితా
నార్దనా జత్సగురుల్ కుభృద్యతిన్
ర్చు పద్యంబు గు మత్తహంసినిన్.
167మోహ ప్రలాపము13204 , 6అతిజగతి1335వృత్తం4కలదు5 వ అక్షరముభ , భ , త , ర , గ
168రతి13174 , 6 , 4-5అతిజగతి2036వృత్తం4కలదు5 వ అక్షరముస , భ , న , స , గ
169రుచిరము
 కలావతీ
  అతిరుచిరా
  సదాగతి
13183 , 4 , 6 , 4-5అతిజగతి2806వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముజ , భ , స , జ , గనంగకోటివిలసదంగవైభవున్‌
నంబులో నిలిపిన మాను నాపదల్‌
నన్‌ జభంబులు సజగానుసంగతిన్‌
ర్చు నీరుచిరకు దంతిరాడ్యతిన్‌.
170లత
 మదనజవనికా
13163 , 4 , 6 , 3-5 , 4-5అతిజగతి4048వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , య , న , న , గవడి రంగేశ్వ నయననగో
న్నతిని లతావృత్తము చెలువమరున్
వడి రంగేశ్వ నయననగో
న్నతిని లతావృత్తము చెలువమరున్
171శ్రీకర13194-3 , 5-3అతిజగతి2732వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , ర , జ , గ
172సుమంగలి-1
 కలహంసః
13184 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిజగతి1772వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముస , జ , స , స , గశుదాయకంభగు సుమంగలి నెన్నన్
వివోత్కరంబగు పృథూత్సవకల్యా
భృశాత్మయౌ లలగా వరగౌరీ
నిపూజనీయగ నివాళులఁగొల్వన్
173అపరాజితము
 పరాజితము
14183 , 4 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5శక్వరి5824వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , ర , స , వ(లగ)మునిజనవినుతుం డమోఘజయోన్నతుం
నితరసదృశుం డనంగ గురుం డనం
ను ననయుతమై రసంబు లగంబులై
రఁగ నపరాజితం బహిరాడ్యతిన్‌.
174అసంబాధ14224 , 6శక్వరి2017వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముమ , త , న , స , గా(గగ)కోటుల్ లక్షల్ దానవబలములు క్షోదింపన్
నీటుల్ గోటిల్ సాగవు పొసగదు నిల్వంగన్
దాటీఘోటీఘట్టనశకలితర్పంబౌ
నాటోపంబున్ జూపఁగ వెలఁదుక న్నట్లా
175ఆలోల14244 , 6శక్వరి3097వృత్తం4కలదుమ , స , మ , భ , గా(గగ)
176కమలవిలసితము
 సురుచిర
  ఉపచిత్ర
  సుపవిత్ర
14163 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-4శక్వరి4096వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , న , న , గా(గగ)ణము నగణము గణముఁ జేరన్
ణము గగము నొర నట మీఁదన్
దిగి భ విరమణము దిరమగునేనిన్
గుఁ గమలవిలసిము కమలాక్షా
177కలరవము14164 , 5 , 6 , 4-3 , 5-3 , 4-5 , 5-4శక్వరి8188వృత్తం4కలదుస , న , న , న , వ(లగ)
178కుమారి
 కురరీరుతా
14183 , 6 , 3-4 , 4-3శక్వరి7088వృత్తం4కలదు7 వ అక్షరమున , జ , భ , జ , వ(లగ)లమునీంద్రబృందహృదయాబ్జరవిమ్
ప్రటితభక్తక్షణచణాగ్రసరమ్
విచసరోజసుందరదరస్మితకమ్
ప్రకృతివిభాసురం భవ! భజామి సదా!
179గోవృష14244 , 6శక్వరి1633వృత్తం4కలదు5 వ అక్షరముమ , త , య , స , గా(గగ)
180జలంధరము14194 , 6 , 3-5శక్వరి7095వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , భ , భ , జ , వ(లగ)
181దేవ14223 , 4 , 6శక్వరి1639వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముభ , త , య , స , గా(గగ)
182నది14195 , 6శక్వరి2880వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , న , త , జ , గా(గగ)
183నవనందిని14195 , 4-5 , 5-4శక్వరి3820వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , స , న , గా(గగ)నందినిన్ సజగస్నగగలాయెన్
విశ్రమంబును దర్చి చెలువొప్పన్
నీతచోరకు జనార్దను నుపేంద్రున్
దూరు నెంతురు సభాసదులు భక్తిన్.
184నాందీముఖి1421శక్వరి2336వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , స , త , త , గా(గగ)
185పరమేశ14195 , 4-3శక్వరి3452వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముస , న , జ , భ , గా(గగ)
186ప్రహరణకలిత
 ప్రహరణకలికా
14163 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4శక్వరి8128వృత్తం4కలదుకలదు8 వ అక్షరమున , న , భ , న , వ(లగ)ములు నదులున్ రుసగఁ గనుచున్
పతి చనెఁ దిన్నని పయనములన్
మునికులతిలకున్ మును చని కనెఁ బా
శుచిరుచి నవ్వరఋషితనయున్
187భూనుతము-1
 లతా
  వనలతా
  వలనా
14205 , 6 , 3-5శక్వరి3515వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముర , న , భ , భ , గా(గగ)శ్రీనివాస పురుషోత్తమ సింధువిహారా
పూని మమ్ముఁ గృప జేకొని ప్రోవు మనంగా
భూనుతంబు రనభాగలఁ బొంది గయుక్తిన్‌
పూని సొంపుగ గ్రహాక్షరమున్‌ వడినొందన్‌.
188భూనుతము-214195 , 3-4 , 5-4శక్వరి3579వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముర , న , న , భ , గా(గగ)అంమై రననభతతి నంది గగంబుల్
పొందఁగాఁ బదగతి గని భూనుతమయ్యెన్
అంమై రననభతతి నంది గగంబుల్
పొందఁగాఁ బదగతి గని భూనుతమయ్యెన్
189మణికమలవిలసితము14204 , 6 , 5-3 , 4-5 , 5-4శక్వరి1756వృత్తం4కలదుస , స , స , స , గా(గగ)
190మదనము14214 , 5-3శక్వరి2933వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముత , భ , జ , జ , గా(గగ)దైతేయభంజన హరీ భజాగగంబుల్
మాతంగ విశ్రమమునన్ దనాఖ్య నొప్పున్.
దైతేయభంజన హరీ భజాగగంబుల్
మాతంగ విశ్రమమునన్ దనాఖ్య నొప్పున్.
191మదనార్త
 శారదచన్ద్రః
14224 , 6శక్వరి3277వృత్తం4కలదుత , య , స , భ , గా(గగ)
192వనమయూరము
 ఇందువదన
  ఇన్ద్రవదనా
14195 , 3-4 , 4-5 , 5-4శక్వరి3823వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముభ , జ , స , న , గా(గగ)న్నతములై వనమయూరకృతులోలిన్
న్నగ భజంబులపయిన్ సనగగంబుల్
చెన్నొదవ దంతియతి జెంది యలవారున్
వెన్నుని నుతింతురు వివేకులతిభక్తిన్
193వసంతతిలకము
 ఉద్ధర్షిణీ
  ఔద్ధర్షిణి
  కర్ణోత్పలా
  మధుమాధవీ
  శోభావతీ
  సింహోన్నతా
  సింహోద్ధతా
  మదనము
14214 , 5-3శక్వరి2933వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముత , భ , జ , జ , గా(గగ)శ్రీమ్య రాజకులశేఖర రాజరాజా
భూరిప్రతాపపరిభూతవిరోధివర్గా
హారామృతాబ్జహర హాసతుషారకుంద
స్ఫాద్యశఃప్రసర పాండుకృతత్రిలోకా
194వాసంతి14244 , 6శక్వరి481వృత్తం4కలదుమ , త , న , మ , గా(గగ)
195విద్రుమలత14163 , 4 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 4-5శక్వరి8176వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , జ , న , న , వ(లగ)
196శ్లోకము14204 , 5-3శక్వరి11125వృత్తం4లేదుత , భ , జ , జ , హ(గల)
197సుందరి-214203-4 , 4-3శక్వరి5815వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముభ , భ , ర , స , వ(లగ)కోరిన కోరిక లిచ్చుఁ గోమలి చూడవే
మారునితండ్రి యనం గ్రమంబున నీక్రియన్‌
భాసవంబుల నొప్పుఁ న్నగరాడ్యతిన్‌
సూరిజనంబులు సెప్ప సుందరివృత్తముల్‌.
198సుమంగలి-214204 , 5-3 , 4-5 , 5-4శక్వరి1772వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముస , జ , స , స , గా(గగ)రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
రులన్ సుమంగలి దా సజసాగాలన్
199అలసగతి 15195 , 3-4 , 4-5 , 5-4అతిశక్వరి7648వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరమున , స , న , భ , యగృహములున్ మఱియు గ్ధమగుచుండన్
గుతులయి రక్కసులు కొందఱు దురాశా
భ్రములు తగలంబడు పరావసధచౌర్య
క్రము నెఱపన్ దహనకాండము దహింపన్
200ఇల15184 , 5 , 4-3 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిశక్వరి16364వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముస , జ , న , న , సనంబులూడఁగఁ డఁతి గమి పఱవన్
మీరు తత్కుచరము రుచికనుచే
సురుల్ మహాగ్నికి ఱ తగులఁబడియున్
గొరైన చూపులఁ గుసులుకొని గనఁగన్
201ఇల2 15184 , 5 , 4-3 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిశక్వరి16364వృత్తం4కలదు5,8 వ అక్షరములుస , జ , న , న , సనంబులూడఁగఁ డఁతి గమి పఱవన్
మీరు త్కుచరము రుచికనుచే
సురుల్ మహాగ్నికి ఱ తగులఁబడియున్
గొరైన చూపులఁ గుసులుకొని గనఁగన్
202కమలాకర15204 , 5 , 6 , 4-3అతిశక్వరి7036వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముస , న , జ , జ , య
203కలహంసి15184 , 6అతిశక్వరి3277వృత్తం4కలదుత , య , స , భ , గ
204గజరాజ15204 , 5 , 4-3అతిశక్వరి15788వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముస , జ , భ , భ , సభాస లష్టవిశ్రమరీతిఁ దనరినన్
రాజమౌను రంనృపాల వసుమతిన్
భాస లష్టవిశ్రమరీతిఁ దనరినన్
రాజమౌను రంనృపాల వసుమతిన్
205చంద్రరేఖ15274-5అతిశక్వరి4625వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముమ , ర , మ , య , యఇంద్రాణిన్ జంద్రరేఖావృత్తాచ్ఛధీకౌముదీ శ్రీ
సాంద్రస్మేరాభిరామన్ శ్వత్సుధావర్షిణిన్ నీ
లేంద్రప్రామాణ్యనీరంద్రేభ్యన్ శ్రుతిజ్ఞేయనాద్యన్
మంద్రస్తోత్రప్రసక్తిన్ మాన్యప్రపత్తిన్ భజింతున్
206చంద్రశేఖర15213 , 6 , 4-5అతిశక్వరి10928వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , జ , ర , జ , ర
207చంద్రశ్రీ1524అతిశక్వరి5058వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముయ , మ , న , య , య
208డిండిమ15203 , 5 , 6 , 5-4అతిశక్వరి11230వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముజ , స , న , జ , ర
209నలిని
 భ్రమరావలికా
  నలినీ
  భ్రమరావళి
15204 , 6 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిశక్వరి14044వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముస , స , స , స , సలినీవిమలాశయమాసమొప్పునవో
త్పసుందరభావసముద్గతసుస్మితమం
జుసత్త్వమునంబ్రకృతిన్ శుభదర్పణమ
ట్లరారుపరాత్పరు వ్యాతసృష్టిగనన్
210మణిగణనికరము
 శశికళ
15163 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిశక్వరి16384వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , న , న , సగొడుగులు పఱియలు గుఱుకులు గొనుటన్
సిముల తునుయలు సెదరి యునికిఁ బెం
డిగలుఁ బడగలు ఱ్చు ముఱియలై
పుమిఁ గలయుటకుఁ బొగులొలయ మదిన్
211మణిభూషణము
 మణిభూషణశ్రీ
  నూతనమ్
  రమణీయక
  సుందర
  ఉత్సర
15215 , 6 , 3-5అతిశక్వరి11707వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముర , న , భ , భ , రరావిక్రముఁడ జేయుఁడ రాతిగజావళీ
సాజాహితుఁడు సాంబుడు సాల్వచమూపతీ
క్షేవృధ్ధియనువాని న కృత్రిమ సాహసో
ద్ధాము దాకె శరధారలధారుణిఁగప్పుచున్
212మనోజ్ఞము15203-4 , 4-3అతిశక్వరి11632వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరమున , జ , జ , భ , రవిలమనోజ్ఞగుణప్రవృత్తినిఁదెల్పు వా
క్సు మెదచాటున నూగు చొక్కపుఁ బూవుఁగా
స్వనితవస్తువిభూతి పైకొన హృల్లతా
ప్రమితినిఁ జాటు సుగంధ భావసమజ్ఞలన్
213మహామంగళమణి15224 , 6అతిశక్వరి14020వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , మ , స , స , స
214మాలిని
 నాందీముఖీ
15225 , 6అతిశక్వరి4672వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , మ , య , యల నిగమవేద్యున్‌ సంసృతివ్యాధివైద్యున్‌
కుటవిమలమూర్తిన్‌ మాలినీవృత్త పూర్తిన్‌
లితసమయోక్తిన్నాగవిశ్రాంతియుక్తిన్‌
సువులు వివరింపన్‌ సొంపగున్విస్తరింపన్‌.
215లలితగతి15173 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 5-3 , 4-5 , 5-4అతిశక్వరి15360వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , న , న , జ , సలినిఁ బదునొకటి యతి నానజసలున్
లితగతి కలరు నిల రంగనృపతీ
లినిఁ బదునొకటి యతి నానజసలున్
లితగతి కలరు నిల రంగనృపతీ
216శంకర115203 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-4అతిశక్వరి7135వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , స , న , జ , య
217సన్నుత15203 , 5 , 6 , 3-5 , 5-4అతిశక్వరి15851వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముర , జ , న , భ , స
218సరసాంక15214 , 5-3అతిశక్వరి5868వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముస , జ , స , స , యసాంక వృత్తమమరున్ జసాయ లొందన్
సీజ సంభవయతిన్ లజాత నేత్రా
సాంక వృత్తమమరున్ జసాయ లొందన్
సీజ సంభవయతిన్ లజాత నేత్రా
219సుకేసరము
 ప్రభద్రక
  భద్రక-2
15203 , 6 , 3-4 , 4-3అతిశక్వరి11184వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , జ , భ , జ , రలు చివుళ్ళు వహ్నిపరిణామమూర్తులై
లము లంటుకొన్నఁ దమవైన యాకృతుల్
కొకొని మారెగాని మఱికోలుపోవు నై
నిభృతమైన వన్నియల జాలి తోటలన్
220సుగంధి
 ఉత్సవ
  ఉత్సాహ
  చామర
  తూణక
  మహోత్సవ
  శాలిని-2
  ప్రశాంతి
15233 , 6 , 5-4అతిశక్వరి10923వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముర , జ , ర , జ , రనిన్ను వేఁడువార మయ్య నీరజాక్ష! మమ్ము నా
న్నులం బ్రపన్నులం బ్రపంచమున్ దయామతిం
జెన్నుమీరఁ గావవే, ప్రసిద్ధుఁ డిద్ధకీర్తిసం
న్నుఁడున్ వదాన్యుఁడుం దస్వితుల్యతేజుఁడున్
221అశ్వగతి
 ఖగతిః
  అశ్వాక్రాంత
  పద్మముఖీ
  సంగత
16224 , 6 , 4-3 , 3-5అష్టి28087వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముభ , భ , భ , భ , భ , గదు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
దు భకారములుం గమునై తగు నశ్వగతిన్
222గజవిలసిత
 ఋషభగజవిలసితమ్
16203 , 6 , 3-4 , 4-3 , 4-5అష్టి32727వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరముభ , ర , న , న , న , గచీటువివ్వికావు జిలుగు తళుకు జిగి దం
తా కృతి కానరాద సలు నలుపుటిటికుల్
గా నగాళి కావు దలవు మొదలవు ముం
దీ రిరాజిలేద యిటగునగున కదుపన్
223చంచల
 చిత్రశోభ
 చిత్రమ్
16243 , 6 , 5-4అష్టి43691వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముర , జ , ర , జ , ర , ల
224చంద్రభాను16233 , 6 , 5-4అష్టి21848వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరమున , ర , జ , ర , జ , గజరల్ జగల్ గదించినం దిశావిరామమై
యఁ జంద్రభానువృత్తమౌను రంగభూవరా!
జరల్ జగల్ గదించినం దిశావిరామమై
యఁ జంద్రభానువృత్తమౌను రంగభూవరా!
225చంద్రశ్రీ
 ప్రవరలలితమ్
16255-4అష్టి10178వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముయ , మ , న , స , ర , గన్నాథున్‌ లక్ష్మీహృదయజలప్రోద్యదర్కున్‌
గాధీశారూఢున్‌ సుకవిజనల్పద్రుమంబున్‌
న్వర్ణింపంగా యమనసయుతంబై రగంబుల్‌
మొగిం జంద్రశ్రీకిన్నిలుచు యతి ముక్కంటినొందున్‌.
226జ్ఞాన16224 , 5 , 6 , 4-3అష్టి15805వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముత , న , భ , భ , స , గ
227డమరుక16226 , 4-5అష్టి30564వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , త , జ , స , న , గ
228పంచచామరము
 నారాచ
  మహోత్సవ
16243 , 6 , 4-5అష్టి21846వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముజ , ర , జ , ర , జ , గ టా చతుర్ముఖుం డరాగఁ నిష్ట శిష్టపాళితోఁ
టాలునన్మునిప్రభుండు ద్ద భక్తియుక్తిమై
నిటాలమందుఁ గేలుదోయి నిల్చి మ్రొక్కి నిల్చితా
ని టేటికో ననుం గనంగ నేగుదెంచె ధాతయున్
229పద్మకము-1
 పద్మ
16215 , 6 , 3-5అష్టి23416వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , భ , జ , జ , జ , గలితంబు నభజాజగణంబులు గాంతమై
లదిగ్విరమణంబులు న్నుతమై చనన్‌
టదైత్యమదభంజను న్నుతిసేయఁగాఁ
బ్రటమై కృతులఁ బద్మము ద్మకుఁ బట్టగున్‌.
230పద్మకము-2
 పద్మ
16215 , 6 , 3-5అష్టి23416వృత్తం4కలదు8 వ అక్షరమున , భ , జ , జ , జ , గకొడుకుపల్కువినికూడదునాక దురాత్ముడై
డఁగ మీకు నపకారము సేసిధరిత్రి వె
ల్వడఁగ బంచెఁగడుఁ బాపమతిన్ దృతరాష్ట్రుఁడె
య్యెల దుర్జనుల నేమఱి నమ్మఁగఁబీలునే
231ప్రియకాంత
 కాంత
16224 , 6అష్టి13264వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , య , న , య , స , గద్విదములం గాన తిరిగితిన్ గాదె హరీ యీ
విపినము నందెల్ల వెదకి పిల్చేను సదా నా
మిట నీ పేరె చలము చాలించు హితానన్
కృ సుధ చల్లేవ హృదియు తృళ్ళేను ముదానన్
232ఫలసదనము
 శిశుభరణమ్
16184 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4అష్టి16384వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరమున , న , న , న , స , గల మిటుల పురము లమి యఱుమంగా
నుజ సమితిచెడి సనము లఱవంగా
నుజపతికి నెడద లరి చెదరంగా
సు వివశమగుచు ఱల గరువంబై
233మంగళమణి16203 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-4అష్టి31711వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , స , న , జ , న , గ
234మదనదర్పణ
 మదనదర్ప
16233 , 6 , 5-4అష్టి21855వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , స , జ , ర , జ , గశ్రీసజరజల్ గయుక్తిఁ జెందివచ్చినం గుమా
రా మదనదర్పమయ్యె నబ్జభూవిరామమై
శ్రీసజరజల్ గయుక్తిఁ జెందివచ్చినం గుమా
రా మదనదర్పమయ్యె నబ్జభూవిరామమై
235మేదిని
 వాణి
  వాణినీ
16223 , 6 , 3-4 , 4-3అష్టి11184వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , జ , భ , జ , ర , గవిను మిటులేటికిం జనిన వృత్తమూది యల్గన్
ము నుతించు నీదు గురుసారధీరబుద్ధిన్
నిను నతిశాంతచిత్తయని నిక్క మేను గందున్
మున నిట్టినీకగునె త్సరంబు వత్సా.
236వామదేవ16233 , 5 , 6 , 5-4అష్టి21995వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముర , జ , న , ర , జ , గ
237శంకర216204 , 5 , 3-5 , 5-3 , 4-5అష్టి30703వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , జ , న , స , న , గ
238చంపకకేసరి 17234 , 5-3 , 4-5 , 5-4అత్యష్టి46828వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , స , స , స , వ(లగ)సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
సాస్వలౌ యతి గజంబులఁ జంపకకేసరిన్
239జాగ్రత్17224 , 6 , 4-3 , 5-3అత్యష్టి28540వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముస , న , జ , న , భ , గా(గగ)
240తారక17224 , 5 , 6 , 4-3అత్యష్టి31612వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముస , న , జ , జ , న , గా(గగ)
241ధృతి
 పృథ్వి
  విలంబితగతి
17243-5 , 5-3అత్యష్టి38750వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముజ , స , జ , స , య , వ(లగ)ప్రతాపగుణభూషణా రహితార్థసంభాషణా
వితీర్ణిరవినందనా విభవనూత్నసంక్రందనా
శ్రుతిస్మృతివిచక్షణా సుకృతకీర్తిసంరక్షణా
క్షితీంద్రనుతవర్తనా శివపదద్వయీకీర్తనా
242నర్కుటము
 కోకిలకాక
  నర్దటకమ్
17223 , 6 , 4-3అత్యష్టి56240వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , జ , భ , జ , జ , వ(లగ)కొలిచెద నందగోపసుతు కోమలపాదములన్‌
దులిచెదఁ బూర్వసంచితపు దోషములన్‌ సుఖినై
నిలిచెద నన్న నర్కుటము నిర్మలవృత్తమగున్‌
లితమై నజంబుల భజావల దిగ్విరతిన్‌.
243పదకోకిలకాంక17223 , 6 , 4-3అత్యష్టి56240వృత్తం4కలదు8,14 వ అక్షరములున , జ , భ , జ , జ , వ(లగ)
244పాలాశదళము
 త్వరితగతి
17193 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 4-5 , 5-4అత్యష్టి32768వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , న , న , న , న , గా(గగ)దునయిదు లఘువులును రఁగ గగ మొందన్‌
దియగునెడ విరతులు లసి పొడసూపన్‌
బొలి హరినుతులఁ గడు దొలుపగుచుఁ బాలా
ళ మనఁబరఁగుఁ గవినులు గొనియాడన్‌.
245పృథ్వి-217243-5 , 5-3అత్యష్టి38750వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముజ , స , జ , స , య , వ(లగ)మూల్యమణిభూషణంబులు గజాశ్వబృందంబులున్
మృద్ధధనధాన్యరాసులు ప్రస్తగోవర్గముల్
గ్రమంబునను భూసురేశుల కణ్యపుణ్యార్థియై
ర్త్యనిభుఁడిచ్చెఁ బాండువిభుఁ త్యుదారస్థితిన్
246మందాక్రాంతము
 శ్రీధరా
17274-5అత్యష్టి18929వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముమ , భ , న , త , త , గా(గగ)వీణానాదప్రతిమ నిగమావిర్భవత్సారపుణ్య
శ్రేణీసంపాదిత విమలతాస్థేమనిర్లేపచిత్త
త్రా క్రీడాకలనసతతోత్సాహవద్ధివ్యభావా
ప్రాణాపానాహరణ నిపుణప్రాపణీయానుభావా
247వంశపత్రపతిత17223 , 6 , 3-4 , 4-3అత్యష్టి64983వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , ర , న , భ , న , వ(లగ)బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
బాగు వంశపత్రపతితన్ రనభనలగల్
248శిఖరిణి17255-4అత్యష్టి59330వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముయ , మ , న , స , భ , వ(లగ)స్స్వాధ్యాయాదిక్షపితమలచిత్తప్రకలితా
విజ్జాలజ్వాలావిరమణసుధావృష్టిలలితా
పాపుష్పక్షీరచ్ఛవికిరణసంర్జనధురా
ర్వానిర్వాహప్రచురకలనస్థైర్యమధురా
249శ్రీమతి17275అత్యష్టి22115వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముర , త , య , స , జ , గా(గగ)
250హరిణి17254-5అత్యష్టి46112వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరమున , స , మ , ర , స , వ(లగ)రిణియను వృత్తంబొప్పున్ భాస్కరాత్తవిరామమై
రినమరేఫస్వంబై షోడశప్రమదాసహ
స్రమణుఁ దృణావర్తక్రవ్యాదసంహరు మస్తకో
రిరుచిపింఛాచూడుం బీతవస్త్రు నుతింపఁగా
251అతివినయ18193 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ధృతి131072వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , న , న , న , న , సలు గలయఁగ ననల సయుతములగుచున్
రు నతివినయకివి శమయతికృతులన్
లు గలయఁగ ననల సయుతములగుచున్
లు గలయఁగ ననల సయుతములగుచున్
252కుసుమితలతావేల్లిత1829ధృతి37857వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముమ , త , న , య , య , యశ్రీనాథున్‌ బ్రహ్మాద్యమరవర సంసేవ్యపాదారవిందున్‌
దీనానాథవ్రాతభరను గుణోదీర్ణునిం బాడి వోలిన్‌
గానారూఢాత్ముల్‌ మతనయయయల్‌ కామజిద్విశ్రమంబై
వీనుల్‌ నిండారం గుసుమితలతావేల్లితావృత్తమొప్పున్‌.
253క్ష్మాహార18284 , 6ధృతి30841వృత్తం4కలదు9,13 వ అక్షరములుమ , న , య , త , న , మసానుక్రోశుఁడు మధురస్వాద్వాభాషి కలవేదార్థా
హీప్రౌడుఁడు ధిషణాహేలాలోకహిత సదాజీవుం
డేనోదూరుఁడు తరిణుం డీహాదూరుఁ డితిహశబ్దార్థా
ఙ్ఞానాస్థానము నిరతస్వాహాభర్తృరణశీలుండున్
254తనుమధ్యమా1829ధృతి77378వృత్తం4కలదు8,15 వ అక్షరములుయ , మ , య , న , ర , ర
255తరలి18233 , 4 , 5 , 6 , 5-4ధృతి97247వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , స , న , జ , న , రచారుభసన భూరిజన రసాంద్రగణములన్‌ దిశా
సా విరతి నందముగ నిజంబు తరలి చెన్నగున్‌.
చారుభసన భూరిజన రసాంద్రగణములన్‌ దిశా
సా విరతి నందముగ నిజంబు తరలి చెన్నగున్‌.
256తాండవజవ18224 , 5 , 6 , 4-3 , 5-4ధృతి63484వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముస , న , న , స , న , య
257త్వరితపదగతి 18203 , 4 , 5 , 6 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ధృతి65536వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , న , న , న , న , యసిరుహభవసదృశతుర ననననాయల్
త్వరితపదగతి కమరు శమయతియు గాగన్
సిరుహభవసదృశతుర ననననాయల్
త్వరితపదగతి కమరు శమయతియు గాగన్
258దేవరాజ18233 , 5 , 6 , 5-4ధృతి125912వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , ర , న , జ , భ , సక్షితి నరల్‌నజల్‌భసలును జెన్నుగా నభవయతి
స్థితియు దేవరాజమునకుఁ జెల్లు రంగనరపతీ
క్షితి నరల్‌నజల్‌భసలును జెన్నుగా నభవయతి
స్థితియు దేవరాజమునకుఁ జెల్లు రంగనరపతీ
259నిశా-2
 నారాచ
  నారాచక
  మహామలికా
  సింహవిక్రీడిత
  వరదా
18263-5 , 5-3 , 5-4ధృతి74944వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరమున , న , ర , ర , ర , రవిశునులు భక్షణాశన్ శవానీక సాన్నిధ్యమున్
సి పెరమృగాళిపై రాఁ జలద్దర్శయద్దంతముల్
గుగుడలుగ గొంచు ఘూర్ణారవన్మంద్రరావంబుగన్
సిజడియనట్లు సాగున్ మరిం బేర్చి కవ్వించుచున్
260మత్తకోకిల
 చర్చరీ
  మల్లికామాల
  మాలికోత్తరమాలికా
  విబుధప్రియా
  హరనర్తన
  ఉజ్జ్వల
18263-4ధృతి93019వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముర , స , జ , జ , భ , రల్లిదుం డగు కంసుచేతను బాధ నొందుచుచున్న మీ
ల్లిఁ గాచిన భంగిఁ గాచితి ధార్తరాష్ట్రులచేత నేఁ
ల్లడంబునఁ జిక్కకుండఁగ దావకీన గుణవ్రజం
బెల్ల సంస్తుతి సేసి చెప్పఁగ నెంతదాన జగత్పతీ!
261శివశంకర
 సురభి
18224 , 6 , 4-3 , 5-3ధృతి126844వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముస , న , జ , న , భ , స
262హరనర్తన 18276ధృతి90971వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముర , స , జ , య , భ , రద్ధవాసనఁజేసిహాళిశార్దూళావళిపొందుచున్
యుద్ధభూమినిఁజేరిదృష్ట్లొగినేదాత్త్యాయతిఁజిందుచున్
విద్ధసైందవరాజిపైవిచలద్ గృధ్రావృతి క్రోధసం
ద్ధ గర్జనఁబాపి తప్పక యట్లేకప్పక నిల్చున్
263హరిణప్లుత18263-4ధృతి93019వృత్తం4కలదు9,14 వ అక్షరములుర , స , జ , జ , భ , ర
264కవికంఠభూషణ
 కవికంఠవిభూషణ
19264 , 5-3 , 5-4అతిధృతి177900వృత్తం4కలదు9 వ అక్షరముస , జ , స , స , స , జ , గపొపొచ్చెమున్నె మన మువ్వురు తల్లులు మువ్వురున్ రమా
ణీయమూర్తు లవదాతయశోనిధు లందు నాపయిన్
దిమైన ప్రేమ నియతిం జనువారలు వారిలోననున్
ఱియుం గడిందిగను న్ననచేయున కైకకాదటే
265చంద్రకళ1928అతిధృతి186587వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముర , స , స , త , జ , జ , గమున్నువిన్నది దేవరహస్యంబున్ దమకున్ వినిపింపగా
నెన్నొసార్లు తలంచితిగానీ యేను వచింపనెలేదు నే
డెన్నజెప్పకయున్నఫలంబొక్కంతయులేదుధరాధిపా
మున్నుదేవయుగంబున వింటిన్ భూపభవత్సుత హేతువున్
266తరళము
 ధ్రువకోకిల
19263-4అతిధృతి186040వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరమున , భ , ర , స , జ , జ , గమపూరుషుఁ డొక్కఁ డాఢ్యుఁడు పాలనోద్భవ నాశముల్
సొరిదిఁ జేయు ముకుంద పద్మజ శూలి సంజ్ఞలఁ బ్రాకృత
స్ఫురిత సత్త్వ రజస్తమంబులఁ బొందు నందు శుభస్థితుల్
రి చరాచరకోటి కిచ్చు ననంతసత్త్వ నిరూఢుఁడై.
267ప్రభాకలిత19263-4 , 4-3అతిధృతి175472వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , జ , జ , భ , ర , జ , గ
268భూతిలకము19273-4 , 4-3అతిధృతి186039వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముభ , భ , ర , స , జ , జ , గవాఁడె వధూమణి చూడవే ద్రిదిద్రుమంబు ధరిత్రికిన్‌
బోఁడిమి దెచ్చిన శూరుఁ డీతనిఁ బోలలే రిల నెవ్వరున్‌
వీఁ ధికుం డని భీమవిశ్రమవృత్తి భూతిలకం బగున్‌
వేఁడి నుతింతురు భారసంబుల వెంట జాగము లొందఁగాన్‌.
269మణిదీప్తి19304 , 6అతిధృతి55513వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముమ , స , స , త , జ , య , గ
270మేఘవిస్ఫూర్జితం1930అతిధృతి75714వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముయ , మ , న , స , ర , ర , గస్థిరాంశుప్రస్విన్నామృతకరవియధ్ధేశచూడామనోజ్ఞా
పురాళీప్రధ్వాసాధ్భుతరతభిజాబోగకేళీసమజ్ఞా
రుత్పాళీకేళీగిరికృతధనుర్మండలీలగ్నవిష్ణూ
జ్జ్వాలాహాలాహలవిషమహాహ్వరేఖాసహిష్ణూ
271వాణి19284 , 6అతిధృతి106225వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముమ , భ , స , న , య , స , గ
272శంభు19324 , 6అతిధృతి3172వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముస , త , య , భ , మ , మ , గశ్రిహృత్పంద్మాంతరసంస్స్పందాయితరేఖావిజ్ఞేయాకారా
క్షితిభృత్కన్యాధరకాంతిశ్రీవివశీభూతాంతర్వాపారా
ప్రనుప్రాణాంతరవర్తీ భూనతల్లీరేఖోద్యత్పుష్పా
తి సంవిద్వేదనమర్మప్లావితక్తాలీనిర్యద్భాష్పా
273శార్దూలవిక్రీడితము1930అతిధృతి149337వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముమ , స , జ , స , త , త , గశ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర
క్షైకారంభకు భక్త పాలనకళాసంరంభకున్ దానవో
ద్రేస్తంభకుఁ గేళిలోలవిలసద్దృగ్జాలసంభూత నా
నాకంజాతభవాండ కుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్.
274శుభిక19264 , 6 , 4-5అతిధృతి225265వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముమ , భ , న , న , భ , భ , గసూరిస్తుత్యా మభవనవిలసిత సూర్యయతిన్ శుభికా
కారంబై యెల్లకృతుల వెలయును ల్పితభాగలన్
సూరిస్తుత్యా మభవనవిలసిత సూర్యయతిన్ శుభికా
కారంబై యెల్లకృతుల వెలయును ల్పితభాగలన్
275అంబురుహము20284-3కృతి372151వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముభ , భ , భ , భ , ర , స , వ(లగ)తాతుషార పటీర మరాళ సుధాసమాన మహాయశా
నీదభృంగ తమాలదళాసితనీరజేంద్ర మణిద్యుతీ
హా కిరీట ముఖాభరణాంచిత యంచు శ్రీపతిగూర్చి భా
భాసవంబుల భాను విరామముఁ ల్క నంబురుహంబగున్‌.
276ఉత్పలమాల2028కృతి355799వృత్తం4కలదు10 వ అక్షరముభ , ర , న , భ , భ , ర , వ(లగ)పుణ్యుడు రామచంద్రుడట వోయి ముదంబున గాంచె దండకా
ణ్యము దాపసోత్తమ శణ్యము నుద్దత బర్హిబర్హలా
ణ్యము గౌతమీ విమల వాఃకణ పర్యటనప్రభూత సా
ద్గుణ్యము నుల్ల సత్తరు నికుంజ వరేణ్యము నగ్రగణ్యమున్
277కలిత20233 , 4 , 5 , 6 , 3-5 , 5-4కృతి522176వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరమున , న , భ , స , న , న , వ(లగ)భసననవంబుల నలినాప్తవిరమణము రస
ప్రణుత కలితవృత్త మమరు రంగమనుజపతిమణీ
భసననవంబుల నలినాప్తవిరమణము రస
ప్రణుత కలితవృత్త మమరు రంగమనుజపతిమణీ
278ఖచరప్లుతము2028కృతి373176వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరమున , భ , భ , మ , స , స , వ(లగ)ద కేశవ దైత్యవిదారీ వారిజనాభ జగన్నిధీ
రుణఁ జూడుము మమ్ముఁ బ్రసన్నాకార హరీయని పల్కినన్‌
రుసతో సభభంబు మసావల్‌ వాలఁగ రుద్రవిరామ మై
రుదుగా మునిపుంగవవర్ణ్యంబై ఖచరప్లుత మొప్పగన్‌.
279ప్రభాకలితము20273-4 , 4-3కృతి372080వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , జ , జ , భ , ర , స , వ(లగ)వెయ నజాభరసంబులున్ రవివిశ్రమంబులునుం బ్రజా
లితకునొప్పు నగణ్యపుణ్య లగంబుమీద ధరం గృతిన్
వెయ నజాభరసంబులున్ రవివిశ్రమంబులునుం బ్రజా
లితకునొప్పు నగణ్యపుణ్య లగంబుమీద ధరం గృతిన్
280భుజగ20263-4 , 5-3కృతి372216వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , భ , న , భ , ర , స , వ(లగ)మును నభల్ నభరసవముల్ పదుమూఁట విశ్రమమొప్పినన్
వజారత విజయరంగశిఖామణీ భుజగంబగున్
మును నభల్ నభరసవముల్ పదుమూఁట విశ్రమమొప్పినన్
వజారత విజయరంగశిఖామణీ భుజగంబగున్
281మత్తకీర20263-4కృతి372096వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , న , జ , భ , ర , స , వ(లగ)
282మత్తేభవిక్రీడితము2030కృతి298676వృత్తం4కలదు14 వ అక్షరముస , భ , ర , న , మ , య , వ(లగ)రక్షార్థము దండ్రి పంప జని విశ్వామిత్రుడుం దోడరా
లీలం దునుమాడె రాము డదయుండై బాలుడై కుంతల
చ్ఛవిసంపజ్జితహాటకన్ గపటభాషావిఫురన్నాటకన్
భిన్నార్యమఘోటకన్ కరవిరా త్ఖేటకన్ దాటకన్
283వసంతమంజరి20263-4కృతి372664వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , భ , భ , న , ర , స , వ(లగ)లనేత్రను బంకజముఖినిఁ న్యకాజనధిక్కృతన్
సునిభాంగినిఁ బల్లవపదను సుందరీవరరత్నమున్
విలదంతిని హంసగమనను బింబసామ్యపుయోనినిన్
దకుంజరకుంభకుచను వసంతమంజరి నంజలిన్.
284కనకలత21223 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ప్రకృతి1048576వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , న , న , న , న , న , సలుకునఁ గనకలత వెలయఁ లికెద నవమణిసూ
సితముగ రవిశశికిరసువిలసనము మహీ
స్థలినలమ రహి శివశమరనల దమిల గురియన్
లితను గొలువఁగ బదకమముల కెనయగు పసన్
285కరిబృంహితము21266 , 3-4 , 4-3 , 5-4ప్రకృతి782271వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముభ , న , భ , న , భ , న , రమూఁడు భనములు రేఫమును బదుమూఁట విరతియు సొంపుగాఁ
గూడుకొనఁ గరిబృంహితము సమకూర్చి వసుమతిమండలా
పీ మను కరిబృంహితరవము పెల్లుగఁ బలుకుచుండఁగాఁ
గోడిగపుఁ జిననాఁడు శకటునిఁ గూల్చిన హరి నుతించెదన్.
286చంపకమాల
 సరసీ
2128ప్రకృతి711600వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరమున , జ , భ , జ , జ , జ , రముల బట్టినం దలకుబా టొకయింతయు లేక శూరతన్
గజవల్లభుండు మతిమంతుడు దంతయుగాంతఘట్టనం
జెరగ జిమ్మె నమ్మకరిచిప్పలు పాదులు దప్పనొప్పఱన్
లి జలగ్రహంబు కరివాలముమూలము జీరె గోఱలన్
287నరేంద్ర21286 , 4-5ప్రకృతి450519వృత్తం4కలదు14 వ అక్షరముభ , ర , న , న , జ , జ , యజాములై తరంగశిఖరములను న్ననిరేఖగ ధూమ
జ్వాలు లేచి యల్లుకొని నభమున ల్లులు వృక్షములయ్యెన్
నీతమాలకాననము నిలువున నింగికి లేచెడునట్టుల్
హాహలమ్ము క్రొత్తదిగ జలనిదియం దుదయించినయట్టుల్
288మణిమాల-221284 , 5 , 5-3ప్రకృతి965356వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముస , జ , స , జ , స , జ , సణాగతార్తిహరణాంబుజాతదళసన్నిభాంబకయుగా
రుణాసముద్ర జగదాదికారుణ పురాణమూర్తి యనుచున్‌
రుసన్‌ సజత్రితయమున్‌ ద్రివారమొనరున్‌ సకారము తుదిన్‌
దిమొంద దిగ్యతిఁ గవుల్నుతింప మణిమాలవృత్త మమరున్‌.
289లాటీవిటము21324 , 6 , 4-5ప్రకృతి394972వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముస , స , స , స , మ , త , యణంబులునాల్గిటిపై మతయల్‌ మ్యగ్భావంబై యరుదేరన్‌
లింటికి నేలిక యెవ్వఁడు నా భావింపంగా భాసురభంగిన్‌
మిగులన్మధురంబగు శబ్దములన్‌ విశ్రాంతిన్‌ లాటీవిటవృత్తం
గు నిందుకళాధరసన్నుతనామాంకా శంకాంతంక విదారీ!
290వనమంజరి21284-3ప్రకృతి744304వృత్తం4కలదు14 వ అక్షరమున , జ , జ , జ , జ , భ , రరి పురుషోత్తమ కృష్ణ కృపానిధి యాదిమూలమ యంచు నా
రిపతి పల్కఁగఁ గాచె నితం డని కౌతుకంబునఁ బల్మరున్‌
గుఁ ద్రయోదశవిశ్రమముల్‌ నజజాజభాంచితరేఫలన్‌
రుగురునిం బ్రణుతింతు రిలన్‌ వనమంజరిం గవిపుంగవుల్‌.
291సురభూజరాజ21263 , 5 , 6 , 3-4 , 5-4ప్రకృతి786104వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరమున , భ , ర , న , న , న , రవియతిన్‌ సురభూజరాజము ప్రబలు నభరననారలన్
విలి రంగమహీతలాధిప ళితవిమతనృపాలకా
వియతిన్‌ సురభూజరాజము ప్రబలు నభరననారలన్
విలి రంగమహీతలాధిప ళితవిమతనృపాలకా
292స్రగ్ధర2133ప్రకృతి302993వృత్తం4కలదు8,15 వ అక్షరములుమ , ర , భ , న , య , య , యకూలున్ గుఱ్ఱంబులేనుంగులు ధరఁ గెడయుం గుప్పలై; నుగ్గునూచై
వ్రాలున్దేరుల్‌ హతంబై డిఁబడు సుభటవ్రాతముల్‌; శోణితంబుల్‌
గ్రోలున్, మాంసంబు నంజుంగొఱకు, నెముకలన్గుంపులై సోలుచున్ భే
తాక్రవ్యాదభూతోత్కరములు; జతలై తాళముల్‌ దట్టి యాడున్.
293తురగవల్గిత
 తురగ
22264 , 3-4 , 3-5 , 5-3ఆకృతి1490944వృత్తం4కలదు15 వ అక్షరమున , న , న , న , స , జ , జ , గననసజజగలు తిథివిరమణంబగున్ దురగంబునన్
లుచు నగరముపయి విడిసినఁ గాంచి తా నొకరుం డెదు
ర్కొని దవులకుఁ గొని చని గిరిగుహఁ గూర్కు నాముచికుందుచే
ను యవనునిఁ బొరిగొని తని వసున్గణింతురు భూసురుల్.
294నతి22303 , 4 , 6ఆకృతి2023015వృత్తం4కలదు9,15 వ అక్షరములుభ , త , య , న , జ , జ , న , గ
295భద్రకము-32230ఆకృతి1930711వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముభ , ర , న , ర , న , ర , న , గది భఁజేసియవ్వలరనద్వయంబు నొగి మూఁడు తానకములన్‌
బాదుకొనంగ నొక్కగురువొందఁ బై విరతి రుద్రసంఖ్య నిడినన్‌
గానరాదు భద్రకమునాఁగ గాఢమగు వృత్త మొప్పుఁ గృతులన్
శ్రీ నరార నాశ్రితవితానచించితఫలప్రదాన నృహరీ!
296భద్రిణీ2230ఆకృతి1930711వృత్తం4కలదు12 వ అక్షరముభ , ర , న , ర , న , ర , న , గభాదిరనత్రయంబు గురు యుక్తమై గిరిశవిశ్రమప్రకటమై
మేదిని నొప్పు భద్రిణికి నందు మేరునగధీర విశ్వనృపతీ
భాదిరనత్రయంబు గురు యుక్తమై గిరిశవిశ్రమప్రకటమై
మేదిని నొప్పు భద్రిణికి నందు మేరునగధీర విశ్వనృపతీ
297మత్తేభ
 అశ్వధాటి
 సితస్తవకః
22325ఆకృతి1915509వృత్తం4కలదు8,15 వ అక్షరములుత , భ , య , జ , స , ర , న , గ
298మద్రక22304-3ఆకృతి1947095వృత్తం4కలదు11 వ అక్షరముభ , ర , న , ర , స , స , న , గక్షిణదిక్కు పోయితిని చంనాగభుజంగవిషానలఝరీ
కుక్షి గిరీంద్రమెక్కితిని దిక్కుడుఁ గవితాననిరూషితమతిన్
దీక్ష నగస్త్యవాసము హసంతి దివ్యతపశ్ఛటఁ గాంచితి విరూ
పాక్షుని వాలి నందు గని దీర్యదాశభయానఁ బలాయితుఁడనై
299మహాస్రగ్ధర2233ఆకృతి605988వృత్తం4కలదు9,16 వ అక్షరములుస , త , త , న , స , ర , ర , గ భూపా! కృష్ణరాయా! య సరసగుణా! త్రుగర్వాపహారీ!
ప్రాజ్ఞా! ఆంధ్రభోజా! లజహితరుచా! సాహితీ సార్వభౌమా!
శ్రీవిష్ణుస్వరూపా! య సుకవివరా! సాక్షరానందమూర్తీ!
దేవేంద్రాభరాజత్ కల విభవ! ధీసార తేజోనిధానా!
300మానిని
 మదిరా
  లతాకుసుమ
  సంగతా
22304 , 6 , 3-5ఆకృతి1797559వృత్తం4కలదు7,13,19 వ అక్షరములుభ , భ , భ , భ , భ , భ , భ , గకొన్నెలపువ్వును గోఱలపాఁగయుఁ గూర్చిన కెంజడ కొప్పునకున్‌
న్నె యొనర్చిన వాహిని యీతని వామపదంబున వ్రాలెననన్‌
జెన్నుగ నద్రిభసేవ్యగురున్విలసిల్లు రసత్రయ చిత్రయతుల్‌
న్నుగఁ నొందఁ బ్రభాసురవిశ్రమ భంగిగ మానిని వ్యమగున్‌.
301యశస్వి22304 , 6ఆకృతి450553వృత్తం4కలదు6,14,20 వ అక్షరములుమ , న , న , న , జ , జ , య , గ
302లక్ష్మీ22283 , 4 , 6ఆకృతి1047760వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , య , స , భ , న , న , స , గ
303విచికిలిత
 కనకలతిక
  అచలవిరతిః
22233 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ఆకృతి2097152వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , న , న , న , న , న , న , గపొదివి పొదివి నృపుల తలలు పుణికి పుణికి నఱకి స
మ్మము ముదము నెడఁదఁ గదుర లఁగి మలఁగి గురునకున్
గుదురు కలుగ జలమువదలి కొసఁకు గినుకఁ దొలఁగితిన్
లి ధనువు జగమఖిలము దలి యెచటొ యరిగితిన్
304హంసి22324 , 6ఆకృతి1048321వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముమ , మ , త , న , న , న , స , గశాతార్చిర్ధూర్బాంధుర్యంబుల్ జలనిధి లములు సలసల గ్రాగన్
పాతాళస్థప్రాణిశ్రేణుల్ పలపల రమయి యసువుల వ్రేగన్
యాతాయాతాయాసక్లిష్టాసువులయి లమట వడిబడి యాదో
వ్రాతంబెల్లన్ వార్వాసంబుల్ వదలి దిమునకుఁ జన నెగురంగన్
305అశ్వలలితము
 అద్రితనయా
2330వికృతి3861424వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , జ , భ , జ , భ , జ , భ , వ(లగ)విరమంబునన్ నజభజంబులింపుగ భజంబులున్‌ భవములై
నఁ జననొప్పు నశ్వలలితంబు త్కృతులఁ జెప్పఁగా విశదమై
నుపమవైభవోజ్జ్వల హరీ సస్రకరదోర్విదారణచణా
నినుఁగొనియాడ ధన్యుఁడు గదయ్య నీ కరుణ దాననంత మగుటన్‌.
306కవిరాజవిరాజితము
 హంసగతి
  మహాతరుణీదయిత
  శ్రవణాభరణమ్
23304 , 6 , 3-5వికృతి3595120వృత్తం4కలదు8,14,20 వ అక్షరములున , జ , జ , జ , జ , జ , జ , వ(లగ)ససమాసవిలాసవిభాసము సాధునుతంబు సుసంధిగమున్
మధురోపనతార్థ సువాక్యనిద్ధము యోగసమంజసమున్
దశకంఠవధాధికమున్ సుమస్సుఖదంబు మునీరితమున్
స్ఫుదురుసద్గుణభూషణభూషితమున్ గనుఁ డీ రఘురాము కథన్
307కుసుమ23263 , 5 , 6 , 3-4 , 5-3 , 5-4వికృతి4193784వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరమున , భ , న , భ , న , న , న , వ(లగ)నభల్ తగ నగణముల్ వగయుతమయి చెలువలరినన్
విభుఁడు రంగనృపతి త్రయోదశవిరతి వసుమతిఁ గుసుమమౌ
నభల్ తగ నగణముల్ వగయుతమయి చెలువలరినన్
విభుఁడు రంగనృపతి త్రయోదశవిరతి వసుమతిఁ గుసుమమౌ
308గాయక2333వికృతి1794927వృత్తం4కలదు9,13,20 వ అక్షరములుభ , జ , జ , య , భ , భ , భ , గా(గగ)
309తుల్య223324 , 6వికృతి3395380వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముస , భ , త , న , త , న , త , వ(లగ)
310పద్మనాభము23395వికృతి1198373వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముత , త , త , త , త , త , త , గా(గగ)మున్నెవ్వరున్‌ లేని కాలంబునన్‌ సృష్టి మూలంబుగాఁ బద్మగర్భుసృజించెన్‌
మున్నీటిలోఁ బాఁపతల్పంబు పై వెన్ను మోపెం ద్రిలోకంబులుం గుక్షి నుండన్‌
న్నంగ నీతం డనాద్యంతుఁ డంచున్‌ నిరీక్షింతు రెవ్వారి వాఁడెల్లనాఁడున్‌
న్నేలు నా నర్కవిశ్రాంతమై పద్మనాభం బగున్‌ సప్తతంబుల్గగంబున్‌.
311మత్తాక్రీడ23324 , 6వికృతి4194049వృత్తం4కలదు9,17 వ అక్షరములుమ , మ , త , న , న , న , న , వ(లగ)త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
త్తాక్రీడన్ మాతల్ నానాల్ ఱి వము వసుగజత యతులమరన్
312అష్టమూర్తి24364-3సంకృతి3614521వృత్తం4కలదు9,17 వ అక్షరములుమ , న , త , స , ర , భ , జ , యశ్రీనాథున్‌ సరసిజాక్షున్‌ సితసరోజాతనాభున్‌ జితనిశాటవరేణ్యున్‌
గానోదంచితరసజ్ఞుం రిభయధ్వాంతభానున్‌ నకవస్త్రవిలాసున్‌
జానొందన్మనతయుక్తిన్‌ రభజల్‌ యాంతమై కుంరయతిద్వయ మొప్పం
గా నిట్లొంపెసఁగఁ జెప్పెం విజనం బష్టమూర్తిన్‌ నసమాగమరీతిన్‌.
313క్రౌంచపదం
 పంచశిర
  కోకపదమ్
24324 , 6 , 3-5సంకృతి4193479వృత్తం4కలదు11,19 వ అక్షరములుభ , మ , స , భ , న , న , న , యకాంనభూషాసంచయ మొప్పన్‌ నకుచభరమునఁ వు నసియాడన్‌
జంలనేత్రల్వంచనతోడన్‌ ముచితగతి వెనుని తనుఁ గొల్వన్‌
అంచితలీలన్మించినశౌరిన్‌ రిదిభపరిమితతు లొనఁగూడన్‌
ముంచి రచింపం గ్రౌంచపదం బిమ్మొగి భమసభననముల నయలొందున్‌.
314తన్వి24324 , 6 , 3-5 , 4-5సంకృతి4155367వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముభ , త , న , స , భ , భ , న , యల్పలతావేల్లితకుసువి లసత్కాంతులు దిక్కుల వెలుగిడు తన్విన్
ల్పవికల్పంబుల నొకగతి సంల్పమునన్‌ దమి నెడపెడు ధన్యన్
వేల్పులు జోహారులగొను స్మితసంప్రీత నుషస్సు నెద గొలుతు భక్తిన్
మేల్పసముత్తెంపుతెర వెడలి నెమ్మిన్‌ మది తెల్విని నెరఁపగ రాగన్
315తుల్య124324 , 6 , 5-3సంకృతి15978301వృత్తం4కలదు7,13,19 వ అక్షరములుత , న , త , న , త , న , త , న
316దుర్మిల
 ద్విమిలా
24324 , 6 , 5-3సంకృతి7190236వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముస , స , స , స , స , స , స , సణీతనయాహృదయేశ్వరబానితాంతమహాగ్ని శిఖావలిచే
రుణాలయభాగ్బహుజంతుతతిప్రళయాగతయైనగతిం బొలిచెన్
ణిం గన నాశ్రయమందినచో గ నాపదయైన దదాశ్రితులం
బొయంగను మానకయుండునొ దుర్భరముల్సిలుగుల్బహులాకృతులై
317మేదురదన్తమ్
 కిరీట
24324 , 6 , 3-5సంకృతి14380471వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముభ , భ , భ , భ , భ , భ , భ , భవారిధి యెచ్చట లోతులు లోతులు వారక చొచ్చెడి యమ్ములచేతను
నేని మాదిరి లోపల లోపల నిప్పులు పోసెడి యమ్ములచేతను
దూరిన చోటుల చిక్కని నెత్తురు తూములు కట్టెడు నమ్ములచేతను
తీరిక నూరక నూపిరి లేవఁగ దీసుకపోయెడు నమ్ములచేతను
318శృంగార24324 , 6సంకృతి4193380వృత్తం4కలదు11,19 వ అక్షరములుస , త , య , భ , న , న , న , యమృవిశ్రామంబవలన్ బందొమ్మిదిటను యతి తగి మెఱిసినయంత
న్గడు శృంగారాఖ్యఁ జెలంగున్ రఙ్గనృపతి సతయభననయ యుక్తిన్
మృవిశ్రామంబవలన్ బందొమ్మిదిటను యతి తగి మెఱిసినయంత
న్గడు శృంగారాఖ్యఁ జెలంగున్ రజ్గనృపతి సతయభననయ యుక్తిన్
319సరసిజము24324 , 6సంకృతి8388193వృత్తం4కలదు10,18 వ అక్షరములుమ , త , య , న , న , న , న , ససంబంధించున్మత్యలు నానాలు దశనిధియతి రసిజమునకున్
గంబూరన్బృందాటవిలోనం విసికొనిన సురరువలి దనుజున్
శంబాభీలంబై తగుముష్టిం దిపిన యదుపతి స్తవముల ననురా
గం బూరన్శోభిల్లఁగఁ బ్రాంచత్కవివరు లభినుతిఁ ఱపుదు రవనిన్.
320ధరణిధరగతి
 జలదరవ
  అలకా
25263 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4అభికృతి16777216వృత్తం4కలదు8,15 వ అక్షరములున , న , న , న , న , న , న , న , గచెరిన తలయు చినిగిన వలువ చెలువము తరిగిన మొగమై
లిన నడుము దిసిన యురము లగిన తునిగిన సరమై
రిన పిఱుఁదు లసిన పదము దవదలయి చను కనులై
బెరి బెదరియు విరిసి విరిసియు వెడలకు వెడలకు మగువా
321బంధుర 25304 , 6 , 3-5 , 4-5 , 5-4అభికృతి14368768వృత్తం4కలదు16 వ అక్షరమున , న , న , న , స , భ , భ , భ , గరిమళభరితవికచ సుమముల శ్రీబంధుర కాంచన దివ్యమణి
స్ఫి వలసమున వెలయఁగ భ్రమరసంవీత వినీలవిభాసమునన్
సిరిమొగమున రతనపునిలుపసలాసేచనకంబుగ శోభిలఁగన్
రి మధువ ననివసనమిలగనె నవ్యక్తుగతిన్ బ్రియకామినికై
322భాస్కరవిలసితము25324 , 6 , 4-3 , 3-5అభికృతి8381311వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముభ , న , జ , య , భ , న , న , స , గగోనికరముల నేలినవానిన్‌ గోవృషదనుజుల నడఁచినవానిన్‌
గోపికలను బ్రమయించినవానిన్‌ గుబ్జకు విలసన మొసఁగినవానిన్‌
గోకులము వెలయించినవానిన్‌ గొల్చెద మని బుధు లినయతిఁ బల్కన్‌
బ్రాపుగ భనజయభాశ్రిత నాసల్‌ భాస్కరవిలసితమగు గురుయుక్తిన్‌.
323రాజహంస25425అభికృతి9586981వృత్తం4కలదు13 వ అక్షరముత , త , త , త , త , త , త , త , గ
324వనరుహ25324 , 6అభికృతి16776601వృత్తం4కలదు11,19 వ అక్షరములుమ , స , భ , భ , న , న , న , న , గరుద్రప్రౌఢినిఁ బందొమ్మిదిటన్ రుజులగు యతులొనరుట వనరుహమై
ద్రశ్రీయుత రంగాధిపతీ రగు లిపుల మసభననననగల్
రుద్రప్రౌఢినిఁ బందొమ్మిదిటన్ రుజులగు యతులొనరుట వనరుహమై
ద్రశ్రీయుత రంగాధిపతీ రగు లిపుల మసభననననగల్
325విజయ25324 , 6 , 3-5అభికృతి16644511వృత్తం4కలదు12,19 వ అక్షరములుభ , స , భ , త , న , స , న , న , గభానులఁ బదియుందొమ్మిదిటం జొప్పడి విరతులు నేర్పడ విజయమగున్
సైనికయుత రంగాధిప సల్లాసు భసభతనల్ ననగములతోన్
భానులఁ బదియుందొమ్మిదిటం జొప్పడి విరతులు నేర్పడ విజయమగున్
సైనికయుత రంగాధిప సల్లాసు భసభతనల్ ననగములతోన్
326శతపత్ర
 చారుమతి
25325 , 4-5 , 5-4అభికృతి15658735వృత్తం4కలదు13,17 వ అక్షరములుభ , జ , స , న , భ , జ , స , న , గచారుమతి యొప్పును భజల్ సనభజల్ సనగసంగతి కవీంద్రవినుతా
సారెకుఁ ద్రయోదశ సప్తదశ సద్యతి లసద్గతిని రంగనృపతీ
చారుమతి యొప్పును భజల్ సనభజల్ సనగసంగతి కవీంద్రవినుతా
సారెకుఁ ద్రయోదశ సప్తదశ సద్యతి లసద్గతిని రంగనృపతీ
327శోభనమహాశ్రీ25365అభికృతి14498421వృత్తం4కలదు8,15,22 వ అక్షరములుత , భ , య , జ , స , ర , న , భ , గ
328సాధ్వీ25304 , 6 , 3-5 , 5-3అభికృతి14663551వృత్తం4కలదు8,15,22 వ అక్షరములుభ , న , జ , న , స , న , న , భ , గనాదసనకసనందనవినుత సనాథ భనజనసనాభగురుల్‌
చారుశిఖరియతి శైల విరమణము క్ష్మాధర విరతియు సాధ్వియగున్‌.
నాదసనకసనందనవినుత సనాథ భనజనసనాభగురుల్‌
చారుశిఖరియతి శైల విరమణము క్ష్మాధర విరతియు సాధ్వియగున్‌.
329సురుచి25324 , 6అభికృతి4179904వృత్తం4కలదు8,14,21 వ అక్షరములున , న , భ , స , త , న , న , య , గసుమనువుల నిర్వదియొకటన్ జెల్వై విరమణములు రలం బాగౌ
మ సురుచి శ్రీరిసమ రంగేంద్రా ననభసతనయగప్రాప్తిన్
సుమనువుల నిర్వదియొకటన్ జెల్వై విరమణములు రలం బాగౌ
మ సురుచి శ్రీరిసమ రంగేంద్రా ననభసతనయగప్రాప్తిన్
330అపవాహ26324 , 6 , 4-3ఉత్కృతి8388601వృత్తం4కలదు10,16,22 వ అక్షరములుమ , న , న , న , న , న , న , స , గా(గగ)దిక్సీమాంతమిత ధిమిత ధిమిత ధిమిక ధిమిక పటుతమృదంగోద్యత్
ప్రక్సంరావముల నటన తురశఫరి కుని నిచయకృతసాహాయ్యున్
ప్రాక్సృష్టిన్ వెలుచు జలజవకృత నుతిరిత సవనటనానేహః
స్రుక్సందీపిత మహితచరుని హితనుత రుచిరమహి మహాధాయ్యున్
331కల్యాణ2639ఉత్కృతి21845355వృత్తం4కలదు8,13,22 వ అక్షరములుర , జ , జ , ర , జ , ర , స , ర , వ(లగ)
332ప్రభు26324 , 6 , 3-4 , 5-3ఉత్కృతి28761088వృత్తం4కలదు9,15,21 వ అక్షరములున , న , న , జ , జ , జ , జ , జ , వ(లగ)ప్రముదితగజబుతుసవిశ్రమముల్‌మణం గవివర్యనుతంబునునై
క్రమున నననలు హి నైదు జకాములున్ లగమున్ బ్రభువృత్తమగున్
ప్రముదితగజబుతుసవిశ్రమముల్‌మణం గవివర్యనుతంబునునై
క్రమున నననలు హి నైదు జకాములున్ లగమున్ బ్రభువృత్తమగున్
333భుజంగవిజృంభితము26384ఉత్కృతి23854849వృత్తం4కలదు9,19 వ అక్షరములుమ , మ , త , న , న , న , ర , స , వ(లగ)స్వారాజారివ్రాతారాతీశితపనసమనయన ర్వదా మునివందితా
గౌరీశాద్యామర్త్యస్తుత్యా మలభవజనక మధు కైటభాసురమర్దనా
శ్రీరామాహృత్స్వామీ యంచున్‌ జెలఁగి మమతనననలఁ జెంద రేఫసలున్‌ లగన్‌
ఘోరాఘౌషూభిద్వేషిం బేర్కొనఁగ వసుదశయతియగున్‌ భుజంగవిజృంభితన్‌.
334మంగళమహాశ్రీ26345 , 5-4ఉత్కృతి15658735వృత్తం4కలదు9,17 వ అక్షరములుభ , జ , స , న , భ , జ , స , న , గా(గగ)చిత్తములఁ జూపులను జిత్తజుని తండ్రిపయిఁ జెంది గజదంతియతు లొందన్‌
నృత్తములతోడఁ దరుణీమణులు గానరుచు లింపుగను మంగళమహాశ్రీ
వృత్తములఁ బాడిరి సవృత్తకుచకుంభముల వింతజిగి యెంతయుఁ దలిర్పన్‌
త్తిలుచు నబ్భజసనంబు లిరుచోటులఁ దర్పఁగఁ దుదన్‌ గగ మెలర్పన్‌.
335మలయజము26304 , 6 , 3-5ఉత్కృతి33290224వృత్తం4కలదు8,15,22 వ అక్షరములున , జ , న , స , న , న , భ , న , వ(లగ)ళిన విలోచన జనసనంబులు భనగణంబులు ట లగమున్
సి గిరిత్రయహితయతుల్ తగి లయజ వృత్తము హి వెలయున్
ళిన విలోచన జనసనంబులు భనగణంబులు ట లగమున్
సి గిరిత్రయహితయతుల్ తగి లయజ వృత్తము హి వెలయున్
336వరాహ26324 , 6 , 4-3ఉత్కృతి8388601వృత్తం4కలదు10,16 వ అక్షరములుమ , న , న , న , న , న , న , స , గా(గగ)దిక్సీమాంతమిత ధిమిత ధిమిత ధిమిక ధిమిక పటుతరమృదంగోద్యత్
ప్రక్సంరావముల నటన తురశఫరి కుని నిచయకృతసాహాయ్యున్
ప్రాక్సృష్టిన్ వెలుచు జలజవకృత నుతిరిత సవనఘటనానేహః
స్రుక్సందీపిత మహితచరుని హితనుత రుచిరమహి మహాధాయ్యున్
337శంభునటనము26335 , 5-3ఉత్కృతి31317470వృత్తం4కలదు10,18 వ అక్షరములుజ , స , న , భ , జ , స , న , భ , వ(లగ)
338త్రిభంగి34424 , 6ఉద్ధురమాల3329228800వృత్తం4కలదు25,29,34 వ అక్షరములున , న , న , న , న , న , స , స , భ , మ , స , గనన ననసస లును భమసగలును దనరి నటింపఁ గణంకన్‌ నలువంకన్‌ బెంపుదొలంకన్‌
మునుకొని నఖముఖమున వెడఁగదలుపఁ జనుఁ గడునొప్పగువీణల్‌ నెరజాణల్‌ వేలుపుగాణల్‌
రుహ జనితుని తనయులు మొదలుగ ఘనమతులాదటతోడన్‌ శ్రుతిగూడన్‌ వెన్నునిఁబాడన్‌
వినఁగలిగిన నదిజననము ఫలమని -మునిజను లిందు శుభాంగున్‌ దగుభంగిన్‌ జెప్పుఁ ద్రిభంగిన్‌.
339దర30323 , 4 , 6 , 3-4 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ఉద్ధురమాల520093696వృత్తం4కలదు9,17,25 వ అక్షరములున , న , న , న , న , న , న , న , భ , సనిమిది నగణములెలమిగ నిలుపుచు నిరవుగ భసలము లింపుగ నెరపన్
మును కొని దరమగు పొలువుగ వసువులు మురిపెపు యతులుగ మూఁడు నెలవులన్
నిమిది నగణములెలమిగ నిలుపుచు నిరవుగ భసలము లింపుగ నెరపన్
మును కొని దరమగు పొలువుగ వసువులు మురిపెపు యతులుగ మూఁడు నెలవులన్
340బంధురము31384 , 6 , 3-4 , 4-5ఉద్ధురమాల919453696వృత్తం4కలదు16 వ అక్షరమున , న , న , న , స , స , స , భ , భ , భ , గభువులు దితితనయులు సమబలులై యెంతయు మత్సరముల్బెరయన్‌
స మలరఁ గలశనిధిఁ దఱవఁగం గ్రక్కునఁ గవ్వపుఁగొండకు నీ
ప్రభు వనువుగఁ గుదురుగ నిలిచె ననం బంచదశాక్షరవిశ్రమమై
ప్ర మిగులఁగ ననననసభభభగల్‌ బంధుర వృత్తము చెప్పఁదగున్‌.
341రమణకము29303 , 4 , 5 , 6 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ఉద్ధురమాల268435456వృత్తం4కలదు9,17,25 వ అక్షరములున , న , న , న , న , న , న , న , న , వ(లగ)సిత జనక సదరిపు గజహరి దగజవసు విరణములతో
నన నననన లగము లెనయఁగ రవరనుత! రమక మమరున్‌.
సిత జనక సదరిపు గజహరి దగజవసు విరణములతో
నన నననన లగము లెనయఁగ రవరనుత! రమక మమరున్‌.
342లయగ్రాహి30395ఉద్ధురమాల250539759వృత్తం4కలదుకలదు9,17,25 వ అక్షరములుభ , జ , స , న , భ , జ , స , న , భ , యఎందునిలనేజనులకుంలఁపరానితపమందికొనిచేసిరొకొనందుఁడుయశోదా
సుంరియుఁబూర్ణనిధిఁబొందిరికడున్దొరసిపొంగునుముప్పుతఱినంనునిగాశ్రీ
మందిరునినంచునిటులంముగఁ బ్రాసములు గ్రందుకొనిచెప్పుమునిబృంములయగ్రా
హింనరసబ్భజసలుంగనకారమునుబొంనిరుచోట్లనుబిఱుంభయలొందన్
343లయవిభాతి34395 , 3-4 , 4-3ఉద్ధురమాల4286562272వృత్తం4కలదుకలదు10,19,28 వ అక్షరములున , స , న , న , స , న , న , స , న , న , స , గయరెతనూభముల న్బయుదురుగాకపెరతులునుభర్తలునుసిరెతలంపన్
బుమిగలనందుడునుతుకయశోదయునుపునజగత్రయమునిడికొనినపుత్రున్
సిరటయంచుబెడరునసనత్రివృతినసగముల్పొసగనిలయవిభాతిన్
నొడువుదురుసత్కవులెపుడునువిరితేనియలుడియుపగిదిన్రనములుకొనుచుండున్
344లయహారి37395 , 3-4 , 4-3 , 3-5 , 5-3ఉద్ధురమాల34359738368వృత్తం4కలదుకలదు11,21,31 వ అక్షరములున , న , న , న , న , న , న , న , న , న , న , స , గదువులును గిదువులను దువ ధన మొదవు నని దిఁ దలఁపవలదు మును దివిరె ధరిత్రిన్‌
మలినహృదయుఁ డనఁ బొలు దితిసుతసుతుఁడు -మొలఁ బలికినపలుకు దువఁగ ముకుందుం
నెఱిగిఁ కదిసెఁ గద! దివినభృగువుకొడుకు -దువుతుది నొకపనికి నొవెనె యటంచున్‌
దునొకఁడు నగణములు దిసి సగమెనయ భువి -విదితముగ బుధులు పలుకుదురు లయహారిన్‌.
345లాక్షణి27303 , 4 , 5 , 6 , 4-3 , 3-5 , 5-3 , 4-5 , 5-4ఉద్ధురమాల67076095వృత్తం4కలదు16 వ అక్షరముభ , న , న , న , న , భ , న , న , సక్షవిరమణముభననననములును భాసురభభనసలెనసినచో
లాక్షణియనఁదగునతులితమదనవిలాసలలితగుణగణజలధీ.
క్షవిరమణముభననననములును భాసురభభనసలెనసినచో
లాక్షణియనఁదగునతులితమదనవిలాసలలితగుణగణజలధీ.
346శాలూర29324 , 5 , 6 , 4-3 , 5-3 , 4-5 , 5-4ఉద్ధురమాల268435453వృత్తం4కలదు16 వ అక్షరముత , న , న , న , న , న , న , న , న , వ(లగ)అంతన్ రఘుపరివృఢధనురుదితశరనికరసరదనలపటుతరశిఖా
ప్రాంతంబగుచుజలధిబహులకుహరనిసదసురమకరతతితతతనూ
సంతానములు తెక తెక లయి తహ తహ యి తికమక పడి వడిగుడుసులై
యంర్జలములనసుచయములురలిసము వెలకిలఁబడిచలనమురలెన్
347అర్ణ3046దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రనయుగముపయి రాష్టకంబైనచో నర్ణమన్ దండకంబొప్పునోయంజనాకంజనేత్రాత్మజా
348అర్ణవ
 అర్హవ
3351దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రమొదట ననలమీఁదటం దొమ్మిదేరేఫలుంపంగనౌదండకం బర్ణవం బండ్రు శ్రీరామభక్తాగ్రణీ
349ఉద్దామ4571దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రనయుగళమును రేఫయున్రేఫలీరాఱు సుద్దామ 'మా' దండకంబౌను బౌలస్త్యకాసూహతాజిస్థలీలక్ష్మణప్రాణసంరక్షనోద్యద్యశా
350చండవృష్టిప్రయాత2436దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , రనగణయుగము మీదటందేడు రేఫల్ దగన్ జండవృష్టాఖ్యతో దండకంబౌహరీ
351జీమూత3961దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రగుహముఖలఘువుల్రమున్రేఫలీరైదుజీమూత మన్దండకంబయ్యెనోనక్రచక్రంతనీశాపజీమూతఝుంఝూంనిలా
352తగణ దండకముదండకము1లేదుత ..... గశ్రీవత్సవక్షుండు నీరేరుహాక్షుండు నిత్యాసదృక్షుండు త్రైలోక్యసంరక్షణోపాయ దక్షుండు మాపాలి దేవుండు ధీరుం డుదారం డితం డిచ్చు మాయిచ్చకున్వచ్చు సౌఖ్యమ్ము లంచున్మదిం గోరి పెద్దల్‌ సకారంబుతో సంగతంబై నహంబాది నొండెన్‌ దకారాదిగా నైన; లో నెల్లచోటన్‌ దకారంబులం బెల్లు చెందన్‌ గకారావసానంబు నై దండకాకార మేపారఁ గీర్తింతు రెల్లప్పుడున్‌
353నగణ దండకముదండకము1లేదున ..... గమధుమధన నను దయగనవెజలధిశయన హరి హరీ
354నత దండకముదండకము1లేదున , త ..... తజలధికన్యాకుచాలిప్త కస్తూరిరేఖాసమాలంకృతోరస్క రక్షింపవేదిను నిన్నన్నుదేవేశమత్ప్రాణకోశా నమస్తేనమః
355ననత దండకముదండకము1లేదున , న , త , త ..... గజయ గిరిశ సురేశముక్యామరస్తోమమౌళిస్థితస్నిగ్ధచామికరోదగ్రరత్నప్రయుక్తావతంస ప్రభాసంచయాంచత్పదాంభోరుహా. ..పాపౌఘనాశా నమస్తే నమస్తే నమః
356ననయ దండకముదండకము1లేదున , న , య ..... యజయజహరిగజేంద్రాది సద్భక్తరక్షైక దిక్షాభవాంభోధినిర్మగ్న జివాళికిన్నీవకాకెవ్వరుధ్దారకుల్ధేవదేవా నమస్తే నమస్తే నమస్తే
357ననహత దండకముదండకము1లేదున , న , హ(గల) , త , త ..... గఅమరగననహంబులందాదిగానొండె. ..చూడామనీత్యాగవైరోచనా
358నసహత దండకముదండకము1లేదున , స , హ(గల) , త , త ..... గఅరిది బిరుదా నీవు రాయంచ తేజీవ జీరుండవై
359రగణ దండకముదండకము1లేదుర ..... గదేవదేవేశ నిపాద భక్తుండ మన్నింపవే దీను దుగ్ధాబ్ధి శాయీ నమస్తే నమస్తే నమః
360లీలాకర4266దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రరసలఘువులమీఁదఁబంద్రేడురేఫల్ దలిర్పంగ లీలాకరం బన్నయా దండకంబున్దగుంధారుణింగంపనాంభోధికుంభీసుతా
361వ్యాళ3656దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రఋతులఘువులు పైని రేఫల్ పదిన్నిల్పగా వ్యాళనామంబుతోఁ దండకంబౌనయా జంబుమాలిద్రుధూమధ్యజా
362శంఖ4876దండకము1లేదున , న , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , ర , రనయుగళిపయి నెన్నఁబధ్నాల్గు రేఫల్ క్రమంబొప్పఁగా నుండినన్శంఖమన్ దండకం బెందు నందంబగున్ శాంఖహస్తాంఘ్రినీరేజభృంగాయమానాఘనా
363సత దండకముదండకము1లేదుస , త ..... తగిరిశా కైలాసవాసా ధరాకన్యకాముగ్ధనేత్రాబ్జరాగాంశుమాలీ ననుంజేదుకోవేభవత్పాదసాన్నిధ్యమియగదే దేవదేవా నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః
364సనహత దండకముదండకము1లేదుస , న , హ(గల) , త , త ..... గసిరి నేలు రసికుండు శ్రీవత్సవక్షుండు నీరేరుహాక్షుండు నిత్యాసదృక్షుండు త్రైలోక్యసంరక్షణోపాయ దక్షుండు మాపాలి దేవుండు ధీరుం డుదారండితం డిచ్చు మాయిచ్చకున్వచ్చు సౌఖ్యమ్ము లంచున్మదిం గోరి పెద్దల్‌ స కారంబుతో సంగతం బై నహంబాది నొండెన్‌ దకారాదిగా నైన; లో నెల్ల చోటన్‌ దకారంబులం బెల్లు చెందన్‌ గకారావసానంబు నై దండకాకార మేపారఁ గీర్తింతు రెల్లప్పుడున్‌.
365హగణ దండకముదండకము1లేదుహ(గల) , హ(గల) ..... గదేవదేవనన్ను బ్రోవరావెదుగ్ధ వర్ధికన్యకాముఖాంబుజాత సూర్యనిన్నెగొల్తు నెల్లవేళలం బ్రభూ నమః
366అంగజాస్త్రము10విషమవృత్తం4కలదు6 వ అక్షరము
 1. భ , మ , స , గ
 2. భ , మ , స , గ
 3. మ , స , జ , గ
 4. మ , స , జ , గ
భూరిభమంబుల్‌ పొందు సగం బిం
పారఁగ నర్థంబై యటసామున్‌
శౌరీ విన్మసజంబు గాంతమై
యారూఢం బగు నంగజాస్త్రమున్‌.
367అజిత ప్రతాపము12విషమవృత్తం4కలదు
 1. 9 వ అక్షరము
 2. 8 వ అక్షరము
 3. 9 వ అక్షరము
 4. 8 వ అక్షరము
 1. స , జ , స , స
 2. న , భ , జ , భ
 3. స , జ , స , స
 4. న , భ , జ , భ
సాగణావలిఁ బ్రన్న నభా
గ్రరపంక్తి నభిరామరూపమై
జితప్రతాపచెలువారుఁ గృతి
న్వియవిక్రమణ విశ్వభూవరా
368ఉపజాతి11విషమవృత్తం4కలదు8 వ అక్షరము
 1. జ , త , జ , గా(గగ)
 2. త , త , జ , గా(గగ)
 3. జ , త , జ , గా(గగ)
 4. త , త , జ , గా(గగ)
పినాకికోదండము బిట్టు ద్రుంచెన్‌
దానొప్పగెల్చెన్‌ జమగ్ని సూనున్‌
నంతసత్త్వుం డితఁ డంచు మెచ్చన్‌
జానైన వృత్తం బుపజాతి యయ్యెన్‌.
369కోమలి12 నుండి 13విషమవృత్తం4కలదు
 1. 8 వ అక్షరము
 2. 9 వ అక్షరము
 3. 8 వ అక్షరము
 4. 9 వ అక్షరము
 1. న , జ , జ , య
 2. జ , భ , స , జ , గ
 3. న , జ , జ , య
 4. జ , భ , స , జ , గ
లితరీతి నజాయగణంబుల్
ళుక్యభూప జభసస్థగస్థితిన్
యుచు నర్థసర్థతచేత
న్వెలుంగఁ గోమలి యను వృత్త మొప్పగున్.
370నదీప్రఘోషము12విషమవృత్తం4కలదు
 1. 7 వ అక్షరము
 2. 8 వ అక్షరము
 3. 7 వ అక్షరము
 4. 8 వ అక్షరము
 1. ర , ర , ర , ర
 2. జ , త , జ , ర
 3. జ , త , జ , ర
 4. జ , త , జ , ర
నాతల్పా మొద ల్నాల్గు రేఫంబులున్‌
న్నివాసా జతజంబు రేఫయున్‌
గంగ నమ్మూఁడు దంబులందు జా
తిగాఁ బ్రవర్తించు నదీ ప్రఘోషకున్‌.
371నారీప్లుత11విషమవృత్తం4కలదు
 1. 7 వ అక్షరము
 2. 8 వ అక్షరము
 3. 7 వ అక్షరము
 4. 8 వ అక్షరము
 1. మ , త , త , గా(గగ)
 2. త , త , జ , గా(గగ)
 3. మ , త , త , గా(గగ)
 4. త , త , జ , గా(గగ)
క్షీరోదన్వన్మధ్యగేహా మతాగా
సారంబు నుద్యత్తతల్గగంబున్‌
బూరింపంగాఁ బాదముల్‌ రెంట రెంటన్‌
నారీప్లుతం బయ్యె ననంతమూర్తీ!
372మనోహరము11 నుండి 12విషమవృత్తం4కలదు
 1. 8 వ అక్షరము
 2. 9 వ అక్షరము
 3. 8 వ అక్షరము
 4. 9 వ అక్షరము
 1. త , జ , జ , వ(లగ)
 2. స , స , స , స
 3. త , జ , జ , వ(లగ)
 4. స , స , స , స
క్ష్మారాజ రమేశ జతావము లు
ద్ధు మైనసకారచతుష్కముతోఁ
గూరంగ సగంబులు గూడి మనో
వృత్తము చెల్వగు ద్రిధరా!
373రతిప్రియ13విషమవృత్తం4కలదు
 1. 8 వ అక్షరము
 2. 9 వ అక్షరము
 3. 8 వ అక్షరము
 4. 9 వ అక్షరము
 1. మ , న , జ , ర , గ
 2. జ , భ , స , జ , గ
 3. మ , న , జ , ర , గ
 4. జ , భ , స , జ , గ
ఖ్యాశ్రీ మనజరగంబులుండఁగాఁ ద
ద్గతంబులై జభసజగంబు లొందగా
వీతాఘప్రముదితవిశ్వభూపా
ధృతిం దలంప నిది రతిప్రియం బగున్
374రథగమన మనోహరము14 నుండి 15విషమవృత్తం4కలదు
 1. 9 వ అక్షరము
 2. 10 వ అక్షరము
 3. 9 వ అక్షరము
 4. 10 వ అక్షరము
 1. న , న , ర , జ , గా(గగ)
 2. స , జ , జ , ర , య
 3. న , న , ర , జ , గా(గగ)
 4. న , న , ర , జ , గా(గగ)
గమన మనోహరంబు రెండవఘ్రిన్‌
ప్రథితం బగున్‌ సజజంబు ప్రయుక్తయంబున్‌
ప్రమపదమునందుఁ బైసగంబునందున్‌
థితననరజంబు గద్వయంబుఁ గృష్ణా!
375వారాంగి11విషమవృత్తం4కలదు8 వ అక్షరము
 1. జ , త , జ , గా(గగ)
 2. జ , త , జ , గా(గగ)
 3. త , త , జ , గా(గగ)
 4. త , త , జ , గా(గగ)
ళుక్యవంశాజతజల్ గగంబుల్
చెలంగి యర్థంబునఁ జెంది రీతిం
గ్రాలంగఁ దాయత్తజగానియుక్తిన్
మేయ్యె వారాంగి సమీహితాఖ్యన్
376వియోగిని10 నుండి 11విషమవృత్తం4కలదు
 1. 6 వ అక్షరము
 2. 7 వ అక్షరము
 3. 6 వ అక్షరము
 4. 7 వ అక్షరము
 1. స , స , జ , గ
 2. స , భ , ర , వ(లగ)
 3. స , స , జ , గ
 4. స , భ , ర , వ(లగ)
ము మెక్కడ మ్రోడు నే వనిన్
నిదురే లేదుగ నే వియోగినిన్
ధుమాసపు మైక మెప్పుడో
సుతో నూతనశోభ లెప్పుడో
377వీణారచనము13 నుండి 15విషమవృత్తం4కలదు
 1. త , య , స , స , గ
 2. త , జ , న , భ , గా(గగ)
 3. త , జ , న , న , స
 4. భ , న , న , భ , స
వీణారచనం బయ్యె భువిన్‌ తయసాగల్‌
బాప్రహరా తజనభభవ్యగగంబుల్‌
చాణూరహరా తజనభస ల్ప్రకటయతిన్‌
వేణుధర భననభసవిశ్రుత మగుచున్‌.
378శరభక్రీడా15 నుండి 16విషమవృత్తం4కలదు
 1. 12 వ అక్షరము
 2. 9 వ అక్షరము
 3. 12 వ అక్షరము
 4. 12 వ అక్షరము
 1. య , మ , న , స , ర , గ
 2. య , మ , న , స , ర , గ
 3. మ , భ , న , య , య
 4. య , మ , న , స , ర , గ
తుర్వర్ణాధారా య మ న సరవ్యాప్తి నాద్య
ద్వితీయాం త్యాంఘ్రిప్రస్తుతతి నతిస్పష్టమైనన్
ఖ్యాతాసక్తిన్ మ భ న య య తృతీయాంఘ్రినొప్పన్
బ్రతిప్రేమోత్పత్తిం బరఁగి శరక్రీడ యయ్యెన్
379శ్రీరమణము10 నుండి 11విషమవృత్తం4కలదు
 1. 6 వ అక్షరము
 2. 7 వ అక్షరము
 3. 6 వ అక్షరము
 4. 7 వ అక్షరము
 1. భ , మ , స , గ
 2. భ , భ , భ , గా(గగ)
 3. భ , భ , భ , గా(గగ)
 4. భ , భ , భ , గా(గగ)
భమవ్యాత్తసగవ్యా
పాము నాదిమ పాదము సెందన్
జారు భభాగసంగతిచేతన్
శ్రీమణంబని చెప్పిరి మూఁటన్

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

ముద్రించిన సమయం: 01-మే-2014 17:42